istotne dla stron postanowienia umowy

advertisement
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w
następujących okolicznościach:
a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji
powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy
wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;
b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli
stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy;
c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego;
d) W przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi
odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze
SIWZ dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy;
e) w przypadku gdy po podpisaniu umowy zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości
poszczególnych rodzajów asortymentu wskazanych w umowie - dopuszcza się taką zmianę
pod warunkiem, że:

będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie
rodzajów asortymentu (ilości jednych kosztem ilości drugich),

zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż
wymienione w załączniku nr 2 i umowie rodzajów asortymentu,
chyba, że będzie to wynikało z konieczności wyrównania
wynagrodzenia Wykonawcy.
f. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota
wynagrodzenia
Wykonawcy,
strony
w
drodze
aneksu
mogą
przedłużyć
termin
obowiązywania umowy o okres do czasu wyczerpania wartości umowy a ceny jednostkowe
określone w załączniku do umowy nie ulegną zmianie.
g. W przypadku, gdy Zamawiający nie przedłuży okresu obowiązywania umowy o okres do
czasu wyczerpania wartości umowy zastrzega sobie prawo zamówienia przedmiotu umowy
w ilości mniejszej niż określonej w załączniku nr 2, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu
roszczenie odszkodowawcze ani żądanie zapłaty za różnicę w przedmiocie umowy
rzeczywiście zamówionym, a określonym /w załączniku.
h. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego –
dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie
dokonano.
Umowa/Projekt ……….
zawarta w dniu …………………………….. 2014 roku pomiędzy:
1. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, ul.
Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, reprezentowanym przez:
mgr Renatę Malak – p.o. Kanclerza UKW,
przy kontrasygnacie mgr Arletty Szyińskiej – Kwestor
a,
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………………..,
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:
„Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych”
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych
(zwanych dalej produktami). Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w
załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy), który wraz z ofertą Wykonawcy z dnia ……
..........r, stanowią integralną część umowy.
§2
Zasady realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z opisem
zawartym w SIWZ i złożonej ofercie, o wysokiej jakości, zgodnego z wymaganiami BHP
oraz dopuszczonego do obrotu handlowego.
2. Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 będzie następowała sukcesywnie w
okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30czerwca 2015 r., na podstawie zamówień
Zamawiającego ( szczegółowo określających zamawiany rodzaj artykułu i jego ilości) ,
składanych każdorazowo Wykonawcy:
1/ faksem na nr …...................................................
lub
pocztą elektroniczną na adres: ………………..................……………
3. Zamówione produkty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego swoim
transportem, wliczając w to czas wniesienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do
wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, w terminie 4 dni od dnia przesłania
zamówienia, o którym mowa w ust. 2, w godz. 8.00-14.00, od poniedziałku do piątku ,
chyba, że Zamawiający określi inny termin dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zapakowania i załadowania przedmiotu
umowy, w celu zapobieżenia jego uszkodzeniu. Ciężar utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy spoczywa na Dostawcy do chwili pisemnego potwierdzenia odbioru przez
Zamawiającego.
5. Podane w załączniku nr 1 do umowy ilości każdego asortymentu są określone jako limit
docelowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania w transzach określonych
ilości w stosunku do przedstawionego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od
Wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego
wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości
określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu
umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia przedmiotu umowy w ilości mniejszej, niż
określonej w SIWZ, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie
odszkodowawcze ani żądanie zapłaty za różnicę w przedmiocie umowy rzeczywiście
zamówionym a określonym w SIWZ.
8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
9. Bieg terminu rękojmi dla każdej transzy dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po
dokonaniu – bez zastrzeżeń - odbioru takiej dostawy przez osobę wskazaną w § 3 ust. 1.
§3
1.
2.
Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego
………………………………………………….,
tel. …………….
e-mail……………………[email protected]
lub inna wyznaczona pisemnie osoba.
Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest
…...............................................….................
tel..............................................
e-mail……………………[email protected]
jest
lub inna wyznaczona pisemnie osoba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy
określonego w § 1 na kwotę :
brutto................................(słownie zł: .............................................................................................)
stawka VAT: ................................
netto: ................................
Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w ofercie ustalone są na cały okres
obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu. Dopuszcza się obniżenie cen
określonych przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie producenta artykułów
biurowych i papierniczych lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).
Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego
– dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze
nie dokonano.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będą faktury częściowe
wystawiane przez Wykonawcę po każdej dostawie.
Zapłata wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonywana
przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze , w
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury VAT , o której mowa w ust. 5 będzie dokonanie - bez
zastrzeżeń – odbioru każdej dostawy przez osobę wskazaną w § 3 ust.1.
Wynagrodzenie za częściowe dostawy, o którym mowa w ust. 4 liczone będzie według
cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy.
8. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczony i odebrany
towar.
§5
Odpowiedzialność za wady towaru
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą fabrycznie nowe i wolne od
wad oraz będą odpowiadały co do jakości wymaganiom określonym dla wyrobów
dopuszczonych do obrotu, a także posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.
2. Oferowane produkty muszą posiadać gwarancję nie krótszą, niż okres gwarancji
producenta.
3. Odbiór ilościowo – jakościowy dostawy będzie następował w siedzibie Zamawiającego.
Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczony asortyment jest niezgodny z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i złożonym zamówieniem lub posiada
wady Wykonawca na własny koszt i ryzyko w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie (nie dłuższym niż 5 dni ) dokona wymiany niezgodnego z wymaganiami lub
wadliwego produktu na nowy, wolny od wad.
4. W razie trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niewykonaniu
lub nienależytym wykonaniu dostawy, ze wskazaniem, w jakim zakresie doszło do
zaniedbań, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia umowy ze skutkiem na dzień
złożenia oświadczenia.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w dostarczaniu produktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 1,5%
wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w dostarczeniu produktu, o którym mowa w § 5 ust 1., który jest wadliwy
a wady stwierdzono przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 1,5%
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego
dnia po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn zależnych od
Wykonawcy , w szczególności z przyczyn , o których mowa w § 5 ust. 4 karę w
wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wyrównają Zamawiającemu szkody wynikłej z
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zamawiający
może dochodzić od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§7
Okres obowiązywania umowy
1.Umowa została zawarta na czas określony, to jest do dnia 30 czerwca 2015 r. z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony dodatkowych
oświadczeń jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 Dostawca dostarczy
Zamawiającemu wszystkie artykuły biurowe , o których mowa w § 1.
3.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
§8
Zmiany umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, przewiduje
możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi
odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy,
2) w przypadku, gdy po jej podpisaniu zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości
poszczególnych rodzajów asortymentu wskazanych w umowie - dopuszcza się taką zmianę
pod warunkiem, że:
a) będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie rodzajów asortymentu
(ilości jednych kosztem ilości drugich),
b) zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż wymienione w SIWZ i umowie
rodzajów asortymentu, chyba, że będzie to wynikało z konieczności wyrównania
wynagrodzenia Wykonawcy.
3) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota
wynagrodzenia Wykonawcy, strony w drodze aneksu mogą przedłużyć termin
obowiązywania umowy o okres do czasu wyczerpania wartości umowy, a ceny jednostkowe
określone w załączniku do umowy nie ulegną zmianie.
4) w razie konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z
nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości
realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze
Stron
5) konieczności dokonania zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących
wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z
realizacją umowy;
1.
2.
3.
4.
5.
§9
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy, a w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na inne
osoby, w szczególności nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z
wynagrodzenia , o którym mowa w § 5.
Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawały sady
właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje
Zamawiający , a 1egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards