ostre zespoły wieńcowe

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Ostre Zespoły Wieńcowe od teorii do praktyki
2. Numer kodowy kursu
3. Jednostka dydaktyczna
Katedra i Klinika Kardiologii UM
4. Typ kursu
Opcjonalny
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Podyplomowy- STUDIUM DOKTORANCKIE
6. Rok studiów
I-IV rok studiów
7. Semestr
I/ VIII
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Dr hab. med. JAN Z PERUGA
10. Osoby prowadzące zajęcia
Zespół Katedry Kardiologii
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne



Omówienie etiologii i patogenezy ostrych zespołów
wieńcowych
Omówienie stosowanych metod diagnostyki
nieinwazyjnej oraz inwazyjnej w zależności od
obrazu klinicznego
Leczenie zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Towarzystw Kardiologicznych
Cele szczegółowe

Doktorant pozna podstawowe pojęcia z zakresu
etiologii i patogenezy ostrych zespołów
wieńcowych

Doktorant pozna metody wykorzystywane w
diagnostyce - badania biochemiczne nieinwazyjnej i inwazyjne .

Doktorant nauczy się rozpoznawania OZW na
podstawie dostępnych badań w rutynowej
praktyce klinicznej

Doktorant pozna podstawy przeskórnego leczenia
zabiegowego OZW - angioplastyka balonowa ,
angioplastyka z implantacją stentów .

Doktorant zdobędzie wiedzę na temat leków
stosowanych w leczeniu OZW

Pozna cele rehabilitacji i prewencji wtórnej po
OZW
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne

Umiejętność wyboru właściwej metody diagnostyki
w rozpoznaniu OZW

Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników
badań .

Wybór optymalnej formy leczenia zgodnie z
aktualnymi wytycznymi postępowania
Cele szczegółowe



12. Sposób nauczania
Zajęcia stacjonarne
W oparciu o wiedzę z zajęć teoretycznych i
prezentację przypadków klinicznych, doktoranci
nabędą umiejętności rozpoznawania i dalszego
postępowania u chorych z OZW
.
Doktorant potrafi zinterpretować wyniki badań i
ustalić zasady dalszego postępowania
13. Liczba godzin zajęć
Seminaria i warsztaty praktyczne (6 x 5 h) W GRUPIE 12 OSOBOWEJ
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Znajomość treści programowych wynikających z ukończonych studiów medycznych w tym w szczególności z zakresu
chorób wewnętrznych, kardiologii i diagnostyki obrazowej
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu
Treść programowa
ZAJĘCIA MAJĄ NA CELU PRZYBLIŻENIE ZASAD ROZPOZNAWANIA I DALSZEGO LECZENIA CHORYCH Z OSTRYM
ZESPOŁEM WIEŃCOWYM
Treść zajęć seminaryjnych i klinicznych
1.
Wprowadzenie – ETIOLOGIA I PATOGENEZA OZW ,
2.
Nowoczesna diagnostyka biochemiczna OZW
3.
Metody diagnostyki nieinwazyjnej - ich miejsce w procesie diagnostycznym
4.
Kwalifikacja do diagnostyki inwazyjnej metody badań
5.
Sprzęt stosowany do diagnostyki inwazyjnej , środki kontrastowe ,
6.
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa – ocena blaszki miażdżycowej
7. Metody oceny przepływu wieńcowego FFR CFR
8.
Diagnostyka i leczenie w OZW –STEMI ; NSTEMI i UA – wytyczne ESC/PTK
9.
Farmakoterapia w OZW
10. Badania inwazyjne – pułapki diagnostyczne
11. Trudne przypadki – interpretacja wyników – zasady kwalifikacji do dalszego leczenia
12. Rehabilitacja i prewencja wtórna po OZW
17. Metody nauczania i uczenia się
Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych oraz analiza badań w trakcie zajęć warsztatowych
.
18. Zalecane źródła nauczania
Podstawowe:
1. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym
uniesieniem odcinka ST Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
do spraw postępowania w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST
2. TRZECIA UNIWERSALNA DEFINICJA ZAWAŁU SERCA Kristian Thygesen, i wsp Grupa tworząca
niniejszy dokument w imieniu Wspólnej Grupy Roboczej ESC/ACCF/AHA/WHF
ds. Uniwersalnej Definicji Zawału Serca
3. Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia
odcinka ST Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
do spraw diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia
odcinka ST 2011
4. Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej
na 2012 rok
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie ustne
20. Zasady egzaminowania
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Język polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Strony www Kliniki i Katedry Kardiologii oraz Studium Doktoranckiego
Download