CEL GŁÓWNY 1: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I

advertisement
PROGRAM OCHRONY
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
POWIATU
IŁAWSKIEGO NA LATA
2011-2015
-1-
SPIS TREŚCI:
I. Podstawa prawna opracowania: ......................................................................................... 3
II. Opis stanu istniejącego 2005 – 2010 ................................................................................ 5
III. Analiza stanu istniejącego [słabe/mocne strony] ............................................................. 18
IV. Priorytety Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Iławskiego .......................... 19
V. Cele główne Programu ................................................................................................... 20
VI. Programy cząstkowe: .................................................................................................... 21
CEL GŁÓWNY 1: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE
ZABURZENIOM PSYCHICZNYM .................................................................................. 21
1.1. Cel szczegółowy: .................................................................................................. 21
upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i
stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. .............................................. 21
1.2. Cel szczegółowy: .................................................................................................. 23
zapobieganie zaburzeniom psychicznym ........................................................................ 23
1.3. Cel szczegółowy: .................................................................................................. 24
zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi ............................... 24
1.4. Cel szczegółowy: .................................................................................................. 25
organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego ................. 25
CEL GŁÓWNY 2: ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ
INNYCH FORM OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU
RODZINNYM I SPOŁECZNYM ..................................................................................... 27
2.1. Cel szczegółowy: .................................................................................................. 27
upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej .................. 27
2.2. cel szczegółowy: ................................................................................................... 28
upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego ............................ 28
2.3. cel szczegółowy: ................................................................................................... 30
aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi .............................................. 30
2.4. cel szczegółowy: ................................................................................................... 31
skoordynowanie różnych form opieki i pomocy .............................................................. 31
VII. Harmonogram realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ............. 33
-2-
I. Podstawa prawna opracowania:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach na
rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje
społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy
samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Według ww.
ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących:
1. promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
2. zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym;
3. kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych,
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich
dyskryminacji.
Powyższe działania określone są w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego,
który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.
(Dz. U. z 2011, Nr 24, poz. 128). Niniejszy program wyznacza kierunki działań m.in.
powiatu iławskiego w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców,
zaspakajania ich potrzeb oraz organizacji opieki zdrowotnej. Program obejmuje
przedstawienie propozycji działań w obszarze zdrowia psychicznego. Opieka zdrowotna
nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej –
w formie opieki doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz
w domach opieki społecznej. Opieka zdrowotna w powiecie iławskim finansowana jest
z następujących źródeł:
 Narodowego Funduszu Zdrowia – środki przeznaczane są na świadczenia
zdrowotne,
 budżetu powiatu iławskiego – środki przeznaczane są głównie na zadania z zakresu
pomocy społecznej, a także realizację programów zdrowotnych.
Obowiązki Powiatu Iławskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego
wyznaczają następujące akty prawne:
 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 24, poz. 128);
 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.);
 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011, Nr 127, poz.
721);
-3-
 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 z późn.
zm.);
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586).
-4-
II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2005 – 2010
Aktualnie opieka psychiatryczna w powiecie iławskim zorganizowana jest w następujący
sposób:
1) na terenie powiatu iławskiego działalność prowadzi Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie, posiadający dwa oddziały psychiatryczne „A” i „B” oraz
oddział terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Łącznie oddziały dysponują
96 łóżkami dla pacjentów powyżej 18-tego roku życia z wszystkimi rodzajami zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania, w tym uzależnionych od alkoholu. Szpital
zapewnia pełną diagnostykę zaburzeń psychicznych osób dorosłych, w tym badania
psychiatryczne, psychologiczne, ogólnomedyczne oraz neurologiczne.
2) Specjalistyczne ambulatoryjne usługi zdrowotne na terenie powiatu iławskiego
realizowane są poprzez dwie poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz
poradnię terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnionych zlokalizowane na terenie
miasta Iława.
3) Ponadto wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się poprzez:
 środowiskowy dom samopomocy będący ponadlokalną jednostką dziennego
pobytu, przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie,
przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądź opieki
stacjonarnej z liczbą 38 miejsc;
 domy pomocy społecznej: na terenie powiatu iławskiego funkcjonują obecnie
2 domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
zlokalizowane w Suszu i Lubawie (dom w Lubawie posiada filię w Iławie)
z łączną liczbą 123 miejsc;
 warsztaty terapii zajęciowej: w Iławie, Lubawie i Suszu działają warsztaty
terapii zajęciowej przeznaczone głównie dla osób z dysfunkcją intelektualną ze
stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Warsztaty te
posiadają łącznie 120 miejsc.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zlokalizowane w mieście Iława,
świadczy pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia oraz podejmuje działania zmierzające do
ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – celem jej funkcjonowania jest
udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy
psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także
udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży;
 Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie kształceniem
specjalnym obejmuje uczniów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność
wymagają stosowania specjalnych metod pracy oraz specjalnej organizacji
nauki.
 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – świadczy pomoc w poszukiwaniu pracy
osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu iławskiego
W zakresie pomocy osobom chorującym psychicznie, na terenie powiatu iławskiego
wsparciem służą również organizacje pozarządowe, m.in.:
-5-
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym
"Jesteśmy"
4. Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie
5. Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi Zaburzeniami Rozwoju
„Iskierka Nadziei”.
Stan zdrowia psychicznego ludności ocenia się na podstawie wskaźników
rozpowszechniania zaburzeń psychicznych oraz wskaźników zapadalności. Od 1999 r. do
2007 wskaźnik rejestrowanego rozpowszechniania zaburzeń psychicznych w Polsce wzrósł
119% w opiece ambulatoryjnej oraz 50% w opiece stacjonarnej. W przypadku powiatu
iławskiego wskaźnik rejestrowanego rozpowszechniania zaburzeń psychicznych w opiece
ambulatoryjnej zmniejszył się o 13% (z 2707,57 do 2335,57 na 100 tys. ludności).
W opiece stacjonarnej sytuacja wygląda podobnie, ponieważ wskaźnik ten uległ
zmniejszeniu o 16%.
Wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2010 na terenie powiatu iławskiego
zgłosiło się do leczenia ogółem 2.899 osób z zaburzeniami psychicznymi (łącznie z
uzależnieniami), w tym 1076 po raz pierwszy. W porównaniu do roku 2009, gdzie
z zaburzeniami psychicznymi zgłosiło się ogółem 3.124 osób, po raz pierwszy 1.214, liczba
chorych w 2010 roku spadła o 138 osób.
Poniższe tabele przedstawiają liczbę leczonych w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej,
w tym leczeni po raz pierwszy wg wskaźnika na 100 tys. ludności.
Tabela Nr 1. Osoby leczone ogółem w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej [wskaźnik na
100 tys. ludności]
Rodzaj
świadczenia
opieka
stacjonarna
Leczeni ogółem
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1038,81
1096,21
909,13
558,07
903,34
864,25
opieka
2 005,00
ambulatoryjna
2 006,00 2 007,00 2 008,00 2 009,00 2 010,00
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Tabela Nr 2. Osoby leczone w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej po raz pierwszy
[wskaźnik na 100 tys. ludności]
Rodzaj
świadczenia
opieka
stacjonarna
Leczeni po raz pierwszy
2005
2006
2007
2008
2009
2010
503,29
500,30
435,14
250,24
486,50
447,02
926,11
950,20
933,43
855,80
740,63
opieka
1 008,81
ambulatoryjna
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
-6-
Wykres Nr 1. Opieka ambulatoryjna. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z
zaburzeniami psychicznymi - wskaźnik na 100 tyś. ludności
3 200,00
3 000,00
2 800,00
2 600,00
2 400,00
2 200,00
2 000,00
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2005
2006
2007
Ogółem
2008
2009
2010
Ogółem pierwszorazowi
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Z powyższego wykresu wynika, że wg wskaźnika na 100 tys. ludności poziom
rejestrowanego rozpowszechniania zaburzeń psychicznych odnotowany w opiece
ambulatoryjnej powiatu iławskiego na przestrzeni lat 2005 – 2010 nieznacznie się waha.
Znaczny wzrost leczonych ogółem odnotowano w roku 2006 (wzrost o 8% w stosunku do
2005 r.). W kolejnych latach wskaźnik ten maleje z wyjątkiem roku 2008 gdzie nastąpił
wzrost o 4%. Wśród leczonych pierwszorazowo widać tendencję spadkową (-26%
porównując rok 2010 i 2005).
Wykres Nr 2. Opieka stacjonarna. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z powodu
zaburzeń psychicznych - wskaźnik na 100 tyś. ludności
1 200,00
1 100,00
1 000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2005
2006
2007
Ogółem
2008
Ogółem pierwszorazowi
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
-7-
2009
2010
Wskaźnik na 100 tys. ludności w latach 2005 – 2010 dla powiatu iławskiego ma tendencję
spadkową. Znaczny spadek można odnotować w roku 2008, kiedy to liczba leczonych
z powodu zaburzeń psychicznych zmniejszyła się o 42% w stosunku do roku poprzedniego
i o 50% w stosunku do roku 2005. W roku 2010 nastąpił spadek liczby zachorowań
o 16,8% w odniesieniu do roku 2005.
W roku 2010 w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej odnotowano spadek liczby osób
leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w stosunku do roku
2009 o 85 osób. Spadła również liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem
substancji psychoaktywnych o 9 osób w stosunku do roku 2009.
W roku 2010 zarejestrowana liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem
alkoholu w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej wyniosła 548 osób, natomiast
z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych – 12 osób. W 2009
roku liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu wynosiła 633, zaś
liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych
wyniosła 21.
Wykres Nr 3. Opieka ambulatoryjna. Leczeni ogółem z podziałem na rodzaj
zaburzeń - wskaźnik na 100 tyś. ludności
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
za
za
bu
za
ni a
ps
ych
o
rze
n
ia
za
bu
rzn
bu
rze
nie
ei a
ps
ych
tyc
zn
e
oty
czn
bu
sp
ow
od
e
ow
an
ni a
żyw
an
ie
2006
2007
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
-8-
2008
alk
oś
sp
ow
od
eu
m
2005
up
rze
ow
an
led
ni e
um
ysl
eu
żyw
an
ie
m
oh
o
su
bs
tan
lu
2009
po
ze
2010
cji
zo
sta
ow
e
ps
ych
otr
op
ow
ych
łe
za
bu
rze
ni a
Wykres Nr 4. Opieka ambulatoryjna. Leczeni po raz pierwszy z podziałem na rodzaj
zaburzeń - wskaźnik na 100 tyś. ludności
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
za
bu
rze
nia
p
za
bu
rze
syc
ho
tyc
zn
e
nia
n
za
bu
rzn
ie
ps
yc
ho
tyc
zn
e
za
bu
rze
eia
s
po
wo
do
wa
ne
up
oś
le
nia
s
po
wo
do
wa
ne
uż
yw
an
iem
alk
oh
olu
dz
e
po
z
nie
u
uż
yw
an
iem
os
tał
e
my
slo
we
su
za
bu
rz
en
ia
bs
tan
c
ji p
syc
ho
tro
po
wy
ch
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Jak wynika z powyższych wykresów największą grupę zaburzeń w opiece ambulatoryjnej
na przestrzeni 2005 – 2010 stanowią zaburzenia niepsychotyczne. Należy podkreślić,
iż wskaźnik zaburzeń niepsychotycznych ma tendencję malejącą, podobnie jest
w przypadku wskaźnika zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, zaburzeń
spowodowanych używaniem substancji psychotropowych a także upośledzenia
umysłowego. Natomiast wskaźnik zaburzeń psychotycznych ma tendencje wzrostową,
z wyjątkiem roku 2006, w którym to odnotowano znaczny spadek tego wskaźnika, bo
o ok. 30%. Natomiast w przypadku osób leczonych po raz pierwszy sytuacja wygląda
nieco inaczej, gdyż tendencję spadkową ma wskaźnik zaburzeń psychotycznych, zaburzeń
niepsychotycznych, zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychotropowych
oraz upośledzenia umysłowego. Natomiast wskaźnik zaburzeń spowodowanych używaniem
alkoholu wśród leczonych pierwszorazowo ma tendencję wzrostową.
-9-
Wykres Nr 5. Opieka stacjonarna. Leczeni ogółem z podziałem na rodzaj
zaburzeń - wskaźnik na 100 tyś. ludności
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
zab
urz
e
nia
zab
urz
e
psy
ch
oty
czn
e
zab
nia
nie
p
syc
hot
ycz
urz
n
eia
za b
spo
wo
ne
urz
e
d ow
ane
uży
2006
2007
2008
wa
nie
2009
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
-10-
spo
upo
śle
d ze
wo
d ow
ane
u
ma
2005
nia
lko
h ol
u
2010
żyw
ani
em
s
poz
nie
u bs
ost
a
um
y
tan
cji
slo
we
psy
ch o
tro
pow
ych
łe z
abu
rze
nia
Wykres Nr 6. Opieka stacjonarna. Leczeni po raz pierwszy z podziałem na rodzaj
zaburzeń - wskaźnik na 100 tyś. ludności
300,00
200,00
100,00
0,00
za
za
bu
rz
en
ia
ps
yc
ho
tyc
zn
bu
rz
za
ho
t yc
e
2005
za
bu
rz
ne
ia
s
en
ia
nie
ps
yc
zn
2006
e
2007
po
wo
do
wa
ne
2008
up
oś
bu
rz
en
ia
s
uż
yw
an
iem
2009
po
wo
do
wa
ne
alk
oh
olu
po
zo
led
z
en
ie
um
y
uż
yw
an
iem
sta
łe
z
slo
we
su
bs
tan
c
ji p
syc
ho
tro
po
ab
urz
en
ia
wy
ch
2010
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Powyższe wykresy wskazują na tendencję spadkową zaburzeń spowodowanych
używaniem alkoholu, przy czym największy spadek wskaźnika odnotowuje się w roku 2006
(-70% w stosunku do roku 2005). Największą grupę zaburzeń w opiece stacjonarnej na
przestrzeni 2005 – 2010 stanowią zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu. Również
wśród osób leczonych po raz pierwszy największą grupę stanowiły osoby z zaburzeniami
spowodowanymi używaniem alkoholu. W latach 2005-2010 na tego rodzaju zaburzenia
leczono po raz pierwszy w opiece stacjonarnej 1216,39 osób – wskaźnik na 100 tys. osób.
Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń wywołanych używaniem alkoholu ma
bezpośredni związek z liczbą sprawców przemocy domowej.
Tabela Nr 3. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu
Rok
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Nieletni
2005
57
1
56
0
2006
190
7
182
1
2007
76
2
74
0
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Iławie
-11-
2008
71
0
71
0
2009
18
0
18
0
2010
105
0
105
0
Wykres Nr 7. Opieka ambulatoryjna. Leczeni ogółem w podziale na wiek wskaźnik na 100 tyś. ludności
2 000,00
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0-29
65 i więcej
30-64
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Wykres Nr 8. Opieka ambulatoryjna. Leczeni po raz pierwszy w podziale na
wiek - wskaźnik na 100 tyś. ludności
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0-29
65 i więcej
30-64
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
W opiece ambulatoryjnej zdecydowanie przeważały osoby w przedziale wiekowym 30-64
lata. W przypadku osób z przedziałów wiekowych 0-29 lat oraz 65 i więcej nie wykazano
znacznych różnic.
-12-
Wykres Nr 9. Opieka stacjonarna. Leczeni ogółem w podziale na wiek - wskażnik na
100 tyś. ludności
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0-29
65 i więcej
30-64
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Wykres Nr 10. Opieka stacjonarna. Leczeni po raz pierwszy w podziale na wiek wskaźnik na 100 tyś. ludności
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0-29
65 i więcej
30-64
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
W opiece stacjonarnej sytuacja wygląda podobnie jak w opiece ambulatoryjnej
tj. zdecydowanie częściej leczono osoby w wieku 30-64 lata.
-13-
Przeważającą grupę wśród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych stanowią
osoby zamieszkałe w mieście, sytuacja identycznie kształtuje się w przypadku osób
leczonych po raz pierwszy.
Wykres Nr 11. Opieka ambulatoryjna. Leczeni w podziale na miejsce zamieszkania wskaźnik na 100 tyś. ludności
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
osoby zamieszkałe na wsi
osoby zamieszkałe w mieście
osoby zamieszkałe na wsi leczone po raz pierwszy
osoby zamieszkałe w mieście leczone po raz pierwszy
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Wykres Nr 12. Opieka stacjonarna. Leczeni w podziale na miejsce
zamieszkania - wskaźnik na 100 tyś. ludności
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
osoby zamieszkałe na wsi
osoby zamieszkałe w mieście
osoby zamieszkałe na wsi leczone po raz pierwszy
osoby zamieszkałe w mieście leczone po raz pierwszy
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
-14-
2010
Zdecydowaną większość wśród osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi w opiece
ambulatoryjnej stanowią kobiety. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku osób
korzystających z pomocy po raz pierwszy. Taka sytuacja wynika prawdopodobnie z faktu,
iż kobiety częściej uświadamiają sobie istnienie problemu i decydują się skorzystać
z pomocy profesjonalistów.
Wykres Nr 13. Opieka ambulatoryjna. Leczeni w podziale na płeć - wskaźnik na 100
tyś. ludności
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
2010
400,00
2009
2008
200,00
2007
2006
0,00
ko
e
bi
ko
e
bi
le
ęż
m
ty
na
yz
cz
ęż
m
ta
2005
z
ni
ze
ra
ec
po
l
ni
yź
e
on
cz
cz
z
w
er
pi
y
sz
ra
w
po
er
pi
y
sz
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
-15-
Wykres Nr 14. Opieka stacjonarna. Leczeni ze względu na płeć - wskaźnik
na 100 tyś. mieszkańców
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
kobieta
2005
2006
2007
2008
mężczyzna
kobiety leczone po raz pierwszy
2009
2010
mężczyźni leczeni po raz pierwszy
Źródło: dane NFZ Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
W opiece stacjonarnej sytuacja wygląda inaczej. Zdecydowaną większość wśród osób
leczonych z zaburzeniami psychicznymi stanowią mężczyźni. Sytuacja wygląda identycznie
w przypadku osób korzystających z pomocy po raz pierwszy.
Obecnie nie ma rejonizacji i pacjent może leczyć się w dowolnej poradni w Polsce. Przyjęte
jednak zostało, że zdecydowana większość osób leczy się i szuka pomocy najbliżej miejsca
zamieszkania. Na przestrzeni lat 2005 – 2010 na terenie powiatu iławskiego odnotowano
generalnie spadek leczonych zaburzeń psychicznych.
Z zebranych danych wynika, że największą grupę objętych opieką medyczną stanową
osoby w wieku produkcyjnym, zamieszkałe w miastach.
W opiece stacjonarnej mężczyźni stanową grupę prawie dwukrotnie większą niż kobiety,
odwrotnie w opiece ambulatoryjnej. Dużą grupę osób z zaburzeniami psychicznymi
stanowią osoby nadużywające alkoholu. Z badania KPP w Iławie wynika również, że takie
osoby są najczęściej sprawcami przemocy domowej. Przemoc w domu jest jednym
z istotnych czynników powodujących zaburzenia psychiczne zarówno u sprawców jak i ich
ofiar. Mając powyższe na względzie należy prowadzić profilaktykę uzależnień, rozwój
leczenia uzależnień i pomoc osobom w kryzysie.
Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wnioski iż, w przyszłości należy podjąć
działania zmierzające do poprawy diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży, rozwijania
i propagowania opieki ambulatoryjnej oraz dostosowania opieki stacjonarnej do
zmieniających się potrzeb.
Ważną dziedziną jest wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym rehabilitacja
pozwalająca na aktywny udział w życiu publicznym, społecznym a w miarę możliwości
-16-
również powrót lub podjęcie pracy zawodowej. Istotnym zadaniem jest również promocja
zdrowia psychicznego, upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz
dostępnych metod leczenia i pomocy środowiskowej.
Analiza danych statystycznych nie ujawnia wszystkich elementów i uwarunkowań obecnej
sytuacji epidemiologicznej zaburzeń psychicznych, zwłaszcza uwarunkowań społeczno –
ekonomicznych. Dokładna diagnoza tych zjawisk wymaga badań populacyjnych na
reprezentatywnej próbie. Ponadto należy pamiętać, iż zgromadzone dane odzwierciedlają
możliwości systemu opieki a nie rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi.
-17-
III. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO [SŁABE/MOCNE STRONY]
MOCNE STRONY:
SŁABE STRONY :
 posiadanie oddziału szpitalnego
 niewystarczająca ilość lekarzy
psychiatrycznego
 brak lekarzy - specjalistów
 dobrze funkcjonująca, istniejąca
dziecięcych
baza pomocy i rehabilitacji
 brak dostępności świadczeń
społecznej i zawodowej
zdrowotnych dla dzieci i młodzieży
 wzrastająca dostępność do sieci
na terenie powiatu
internetowej zapewniająca
 brak łóżek dla dzieci i młodzieży
możliwość pozyskiwania różnych
z zaburzeniami psychiatrycznymi
informacji
w oddziałach szpitala
 dostęp do zajęć profilaktycznych
 brak zespołu środowiskowego
i terapeutycznych
w powiecie, który realizowałby
 zaangażowanie, doświadczenie
cotygodniowe wizyty u pacjentów
i wiedza pracowników jednostek
 brak zakładów pracy chronionej
działających na rzecz zdrowia
 brak zakładów aktywizacji
psychicznego
zawodowej
 funkcjonowanie organizacji
 niedostateczna ilość środków
pozarządowych działających na
finansowych
rzecz osób niepełnosprawnych
 brak miejsc hostelowych
 funkcjonujące w powiecie
i mieszkań chronionych
Poradnie Zdrowia Psychicznego
pozwalających usamodzielnić się
dla dorosłych
osobie niepełnosprawnej
 Wystarczająca ilość łóżek dla
 słaby przepływ informacji
dorosłych na oddziale
pomiędzy jednostkami
psychiatrycznym szpitala.
działającymi na rzecz osób
 Zapewniona ciągłość i dostępność
z zaburzeniami psychicznymi
do Środowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatów Terapii
Zajęciowej
SZANSE:
ZAGROŻENIA:
 polepszająca się sytuacja
 negatywne nastawienie
finansowa Szpitala
społeczeństwa do osób
 zwiększanie się zakresu
z zaburzeniami psychicznymi
świadczeń oferowanych przez
 obawa pracodawców przed
Szpital
zatrudnianiem osób
 przełamanie stereotypów
z zaburzeniami psychicznymi
panujących w społeczeństwie
 likwidacja PFRON
 pozyskiwanie środków
 zmniejszenie ilości środków
zewnętrznych na realizację
finansowych z NFZ na leczenie
programu
i profilaktykę zaburzeń
 zmiany modelu pracy z uczniem
psychicznych
 rozwój organizacji pozarządowych
 brak środków finansowych na
realizację programu
 ograniczenie lub zaprzestanie
działalności przez organizacje
pozarządowe
-18-
IV. PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POWIATU IŁAWSKIEGO
1. Upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych wśród społeczeństwa
powiatu iławskiego.
2. Udział osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym.
3. Zwiększanie akceptacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa opieki i oparcia społecznego osobom
z zaburzeniami psychicznymi oraz w sytuacji kryzysowej zagrażającej zdrowiu
psychicznemu.
5. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych.
6. Zaangażowanie podmiotów z różnych szczebli: organizacji pozarządowych, sektora
publicznego i prywatnego we wspólną pracę dla ochrony zdrowia psychicznego.
7. Wdrożenie systemu informacji i komunikowania się którego celem będzie
gromadzenie, efektywne wykorzystanie i rozpowszechnianie wiedzy w celu ochrony
zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
-19-
V. CELE GŁÓWNE PROGRAMU
Celami głównymi Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Iławskiego są:
1. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Promocja zdrowia psychicznego obejmuje działania, których celem jest tworzenie
warunków sprzyjających nabywaniu umiejętności kontrolowania i wpływania na własne
zdrowie. Jednym z głównych zadań przyczyniających się do realizacji Programu będzie
włączenie do programów szkolnych wszechstronnej edukacji zdrowotnej mającej na
celu kształtowanie podstawowych umiejętności osobistych i społecznych,
powodujących wzrost odpowiedzialności za swoje zdrowie, nauki komunikacji z innymi,
rozwiązywania własnych problemów, konfliktów, radzenia sobie ze stresem, naciskami
z zewnątrz a także wsparcie rozwoju grup samopomocy oraz organizacji pożytku
publicznego w ich działalności na rzecz zdrowia psychicznego. Celem profilaktyki jest
podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na
celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzi
do ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest
także zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które
przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Na każdym etapie działań
profilaktycznych znaczącą rolę odgrywa EDUKACJA ZDROWOTNA - proces, w trakcie,
którego ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych osób. Koncentruje się ona na
uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz
środowiskiem fizycznym i społecznym. Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania
informacyjne, których bezpośrednim celem jest ukształtowanie sprzyjających zdrowiu
przekonań motywacji i umiejętności, a co za tym idzie postaw zdrowotnych jednostki,
które powinny prowadzić do realizacji zachowań służących zdrowiu.
2. zapewnienie osobom z
zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Zdrowie jest istotnym wyznacznikiem jakości życia. Odpowiedni poziom opieki
zdrowotnej, w szczególności w zakresie zaburzeń psychicznych przekłada się na jakość
i długość życia, poziom udziału na rynku pracy, dłuższe życie zawodowe, wyższą
wydajność, satysfakcję wynikającą z udziału w życiu zawodowym i publicznym oraz
niższe koszty opieki zdrowotnej i społecznej. Opieka nad osobami z zaburzeniami
psychicznymi sprawowana jest zarówno przez opiekę zdrowotną jak i pomoc społeczną.
Redukcja chorób, w tym cywilizacyjnych i realizowanie efektywnej opieki medycznej
powinny odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system lecznictwa
(oparty w pierwszej kolejności na podstawowej opiece zdrowotnej), zintegrowany
z lecznictwem zamkniętym, specjalistycznym i rehabilitacją, pozwalający na rozpoczęcie
leczenia chorób we wczesnym, często odwracalnym stadium, w dalszej kolejności
system szpitalny (zarówno ogólny jak również specjalistyczny) oraz opiekę
rehabilitacyjną.
-20-
VI. PROGRAMY CZĄSTKOWE:
CEL GŁÓWNY 1: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I
ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM
1. PRIORYTETY PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
1)
2)
3)
podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania
zaburzeniom psychicznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
poprzez:
a) działania zmierzające do upowszechnienia wiedzy o zaburzeniach
i chorobach psychicznych
b) działania
sprzyjające
postawom
zrozumienia
i
akceptacji
oraz
przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
zaangażowanie podmiotów z różnych szczebli: organizacji pozarządowych, sektora
publicznego i prywatnego we wspólną pracę dla promocją zdrowia psychicznego;
wdrożenie systemu informacji i komunikowania się którego celem będzie
gromadzenie, efektywne wykorzystanie i rozpowszechnianie wiedzy w celu ochrony
zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
1.1. Cel szczegółowy:
upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie
zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu.
Promocja zdrowia psychicznego obejmuje działania, których celem jest tworzenie
warunków sprzyjających nabywaniu umiejętności kontrolowania i wpływania na własne
zdrowie. Działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego są podejmowane od wielu
lat. Na ternie powiatu iławskiego brak jest specjalistycznych podmiotów zajmujących się
promocją zdrowia psychicznego. Przy szpitalu powiatowym funkcjonuje poradnia promocji
zdrowia, która stanowi jedno z ogniw procesu promocji zdrowia psychicznego. Najczęściej
podejmowane działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego na terenie powiatu
iławskiego dotyczyły dzieci i młodzieży. W latach 2008 – 2011 w szkołach powiatu
iławskiego realizowane były różnego rodzaju programy związane z ochroną zdrowia
psychicznego. Programy te w głównej mierze skierowane były do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. W szkołach realizowano programy
dotyczące skutków spożywania alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych oraz
zapobiegania zaburzeniom psychicznym. W ramach realizacji programów w szkołach
prowadzone były pogadanki, dyskusje, debaty, warsztaty oraz prelekcje. W latach 2008 –
2010 w programach związanych z ochroną zdrowia psychicznego uczestniczyło 35.382
uczniów, 1.125 pracowników szkół oraz 1.045 rodziców.
Cel szczegółowy 1.1. realizowany będzie poprzez Program Promocji Zdrowia Psychicznego
Powiatu Iławskiego obejmujący następujące działania:
-21-
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
Zwiększenie
świadomości
społeczeństwa i
akceptacji osób
chorych
psychicznie
1. kampania informacyjno –
edukacyjna dotycząca
funkcjonowania osób z
zaburzeniami psychicznymi
w środowisku
2.
organizacja
dni
otwartych w placówkach
świadczących
pomoc
osobom z zaburzeniami
psychicznymi
3. organizacja imprez
integracyjnych
2.
Profilaktyka
zaburzeń zdrowia
psychicznego
1. prowadzenie zajęć dla
dzieci
i
młodzieży
w
zakresie zachowań i stylu
życia
korzystnych
dla
zdrowia psychicznego
2. organizacja wykładów i
szkoleń
dla
osób
pracujących z osobami z
zaburzeniami psychicznymi
3. zorganizowanie
„Powiatowego Dnia
Uśmiechu” (happening,
konkurs prac plastycznych:
opracowanie dekalogu
zdrowia psychicznego)
3.
4.
Rozwijanie
umiejętności
radzenia sobie w
sytuacjach
zagrażających
zdrowiu
psychicznemu
1. organizacja prelekcji i
warsztatów szkoleniowych
Zbudowanie
platformy
1. konferencja
2. promowanie wiedzy o
sytuacjach
zagrażających
zdrowiu psychicznemu oraz
o
potrzebie
szukania
wykwalifikowanej pomocy
poprzez
przekazywanie
materiałów informacyjnych
do szkół, zakładów pracy
itp.
Instytucja
odpowiedzialna
PCPR,
PUP,
PPP,
szkoły,
organizacje
pozarządowe
DPS-y,
PŚDS,
WTZ-y,
MOPS-y,
GOPS-y,
ZPSW,
organizacje
pozarządowe
DPS-y,
PŚDS,
WTZ-y,
ZPSW,
organizacje
pozarządowe
szkoły,
PPP,
organizacje
pozarządowe
Termin
Źródło
finansowania
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
zrealizowano/nie
zrealizowano
co rocznie
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
1) liczba
osób
uczestniczącyc
h
2) ilość imprez
co rocznie
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
1) liczba
osób
uczestniczącyc
h
2) ilość imprez
realizacja
ciągła
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
PPP,
Jednostki
organizacyjne
działające
w
obszarze zdrowia
psychicznego,
szkoły
Starostwo
Powiatowe,
szkoły,
Jednostki
organizacyjne
działające
w
obszarze zdrowia
psychicznego,
organizacje
pozarządowe
szkoły,
PPP,
Powiatowy
Szpital,
organizacje
pozarządowe
Powiatowy
Szpital,
Jednostki
organizacyjne
powiatu,
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
1) liczba uczniów
2) liczba
pracowników
szkoły
3) liczba
rodziców
1)
liczba
uczestników
2)
ilość
zorganizowany
ch wykładów i
szkoleń
2013
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
zorganizowano /
niezorganizowano
realizacja
ciągła
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
1) liczba
uczestników
2) ilość spotkań
realizacja
ciągła
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
przekazano / nie
przekazano
Starostwo
Powiatowe,
2012,
2015
budżety
jednostek
zorganizowano /
niezorganizowano
-22-
jedna w
roku
począwszy
od 2012
wymiany
informacji
i komunikowania
się w zakresie
promocji ochrony
zdrowia
psychicznego
i zapobiegania
zaburzeniom
PPP,
PCPR,
PUP,
Powiatowy
Szpital,
2. stworzenie internetowej
bazy informacji na temat
ochrony
zdrowia
psychicznego i dostępnych
na terenie powiatu formach
opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Starostwo
Powiatowe,
PCPR
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
2012
budżety
jednostek
PFRON
inne
źródła
zewnętrzne
stworzono / nie
stworzono
1.2. Cel szczegółowy:
zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Jednym z głównych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do
pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu
postaw i zachowań doprowadzających do wykluczenia społecznego, w tym przemocy
domowej, szkolnej oraz innej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Iławie wynika,
że skala przemocy na terenie powiatu iławskiego z roku na rok wzrasta. Największe
nasilenie wystąpiło w roku 2006 i 2010. Różne instytucje podejmują wszelkie starania, aby
ograniczać i zapobiegać temu zjawisku.
Wyróżnia się następujące formy przemocy: przemoc fizyczna – agresywne zachowanie
skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń
(np. popychanie, kopanie, duszenie), przemoc psychiczna – agresywne zachowanie, które
ma na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołujące
emocjonalny ból lub cierpienie (m.in. wyśmiewanie, krytyka, groźby), przemoc
ekonomiczna - uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np.
odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny,
uniemożliwianie podjęcia pracy), przemoc seksualna – wymuszenie pożycia seksualnego
lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych (np. stosowanie przemocy lub
groźba użycia przemocy, by zmusić partnera do stosunku), zaniedbanie - niezaspokajanie
podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Powyższe formy przemocy mogą się
przenikać, ale też każda może występować odrębnie. Osobami doświadczającymi
przemocy domowej są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.
Przemoc jest dysfunkcją nie tylko społeczną ale i psychiczną zarówno u ofiar jak
i u sprawców i często prowadzi do powstawania i narastania innych zaburzeń
psychicznych. Bardzo ważnym elementem promocji zdrowia jest podejmowanie działań
mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Jest to
niezwykle istotne ze względu na ich nawrotowość, a także szereg potencjalnych skutków.
Zaburzenia depresyjne u dzieci wiążą się ściśle z trudnościami w szkole, niedostatkiem
umiejętności
społecznych.
Ponadto
są
czynnikiem
predysponującym
do
eksperymentowania z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi, a także prób
samobójczych i innych zachowań autodestrukcyjnych. Poprzez szeroką edukację z tego
zakresu – osób zagrożonych, chorych i ich rodzin - umożliwia się wczesne rozpoznawanie
objawów choroby przez bliskich, wczesne reagowanie na niepokojące zachowania dziecka,
ocenę kiedy konieczny jest kontakt ze specjalistą.
-23-
Cel szczegółowy 1.2. realizowany będzie poprzez programy zapobiegania przemocy
w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym obejmujące następujące działania:
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
podniesienie
świadomości
społecznej na
temat zjawiska
przemocy w
rodzinie, szkole i
środowisku
lokalnym
1. kampania
informacyjno –
edukacyjna dotycząca
zapobiegania i
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
szkole i środowisku
lokalnym
2.
zmniejszenie
negatywnych
skutków
przemocy u osób,
które jej doznają
1. inicjowanie,
wspieranie
i organizowanie zajęć
socjoterapeutycznych dla
ofiar przemocy
2. inicjowanie,
wspieranie i
organizowanie
Młodzieżowych
Klubów
Integracji Społecznej
3. inicjowanie,
wspieranie i
organizowanie
warsztatów
przeciwdziałania agresji
1. stworzenie
internetowej
bazy
informacji
na
temat
ochrony
zdrowia
psychicznego
i
dostępnych na terenie
powiatu formach opieki
zdrowotnej i pomocy
społecznej dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi
2. zorganizowanie
spotkania przedstawicieli
jednostek działających w
obszarze
zdrowia
psychicznego
funkcjonujących
na
terenie
powiatu
iławskiego
3.
usprawnienie
przepływu
informacji
pomiędzy
instytucjami i
organizacjami
zajmującymi się
problemem
przemocy w
rodzinie
Instytucja
odpowiedzialna
PCPR
szkoły
policja
organizacje
pozarządowe
Termin
PCPR
PPP
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
PCPR
PPP
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
Starostwo
Powiatowe,
PCPR
2012
PCPR,
PPP,
PŚDS,
Szpital
Powiatowy,
Jednostki
organizacyjne,
powiatu,
policja,
organizacje
pozarządowe
2012,
2015
jedna w
roku
począwszy
od 2012
Źródło
finansowania
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
zrealizowano/nie
zrealizowano
budżety
jednostek ,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba uczestników
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
zorganizowano/nie
zorganizowano
liczba klubów
zorganizowano /
niezorganizowano
liczba uczestników
stworzono
stworzono
/
1.3. Cel szczegółowy:
zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Osoby z zaburzeniami psychicznymi są szczególnie
zagrożone ubóstwem oraz
wykluczeniem społecznym. Z powodu specyfiki swojego schorzenia mają one ogromne
trudności z samodzielnym funkcjonowaniem społecznym oraz integracją społeczną. Taka
sytuacja powoduje spadek aktywności społecznej, pogłębiającą się izolację społeczną,
-24-
nie
wzrost uzależnienia od opiekunów, a w rezultacie obniżenie jakości ich życia. Ważnym
działaniem w tej dziedzinie jest wyposażenie osób z zaburzeniami psychicznymi
w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej
dostępnej osobom sprawnym, a także poprzez podejmowanie działań mających na celu
zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej tych osób.
Cel szczegółowy 1.3. realizowany będzie poprzez programy informacyjno – edukacyjne
sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi obejmujące następujące działania:
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
Kształtowanie
właściwych ostaw
wobec dzieci i
młodzieży z
zaburzeniami
psychicznymi w domu
i szkole
1. inicjowanie,
wspieranie i
realizacja programów
dla nauczycieli i
wychowawców dot.
pracy z dzieckiem z
zaburzeniami
psychicznymi i
rozwojowymi.
2. inicjowanie,
wspieranie i
tworzenie grup
wsparcia dla
rodziców dzieci
autystycznych i z
rodzin adopcyjnych
3. inicjowanie,
wspieranie i
organizowanie
prelekcji, pogadanek
dla rodziców wg
zapotrzebowania
środowiska
2.
Kształtowanie postaw
przeciwdziałających
dyskryminacji
Instytucja
odpowiedzialna
PPP,
szkoły,
organizacje
pozarządowe
Termin
Źródło
finansowania
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
ilość programów
ilość uczestników
PCPR,
PPP,
szkoły,
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba
osób
uczestniczących
ilość grup
PPP,
szkoły,
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba
osób
uczestniczących
ilość prelekcji
1. inicjowanie,
wspieranie i
organizowanie
prelekcji, warsztatów
dla uczniów szkół
szkoły,
PPP,
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba
uczestników
2. inicjowanie,
wspieranie
i organizowanie zajęć
integracyjnych
PPP,
Jednostki
organizacyjne
działające
w obszarze zdrowia
psychicznego
szkoły
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba
uczestników
realizacja
ciągła
1.4. Cel szczegółowy:
organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
Zadania z zakresu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego realizowane są
głównie dla ofiar:
 katastrof i klęsk żywiołowych,
 przemocy.
-25-
Pomoc świadczą głównie specjaliści służb takich jak policja, straż pożarna, a w przypadku
przemocy – ośrodki dla ofiar przemocy prowadzone przez samorząd lub organizacje
pozarządowe. Sytuacja jest trudniejsza w przypadku pojedynczych osób, których problem
wykracza poza wyżej wymienione przypadki, np.:
 kryzys finansowy z powodu utraty pracy lub niemożności jej pozyskania, niemożności
spłacenia kredytu lub innych zobowiązań,
 nagłe kalectwo lub długotrwała choroba,
 utrata lub śmierć bliskiej osoby czy rozwód,
 niechciana ciąża i niechęć z tego powodu partnera lub rodziny,
 bycie świadkiem wypadku, śmierci osoby bliskiej lub obcej
 inne sytuacje.
Udzielanie pomocy osobom jej potrzebującym utrudnia fakt, że stan kryzysu psychicznego
nie oznacza choroby i nie należy do tzw. świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez
NFZ. Osób w kryzysie z powodu trudnej sytuacji finansowej nie stać na płacenie za tego
typu wsparcie. Zatem baza instytucji jest na razie bardzo ograniczona. Stąd konieczne jest
podjęcie działań na poziomie powiatów i samorządów miast i gmin dla tworzenia takich
miejsc wsparcia.
Cel szczegółowy 1.4. realizowany będzie poprzez następujące działania:
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
Utworzenie ośrodka
wsparcia w stanach
kryzysu psychicznego
1. podejmowanie działań
na rzecz zorganizowania
ośrodka wsparcia w
stanach kryzysu
psychicznego
2. utworzenie
wsparcia
2.
Prowadzenie działań
informujących o
dostępnej w powiecie
pomocy w stanach
kryzysu
ośrodka
1. opracowanie listy
jednostek poradnictwa
specjalistycznego
dotyczącego pomocy
społecznej i profilaktyki
uzależnień
2. opracowanie wykazu
podmiotów działających w
obszarze
wsparcia
w
kryzysie psychicznym
3.
aktualizacja
listy
jednostek
poradnictwa
specjalistycznego
dotyczącego
pomocy
społecznej i profilaktyki
uzależnień oraz wykazu
podmiotów działających w
obszarze
wsparcia
w
kryzysie psychicznym
Instytucja
odpowiedzialna
PCPR,
PPP,
Powiatowy
Szpital,
organizacje
pozarządowe
powiat iławski
Termin
Starostwo
Powiatowe przy
współpracy
jednostek
organizacyjnych
2012
Starostwo
Powiatowe przy
współpracy
jednostek
organizacyjnych
Starostwo
Powiatowe przy
współpracy
jednostek
organizacyjnych
2012
-26-
realizacja
ciągła
2015
realizacja
ciągła
Źródło
finansowania
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
zrealizowano /
nie
zrealizowano
budżet
powiatu,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
budżet
Starostwa,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
utworzono /
nie utworzono
budżet
Starostwa,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
budżet
Starostwa,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
zrealizowano /
nie
zrealizowano
zrealizowano /
nie
zrealizowano
zrealizowano /
nie
zrealizowano
CEL GŁÓWNY 2:
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM OPIEKI I POMOCY
NIEZBĘDNYCH
DO
ŻYCIA
W
ŚRODOWISKU
RODZINNYM
I SPOŁECZNYM
Osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo często spychane na margines życia
społecznego, bywają szykanowane, wyśmiewane i nieakceptowane przez ludzi z ich
otoczenia, a nawet swoich bliskich. Podejmowane działania pozwolą zapewnić osobom
z zaburzeniami psychicznymi lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki
w środowisku rodzinnym. Osiągniemy to dzięki rozwojowi ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz zwiększeniu dostępności do różnorodnych form wsparcia udzielanego
osobom z zaburzeniami psychicznymi.
2.1. Cel szczegółowy:
upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Upowszechnianie środowiskowego modelu opieki ma za zadanie przeciwdziałanie
fragmentaryzacji, niedostępności i nieciągłości opieki, indywidualnej i strukturalnej
nierówności, naznaczaniu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
Niezbędnym elementem realizacji tego celu jest utworzenie sieci centrów (ośrodków)
zdrowia psychicznego, zapewniających kompleksową (w tym szpitalną) opiekę dla
mieszkańców (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) określonego terytorium i przejęcie przez
nią odpowiedzialności za zapewnienie i koordynację opieki.
Lp. Cel operacyjny
1.
2.
Zadania
Instytucja
odpowiedzialna
Zapewnienie
1. Prowadzenie Klubu Pacjenta Powiatowy Szpital,
ciągłości
opieki dla byłych pacjentów
organizacje
osobom
oddziałów psychiatrycznych
pozarządowe
dotkniętym
(oferta terapeutyczna –
przewlekłą chorobą możliwość porad psychologa
psychiczną.
i lekarza psychiatry,
terapeutów zajęciowych;
rozpoznawanie wczesnych
objawów choroby, „program
powrotu do społeczeństwa”).
Inicjowanie, organizowanie
i opieka w trakcie wyjść poza
klub (teatr, filharmonia, opera,
wystawy, basen, ZOO, ogród
botaniczny, kino, wycieczki).
Pogłębienie i zwiększenie
częstotliwości wzajemnych
relacji pomiędzy byłymi
pacjentami.
Zapewnienie
1. Prowadzenie spotkań
Powiatowy Szpital,
wsparcia dla rodzin o charakterze edukacyjnym
organizacje
osób chorujących
i terapeutycznym dla członków pozarządowe
psychicznie.
rodzin osób chorujących
psychicznie. Dostępność
fachowego poradnictwa –
lekarz, psycholog, terapeuta.
-27-
Termin
realizacja
ciągła
realizacja
ciągła
Źródło
finansowania
budżet
jednostki,
powiat iławski,
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
liczba
uczestników
budżet
liczba
jednostki,
uczestników
powiat iławski,
inne
źródła
zewnętrzne
3.
1. udział w pracach nad
dokumentem zawierającym
działania związane
z upowszechnieniem
środowiskowego modelu opieki
psychiatrycznej
Utworzenie
przygotowywanym przez urząd
centrum zdrowia
marszałkowski
psychicznego dla
2. udział w spotkaniach
mieszkańców
roboczych nt. umiejscowienia
powiatu iławskiego
i obszaru działania czp
3. utworzenie centrum zdrowia
psychicznego (zgodnie
z ustaleniami przyjętymi na
spotkaniach przedstawicieli
powiatów)
Starostwo
Powiatowe,
PPP,
PCPR,
Powiatowy Szpital
2015
powiat iławski
przedstawiciel
powiatu
2015
powiat iławski
powiat iławski
2015
zrealizowano /
nie
zrealizowano
zrealizowano /
nie
zrealizowano
budżet powiatu utworzono
/
inne
źródła nie utworzono
finansowania
(NFZ, PFRON)
2.2. cel szczegółowy:
upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
Poszerzanie zasięgu i dostępności istniejących i inicjowanie nowych form opieki, pomocy
i oparcia bytowego w tym pomocy bytowej, mieszkaniowej, rehabilitacji zawodowej oraz
samopomocy środowiskowej jest niezbędne dla umożliwienia przewlekle chorym
psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie godnego życia i samodzielnego wyboru jego
stylu. Dla zwiększenia różnorodności i dostępności pomocy i oparcia społecznego
konieczne jest pobudzanie i wspieranie samopomocowych inicjatyw organizacji
pozarządowych na rzecz tworzenia form oparcia społecznego w środowisku rodzinnym,
szkolnym, zawodowym oraz wspieranie działań (samorządowych i pozarządowych)
ograniczających
tendencję do bierności, izolacji, wykluczania
i
uzależnienia
instytucjonalnego:
- zwiększenie zasięgu i aktywności wolontariatu społecznego;
- wzmacnianie roli organizacji samopomocowych zrzeszających osoby korzystające z opieki
psychiatrycznej lub ich rodziny oraz wspieranie ich działań.
Cel szczegółowy 2.2. realizowany będzie poprzez program poszerzenia, zróżnicowania
i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej
obejmujący następujące działania:
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
Zwiększenie
dostępności do
ośrodków wsparcia
i samopomocy
1. poszerzenie
obszaru działania ŚDS
o miejsca całodobowe
oraz liczby
uczestników
2. utworzenie
mieszkań chronionych
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi
3. inicjowanie i
wspieranie tworzenia
klubów samopomocy
Instytucja
odpowiedzialna
PŚDS,
PCPR,
Starostwo
Powiatowe,
organizacje
pozarządowe
PŚDS,
PCPR,
Starostwo
Powiatowe,
organizacje
pozarządowe
PŚDS,
PCPR,
Starostwo
Powiatowe,
-28-
Termin
Źródło
finansowania
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
liczba
miejsc
całodobowych,
liczba uczestników
2015
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba miejsc,
liczba uczestników
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
liczba klubów,
liczba uczestników
2015
2.
Stwarzanie
warunków pełnego
uczestnictwa w
życiu publicznym i
społecznym
odpowiednio do
zainteresowań i
potrzeb osób
niepełnosprawnych
w tym z
zaburzeniami
psychicznymi
1. upowszechnianie i
rozwijanie
form
aktywnego spędzania
czasu wolnego przez
osoby
niepełnosprawne
organizacje
pozarządowe
PCPR,
PPP,
PŚDS,
Powiatowy
Szpital,
Jednostki
organizacyjne
powiatu,
policja,
organizacje
pozarządowe
PCPR,
PPP,
PŚDS,
Szpital
Powiatowy,
Jednostki
organizacyjne
powiatu,
policja,
organizacje
pozarządowe
PŚDS,
DPS-y,
WTZ-y,
PCPR,
organizacje
pozarządowe
2. uczestnictwo
imprezach
sportowych,
kulturalnych,
rekreacyjnych
turystycznych
PŚDS,
DPS-y,
WTZ-y,
PCPR,
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
ilość imprez
Wspieranie
finansowe
samopomocowych
projektów
służących
rozwojowi form
oparcia
społecznego dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi
1. wprowadzenie
zapisów do programu
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
Starostwo
Powiatowe
począwszy
od 2012
budżet
powiatu
wprowadzono
/
nie wprowadzono
2. udzielanie dotacji
na realizację zadań
publicznych
organizacjom
pozarządowym oraz w
ramach
otwartego
konkursu ofert na
wykonanie
zadań
publicznych
Powiat Iławski
realizacja
ciągła
budżet
powiatu,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba dotacji
3. udzielanie
dofinansowań na
rehabilitację
zawodową i społeczną
osób
niepełnosprawnych w
tym z zaburzeniami
psychicznymi`
PCPR,
PUP,
Powiat Iławski
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
liczba
dofinansowań
Promocja
racjonalizacji
uczestnictwa w
różnych formach
oparcia
społecznego
1. zorganizowanie
spotkania
przedstawicieli
jednostek działających
w obszarze zdrowia
psychicznego
funkcjonujących
na
terenie
powiatu
iławskiego
2. kampania
informacyjna
skierowana do osób z
zaburzeniami
(potencjalnych
uczestników) oraz ich
rodzin
3.
4.
w
i
-29-
zewnętrzne
2012,
2015
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
zorganizowano/nie
zorganizowano
1 w roku
od 2012
roku
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
zorganizowano/nie
zorganizowano
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
ilość imprez
2.3. cel szczegółowy:
aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby psychicznej, to nie tylko określony poziom
inteligencji, stan uczuć, zachowanie, ale także sposób społecznego funkcjonowania
człowieka, w którym praca odgrywa szczególną rolę. Brak pracy, bezrobocie w skali
społecznej, dramatycznie obniża jakość życia i poziom zdrowia psychicznego, jest
bezpośrednią przyczyną poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, często depresji i lęku,
niemożności realizowania podstawowych funkcji społecznych jak utrzymania rodziny,
rozwoju własnego i rozwoju dzieci.
Osoby psychicznie chore wymagają szczególnych oddziaływań nie tylko medycznymi
psychologicznych, ale także poprzez aktywność i pracę. Dla tych osób praca jest
profilaktyką niepełnosprawności i zmniejszeniem ryzyka nawrotów choroby. Liczba osób z
zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2009
wyniosła 58 osób, w 2010 roku – 69 osoby. Od roku 2005 odnotowuje się spadek liczby
ofert skierowanych do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Cel szczegółowy 2.3. realizowany będzie poprzez program rozwoju zróżnicowanych form
wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi obejmujący następujące działania:
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
Aktywizacja
zawodowa i
podnoszenie
kwalifikacji osób
z zaburzeniami
psychicznymi
1. inicjowanie, wspieranie
i organizowanie
poradnictwa zawodowego
oraz informacja
zawodowa realizowane
przez doradców
zawodowych
2. organizacja szkoleń dla
osób ze schorzeniami
psychicznymi w ramach
zajęć klub pracy
2.
Promocja
zatrudnienia osób
z zaburzeniami
psychicznymi
3. organizowanie
aktywnych form
przeciwdziałania
bezrobociu w ramach
posiadanych środków
tj. staże, prace
interwencyjne,
przygotowanie zawodowe,
dotacje na rozpoczęcie
działalności, refundacja
kosztów związanych
z utworzeniem stanowiska
pracy dla osoby
niepełnosprawnej
1. skierowana do
pracodawców kampania
informacyjna o
możliwościach uzyskania
wsparcia zatrudnienia
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Instytucja
odpowiedzialna
PUP,
PŚDS,
WTZ-y,
PCPR,
organizacje
pozarządowe
Termin
PUP,
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
PUP
realizacja
ciągła
PUP
Starostwo
Powiatowe
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
-30-
realizacja
ciągła
Źródło
finansowania
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
Wskaźnik
monitorujący
ilość uczestników
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
ilość
uczestników
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
ilość
uczestników/
przyznane
dofinansowanie
zrealizowano/nie
zrealizowano
2. przygotowanie i
rozpowszechnianie
informacyjnych ulotek
skierowanych do
pracodawców przy
współudziale instytucji i
organizacji działających
na rzecz osób z
zaburzeniami
psychicznymi
PUP
Starostwo
Powiatowe
organizacje
pozarządowe
realizacja
ciągła
budżety
jednostek,
PFRON,
inne
źródła
zewnętrzne
zrealizowano/nie
zrealizowano
2.4. cel szczegółowy:
skoordynowanie różnych form opieki i pomocy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Iławskiego realizowany będzie poprzez
programy cząstkowe zawarte w niniejszym dokumencie. Program zakłada realizację celów
głównych poprzez cele cząstkowe i przyjęte dla ich realizacji zadania. Wszystkim celom
przyporządkowane zostały zadania, określono instytucje odpowiedzialne za ich realizację,
terminy, źródła finansowania oraz wskaźniki monitorujące, pozwalające określić stopień
realizacji Programu. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Iławskiego został
opracowany przez Zespół Koordynujący powołany uchwałą Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 21.06.2011 r. Program opracowano w ramach spotkań roboczych Zespołu.
W opracowaniu zastosowano tabele i wykresy stanowiące w głównej mierze materiał
poglądowy opracowane na podstawie danych uzyskanych od Warmińsko – Mazurskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie, Komendy
Powiatowej Policji w Iławie, szkół i innych powiatowych jednostek organizacyjnych. Zespół
Koordynujący zajmował się będzie również monitorowaniem i ewentualną ewaluacją
Programu w trakcie jego realizacji.
Lp.
Cel operacyjny
Zadania
1.
Opracowanie
powiatowego
programu ochrony
zdrowia psychicznego
1. zebranie informacji
o stanie istniejącym i
potrzebach ludności
powiatu
2. opracowanie projektu
programu
3. zaopiniowanie
Programu przez
Powiatową Społeczną
Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych
4. przyjęcie programu
przez Radę Powiatu
1. zbieranie informacji
o zadaniach
realizowanych przez
poszczególne jednostki
z uwzględnieniem
wskaźników
monitorujących
2. badanie zgodności
założonych w programie
celów z aktualna sytuacją
w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego na
terenie powiatu
2.
Monitoring
i ewaluacja programu
Instytucja
odpowiedzialna
zespół
koordynujący
Termin
Źródło
finansowania
Starostwo
Powiatowe
Wskaźnik
monitorujący
zespół
koordynujący
Starostwo
Powiatowe
listopad
2011
grudzień
2011
Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe
zrealizowano /
niezrealizowano
Rada
Powiatu
Iławskiego
zespół
koordynujący
grudzień
2011
raz w roku
do 30.03
Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe
zrealizowano
/
niezrealizowano
zespół
koordynujący
raz w roku
do 30.04
Starostwo
Powiatowe
zrealizowano /
niezrealizowano
-31-
sierpieńpaździernik
2011
zrealizowano
/
niezrealizowano
zrealizowano
/
niezrealizowano
zrealizowano
/
niezrealizowano
3. proponowanie zmian
programu w zależności od
zmieniającej się sytuacji
w powiecie i
zapotrzebowania
mieszkańców
zespół
koordynujący
-32-
do 30.04
Starostwo
Powiatowe
zrealizowano /
niezrealizowano
VII. Harmonogram realizacji Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego
Nr
Nazwa zadania
zadania
Termin
realizacji
Monitoring
Ewaluacja
1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów
życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
1.1.1.1.
Kampania informacyjno – edukacyjna
raz w roku
raz w roku do
wg potrzeb
dotycząca funkcjonowania osób z
począwszy od
30.03.
zaburzeniami psychicznymi w środowisku
2012
1.1.1.2.
Organizacja dni otwartych w placówkach
corocznie
raz w roku do
wg potrzeb
świadczących pomoc osobom z zaburzeniami
30.03.
psychicznymi
1.1.1.3.
Organizacja imprez integracyjnych
corocznie
raz w roku do
wg potrzeb
30.03.
1.1.2.1.
Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w
realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
zakresie zachowań i stylu życia korzystnych
ciągła
30.03.
dla zdrowia psychicznego
1.1.2.2.
Organizacja wykładów i szkoleń dla osób realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
pracujących z osobami z zaburzeniami ciągła
30.03.
psychicznymi
1.1.2.3.
Zorganizowanie „Powiatowego Dnia
2013
do 30.03.2014
wg potrzeb
Uśmiechu” (happening, konkurs prac
plastycznych: opracowanie dekalogu zdrowia
psychicznego)
1.1.3.1.
Organizacja prelekcji i warsztatów
realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
szkoleniowych
ciągła
30.03.
1.1.3.2.
Promowanie wiedzy o sytuacjach
realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz o
ciągła
30.03.
potrzebie szukania wykwalifikowanej pomocy
poprzez przekazywanie materiałów
informacyjnych do szkół, zakładów pracy itp.
1.1.4.1.
Konferencja
2012, 2015
raz w roku do
wg potrzeb
30.03.2013
30.03.2016
1.1.4.2.
Stworzenie internetowej bazy informacji na
2012
30.03.2013
wg potrzeb
temat ochrony zdrowia psychicznego i
dostępnych na terenie powiatu formach
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym
1.2.1.1.
Kampania informacyjno – edukacyjna
raz w roku
raz w roku do
wg potrzeb
dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania
począwszy od
30.03.
przemocy w rodzinie, szkole i środowisku
2012
lokalnym
1.2.2.1.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
zajęć socjoterapeutycznych dla ofiar
ciągła
30.03.
przemocy
1.2.2.2.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej ciągła
30.03.
1.2.2.3.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
raz w roku do
wg potrzeb
warsztatów przeciwdziałania agresji
ciągła
30.03.
1.2.3.1.
Stworzenie internetowej bazy informacji na
2012
30.03.2013
wg potrzeb
-33-
temat ochrony zdrowia psychicznego i
dostępnych na terenie powiatu formach
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
1.2.3.2.
Zorganizowanie spotkania przedstawicieli
2012, 2015
30.03.2013
jednostek działających w obszarze zdrowia
30.03.2016
psychicznego funkcjonujących na terenie
powiatu iławskiego
1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1.1.
Inicjowanie, wspieranie i realizacja
realizacja
raz w roku do
programów dla nauczycieli i wychowawców
ciągła
30.03.
dot. pracy z dzieckiem z zaburzeniami
psychicznymi i rozwojowymi.
1.3.1.2.
Inicjowanie, wspieranie i tworzenie grup
realizacja
raz w roku do
wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych i
ciągła
30.03.
z rodzin adopcyjnych
1.3.1.3.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
raz w roku do
prelekcji, pogadanek dla rodziców wg
ciągła
30.03.
zapotrzebowania środowiska
1.3.2.1.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
raz w roku do
prelekcji, warsztatów dla uczniów szkół
ciągła
30.03.
1.3.2.2.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
raz w roku do
zajęć integracyjnych
ciągła
30.03.
1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
1.4.1.1.
podejmowanie działań na rzecz
realizacja
30.03.2016
zorganizowania ośrodka wsparcia w stanach
ciągła
kryzysu psychicznego
1.4.1.2.
utworzenie ośrodka wsparcia
2015
30.03.2016
1.4.2.1.
opracowanie listy jednostek poradnictwa
2012
30.03.2013
specjalistycznego dotyczącego pomocy
społecznej i profilaktyki uzależnień
1.4.2.2.
opracowanie wykazu podmiotów działających 2012
30.03.2013
w obszarze wsparcia w kryzysie psychicznym
1.4.2.3.
aktualizacja listy jednostek poradnictwa
realizacja
raz w roku do
specjalistycznego dotyczącego pomocy
ciągła
30.03.począwszy
społecznej i profilaktyki uzależnień oraz
od 2014
wykazu podmiotów działających w obszarze
wsparcia w kryzysie psychicznym
2.1. upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Prowadzenie Klubu Pacjenta dla byłych pacjentów realizacja
2.1.1.1.
raz w roku do
oddziałów psychiatrycznych (oferta terapeutyczna ciągła
30.03.
2.1.2.1.
2.1.3.1.
– możliwość porad psychologa i lekarza
psychiatry, terapeutów zajęciowych;
rozpoznawanie wczesnych objawów choroby,
„program powrotu do społeczeństwa”).
Inicjowanie, organizowanie i opieka w trakcie
wyjść poza klub (teatr, filharmonia, opera,
wystawy, basen, ZOO, ogród botaniczny, kino,
wycieczki). Pogłębienie i zwiększenie
częstotliwości wzajemnych relacji pomiędzy
byłymi pacjentami.
Prowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym
i terapeutycznym dla członków rodzin osób
chorujących psychicznie. Dostępność fachowego
poradnictwa – lekarz, psycholog, terapeuta.
Udział w pracach nad dokumentem
zawierającym działania związane z
upowszechnieniem środowiskowego modelu
opieki psychiatrycznej przygotowywanym
przez urząd marszałkowski
-34-
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
realizacja
ciągła
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
2015
30.03.2016
wg potrzeb
2.1.3.2.
Udział w spotkaniach roboczych nt.
umiejscowienia i obszaru działania czp
2015
30.03.2016
wg potrzeb
2.1.3.1.
Utworzenie centrum zdrowia psychicznego
(zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniach
przedstawicieli powiatów)
2015
30.03.2016
wg potrzeb
2.2. upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
2.2.1.1.
Poszerzenie obszaru działania ŚDS o miejsca 2015
30.03.2016
całodobowe oraz liczby uczestników
2.2.1.2.
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób z 2015
30.03.2016
zaburzeniami psychicznymi
2.2.1.3.
Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów
realizacja
raz w roku do
samopomocy
ciągła
30.03.
2.2.1.1.
Zorganizowanie spotkania przedstawicieli
2012, 2015
30.03.2013
jednostek działających w obszarze zdrowia
30.03.2016
psychicznego funkcjonujących na terenie
powiatu iławskiego
2.2.1.2.
Kampania informacyjna skierowana do osób
raz w roku od
raz w roku do
z zaburzeniami (potencjalnych uczestników)
2012
30.03.
oraz ich rodzin
Upowszechnianie i rozwijanie form aktywnego
2.2.3.1.
realizacja
raz w roku do
spędzania czasu wolnego przez osoby
ciągła
30.03.
2.2.3.2.
niepełnosprawne
Uczestnictwo w imprezach sportowych,
kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych
2.2.4.1.
Wprowadzenie zapisów do programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
2.2.4.2.
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych
organizacjom pozarządowym oraz w ramach
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań
publicznych
Udzielanie dofinansowań na rehabilitację
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w
tym z zaburzeniami psychicznymi`
2.2.4.3.
-35-
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
raz w roku do
30.03.
raz w roku do
30.03.
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
realizacja
ciągła
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
realizacja
ciągła
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
realizacja
ciągła
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
raz w roku do
30.03.
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
staże, prace interwencyjne, przygotowanie
zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności,
refundacja kosztów związanych z utworzeniem
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Skierowana do pracodawców kampania
informacyjna o możliwościach wsparcia
zatrudnienia osób z zaburzeniami
psychicznymi
2.3.2.2
Przygotowanie i rozpowszechnianie
informacyjnych ulotek skierowanych do
pracodawców przy współudziale instytucji i
organizacji działających na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi
2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy
2.4.2.1.
zbieranie informacji o zadaniach
realizowanych przez poszczególne jednostki
z uwzględnieniem wskaźników
wg potrzeb
realizacja
ciągła
począwszy od
2012
realizacja
ciągła
2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
2.3.1.1.
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
realizacja
poradnictwa zawodowego oraz informacja
ciągła
zawodowa realizowane przez doradców
zawodowych
2.3.1.2.
Organizacja szkoleń dla osób ze
realizacja
schorzeniami psychicznymi w ramach zajęć
ciągła
klub pracy
Organizowanie aktywnych form przeciwdziałania
2.3.1.3
realizacja
bezrobociu w ramach posiadanych środków tj.
ciągła
2.3.2.1
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
2.4.2.2.
2.4.2.3.
monitorujących
badanie zgodności założonych w programie
celów z aktualna sytuacją w zakresie
ochrony zdrowia psychicznego na ternie
powiatu
proponowanie zmian programu w zależności
od zmieniającej się sytuacji w powiecie i
zapotrzebowania mieszkańców
-36-
raz w roku do
30.04.
raz w roku do
30.03.
wg potrzeb
do 30.04.
raz w roku do
30.05.
wg potrzeb
Download