Powody, dla których powinieneś wstąpić do organizacji związkowej

advertisement
Roznoziciel
prasy
Powody, dla których powinieneś
wstąpić do organizacji związkowej
Podatny sam - razem
silniejsi
1
Fakty
Czym jest związek zawodowy?
Związek zawodowy jest organizacją zrzeszającą pracowników z tej samej
dziedziny, zawodu lub branży, którzy połączyli się w celu obrony swoich interesów
wobec pracodawców.
Kto może zostać członkiem?
Związek zawodowy jest nie tylko dla pracowników norweskich. Członkami mogą
być wszyscy pracownicy, zarówno Norwegowie, jak i obywatele innych krajów,
niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w firmie norweskiej, czy zagranicznej.
W Norwegii uzwiązkowienie wynosi blisko 60 procent. Dlaczego tak jest?
To właśnie dzięki organizowaniu się, zbiorowym negocjacjom i, w razie potrzeby strajkom,
uzyskaliśmy w Norwegii:
• dobre warunki pracy
• wysokie zarobki
• bezpieczne środowisko pracy
W krajach, gdzie związki zawodowe są słabe, pracownicy też są słabi: płace są niskie, jest
więcej wypadków przy pracy, a ludzie mają mniejszy wpływ na swoje życie zawodowe.
Jedyną gwarancją utrzymania przywilejów jest organizowanie się. Niniejsza broszura
wyjaśnia, dlaczego powinieneś zostać członkiem organizacji związkowej – dla dobra
zarówno własnego, jak i kolegów.
2
Co to jest Transportarbeiderforbundet
(Stowarzyszenie Pracowników Transportu)?
Związki zawodowe w Norwegii zjednoczyły się w różne stowarzyszenia. Jednym z nich
jest Transportarbeiderforbundet, które zrzesza, między innymi, kierowców obsługujących
przewozy towarowe, pracowników magazynów i terminali, kierowców autobusów, taksówkarzy, roznosicieli prasy i innych pracowników. Stowarzyszenia są z kolei członkami
LO, największej norweskiej konfederacji związkowej, liczącej ponad 880 tys. członków.
Związki zawodowe są organizacjami demokratycznymi. Ich władze wybierane są przez
członków. Związki zawodowe nie są finansowane ze środków publicznych, tylko przez
wszystkich członków, którzy płacą na rzecz organizacji pewien procent swojego wynagrodzenia.
Stowarzyszenie jest powiązane z następującymi organizacjami: Landsorganisasjonen i
Norge (LO, Norweska Konfederacja Związków Zawodowych), Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF, Skandynawska Federacja Pracowników Transportu), Europeisk Transportarbeiderføderasjon (ETF, Europejska Federacja Pracowników Transportu) i Internasjonal
Transportarbeiderføderasjon (ITF, Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu).
Fakty
Ile kosztuje członkostwo? (stan na dzień 1 września 2011 r.)
Ile kosztuje członkostwo? (stan na dzień 1 września 2011 r.)
W większości zakładów pracy składki są potrącane przy wypłacie wynagrodzenia.
Składki związkowe są wyliczane jako procent wynagrodzenia brutto, przy
maksymalnej podstawie wynoszącej 34.124 korony miesięcznie. Stawka
procentowa wynosi przeciętnie 1,7 procent wynagrodzenia.
Ponadto wszyscy członkowie płacą składkę ubezpieczeniową, wynoszącą 138
koron miesięcznie, która obejmuje wszystkie ubezpieczenia: ubezpieczenie
majątkowe (pełna wartość), ubezpieczenie na życie i wypadkowe oraz
Help – ubezpieczenie od kosztów prawnych w sprawach prywatnych.
Dla uczniów, czeladników i studentów dostępne są specjalne, korzystne oferty.
W zeznaniu podatkowym można odpisać od dochodu składki na związek
zawodowy w wysokości do 3660 koron rocznie. Biorąc pod uwagę wszystkie
korzyści uzyskiwane z tytułu członkowstwa, od razu widać, że to się po prostu
opłaca.
3
Jedna płaca na utrzymanie
Norwegia ma jeden z najwyższych poziomów dochodów w świecie, nawet uwzględniając
wysokie koszty utrzymania. Nie wynika to jednak z nadzwyczajnej hojności pracodawców,
ale z silnego ruchu związkowego. Ruch ten jest nie tylko silny, ale również solidarny. Wiele
wywalczonych korzyści dotyczy wszystkich pracowników, nie tylko osób zrzeszonych w
związkach zawodowych.
Stowarzyszenie posiada ogólnokrajowy układ zbiorowy pracy dla roznosicieli prasy, zawarty
z NHO i Mediebedriftenes Landsforening (MBL, Krajowy Związek Przedsiębiorstw Medialnych). Układ zbiorowy gwarantuje minimalne stawki i prawo do lokalnych negocjacji.
Zawiera postanowienia dotyczące dodatków za pracę w nocy, w niedziele i święta, w zimie,
za dystrybucję reklam, książek, czasopism, itp. Układ zbiorowy obejmuje też postanowienia
dotyczące dodatków płacowych z tytułu korzystania z własnego samochodu, motocykla,
motoroweru lub roweru.
Fakty
Ile wynosi płaca minimalna dla roznosicieli gazet? (tzn. najniższa
stawka wynagrodzenia, którą można wypłacać pracownikowi)
Dorośli pracownicy powyżej 18 lat: 128,88 koron za godzinę (od 1 listopada 2012 r.).
Minimalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych w dni powszednie dla dorosłych
pracowników: 130 koron za godzinę (od 1 listopada 2012 r.).
Sześciostopniowy dodatek za wysługę lat za pracę w ciągu dnia : od 4 lat ( 4,50 kr za h)
do 20 lat (25 kr za h).
Sześciostopniowy dodatek za wysługę lat za pracę w nocy: od 4 lat ( 7,65 kr za h)
do 20 lat (33,43 kr za h).
Z tytułu pracy w godzinach od 21.00 do 06.00 przysługuje dodatek 19% wynagrodzenia.
Do tego dochodzi wynagrodzenie jednostkowe za dystrybucję reklam, czasopism, książek itp.
Układ zbiorowy określa czas pracy i dodatkowy tydzień urlopu. Układ zobowiązuje
przedsiębiorstwo do zapewnienia niezbędnej odzieży roboczej i wyposażenia ochronnego,
takiego jak kamizelki odblaskowe i kolce przeciwpoślizgowe. Roznosiciele prasy zrzeszenie
w Transportarbeiderforbundet od wielu lat pracują nad podniesieniem statusu tego zawodu,
między innymi, poprzez poprawę warunków płacy i pracy. W branży występują duże
różnice. Roznosiciele prasy wywalczyli swój pierwszy ogólnokrajowy układ zbiorowy pracy
w 2000 roku. Stworzyło to dobrą podstawę do dalszych poprawy warunków wykonywania
tego zawodu w całym kraju.
4
Po zawarciu ogólnokrajowego układu zbiorowego roznosiciele gazet i inni pracownicy
zajmujący się dystrybucją prasy mają lepsze możliwości podnoszenia statusu zawodu.
W uzwiązkowionych zakładach pracy będziemy domagać się układu zbiorowego, a w
większości wypadków będzie to oznaczać wyraźną poprawę zarówno wynagrodzenia,
jak i warunków pracy.
Fakty
Układy zbiorowe
W Norwegii układ zbiorowy pracy dla roznosicieli prasy (Avisbudavtalen) jest
układem ogólnokrajowym. Układy gwarantują lepsze warunki niż poziom
gwarantowany prawem, na przykład w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę
w dni świąteczne, prawa do dłuższego urlopu i wyższego dodatku urlopowego,
wyższego dodatku za nadgodziny, oraz możliwości otrzymania emerytury po
osiągnięciu wieku 62 lat. Patrz tabela na końcu tej broszury.
Lepsze warunki nie biorą się same z siebie
W Norwegii najważniejsze postanowienia uzgadnia się na drodze negocjacji płacowych
między związkami zawodowymi (LO) a pracodawcami (zorganizowanymi w NHO). Mimo że
wiele z uzgodnionych postanowień dotyczy wszystkich osób pracujących w Norwegii, jest
też kilka zapisów, które odnoszą się wyłącznie do pracowników objętych zakładowymi
układami zbiorowymi.
Układ zbiorowy pracy daje też prawo do prowadzenia lokalnych negocjacji z pracodawcami,
zarówno w odniesieniu do dodatków do minimalnego wynagrodzenia i innych świadczeń,
jak i do wyboru swoich przedstawicieli do kontaktów z firmą.
W zakładzie pracy roznosiciele prasy są zrzeszeni w organizacji zakładowej, która
w Norwegii nazywa się klubem, którym kieruje zarząd. Zarząd klubu składa się z
przedstawicieli wybranych przez członków. Poszczególne kluby związkowe funkcjonują
w powiązaniu z jednym z branżowych lokalnych związków zawodowych stowarzyszenia
w danym regionie.
Praca związkowa w klubie jest najważniejszym zadaniem związku zawodowego.
To właśnie klub wie, co jest potrzebne, by poprawić los pracownika. Celem Transportarbeiderforbundet jest szkolenie swoich członków i przygotowywanie klubów do
zgłaszania roszczeń i rozwiązywania problemów w zakładzie pracy.
Każdy członek może brać w tym udział, zgłaszając propozycje zmian i ulepszeń układu
zbiorowego pracy i lokalnych umów.
5
Roznosiciele prasy mają w stowarzyszeniu swoją reprezentację branżową i negocjacyjną.
Rada branżowa pracuje nad organizowaniem pracowników spółek dystrybucyjnych,
tworzeniem klubów zakładowych oraz dba o kontakty między klubami w całym kraju.
Rada branżowa stanowi także reprezentację przy negocjacjach dotyczących układów
zbiorowych stowarzyszenia.
Związki zawodowe to nie kancelaria adwokacka
Zadaniem związków zawodowych nie jest zarabianie pieniędzy, lecz udzielanie pomocy
członkom, kiedy jej potrzebują. Pracujące w nich osoby sami są pracownikami, wybranymi
przez swoich kolegów do ich reprezentowania.
Potrzeba zapisania się do związku zawodowego nie może wynikać z chwilowej potrzeby
pomocy – tak samo jak nie można wykupić ubezpieczenia, gdy dom już się spalił.
Do związku zawodowego wstępuje się po to, aby nie zostać zdanym wyłącznie na samego
siebie, lecz aby zostać członkiem zawodowej wspólnoty. W razie problemów, łatwiej
będzie rozwiązywać problemy. Wspólnota związkowa zawsze dba, aby potrzebujący
pracownicy uzyskali niezbędną pomoc. To się nazywa solidarność. Jest to mądre
rozwiązanie dla każdego z nas z osobna – i dla wszystkich razem.
Czy pracujesz w agencji pośrednictwa pracy?
Od roku 2013 pracownicy wynajmowani przez przedsiębiorstwa z agencji pośrednictwa
pracy będą mieli prawo do takiego samego wynagrodzenie i do niektórych innych uprawnień,
jak pracownicy danego przedsiębiorstwa zatrudnieni do wykonania podobnej pracy.
Jeśli w agencji nie ma organizacji związkowej należy skontaktować się z przedstawicielem
pracowników w przedsiębiorstwie pracodawcy, aby mieć pewność, że dostajecie to, do
czego macie prawo.
Wypadki przy pracy
Przy roznoszeniu gazet często zdarzają się wypadki, gdy jest ciemno, a drogi są śliskie.
Wielu członków otrzymało od związku pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków
przy pracy. Z doświadczenia wiemy, że ludzie często potrzebują prawnika, by uzyskać
to, co im się należy. Dzięki członkostwu w związku zawodowym uzyskujesz prawo do
bezpłatnej pomocy, gdy zdarzy się wypadek – możesz też zadbać o to, by inni w takiej
sytuacji otrzymali pomoc.
Praca na czarno? Tylko sam siebie oszukujesz
Niektórzy pracodawcy chcą, byś pracował na czarno. To zły pomysł – z co najmniej z trzech
powodów.
6
•
•
•
Nie wypracowujesz żadnych uprawnień do emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku urlopowego itp.
Jeśli wynagrodzenie nie jest uregulowane umową, trudno je wyegzekwować.
Ryzykujesz dwukrotne zapłacenie podatku, a także podatek karny.
Warto też pamiętać, że pieniądze z podatków są przeznaczane na ważne cele. Pozwalają
budować przedszkola i szkoły, domy opieki i szpitale, drogi i koleje. Dzięki nim możemy
ubezpieczyć się na wypadek choroby i bezrobocia w najtańszy i najskuteczniejszy sposób:
przez państwowe fundusze, do których mamy prawo, gdy wymagać tego będzie sytuacja.
Fakty
Co warto wiedzieć o podatkach
W Norwegii podatek od wynagrodzenia odprowadza pracodawca. Ma on
obowiązek przekazywania pracownikowi odcinków (potwierdzeń) wypłaty, które
stanowią dowód, że pracodawca wywiązuje się z tego obowiązku. Jeśli nie
otrzymujesz odcinków, nie masz dowodów na zapłacenia podatków. Choć pracodawca zobowiązany jest zgłaszać zarobki zatrudnionych pracowników, Ty też masz
obowiązek ujawniania wynagrodzeń w zeznaniu podatkowym. Jeśli tego nie
zrobisz, może Cię to drogo kosztować.
Jest wiele przykładów pracodawców, którzy nie odprowadzali podatku jak
powinni, a pieniądze wkładali do własnej kieszeni. Karę za to ponosi również
pracownik. Norweskie władze podatkowe współpracują z innymi krajami przy
egzekucji takich roszczeń, więc powrót do ojczyzny nic nie pomoże. Ty sam
odpowiadasz za uzyskanie odpowiedniej dokumentacji od pracodawcy. Nie
lekceważ tego obowiązku – zadbaj o to, by mieć papiery w porządku! Przy
składaniu zeznania podatkowego masz prawo do różnych odliczeń. Więcej
informacji na ten temat możesz uzyskać w urzędzie skarbowym lub w związku
zawodowym.
Dostałeś wypowiedzenie lub zostałeś zwolniony?
Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę ani zwolnić go bez
uzasadnionej przyczyny, a uzasadnienie musi mieć formę pisemną. Wypowiedzenie
musi też zostać przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli jesteś zatrudniony u
norweskiego pracodawcy, obowiązują następujące zasady: Jeśli jesteś zatrudniony na
okres próbny (sześć miesięcy), pracodawca powinien zawiadomić Cię o wypowiedzeniu
7
na 14 dni przed ustaniem zatrudnienia. Po tym czasie okres wypowiedzenia wynosi jeden
miesiąc kalendarzowy. Pracodawca musi omówić z Tobą sprawę wypowiedzenia. Podczas
takiej rozmowy masz prawo do obecności przedstawiciela związku zawodowego.
Co zrobić, jeśli nie otrzymasz wynagrodzenia, do którego masz prawo?
Jeśli nie otrzymasz należnego wynagrodzenia, musisz sporządzić na piśmie roszczenie wobec
pracodawcy i przesłać je listem poleconym. Jeśli tego nie zrobisz natychmiast po terminie
wypłaty wynagrodzenia, roszczenie może się przedawnić, przez co stracisz ważne prawa. Nie
wierz w obietnice, że wynagrodzenie przyjdzie w kolejnym tygodniu! Natychmiast skontaktuj
się ze związkiem zawodowym. Jeżeli pracodawca nie może lub nie chce zapłacić, może być
konieczne wystąpienie przeciw niemu do sądu i złożenie wniosku o jego upadłość. Trwa to długo.
Często jednak groźba złożenia wniosku o upadłość wystarczy do wynegocjowania porozumienia.
Najczęściej do wyegzekwowania takich roszczeń płacowych potrzebna będzie pomoc związku
zawodowego lub adwokata. Jeśli nie jesteś zrzeszony, także skontaktuj się ze związkiem
zawodowym. Nawet jeśli nie zajmie się Twoją sprawą, uzyskasz porady, co należy zrobić.
Fakty
O co musisz samodzielnie zadbać?
Musisz zadbać o pisemną umowę, która stanowi, dla kogo pracujesz, za jakie
wygrodzenie i od kiedy, musisz też pilnować, by dostawać odcinki wypłaty i kopie
poświadczonych list przepracowanych godzin. Jeśli nie masz tych dokumentów,
zadbaj o pisemny zapis określający ile godzin przepracowałeś, kiedy i gdzie.
Samodzielna działalność gospodarcza?
Niektórzy pracodawcy chcą, by pracownicy zarejestrowali się jako firma jednoosobowa
/ osoba prowadząca działalność gospodarczą. To bardzo zły pomysł. Zrzekasz się w
ten sposób praw pracowniczych (w tym prawa do dodatku urlopowego, dodatku za
nadgodziny i chorobowego), a ryzyko kłopotów ze strony urzędu skarbowego jest duże.
Nie masz też ubezpieczenia od wypadków przy pracy i możesz zostać pociągnięty do
odpowiedzialności za uszkodzenie materiałów lub urządzeń.
Czas pracy
Za pracę przez ponad 9 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo masz zwykle prawo do
8
40% dodatku za nadgodziny. Zgodnie z układem zbiorowym tygodniowy czas pracy wynosi
37,5 godziny, a dodatek za nadgodziny co najmniej 50%. Za nadgodziny przepracowane w
nocy, czyli od godziny 21:00 do 06:00, a także w niedziele i święta, przysługuje dodatek
100%. Jeśli Ty i pracodawca wolicie, by nadgodziny były rozliczane w postaci czasu wolnego,
musi to być uzgodnione na piśmie. Wtedy możesz pracować do 48 godzin tygodniowo i 9
godzin dziennie bez wynagrodzenia za nadgodziny. Praca poza tymi granicami to nadgodziny.
Ubezpieczenie
Najważniejszym zabezpieczeniem dla członka Norsk Transportarbeiderforbund
możliwości otrzymania pomocy w przypadku kłopotów w pracy. Dodatkowo jednak każdy
członek związku zawodowego ma szereg innych ubezpieczeń. Wszystkie one obowiązują
przez cały okres pobytu w Norwegii (ale nie w Twoim kraju, jeśli znajduje się on poza
Skandynawią). Jako członek objęty jesteś także następującymi ubezpieczeniami grupowymi:
LO favør Kollektiv Hjem LO (Faworyzować Collective Home) – ubezpieczenie
domu i majątku ruchomego. Ubezpieczone jest całe wyposażenie i mienie ruchome
Twojego mieszkania. Ubezpiec-zenie to daje ochronę aktywnym zawodowo członkom
posiadającym stałe miejsce zamieszkania poza Skandynawią jedynie podczas ich pobytu
na terenie Skandynawii. W przypadku aktywnych zawodowo członków zamieszkujących
na stałe poza Skandynawią suma ubezpieczenia ograniczona jest do 200 000 koron.
LO favør Grunnforsikring (Korzyść LO Ubezpieczyciel) – pierwsza pomoc
finansowa w przypadku śmierci. Obejmuje przypadki śmierci w czasie wolnym od pracy
i w czasie pracy na całym świecie.
LO favør Fritidsulykkesforsikring (Korzyść LO Wypadek Wypoczynek)
– obejmuje śmierć członka lub trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku, do
którego doszło w czasie wolnym na. Wydatki poniesione na opiekę medyczną lub
stomatologiczną poza Skandynawią nie są pokrywane.
HELP forsikring (Ubezpieczenie HELP) – ubezpieczenie od kosztów prawnych
zapewniające całej rodzinie pomoc prawną w sprawach prywatnych, związanych
w ze sporami i sprawami sądowymi w dziedzinie: prawa konsumenckiego, prawa
rodzinnego, kradzieży tożsamości, prawa spadkowego oraz konfiskaty prawa jazdy
przy przejazdach prywatnych. Ubezpieczenie obejmuje jedynie sprawy z zakresu
prawodawstwa norweskiego i toczące się przed norweskimi sądami.
Dzięki temu, że ubezpieczenie ma charakter zbiorowy i dotyczy wszystkich członków
związku, składki są niskie. Jako członek związku nie ponosisz żadnych dodatkowych
opłat poza składką członkowską. Członkostwo daje Ci najlepsze w Norwegii ubezpieczenie
wyposażenia mieszkania i mienia ruchomego, a także rabaty i specjalne oferty na
ubezpieczenia, podróże, paliwo, energię elektryczną, usługi warsztatów samochodowych
itp. poprzez LO favør. Więcej informacji uzyskasz pod numerem 815 32 600 lub pod
adresem www.lofavor.no.
9
Emerytura socjalna i emerytura umowna
Pobieranie emerytury w Norwegii możesz zacząć po osiągnięciu wieku 62 lat, jeśli
wypracowałeś dostatecznie dużo kapitału. Otrzymasz też emeryturę dodatkową (AFP),
jeśli masz do niej prawo.
Aby mieć prawo do emerytury dodatkowej, musisz w chwili ukończenia 62 lat mieć
przepracowane 7 z ostatnich 9 lat w przedsiębiorstwie objętym układem zbiorowym.
Aby dowiedzieć się o swoich uprawnieniach należy skontaktować się z biurem NAV w celu
wyliczenia emerytury.
Mida tähendab kollektiivleping?
. .
. .
ObszarNiezrzeszeni, Zrzeszeni w
bez układu przedsiębiorstwie
zbiorowego
posiadającym układ zbiorowy
Wynagrodzenie
Brak regulacji
Wynagrodzenie uregulowane
układem – wraz z płacą minimalną. Prawo do corocznych lokalnych negocjacji.
Czas pracy
9 godzin dziennie, 40 godz. 7,5 godz. dziennie, 37,5 godz.
tygodniowo
tygodniowo
Dodatek za pracę Brak dodatkówDodatek określony
w nocy i w weekendy
w układzie
Dodatek za pracę Wynagrodzenie tylko za 1 i 17 maja
w święta
Wpływ
Ustawa o akcjach i Kodeks Pracy
Wynagrodzenie za wszystkie święta ruchome
Umowy i zasady uczestnictwa
Nieuzasadnione
Bez pomocy, konieczne wynajęcie Darmowa pomoc prawna i
wypowiedzenia
własnego prawnika
wparcie ze strony przedstawicieli pracowników
Urlopy
4 tygodnie i 1 dzień, 10,2% 5 tygodni, 12% dodatku urlopowego
urlopowego
Szkolenia
Brak wsparciaDotacje z funduszu. Własna
organizacja szkoleniowa. Stowarzyszenie organizuje
kursy i konferencje
Odebranie prawa jazdy Bez pomocy, konieczne służbowej
opłacenie własnego prawnika
Pomoc prawna ze strony
związku i stowarzyszenia
Odebranie prawa jazdy Bez pomocy, konieczne Nieograniczona pomoc
prywatnej opłacenie własnego prawnika
prawna z ubezpieczenia Help
Wypadki przy pracy
Bez pomocy, konieczne opłacenie własnego prawnika
Rozwód i inne prywatne Bez pomocy, konieczne sprawy prawne
opłacenie własnego prawnika
10
Pomoc prawna ze strony
związku i stowarzyszenia
Pomoc prawna z
ubezpieczenia Help
Związki zawodowe
Østfold Transportarbeiderforening
+47 40 00 68 91 [email protected] Oslo Transportarbeiderforening
+47 48 21 22 22 [email protected] Hedmark Transportarbeiderforening
+47 47 64 80 70
[email protected] Oppland Transportarbeiderforening
+47 61 17 70 04 [email protected] Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark +47 40 00 18 44 [email protected]
Agder Transportarbeiderforening
+47 38 07 22 50 [email protected] Rogaland Transportarbeiderforening
+47 51 50 02 44 [email protected] Vestnorsk Transportarbeiderforening
+47 55 30 91 77 [email protected] Sogn og Fjordane
Transportarbeiderforening +47 57 72 00 77 [email protected] Møre og Romsdal
Transportarbeiderforening +47 40 00 62 61
[email protected] Midtnorsk Transportarbeiderforening
+47 73 87 66 10 [email protected] Polarsirkelen Transportarbeiderforening
+47 92 41 24 58 [email protected] Hålogaland Transportarbeiderforening
+47 76 12 45 92 [email protected] Troms Transportarbeiderforening
+47 93 45 95 09 [email protected] Finnmark Transportarbeiderforening
+47 95 21 22 12 [email protected] 11
Formularz zgłoszeniowy
Numer ewidencyjny : Imię i nazwisko: dzień
mies.
rok
nr ewidencyjny
Adres: Kod poczt: Miejscowość: Telefon: E-mail: Nazwa przedsiębiorstwa: Adres pocztowy przedsiębiorstwa: Nazwa mojego stanowiska pracy: Roczne wynagrodzenie brutto: Przenieść z innego związku: Język: Zgadzam się na zarejestrowanie moich danych osobowych w bazie danych stowarzyszenia.
Zgadzam się również na potrącanie z mojego wynagrodzenia składek członkowskich,
jeśli uzgodniono to z moim pracodawcą.
NIE CHCĘ, by składki członkowskie potrącano z mojego wynagrodzenia,
lecz będę je opłacał przelewem bankowym.
Data: /
20 Podpis
Wyślij formularz pr. mail (koszty wysyłki zapłacone) lub zarejestrować się za
pośrednictwem naszych www: transportarbeider.no
Norsk
Transportsabeiderforbund
Svarsending 0463
0090 Oslo
Norsk Transportarbeiderforbund
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Telefon: +47 40 64 64 64 Faksem: +47 22 20 50 89
E-mail: [email protected]
Możesz śledzić nas na naszej stronie internetowej: transportarbeider.no
Możesz również znaleźć nas na Facebooku i Twitterze.
14
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards