I krok ku Lednicy – Jezus – Syn Boży I - Jedność II

advertisement
Kroki ku Lednicy – duchowe przygotowanie do XVIII Spotkania Młodych Lednica2000
I krok ku Lednicy – Jezus – Syn Boży
„Podnieś mnie Jezu”
I - Jedność
"Jezus poprzez swe słowa i dzieła utrzymuje ze «swoim» Ojcem bardzo szczególną więź.
Janowa Ewangelia podkreśla, że to, co przekazywał On ludziom, jest owocem owego głębokiego
i niepowtarzalnego zjednoczenia: «Ja i Ojciec jedno jesteśmy» (J 10, 30). A ponadto: «Wszystko,
co ma Ojciec, jest moje» (J 16, 15). Istnieje wzajemność pomiędzy Ojcem i Synem w zakresie
tego, co wiedzą o sobie (por. J 10, 15), tego, kim są (por. J 14, 10), tego, co czynią (por. J 5, 19;
10, 38) oraz tego, co posiadają: «Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje» (J 17, 10).
Jest to wzajemna wymiana, znajdująca swój pełny wyraz w chwale, jaką Jezus otrzymuje od Ojca
w najgłębszej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania po tym, jak sam przysporzył chwały Ojcu
podczas swego ziemskiego życia: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn
Ciebie nią otoczył (...). Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi (...). A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie
u siebie (...) chwałą» (J 17, 1. 4-5)."
„Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel”
II - Miłość
"„Abba” (...) w ustach Jezusa wyraża świadomość wyłącznej i jedynej relacji, jaka zachodzi
między Ojcem a Nim, między Nim a Ojcem. Wyraża właśnie to, co w sposób tak prosty,
a zarazem niezwykły, zostało utrwalone w zapisie Ewangelii Mateuszowej: „Nikt też nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27; por. Łk
10,22). Słowo Abba nie tylko objawia tajemnicę więzi wzajemnej pomiędzy Ojcem a Synem, ale
zarazem streszcza całą poniekąd prawdę o życiu wewnętrznym Boga w Jego trynitarnej głębi:
objawia owo wzajemne poznanie Ojca i Syna, z którego płynie przedwieczna miłość. Słowo
Abba należy do języka rodziny, świadcząc o tej szczególnej komunii osób, jaka zachodzi
pomiędzy Ojcem a Synem przez Niego zrodzonym, Synem miłującym i umiłowanym."
„Bóg jest Miłością”
III - Posłuszeństwo
"Syn całkowicie „żyje dla Ojca”. Całe Jego życie, cała Jego ziemska egzystencja jest bez
reszty zwrócona ku Ojcu, bez reszty Ojcu oddana. (...) Jak bardzo spełnianie woli Ojca jest dla
Chrystusa Jego życiem, o tym świadczą słowa wypowiedziane do uczniów po spotkaniu
z Samarytanką: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego
dzieło” (J 4,34). Istotnie Chrystus żyje spełnianiem woli Ojca. To jest Jego „pokarmem”. (...)
Jezus do końca wypełnił wolę Ojca. Potwierdził męką krzyża, że „zawsze czyni, co się Ojcu
podoba”: wypełnił zbawczą wolę odkupienia świata, w której Ojciec i Syn odwiecznie „stanowili
Znajdź nas! www.lednica2000.pl | facebook.com/lednica2000 | twitter.com/lednica2000
Kroki ku Lednicy – duchowe przygotowanie do XVIII Spotkania Młodych Lednica2000
jedno” (por. J 10,30). Oddając życie na krzyżu, „Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze,
w Twoje ręce powierzam ducha mojego»” (Łk 23,46). Te ostatnie słowa świadczyły, że do końca
cała Jego ziemska egzystencja była skierowana ku Ojcu. Żyjąc — jako Syn — „przez Ojca”, żył
całkowicie „dla Ojca”."
„Karmisz mnie do syta”
IV - Objawienie
"Kiedy Bóg „w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,2),
wówczas odsłoniła się rzeczywistość życia wewnętrznego Boga, tego życia, w którym Bóg
pozostając absolutną jednością Bóstwa, równocześnie jest Trójcą, czyli Boską komunią Osób.
O tej komunii świadczy Syn, który „wyszedł od Ojca i przyszedł na świat” (por. J 16,28). Jedynie
On. Stary Testament, kiedy Bóg „przemawiał […] przez proroków” (Hbr 1,1), nie znał tej
wewnętrznej tajemnicy Boga. Chociaż pewne elementy objawienia starotestamentowego
stanowiły przygotowanie do niej, to jednak wprowadzić w tę tajemnicę mógł tylko Syn.
Albowiem „Boga nikt nigdy nie widział”, nikt nie poznał wewnętrznej tajemnicy Jego życia.
Jedynie Syn: „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,18)."
„Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek”
MODLITWA
Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, †
udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli
wieczne szczęście. Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, . który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
„Confitemini Domino”
Znajdź nas! www.lednica2000.pl | facebook.com/lednica2000 | twitter.com/lednica2000
Kroki ku Lednicy – duchowe przygotowanie do XVIII Spotkania Młodych Lednica2000
Pieśni:
Podnieś mnie Jezu
Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel
Bóg jest Miłością
Znajdź nas! www.lednica2000.pl | facebook.com/lednica2000 | twitter.com/lednica2000
Kroki ku Lednicy – duchowe przygotowanie do XVIII Spotkania Młodych Lednica2000
Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek
Karmisz mnie do syta
Confitemini Domino
Znajdź nas! www.lednica2000.pl | facebook.com/lednica2000 | twitter.com/lednica2000
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards