Załącznik nr 1 do Umowy PMR/KWT/BS/Z

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy PMR/KWT/BS/Z-28/15
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
na wykonanie wymiany wyłączników głównych na zasilaniach zaplecz-zabudowa wyłączników
pożarowych prądu
(Zabudowa wyłącznika pożarowego prądu)
Obiekty: 1. Magazyn części do maszyn podstawowych, koparek i zwałowarek (inwestycyjny).
2. Magazyn hydrauliki siłowej (n.Nysą).
3. Magazyn części do samochodów lekkich.
4. Magazyn części do sprzętu pomocniczego (dwa obiekty budowlane).
5. Magazyn części do samochodów lekkich.
6. Magazyn odpadów – wyroby gumowe (dwa obiekty budowlane).
7. Magazyn główny.
8. Magazyn silników.
I.
Wykonanie dokumentacji.
Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy wyłącznika pożarowego prądu w
magazynach.
W dokumentacji projektowej należy ująć, iż zasilanie powinno zostać wyłączone jednym przyciskiem
zabudowanym przy wejściu głównym do magazynu.
Przed wejściem głównym do magazynu należy zabudować przycisk p-poż wyzwalający typ ABB13180
(ROP) wykonany w obudowie thermoplastic w kolorze czerwonym.
Elementy elektryczne obwodu pożarowego podłączyć przewodem w izolacji trudnopalnej typu HDGs
3x1,5mm.
W obwodzie wyzwalania wyzwalacza wzrostowego dla zabezpieczenia cewki wzrostowej wyzwalacza
nowo wybudowanego obwodu elektrycznego zabudować bezpiecznik typu S-301.
Po wykonaniu prac montażowych należy:
 Wykonać pomiary elektryczne nowo wybudowanego obwodu,
 Wykonać próby funkcjonalne działania,
 Uporządkować teren po zakończeniu prac.
Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza
wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku
napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na
fazę aktywną. Parametry elektryczne dobieranego wyłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z
parametrów zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prąd znamionowy nie może być
mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.
Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie przycisku w wyłączniku chronionym szklaną
szybką, zainstalowanym przy wejściu do budynku lub w pobliżu złącza, Wyłącznik można uruchomić po
zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne
wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej.
II.
Zakres robót do wykonania.


Montaż nowej instalacji elektrycznej wyłącznika prądu pożaru w magazynach.
Dostarczenie niezbędnych dokumentów: karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodności
zabudowanych urządzeń.
 Wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych nowej instalacji elektrycznej.
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Przywrócenie miejsca budowy do stanu pierwotnego.
Uwaga.
Wszystkie użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, spełniające wymogi technicznojakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz powinny odpowiadać obowiązującym
przepisom, jak równie posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności WE.
Wszystkie urządzenia i materiały dostarcza Wykonawca oraz zapewnia niezbędny sprzęt
technologiczny do wykonania zadania.
Download