Program szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

advertisement
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A)
50-043 Wrocław
tel. 071 785 57 53, fax. 071 785 57 51
__________________________________________________________________________________
Ramowy program szkolenia „Praca z osobą z zaburzeniami i chorą psychicznie”
Zjazd 1
Grupa 1 - Dzień 1 (270 min zajęć) – 29.07.2009
Godz.
Nazwa
Przyjazd do Hotelu Kudowa **** w Kudowie Zdroju
do 13.00
ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój
13.00-13.15
Rejestracja uczestników szkolenia i kawa powitalna
13.15-13.30
Otwarcie szkolenia – spotkanie organizacyjne
13.30-14.30
Obiad i kwaterowanie
1. Norma a zaburzenie psychiczne
2. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń
psychicznych.
3. Jakie uprawnienia i przywileje ma osoba chora
psychicznie.
4. Sytuacja Ŝyciowa osób z zaburzeniami
psychicznymi.
5. Występowanie i przebieg chorób psychicznych
Szkolenie cz. 1,
6. Kontakt z osobą zaburzoną psychicznie.
2
14.30-19.00
a) Zasady nawiązywania kontaktu. b) Komunikacja z
(w tym 2 przerwy
osobą zaburzoną psychicznie. c) Uzyskiwanie
kawowe”
informacji zwrotnych od osoby zaburzonej psychicznie.
d) Diagnoza potrzeb osoby z zaburzeniami
psychicznymi.
7. Metody leczenia zaburzeń psychicznych i
rehabilitacji psychicznej.
a) Praca socjalna / terapeutyczna - przyczyny
trudności, moŜliwości rozwiązań. b) Nowy nurt
psychiatrii środowiskowej
19.30-20.30
Kolacja
Godz.
8.00-9.00
9.00-13.30
Grupa 1 - Dzień 2 (270 min zajęć) – 30.07.2009
Nazwa
Śniadanie
1. Formy pracy z osobą zaburzoną psychicznie
a) Praca socjalna z osobą zaburzoną psychicznie. b)
Terapia poprzez środowisko. c) Trening społecznych
Szkolenie cz. 3, kompetencji. d) Zajęcia kreatywne - muzykoterapia,
arteterapia, dramo terapia, choreoterapia i inne. e)
4
(w tym 2 przerwy Warsztaty terapii zajęciowej. f) Psychoedukacja. g)
kawowe)
Grupy wsparcia. h) Grupy samopomocowe. i)
Psychoterapia
indywidualna.
j)
Psychoterapia
grupowa. k) Psychoterapia rodzinna. l) Turnusy
rehabilitacyjne i obozy terapeutyczn. ł) Kluby pacjenta i
stowarzyszenia rodzin. n) Środowiskowe domy
„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A)
50-043 Wrocław
tel. 071 785 57 53, fax. 071 785 57 51
__________________________________________________________________________________
samopomocy, hostele, firmy społeczne.
2. Zasady kontraktu pracownika socjalnego z osobą z
zaburzeniami psychicznymi.
3. Trudności pracownika socjalnego w pracy z osobą z
zaburzeniami psychicznymi.
a) ograniczenia wynikające z zaŜywania leków. b)
zachowania agresywne osób z zaburzeniami
psychicznymi. c) tendencje samobójcze osób z
zaburzeniami psychicznymi
4. Przykłady dobrych praktyk – pracy socjalnej i
terapeutycznej
z
osobami
z
zaburzeniami
psychicznymi.
a) Projekcja filmów
b) Dyskusja grupowa w oparciu o własne
doświadczenia.
5. Rola rodziny w terapii i rehabilitacji osoby z
zaburzeniem psychicznym.
a) Problemy i zadania rodziny. b) Komunikacja i
współpraca. c) Nadmierna opiekuńczość. d)
Nadmierne uwikłanie uczuciowe. e) Agresja i
krytycyzm. f) Kontakty społeczne
6. Praca z osobą chorą psychicznie - współpraca
pracownika socjalnego, psychiatry i psychologa w
leczeniu zaburzeń psychicznych.
7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej
konsekwencje dla praktyki pracy socjalnej .
a) Odmowa leczenia psychiatrycznego. b)Badanie
psychiatryczne a zgoda pacjenta. c) Przyjecie do
szpitala psychiatrycznego.d) Leczenie na oddziale
psychiatrycznym a przymus bezpośredni. e) Problem
ubezwłasnowolnienia
osoby
z
zaburzeniem
psychicznym.
13.30-14.30
14.30-15.30
19.30-20.30
Godz.
8.00-9.00
9.00-13.30
Obiad
Czas wolny
Kolacja grilowa
Grupa 1 - Dzień 3 (270 min zajęć) – 31.07.2009
Nazwa
Śniadanie
Szkolenie cz. 5, 1. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi
6
w sytuacjach ostrych i zagroŜenia zdrowia i Ŝycia.
(w tym 1 przerwa a) Zasady bezpiecznego kontaktu. b) Interwencja w
kawowa)
kryzysie. 6–etapowy model interwencji kryzysowej. c)
„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A)
50-043 Wrocław
tel. 071 785 57 53, fax. 071 785 57 51
__________________________________________________________________________________
13.30-13.40
13.40-14.40
Współpraca z innymi słuŜbami pomocowymi.
2.
Spotkania
postinterwencyjne
pracowników
socjalnych.
3. Debriefing indywidualny i grupowy.
a) Zastosowanie procedur debriefingu u pracowników
socjalnych. b) Zasady prowadzenia debriefingu
indywidualnego. c) Zasady prowadzenia debriefingu
grupowego
4. Defusing .
a) Zastosowanie procedur defusingu u pracowników
socjalnych
b) Zasady prowadzenia defusingu
5. Superwizja w pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi.
Rozdanie certyfikatow, koniec szkolenia
Obiad
ZJAZD 2
Godz.
do 11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-13.30
13.30-14.30
14.30-17.00
Grupa 2 - Dzień 1 (270 min zajęć) – 05.08.2009
Nazwa
Przyjazd do Hotelu Kudowa **** w Kudowie Zdroju
ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój
Rejestracja uczestników szkolenia i kawa powitalna
Otwarcie szkolenia – spotkanie organizacyjne
1. Norma a zaburzenie psychiczne
2. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń
psychicznych.
Szkolenie cz. 1
3. Jakie uprawnienia i przywileje ma osoba chora
(w tym 2 przerwy
psychicznie.
kawowe”
4. Sytuacja Ŝyciowa osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Obiad i kwaterowanie
5. Występowanie i przebieg chorób psychicznych
6. Kontakt z osobą zaburzoną psychicznie.
a) Zasady nawiązywania kontaktu. b) Komunikacja z
osobą zaburzoną psychicznie. c) Uzyskiwanie
Szkolenie cz. 1,
informacji zwrotnych od osoby zaburzonej psychicznie.
2
d) Diagnoza potrzeb osoby z zaburzeniami
(w tym 2 przerwy
psychicznymi.
kawowe”
7. Metody leczenia zaburzeń psychicznych i
rehabilitacji psychicznej.
a) Praca socjalna / terapeutyczna - przyczyny
trudności, moŜliwości rozwiązań. b) Nowy nurt
„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A)
50-043 Wrocław
tel. 071 785 57 53, fax. 071 785 57 51
__________________________________________________________________________________
psychiatrii środowiskowej
19.30-20.30
Godz.
8.00-9.00
9.00-13.30
Kolacja
Grupa 2 - Dzień 2 (270 min zajęć) – 06.08.2009
Nazwa
Śniadanie
1. Formy pracy z osobą zaburzoną psychicznie
a) Praca socjalna z osobą zaburzoną psychicznie. b)
Terapia poprzez środowisko. c) Trening społecznych
kompetencji. d) Zajęcia kreatywne - muzykoterapia,
arteterapia, dramo terapia, choreoterapia i inne. e)
Warsztaty terapii zajęciowej. f) Psychoedukacja. g)
Grupy wsparcia. h) Grupy samopomocowe. i)
Psychoterapia
indywidualna.
j)
Psychoterapia
grupowa. k) Psychoterapia rodzinna. l) Turnusy
rehabilitacyjne i obozy terapeutyczn. ł) Kluby pacjenta i
stowarzyszenia rodzin. n) Środowiskowe domy
samopomocy, hostele, firmy społeczne.
2. Zasady kontraktu pracownika socjalnego z osobą z
zaburzeniami psychicznymi.
3. Trudności pracownika socjalnego w pracy z osobą z
zaburzeniami psychicznymi.
a) ograniczenia wynikające z zaŜywania leków. b)
Szkolenie cz. 3,
zachowania agresywne osób z zaburzeniami
4
psychicznymi. c) tendencje samobójcze osób z
(w tym 2 przerwy
zaburzeniami psychicznymi
kawowe)
4. Przykłady dobrych praktyk – pracy socjalnej i
terapeutycznej
z
osobami
z
zaburzeniami
psychicznymi.
a) Projekcja filmów
b) Dyskusja grupowa w oparciu o własne
doświadczenia.
5. Rola rodziny w terapii i rehabilitacji osoby z
zaburzeniem psychicznym.
a) Problemy i zadania rodziny. b) Komunikacja i
współpraca. c) Nadmierna opiekuńczość. d)
Nadmierne uwikłanie uczuciowe. e) Agresja i
krytycyzm. f) Kontakty społeczne
6. Praca z osobą chorą psychicznie - współpraca
pracownika socjalnego, psychiatry i psychologa w
leczeniu zaburzeń psychicznych.
7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej
konsekwencje dla praktyki pracy socjalnej .
a) Odmowa leczenia psychiatrycznego. b)Badanie
„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A)
50-043 Wrocław
tel. 071 785 57 53, fax. 071 785 57 51
__________________________________________________________________________________
psychiatryczne a zgoda pacjenta. c) Przyjecie do
szpitala psychiatrycznego.d) Leczenie na oddziale
psychiatrycznym a przymus bezpośredni. e) Problem
ubezwłasnowolnienia
osoby
z
zaburzeniem
psychicznym.
13.30-14.30
14.30-15.30
19.30-20.30
Godz.
8.00-9.00
9.00-13.30
13.30-13.40
13.40-14.40
Obiad
Czas wolny
Kolacja grilowa
Grupa 2 - Dzień 3 (270 min zajęć) – 07.08.2009
Nazwa
Śniadanie
1. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi
w sytuacjach ostrych i zagroŜenia zdrowia i Ŝycia.
a) Zasady bezpiecznego kontaktu. b) Interwencja w
kryzysie. 6–etapowy model interwencji kryzysowej. c)
Współpraca z innymi słuŜbami pomocowymi.
2.
Spotkania
postinterwencyjne
pracowników
socjalnych.
Szkolenie cz. 5, 3. Debriefing indywidualny i grupowy.
6
a) Zastosowanie procedur debriefingu u pracowników
(w tym 1 przerwa socjalnych. b) Zasady prowadzenia debriefingu
kawowa)
indywidualnego. c) Zasady prowadzenia debriefingu
grupowego
4. Defusing .
a) Zastosowanie procedur defusingu u pracowników
socjalnych
b) Zasady prowadzenia defusingu
5. Superwizja w pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi.
Rozdanie certyfikatow, koniec szkolenia
Obiad
„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Download