kardiologia interwencyjna od podstaw cz. 1-3

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
KARDIOLOGIA INWAZYJNA OD PODSTAW
2. Numer kodowy kursu
3. Jednostka dydaktyczna
Katedra i Klinika Kardiologii UM
4. Typ kursu
Opcjonalny
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Podyplomowy- STUDIUM DOKTORANCKIE
6. Rok studiów
I-IV rok studiów
7. Semestr
I/ VIII
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Dr hab. med. JAN Z PERUGA
10. Osoby prowadzące zajęcia
Zespół Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Katedry Kardiologii
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne


Omówienie najczęściej stosowanych metod
diagnostyki inwazyjnej i ich zastosowania w różnych
sytuacjach klinicznych.
Zasady kwalifikacji , przygotowania i
przeprowadzenia badań inwazyjnych
Cele ogólne
Cele szczegółowe

Doktorant pozna podstawowe pojęcia z zakresu
podstaw diagnostyki inwazyjnej

Doktorant pozna metody wykorzystywane w
diagnostyce inwazyjnej - pomiary
hemodynamiczne statyczne i odwracalne po
podaniu leków .

Doktorant nauczy się podstawowych zasad
obrazowania jam serca, dużych naczyń i naczyń
wieńcowych

Doktorant pozna podstawy przeskórnego leczenia
zabiegowego - angioplastyka balonowa ,
angioplastyka z implantacją stentów , ablacja
alkoholowa , zamykanie ubytków między jamami
serca, zamykanie uszka lewego przedsionka ,
przezskórna implantacja zastawek , przezskórne
leczenie niedomykalności zastawki mitralnej

Doktorant zdobędzie wiedzę na temat
zastosowania i kwalifikacji do różznego typu
zabiegów przezskórnych oraz monitorowaniu ich
przebiegu.
Umiejętności praktyczne

Umiejętność wyboru właściwej metody diagnostyki
inwazyjnej w zależności od jednostek chorobowych
podejrzewanych na podstawie wywiadu, wyników
badań laboratoryjnych i czynnościowych oraz badań
nieinwazyjnych .

Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników
badań .



12. Sposób nauczania
Zajęcia stacjonarne
Cele szczegółowe
W oparciu o wiedzę z zajęć teoretycznych i
prezentację przypadków klinicznych, doktoranci
nabędą umiejętności określenia wskazań do badań
inwazyjnych
.
Doktorant potrafi zinterpretować wyniki badań
hemodynamicznych - a w szczególności
kwalifikacje chorych z niewydolnością serca do
zabiegów transplantacji
kwalifikacja chorych do leczenia tętniczego
nadciśnienie płucnego .
Doktorant potrafi zinterpretować wynik badania
koronarograficznego i zaproponować dalsze
postępowanie terapeutyczne
13. Liczba godzin zajęć
Seminaria i warsztaty praktyczne (6 x 5 h) W GRUPIE 12 OSOBOWEJ
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Znajomość treści programowych wynikających z ukończonych studiów medycznych w tym w szczególności z zakresu
chorób wewnętrznych, kardiologii i diagnostyki obrazowej
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu
Treść programowa
ZAJĘCIA MAJĄ NA CELU PRZYBLIŻENIE PODSTAW DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ , ZASAD KWALIFIKACJI I ANALIZY
UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ ORAZ ICH ZASTOSOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH
Treść zajęć seminaryjnych i klinicznych
1.
Wprowadzenie – zasady ogólne ,
2.
Kwalifikacja do diagnostyki inwazyjnej metody badań
3.
Sprzęt stosowany do diagnostyki inwazyjnej , środki kontrastowe ,
4.
Diagnostyka inwazyjna w nadciśnieniu płucnym
5.
Badania hemodynamiczne w niewydolności serca - kwalifikacja do przeszczepu serca
6.
Cewnikowanie serca we wrodzonych i nabytych wadach serca – interpretacja badań inwazyjnych
7.
Diagnostyka i zasady kwalifikacji do leczenie przezskórnego w wadach strukturalnych serca
8.
Anatomia radiologiczna serca i dużych naczyń – anomalie
9.
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa – ocena blaszki miażdżycowej
10. Metody oceny przepływu wieńcowego FFR CFR
11. Diagnostyka w stabilnej chorobie wieńcowej – leczenie - wytyczne rewaskularyzacji
12. Diagnostyka i leczenie w OZW –STEMI ; NSTEMI i UA – wytyczne ESC/PTK
13. Farmakoterapia w OZW
14. Badania inwazyjne – pułapki diagnostyczne
15. Trudne przypadki – interpretacja wyników – zasady kwalifikacji do dalszego leczenia
17. Metody nauczania i uczenia się
Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych oraz analiza badań w trakcie zajęć warsztatowych
.
18. Zalecane źródła nauczania
Podstawowe:
Kardiologia Interwencyjna pod redakcją W Rużyłło 2009
Uzupełniające:
Kardiologia inwazyjna tom 1 -3 E. J. Topol, red. G. Opolski, red. R. J. Gil 2010
Kardiologia interwencyjna. Zabiegi przezskórne pozawieńcowe Howard Herman, red. A. Bochenek;
P.Buszman 2008
Kardiologia interwencyjna. Seria Przypadki Kliniczne M. Ragosta wyd. I polskie, red. J. Kochman 2010
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie ustne
20. Zasady egzaminowania
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Język polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Strony www Kliniki i Katedry Kardiologii oraz Studium Doktoranckiego
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards