ramach „Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis

advertisement
Imię i nazwisko: Jacek Zieliński
Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny
Sylwetka naukowa:
Dr hab. Jacek Zieliński (ur. 1965 r.), profesor nadzwyczajny w
Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach, w Instytucie
Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. W 1989 r. ukończył Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W
1994 r. został doktorem w dziedzinie nauki o polityce. W 2005 r.
habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim (WDiNP) w zakresie nauki
o polityce. W latach 1995-2008 zatrudniony w Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1999-2003 w Wyższej Szkole Humanistycznej w
Pułtusku. Od 2000 jest pracownikiem Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, od 2006 r. na stanowisku profesora
nadzwyczajnego. Współprzewodniczący Międzynarodowych Studiów
Doktoranckich na Łotwie z zakresu gospodarki i polityki regionalnej.
Wykładowca w Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze oraz
visiting profesor na Uniwersytecie w Tambowie (Rosja). Członek rad
naukowych polskich i zagranicznych periodyków, w tym min. „Doctrina.
Studia Społeczno-Polityczne” (UPH), „Studia Politologica” wydawanego w
ramach „Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis”, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej „Administracja i
Społeczeństwo”, „Prawowaja polityka i prawowaja żizn” (Tambow,
Rosja), „Communicator” (Ryga (Łotwa), „Bałtijskij Juridiczeskij
Zurnał”(Ryga, Lotwa).
Zainteresowania naukowe:
 systemy polityczne państw, które wyłoniły się z byłego ZSRR, ze
szczególnym uwzględnieniem państw bałtyckich.
W ramach tego zagadnienia:
 struktura, zadania i funkcjonowanie instytucji konstytucyjnych,
 struktura, zadania i funkcjonowanie administracji rządowej,
 struktura, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w
tym - w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ponadto
wybrane
obszary
w
ramach
funkcjonowania
administracji
publicznej w Polsce.
Najważniejsze publikacje:
1. Z zagadnień modernizacji administracji publicznej na Łotwie,
[w:]
Demokratyczna
modernizacja
sfery
publicznej,
K.A.Wojtaszczyk, A.Mirska (red.), Toruń 2012.
2. Scena polityczna i bezpieczeństwo państwa [w:] Współczesne
bezpieczeństwo polityczne, S.Jaczyński, M.Kubiak, M.Minkina
(red.), Warszawa - Siedlce 2012.
3. Regionalizacija i samouprawlienije w Polsze, [w:] “Nacionalnyje I
regionalnyje ekonomiki w ES; Strategija stran Baltijskogo morja
Nordic-Baltic-8”, II miezdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja
konfieriencija. Sbornik staniej, BIA, University of the Siedlce,
Higher School of Social Administration in Warsaw, Riga 2011
4. Prezydent Litwy, [w:] J.Osiński (red.), Prezydenci państw
współczesnych, SGH, Warszawa 2009.
5. Prezydent Estonii, [w:] J.Osiński (red.), Prezydenci państw
współczesnych, SGH, Warszawa 2009.
6. Prezydent Łotwy, [w:] J.Osiński (red.), Prezydenci państw
współczesnych, SGH, Warszawa 2009.
7. Prezydent Czech, [w:] J.Osiński (red.), Prezydenci państw
współczesnych, SGH, Warszawa 2009.
8. Rząd Republiki Białorusi, [w:] E.Zieliński, J.Zieliński, Rządy w
państwach Europy, t. 3, Aspra-JR, Warszawa 2007.
9. Rząd Republiki Estońskiej, [w:] E.Zieliński, J.Zieliński, Rządy w
państwach Europy, t. 3, Aspra-JR, Warszawa 2007.
10. Rząd Republiki Litewskiej, , [w:] E.Zieliński, J.Zieliński, Rządy w
państwach Europy, t. 3, Aspra-JR, Warszawa 2007.
11. Rząd Republiki Łotewskiej, [w:] E.Zieliński, J.Zieliński, Rządy w
państwach Europy, t. 3, Aspra-JR, Warszawa 2007.
12. Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w
Estonii, Aspra-JR, Warszawa 2004, s. 314.
13. Seimas. Parlament Litwy, Wydawnictwo Sejmowe, 2003.
14. Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2000.
15. Parlament Łotwy, Wydawnictwo Sejmowe, 1997.
16. Próby rozwiązywania konfliktów narodowościowych, [w:]
Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, red. E.
Zieliński, UW INP, Warszawa 1993.
17. Spory między narodami i narodowościami, [w:] Przeobrażenia
ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, red. E. Zieliński, UW
INP, Warszawa 1993.
18. Przebudowa i problemy narodowościowe, [w:] Przeobrażenia
ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, red. E. Zieliński, UW
INP, Warszawa 1993.
Download