OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I. SPIS

advertisement
OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
I
II
III
IV
V
Spis zawartości opracowania
Spis rysunków
Spis załączników
Opis techniczny
Obliczenia
II. SPIS RYSUNKÓW
Nr
Nazwa rysunku
ZT1
Projekt zagospodarowania terenu
E-1
Schemat ideowy zasilania
E-2
Schemat rozdzielni TSG
E-3
Schemat rozdzielni kotłowni TK
E-4
Rozdzielnia TSSG - elewacja
E-5
Instalacja oświetlenia – rzut parteru
E-6
Instalacja 230/400 V – rzut parteru
E-7
Instalacja piorunochronna LPS – rzut dachu
E-8
Instalacja nagłośnienia, CCTV, sieci LAN – rzut parteru
III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Nr
Nazwa rysunku
1
Warunki przyłączenia do sieci rozdzielczej wydane przez EnergiaPro
Koncern Energetyczny SA Rejon Dystrybucji Kędzierzyn – Koźle znak
RD3/6/RDE6/820/2010 z dn. 09.03.2010 r.
1
IV. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
związany z budową sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno – Szkolno Przedszkolnym w Gościęcinie.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Gościęcinie przy ul. Szkolnej 22
dz. nr 886/11.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
- zlecenie inwestora
- ustalenia i wytyczne inwestora
- inwentaryzacja w terenie
- obowiązujące przepisy i normy
- warunki przyłączenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A.
3. ZAKRESW PROJEKTU
Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- układ pomiaru energii
- szafkę pomiaru energii TP
- wewnętrzną linię zasilającą WLZ
- tablicę rozdzielczą sali gimnastycznej TSG
- tablicę rozdzielczą kotłowni TK
- instalację oświetlenia podstawowego
- instalację oświetlenia awaryjnego
- instalację gniazd 230 V
- instalację gniazd 400 V
- zasilanie odbiorników stałych
- zasilanie urządzeń wentylacji
- instalację sieci komputerowej LAN
- instalację telefoniczną
- instalację telewizji CCTV
- instalację nagłośnienia
2
- instalację połączeń wyrównawczych
- instalacje piorunochronną LPS
- budowę oświetlenia zewnętrznego
4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Parametry projektowe:
Napięcie znamionowe: 230/400V
Moc przyłączeniowa obiektu: 33 kW
Pożądany współczynnik mocy: tg < 0,4
Układ sieci zasilającej: TN-C
Układ sieci wewnętrznej części istniejącej obiektu: TN-C-S
Układ sieci wewnętrznej części projektowanej: TN-S
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenia zasilania
5. ZASILANIE OBIEKTU
5.1. Przyłącze energetyczne
Budynek szkoły Zespołu Szkolno-Gimnazialno-Przedszkolnego zlokalizowany
przy ul. Szkolnej 22 w Gościęcinie posiada istniejące zasilanie w energię elektryczną.
Obiekt zasilany jest za pomocą przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2.
Kabel przyłącza doprowadzony jest do zlokalizowanego na frontowej ścianie
budynku złącza kablowego nr ZK-2041.
5.2. Układ pomiaru energii
Zgodnie
z
warunkami
przyłączenia
do
sieci
rozdzielczej
znak
RD3/6/RDE6/840/2010 z dn. 09.03.2010 r. pomiar energii elektrycznej zlokalizowany
będzie na napięciu niskim i realizowany będzie poprzez jednostrefowy bezpośredni
3-fazowy licznik energii czynnej. W/w liczniki energii zabudowany będzie w tablicy
pomiarowej TP zlokalizowanej na zewnątrz budynku, obok złącza kablowego ZK.
Jako
zabezpieczenie
przedlicznikowe
zastosować
przystosowany
do
plombowania rozłącznik bezpiecznikowy typu RP-00. Rozłącznik wyposażyć we
wkładki bezpiecznikowe typu WT-00/gG 63A.
3
5.3. Bilans mocy
TABELA 1
moc
zainstalowana
Pi [kW]
l.p.
1
2
3
istniejący budynek szkoły
projektowany budynek sali gimnastycznej
- oświetlenie
z
- oświetlenie zewnętrzne
- wentylacja
- ogrzewanie
- wyposażenie sali gimnastycznej
Razem sala gimnastyczna:
4
moc
szczytowa
Ps [kW]
21,0
14,0
11,0
0,7
4,5
12,0
3,8
32,0
7,9
0,7
4,5
6,0
1,6
19,0
Razem cały obiekt: zzzzzz
52,0
33,0
zazaimstalow
ana [lx]
5.4. Wewnętrzna linia zasilająca WLZ – zasilania sali gimnastycznej
W celu zasilenia tablicy rozdzielczej sali gimnastycznej TSG z rozdzielni
pomiarowej TP należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą WLZ. Linię WLZ
wykonać kablem typu YKY 5x25 mm2.
Projektowany kabel prowadzić w wykopie o głębokości 0.8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kabel oznaczyć folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25
cm i grub. 0.5 mm, odległość od kabla do folii nie może być mniejsza niż 25 cm.
Kabel układać w wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu.
W
budynku sali gimnastycznej WLZ należy prowadzić
nad sufitem
podwieszonym w rurze osłonowej RL 47 mm.
5.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
W celu wyłączenia zasilania obiektu, w przypadku powstania pożaru lub
innego zagrożenia należy w szafce pomiaru energii TP, na odpływie istniejącej linii
WLZ i WLZ projektowanego dla zasilania sali gimnastycznej zabudować dwa
wyłączniki mocy, które będą odłączały napięcie zasilające w całym obiekcie. Jako
wyłącznik p.poż. projektuje się wyłączniki typu PMC1-63/3 (zakres nastaw
wyzwalacza przeciążeniowego 50 ÷ 63 A). Rozłączniki wyzwalane będą poprzez
przycisk p.poż. typu WA-1S zabudowany przy głównym wejściu do budynku.
Przyciski należy zabudować w kasecie koloru czerwonego ze zbijaną szybką.
Zbicie szybki w obudowie wyłącznika spowoduje automatyczne podanie napięcia na
4
wyzwalacze
wzrostowe
typu
NZM2/3-XA208-250AC/DC
zabudowane
w
rozłącznikach, i odłączenie napięcia w obiekcie.
Obwód wyzwalania wyłącznika p.poż. należy wykonać przewodem niepalnym
typu HDGs 2x2,5 mm2, przewód prowadzić pod tynkiem, na zewnątrz budynku w
rurze osłonowej typu OPTO 32 mm.
W obwodzie wyzwalacza, dodatkowo zabudować automatyczny przełącznik
faz typu PF-431, który zapewni prawidłową pracę wyzwalacza wyłącznika
w przypadku zaniku pojedynczej fazy.
5.5.1. Wyłączenie p.poż. rozdzielni kotłowni TK
Tablicę rozdzielczą kotłowni TK należy wyłączać odrębnym wyłącznikiem
p.poż. zlokalizowanym na zewnątrz budynku, przy wejściu do kotłowni. W tym celu
do wyłącznika głównego kotłowni typu ZP-A63/3 należy dobudować wyzwalacz
wzrostowy ZP-ASA/230, który wyzwalany będzie po zbiciu szybki przycisku p.poż.
6. INSTALACJA WEWNĘTRZNA
6.1. Tablica rozdzielcza sali gimnastycznej TSG
Tablicę rozdzielczą sali gimnastycznej TSG należy zabudować w ciągu
komunikacyjnym sali, w miejscu wskazanym na rys. nr E5 i E6.
Jako obudowę rozdzielnicy zastosować prefabrykowaną szafkę podtynkową typu FW
Media prod. HAGER o wymiarach wys. x szer. x gł. 110x550x110 mm, umożliwiającą
zabudowę 168 mod., stopniu ochrony IP 30, IK09 oraz posiadającą II klasę
ochronności.
Rozdzielnię wyposażyć w aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny niskiego
napięcia zgodnie ze schematem ideowym zasilania rys. nr E2. Obwody jednofazowe
wyprowadzone z rozdzielnicy należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy.
W celu zabezpieczenia rozdzielni przed dostępem osób nieuprawnionych
drzwi rozdzielnicy wyposażyć w zamknięcie na klucz. Zastosowany system zamknięć
powinien umożliwiać zamykanie wszystkich rozdzielni elektrycznych za pomocą
jednego klucza.
Na drzwiczkach rozdzielni nanieść numerację rozdzielni oraz umieścić
wymagane tabliczki informacyjne i ostrzegawcze.
5
6.2. Tablica rozdzielcza kotłowni TK
Tablicę rozdzielczą kotłowni TK zabudować w pomieszczeniu nr 15. Z w/w
rozdzielni wyprowadzić obwody oświetlenia gniazd 230 V i 400 V oraz obwody
zasilania urządzeń technologicznych. Schemat ideowy rozdzielni pokazano na rys.
nr E3.
Jako obudowę rozdzielnicy zastosować szafkę natynkową II klasy ochronności
i stopniu ochrony IP-65.
6.3. Instalacja oświetlenia
Oświetlenie podstawowe poszczególnych pomieszczeń, w zależności od ich
przeznaczenia i funkcji zaprojektowano przyjmując odpowiednie kryteria zgodne z
PN-EN 12464-1:
- wartość eksploatacyjnego średniego natężenia oświetlenia Em w poszczególnych
pomieszczeniach nie może być mniejsza niż podana w tabeli 2,
- wartość oceny olśnienia przykrego UGR nie powinna przekraczać wartości podanej
w tabeli 2,
- wartość wskaźnika oddawania barw Ra nie powinna być mniejsza niż podana w
tabeli 2,
do obliczeń przyjęto współczynnik utrzymania = 1,3
TABELA 2
rodzaj pomieszczenia, strefy
Em [lx] UGR
Ra
strefy komunikacji, korytarze w ciągu dnia
hall wejściowy
sale sportowe
szatnie
umywalnie
pomieszczenie trenera
magazyny
pomieszczenie techniczne
kotłownia
100
200
300
200
200
500
100
200
100
80
80
80
80
80
80
80
60
40
25
22
22
25
25
19
25
25
28
- równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej przy pracy ciągłej powinna
wynosić co najmniej 0,7 a przy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych co
najmniej 0,5.
6
6.2.1. Oświetlenie użytkowe
Obwody oświetlenia należy wyprowadzić bezpośrednio z tablic rozdzielczych
TSG i TK. Typy przewodów jakimi należy wykonać poszczególne odcinki instalacji
oświetlenia pokazano na schematach ideowych zasilania rys. nr E2 i E3.
Na rys. nr E5 pokazano rozmieszczenie poszczególnych punktów świetlnych,
lokalizację, typ opraw oświetlenia i włączników. Symbole i numery obwodów
zasilających poszczególne grupy opraw podano przy wyłącznikach i oprawach.
Oświetlenie sali gimnastycznej załączane będzie ze zbiorczej tablicy sterowań
TSSG, która zlokalizowana będzie przy wejściu na salę gimnastyczną.
6.2.1.1. Osprzęt łączeniowy
Jako
włączniki
oświetlenia
zastosować podtynkowy ramkowy osprzęt
łączeniowy typu POLO w kolorze białym. Włączniki oświetlenia montować na
wysokości 1.15 m od poziomu posadzki, w pomieszczeniu sal gimnastycznych (pom.
18) osprzęt zabudować na adapterach natynkowych we wcześniej przygotowanych
wnękach ściennych.
6.3.2. Oświetlenie awaryjne
W
celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
osób
przebywających
w
pomieszczeniach oraz umożliwieniu bezpiecznego opuszczenia obiektu przez
przebywające w nim osoby, zaprojektowano oświetlenie awaryjne.
Przyjęto rozproszony system bezpieczeństwa, realizowany za pomocą
inwerterów (modułów awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach
oświetlenia podstawowego oraz podświetlanych znaków wskazujących wyjścia i
kierunek drogi ewakuacji.
Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia
dochodzącego z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie
napięcia podstawowego.
Oprawy oświetlenia podstawowego, w których zabudowano inwertery powinny
zapewnić działanie opraw po zaniku zasilania przez czas 1h. Zastosowane w
oprawach inwertery powinny posiadać wbudowaną funkcję autotestu, realizującą
funkcję samoczynnego monitorowania stanu oprawy, akumulatora oraz okresowe
jego formowanie. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczono na rys. nr E5
symbolem AW.
7
Oprawy
oświetlenia
awaryjnego
opatrzone
piktogramami
„wyjście
ewakuacyjne” należy zabudować nad drzwiami wyjść ewakuacyjnych. Oprawy te
będą pracowały jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci
energetycznej. Czas działania opraw po zaniku napięcia nie powinien być krótszy niż
1h.
Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć
50 % wymaganego natężenia oświetlenia, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego
natężenia oświetlenia.
6.4. Tablica sterowań TSSG
Sterowanie oświetleniem sali gimnastycznej oraz urządzeniami wyposażenia
sali takimi jak napędy koszy do koszykówki, kurtyna przedzielająca salę, otwieranie
okien, oraz włączanie wentylacji grawitacyjnej realizowane będzie z tablicy sterowań
TSSG.
Rozdzielnię należy zabudować w miejscu wskazanym na rzutach obiektu rys.
nr E5 i E6.
W rozdzielni zabudować osprzęt instalacyjny zaznaczony na rys. E2 kolorem
czerwonym.
W rozdzielni zabudować pełne pole, na którym nanieść odwzorowanie linii
boisk sali i zabudować lampki odzwierciedlające lokalizację opraw oświetleniowych
sali.
Lokalizację poszczególnych elementów wyposażenia rozdzielnicy pokazano
na rys. nr E4.
6.5. Instalacja gniazd 230V
Projektowane obwody gniazd 230V należy wyprowadzić bezpośrednio z
rozdzielnicy TSG i TK przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2. Ilość obwodów
wyprowadzonych z w/w rozdzielni pokazano na schematach ideowych zasilania rys.
nr. E2 i E3 oraz na rzucie obiektu, rys. nr E6.
6.5.1. Osprzęt łączeniowy
Jako osprzęt instalacyjny zastosować gniazda ramkowe z bolcem podtynkowe
typu POLO w kolorze białym, w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. Gniazda montowane w salach
8
gimnastycznych zabudować na adapterach natynkowych, dla ochrony osprzętu
należy montować je we wcześniej przygotowanych wnękach.
Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki
sposób, by od lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w
środku przewód PE.
6.6. Zasilanie urządzeń wyposażenia technicznego sali gimnastycznej
Urządzenia wyposażenia technicznego sali gimnastycznej takie jak:
- napędy koszy do gry w koszykówkę
- napęd kurtyny przedzielającej salę
- tablica wyników
- napędy siłowników okien
należy zasilić poprzez wydzielone obwody elektryczne bezpośrednio z rozdzielni
TSG. Przyciski sterownicze w/w urządzeń należy zlokalizować w tablicy sterowań
TSSG.
Typ przewodów zasilających poszczególne odbiorniki pokazano na schemacie
ideowym zasilania rys. nr E2.
6.7. Instalacja dzwonkowa
W korytarzu komunikacyjnym, pom. nr 01, należy zabudować dzwonek, który
będzie włączony w układ instalacji „elektryczna woźna”.
W w/w pomieszczeniu zabudować dzwonek przywoławczy, przyciski dzwonka
zlokalizować przed głównym wejściem do budynku.
6.8. Zasilanie odbiorników o napięciu 400 V
6.8.1. Zasilanie podgrzewaczy CWU
Obwody zasilające podgrzewacze wody użytkowej CWU, należy wyprowadzić
z rozdzielni TK i doprowadzić do gniazd 3-faz. zlokalizowanych w pomieszczeniu
kotłowni. Obwody wykonać przewodem typu YDYżo 5x6 mm2. Jako gniazda
zastosować zestawy 16A; 3L+N+PE wyposażone we wyłącznik umożliwiający
lokalne odłączenie zasilania.
6.8.2. Zasilanie central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne AHU-1 i AHU-2 należy zasilić bezpośrednio z rozdzielni
TSG przewodem typu YKYżo 5x6 mm 2. Układy automatyki AKPiA w/w central
9
wentylacyjnych należy zabudować w pomieszczeniu magazynu sali gimnastycznej
(pom. 05).
Centrala
nawiewno
–
wywiewna
AHU-1,
obsługiwała
będzie
salę
gimnastyczną. W przypadku przebywania na sali małych grup możliwe jest
uruchomienie wentylacji grawitacyjnej. Włącznik centrali AHU-1 i włącznik układu
wentylacji grawitacyjnej należy zabudować w szafce sterowania sali gimnastycznej
TSSG.
Centrala nawiewna AHU-2 przeznaczona jest dla pomieszczeń zaplecza sali
gimnastycznej (szatnie, toalety, natryski). Związany z centralą układ automatyki
AKPiA
obsługiwał
będzie
również
dwa
wentylatory dachowe WW21
typu
DAs 250/PTL250 i wentylator WW2 typu DAs 200/PTL200.
Układy automatyki zostaną dostarczone przez dostawcę urządzeń.
6.8.3. Gniazdo 400 V
Gniazdo 400 V zabudować w pomieszczeniu kotłowni, pom. nr 15, na
wysokości 1,1, m. Jako gniazdo zastosować zestaw z wyłącznikiem 16A; 3L+N+PE.
Obwód gniazda wykonać przewodem typu YDYżo 5x6 mm2.
7. PROWADZENIE PRZEWODÓW
Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo należy układać w liniach
prostych, równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i
skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować
odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia
przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych.
Przejścia
przewodów
pomiędzy
poszczególnymi
strefami
oddzielenia
przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej,
dla danego oddzielenia, klasy odporności ogniowej.
8. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować główną szynę wyrównawczą
GSW. Szynę wyrównawczą należy uziemić, z szyną GSW połączyć instalację wody,
C.O., wentylacji, szynę PE rozdzielni elektrycznych TSG i TK, przewodzące elementy
konstrukcyjne obiektu.
10
W pomieszczeniach, w których zlokalizowane są natryski, połączeniami należy
obowiązkowo objąć brodziki kabin prysznicowych.
Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6 mm2. Izolacja
zastosowanych przewodów powinna być w kolorze żółto/zielonym.
9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
W
celu
łączeniowymi
zapewnienia
w
tablicy
ochrony
przed
rozdzielczej
przepięciami
TSG
należy
atmosferycznymi
zabudować
i
ochronniki
przeciwprzepięciowe stopnia I+II typu DEHN gentil. W rozdzielnicy TK ochronniki
DEHNguard 275. W/w ochronniki zapewniają w chronionych obwodach poziom
ochrony napięciowej ≤ 1,25 kV.
10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz
odstępów wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych zgodnie z
normą PN-IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia,
zapewniające w obwodach odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nie
przekraczającym 0,2 s.
Jako środek ochrony dodatkowej w obwodach zasilanych w układzie TN–S
zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym
prądzie różnicowym zadziałania I 30mA.
11. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA LPS
Ze względów wysokościowych projektowany budynek sali gimnastycznej
zakwalifikowany jest jako budynek niski (N). Dla przedmiotowego obiektu
zaprojektowano instalację piorunochronną LPS w wykonaniu podstawowym.
W/w instalacja składała się będzie ze zwodu poziomego, zwodów pionowych,
przewodów odprowadzających oraz uziomu.
Zwód poziomy stanowić będzie blacha pokrycia dachu. Zwody pionowe
stanowić będą zwody z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm,
zabudowane na wywietrzakach układu wentylacji oraz iglica zabudowana w celu
ochrony centrali wentylacyjnej AHU1 oraz wentylatorów wyciągowych zabudowanych
na dachu WW21, WW22.
11
Przewody odprowadzające, łączące zwód poziomy dachu z przewodami
uziemiającymi należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm.
Przewody prowadzić na wspornikach dystansowych na elewacji budynku, odległość
między poszczególnymi wspornikami nie powinna być większa niż 1,5 m. Mocowanie
przewodów wykonać za pomocą uchwytów ze śrubami naciągowymi. Podejście
przewodu do zacisku probierczego wykonać w rurze osłonowej z winiduru, odpornej
na promienie UV o grubości ścianki min. 5 mm. Przewód chronić do wysokości 2 m
nad poziomem gruntu i 0,5 pod poziomem gruntu.
Połączenie przewodu odprowadzającego pionowego z uziomem wykonać za
pomocą 2 śrub o gwincie M6 lub jednej o gwincie M10. Ilość oraz lokalizację
poszczególnych zacisków pokazano na rys. nr E7.
Wszystkie połączenia instalacji LPS wykonać za pomocą prefabrykowanych
złączek skręcanych.
Jako uziom projektuje się uziom otokowy, wykonany z bednarki ocynkowanej
Fe/Zn 30x4 mm, którą należy ułożyć w wykopie na głębokości 0,6 m w odległości
min. 1m od budynku. Zaleca się wykonanie połączenia projektowanego uziomu
otokowego z istniejącym uziomem otokowym budynku szkoły.
Rezystancja wykonanego uziomów nie powinna przekraczać wartości 10 .
12. INSTALACJA TELEWIZJI CCTV
Zgodnie z wytycznymi inwestora, kontrolę terenu zewnętrznego należy objąć
systemem monitoringu. W tym celu na elewacji budynku należy zabudować system
cyfrowych kamer (obraz w kolorze), monitorujących wyznaczone sektory terenu.
W pomieszczeniu sekretariatu należy zabudować rejestrator cyfrowy typu ER1600 umożliwiający podłączenie 16 kamer. Dodatkowo w w/w pomieszczeniu
zabudować monitor LCD, do bierzącego podglądu kamer.
13. INSTALACJA TELEFONICZNA
Zgodnie z wytycznymi inwestora w pomieszczeniu trenera należy zabudować
gniazdo telefoniczne. Oprzewodowanie należy wykonać przewodem typu UTP
4x2x0,5 mm2, przewód prowadzić od projektowanego gniazda do pomieszczenia
sekretariatu szkoły w istniejącej części budynku.
12
Lokalizację gniazda telefonicznego oraz trasę prowadzenia przewodu
pokazano na rys. nr E8.
14. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
W pomieszczeniu trenera należy zabudować gniazdo sieci komputerowej LAN
RJ12, 8pin, kat. 5e. Do gniazda doprowadzić przewód sieci komputerowej LAN typu
UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 5e, który należy wyprowadzić z pomieszczenia sekretariatu.
Lokalizację gniazda oraz trasę prowadzenia przewodu pokazano na rys.
nr E8.
15. INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
Zgodnie z wytycznymi inwestora w pomieszczeniu sali gimnastycznej należy
zabudować system nagłośnienia, który powinien zawierać następujące elementy:
 powermikser lub wzmacniacz z mikserem,
 odtwarzacz płyt na co najmniej 2 płyty CD,
 co najmniej 2 mikrofony,
dodatkowo system należy wyposażyć w:
 eliminator sprzężenia zwrotnego,
 korektor liniowy,
 filtr czystości mowy,
 urządzenie przeciwzwarciowe,
 bramkę szumów.
Wszystkie elementy zestawu należy zabudować na stoliku, umożliwiającym
przewożenie zestawu.
System będzie wyposażony w 14 dwudrożnych kolumn głośnikowych o mocy
25 W, zabudowanych na uchwytach umożliwiających regulację konta zawieszenia.
Dla ochrony głośników przed uszkodzeniem należy je wyposażyć w siatki ochronne.
Oprzewodowanie systemu należy wykonać kablem głośnikowym typu
PGYp 2x2,5 mm2, kabel wyprowadzić z pomieszczenia technicznego na sprzęt audio
i doprowadzić go do gniazd głośnikowych. Gniazda zabudować na wysokości 3,5 m
od poziomu posadzki.
Dodatkowo na sali gimnastycznej i pomieszczeniu na sprzęt audio należy
zabudować gniazda umożliwiające podłączeni zestawu nagłośnienia.
13
16. OŚWIETLENIE TERENU
Teren przy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego należy oświetlić. W
tym celu zaprojektowano słupy oświetleniowe, które należy zlokalizować zgodnie z
projektem zagospodarowania rys. nr ZT1.
Obwody oświetleniowe należy wykonać kablem 0,6/1 kV typu YKY 4x10 mm 2,
obwody oświetlenia wyprowadzić z rozdzielni sali gimnastycznej TSG.
Projektowane odcinki kabli oświetleniowych należy prowadzić w wykopie o
głębokości 0.6 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel oznaczyć folią kalandrową
koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0.5 mm, odległość od kabla do folii nie
może być mniejsza niż 25 cm. Kabel układać w wykopie linią falistą z 4% zapasem
na całej długości wykopu.
Sterowanie oświetleniem realizowane będzie poprzez zegar astronomiczny
zabudowany w rozdzielni TSG.
17. MATERIAŁY
Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:
aprobatę techniczną,
certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację lub certyfikat zgodności z PN.
18. PRÓBY I BADANIA POWYKONAWCZE
Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po
montażu, a przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom,
próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z
obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją.
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności
izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – prądowych.
Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:
Sprawdzanie”.
14
Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić
protokoły. Ze względu na szczególne zagrożenie występujące podczas wykonywania
prac pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. wszystkie prace pomiarowe należy
wykonywać w zespołach dwuosobowych.
19. OZNACZENIA I BARWY
Dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
użytkowania
urządzeń
i
instalacji
elektrycznych, prawidłowej identyfikacji oraz uniknięcia pomyłek i związanych z nimi
awarii stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te są
przyłączone.
Przewody ochronne oznaczyć kolorem zielono – żółtym, przewody neutralne
kolorem niebieskim.
Rozdzielnice, szafki, osprzęt należy ponumerować zgodnie ze schematami
powykonawczymi
i
trwale
opisać.
Rozdzielnie
wyposażyć
w
schematy
powykonawcze oraz tabliczki opisowe i ostrzegawcze.
20. UWAGI KOŃCOWE
Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz BHP.
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi
instalacjami branżowymi.
Urządzenia oświetlenia zewnętrznego po zabudowie należy zinwentaryzować
geodezyjnie.
15
V. OBLICZENIA
Moc szczytowa obiektu Ps = 33 kW
cos =0,93
Io 
33000
 51,2 A
3  400  cos 
SPRAWDZENIE WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJACEJ RELACJI ZŁĄCZE KABLOWE –
TABLICA POMIAROWA SZKOŁY
WLZ - YKY 4x35 mm2 (Idd = 138 A)
Dla wkładek zabezpieczenia głównego WT-1/F 80A
1) Ib < In < Iz
2) I2 < 1,45Iz
Ib - prąd obliczeniowy
In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz - obciążalność prądowa długotrwała kabla
I2 - prąd znamionowy zadziałania zabezpieczenia
1) Ib < In < Iz
51,2 [A] < 80 [A]< 138 [A]
2) I2 < 1,45Iz
128 [A] < 200 [A]
SPRAWDZENIE WLZ ZASILANIA ROZDZIELNI TSSG
WLZ - YKY 5x25 mm2 (Idd = 112 A)
Io 
19000
 29,5 A
3  400  cos 
1) Ib < In < Iz
29,5 [A] < 63 [A]< 112 [A]
2) I2 < 1,45Iz
101 [A] < 162 [A]
16
Download