Imię i nazwisko - Podstawy Ekonomii

advertisement
EGZAMIN: POLITYKA GOSPODARCZA
IMIĘ I NAZWISKO ..................................................................................................................
Plusami i minusami zaznacz TRZY I TYLKO TRZY odpowiedzi prawdziwe i fałszywe:
Zadanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkty
1. Dbałość o sprawiedliwość:
- A. Zwykle oznacza dążenie do całkowitego wyrównania dochodów w społeczeństwie.
+ B. Może pozostawać w konflikcie z ideałem wolności.
+ C. Zwykle jest uzasadniana tym, że ludzie są równi.
+ D. Może pozostawać w konflikcie z ideałem odpowiedzialności za własne czyny.
2. Formą asymetrii informacji są m. in.:
+
+
+
-
A. Ukryte cechy (ang. hidden characteristics).
B. Ukryte działania (ang. hidden actions).
C. Ukryte zamiary (ang. hidden intentions).
D. Ukryte dochody (ang. hidden incomes).
3. Ekonomiści wolą zbywalne zezwolenia na emisję (ang. tradable emission permits) od limitów (ang.
command and control approach), ponieważ te zezwolenia:
+
-
A. Zapewniają wyrównanie się krańcowych kosztów produkcji u wszystkich trucicieli.
B. Zwykle umożliwiają ograniczenie emisji mniejszym kosztem.
C. Zapewniają wyrównanie się skali emisji u wszystkich trucicieli.
D. Skuteczniej niż limity zapewniają nieprzekroczenie wyznaczonej przez państwo wielkości
emisji.
4. Zdaniem wielu z ustaleń ekonomii szczęścia (ang. economics of happiness) wynika, że w wielu
krajach miejsc pracy warto bronić z większym poświęceniem, niż sądzono wcześniej (zwłaszcza
wtedy, kiedy ich utrata grozi długotrwałym bezrobociem), ponieważ w tych krajach:
+
+
+
A. Długotrwałe bezrobocie powoduje szczególnie duży ubytek szczęścia.
B. Występuje „paradoks Easterlina”.
C. Bezrobocie powoduje stopniowy zanik kwalifikacji osób bezrobotnych.
D. Podatki, dochody z których służą obronie miejsc pracy, zwykle zmniejszają różnice dochodów.
A teraz rozwiąż zadania...
5. Na rysunku obok przedstawiono sytuację regulowanego monopolu naturalnego. Wykorzystując gotowe oznaczenia, wskaż:
a) Poziom ceny, odpowiadający metodzie regulacji nazywanej
average cost pricing. d) Ubytek nadwyżki całkowitej, do
którego dochodzi w tej sytuacji.
a)
b)
C
NLQ
J
F
E
I
N
C
B
R
AC
MC
M
A
L
H
Q
D
MR
C
1
K
P
6.
Na rysunku obok linia D jest linią popytu na rynku, na którym
nie występują kłopoty z informacją. Wskaż: a) Linię popytu w
sytuacji, kiedy nabywcy nie znają pewnych zalet dobra. b) Linię
popytu w sytuacji, kiedy dobro jest niepożądane społecznie.
a)
D1
b)
D2
7.
a) Podkreśl błędy we wzorze reguły Taylora: r = 2% - π + ½•(Y – YP)/YP + ½• (π + π*),
gdzie:
r to stopa procentowa.
π to przeciętna stopa inflacji w ostatnim roku;
π* to docelowa dla banku centralnego stopa inflacji;
Y to rzeczywista realna wielkość produkcji (realny PKB);
YP to oszacowana potencjalna wielkość produkcji.
b) A teraz zapisz poprawną wersję reguły Taylora.
r = 2% + π + ½•(Y – YP)/YP + ½• (π - π*)
8.
a) Jak i o ile procent zmienił się PKB w Polsce w latach 1989 – 2000? (Możesz się pomylić o
połowę).
+34%
b) Podaj przybliżone tempo inflacji w Polsce w 1990 r. i w 2000 roku. (Możesz się pomylić o
połowę).
+586% oraz 10%
2
Download