Cwiczenie 1b

advertisement
Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
KOD: EKS1A400032
Ćwiczenie nr: 2
Temat ćwiczenia:
BADANIA WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPORAŻENIOWYCH
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH
Opracował:
dr inż. Zbigniew Skibko
2016
1. Wprowadzenie
1.1. Budowa i zasada działania wyłączników różnicowoprądowych
Budowę urządzenia ochronnego różnicowoprądowego przedstawiono na rysunku 1.
PE
N L1 L2 L3
Z
Rd
R
PK
1
I
2
Rys.1. Zasada budowy wyłącznika różnicowoprądowego [1]: 1 – przekładnik
Ferrantiego, 2 – część przewodząca dostępna odbiornika, Z – zamek wyłącznika,
R – wyzwalacz, cewka wyzwalacza, PK – przycisk kontrolny,, Rd – opornik
dodatkowy; L1, L2, L3 – przewody fazowe; N – przewód neutralny; PE – przewód
ochronny.
W konstrukcji wyłącznika różnicowoprądowego można wyróżnić trzy podstawowe elementy:
a) przekładnik Ferrantiego,
b) wyzwalacz odryglowujący zestyki wyłącznika,
c) zamek wyłącznika.
Przekładnik sumujący (Ferrantiego) obejmuje wszystkie przewody, przez które przepływają
prądy, wynikające z obciążenia elektrycznego powodowanego przez odbiorniki podłączone za
wyłącznikiem różnicowoprądowym bez przewodu ochronnego PE.
Konstrukcja wyłączników różnicowoprądowych jest taka, że w czasie wyłączania otwierane są
zestyki biegunów fazowych i bieguna neutralnego N. Czasy wyłączenia wyłączników zależą od
krotności prądu różnicowego I w stosunku do znamionowego prądu wyzwalającego In oraz typu
wyłącznika.
2
W warunkach normalnej pracy suma wartości chwilowych prądów przepływających
przewodami fazowymi i neutralnym jest równa zeru, czyli
iL1  iL 2  iL3  iN  0
(1)
Ponieważ każdy przewód fazowy oraz neutralny w wyłączniku ma jednakową liczbę zwojów
to w trakcie normalnej pracy nie występuje w rdzeniu strumień magnetyczny, który mógłby
wyindukować napięcie w obwodzie cewki wyzwalacza. Jeżeli w obwodzie chronionym
wyłącznikiem wystąpi uszkodzenie izolacji, to w przewodzie ochronnym PE popłynie prąd
różnicowy i. Wówczas suma prądów w równaniu (1) jest różna od zera. W rdzeniu przekładnika
pojawi się strumień magnetyczny, który wyindukuje napięcie w obwodzie cewki wyzwalacza.
Napięcie to będzie wprost proporcjonalne do wartości prądu i. Przekroczenie zadanej dla danego
wyłącznika różnicowoprądowego wartości prądu i powoduje jego zadziałanie (otwarcie jego
styków). Do sprawdzenia stanu technicznego wyłącznika służy przycisk kontrolny PK. Po
naciśnięciu tego przycisku następuje wymuszenie w tym obwodzie prądu różnicowego, który
wyłącznik musi wyłączyć. Sprawność działania wyłącznika należy kontrolować w czasie jego
eksploatacji.
Wyłączniki różnicowoprądowe reagują tylko na prąd płynący (w wyniku uszkodzenia) do
uziemionego przewodu PE lub do ziemi przez izolację lub przez ciało człowieka. Wyłączniki takie
nie reagują na prądy (przeciążeniowe lub zwarciowe), które płyną jedynie w przewodach
roboczych. Wymaga się więc aby w każdym obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym było
zastosowane również urządzenie przetężeniowe (najczęściej wyłączniki nadprądowe bądź wkładki
bezpiecznikowe).
Wyłączniki różnicowoprądowe charakteryzowane sa następującymi parametrami:
-
napięcie znamionowe Un,
Napięcie znamionowe wyłączników jednofazowych (dwubiegunowych) wynosi 230 V,
natomiast wyłączników trójfazowych (czterobiegunowych) – 400 V
-
prąd znamionowy ciągły In,
Prądy znamionowe ciągłe In są takie jak dla wyłączników samoczynnych i wynoszą 6, 8, 10, 13, 16,
20, 25, 32, 40, 63, 100, 125 i 160 A.
-
prąd znamionowy wyzwalający In ,
3
Wyłączniki różnicowoprądowe budowane są jako:

wysokoczułe o In równym 6, 10, 30 mA,

średnioczułe o In równym 100, 300, 500 mA,

niskoczułe o In równym 1000, 3000 mA
- .częstotliwość znamionowa f.
a)
b)
końcowy odcinek instalacji
PEN
L1
L2
L3
PEN
N
RB
I
PE
c)
d)
L1
L2
L3
N
IΔ
PE
RA
RB
Rys. 2. Sposób włączenia wyłącznika różnicowoprądowego w sieci [1]: a) TN-C; b) TN-S; c) TT; d) TN-C-S
1.2. Typy wyłączników różnicowoprądowych
Typy wyłączników różnicowoprądowych w zależności od sposobu budowy i przeznaczenia
przedstawiono w tabeli 1.
4
Tabela 1. Typy wyłączników różnicowoprądowych [1]
Typ
Oznaczenie
Zakres stosowania
1
2
3
Do stosowania przy prądach różnicowych przemiennych. Wyłączniki
można stosować do zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych, w
AC
których nie są
zainstalowane
urządzenia energoelektroniczne
mogące
powodować znaczne odkształcenia parametrów sieci zasilającej.
B
Do stosowania w sieciach, w których prąd różnicowy ma przebieg
sinusoidalnie przemienny , stały pulsujący z prądem stałym wygładzonym o
wartości do 6 mA, stałym występującym w układach prostownikowych.
Wyłączniki posiadają człon działający w sposób bezpośredni na prądy
różnicowe oraz człon o działaniu pośrednim reagujący na składową stałą tego
prądu (rys.12.45).
Wyłącznik krótkozwłoczny o czasie przetrzymywania 10 ms. Odporny na
udarowy prąd różnicowy 3 kA, 8/20 s.
G
Wyłącznik selektywny działający z opóźnieniem. Opóźnienie czasowe
wyzwalania – element RC w obwodzie wtórnym przekładnika sumującego.
S
Przeznaczony do współpracy przy połączeniu szeregowym z wyłącznikiem
różnicowoprądowym bezzwłocznym.
Wyłącznik przeznaczony do pracy poza pomieszczeniem, w temperaturze
do minus 25oC
Realizacja dobezpieczenia za pomocą wkładek bezpiecznikowych – aby
zdolność zwarciowa układu bezpiecznik – wyłącznik była wystarczająca. Brak
wartości
prądu
znamionowego
wkładki
bezpiecznikowej
oznacza,
że
dopuszczalny prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej wynosi 63A. W
podanym przykładzie spodziewany prąd zwarciowy nie może przekraczać 10
kA.
Wyłącznik bezzwłoczny odporny na prąd różnicowy 500 A o przebiegu
8/20 s.
5
Wyłącznik
o
podwyższonej
odporności
na
udary
prądowe
o
znormalizowanej fali 8/20 s.
kV
2. Zasady pomiaru miernikiem MRP-1
Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych typu MRP-1 [6] jest przenośnym, cyfrowym
przyrządem przeznaczonym do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych zabezpieczonych
wyłącznikami różnicowoprądowymi. Dodatkowo miernik wyposażony jest w woltomierz napięć
przemiennych.
Miernik ten cechuje:





pomiar prądu wyzwalania wyłącznika,
możliwość pomiaru napięcia dotykowego wyzwalania wyłącznika ,
pomiar rezystancji uziemienia,
możliwość skontrolowania poprawności podłączenia gniazdka sieciowego,
pomiar czasu zadziałania wyłącznika ,
Miernik MRP-1 ma zastosowanie do pomiaru w sieciach prądu przemiennego jednofazowego i
trójfazowego o napięciu znamionowym 220/380 V i częstotliwości 50 Hz.
Rys 3. Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych typu MRP-1 [6]
W celu wykonania pomiaru miernikiem należy ustawić przełącznik obrotowy ( oznaczony
nr 10 na rys. 3 we właściwym położeniu, wybierając poziom prądu I N wyłącznika
różnicowoprądowego i podłączyć przyrząd do badanej sieci ( oznaczenia nr 1,2,3) oraz nacisnąć
6
przycisk inicjujący pomiar.
Miernik przyłącza się do instalacji wyposażonej w gniazdka poprzez sondę pomiarową
zakończoną wtyczką.
Złącze
kablowe
IN
Rys 4. Podłączenie miernika MRP-1 do sieci w celu badania wyłącznika różnicowoprądowego [6]
Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy przełącznik obrotowy jest we
właściwym położeniu , a przewody podłączone są do odpowiednich gniazd pomiarowych.
Pomiary miernikiem MRP-1 wykonuje się w następujący sposób:
– Nacisnąć przycisk ON/OFF (na rys 1. oznaczony nr 5 ). Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje wyłączenie zasilania.
– Naciskając
przycisk „S” (oznaczony nr 6 ), wybieramy pomiędzy pomiarem
różnicowoprądowym ogólnego typu a pomiarem wyłączników selektywnych.
– Przyciskiem UL (oznaczonym nr 7) wybieramy odpowiednią wartość napięcia bezpiecznego
25 V lub 50 V. Przełączenie sygnalizowane jest sygnałem brzęczyka oraz wyświetloną wartością
UL.
– Przyciskiem UB/TA (oznaczonym nr 8) wykonuje się pomiar napięcia dotykowego lub czasu
zadziałania wyłącznika, gdy przełącznik obrotowy ( oznaczonym nr 10) jest na polu zielonym (dla
odpowiedniej wartości IN).
– Przyciskiem RE/IA (oznaczonym nr 9) wykonuje się pomiar rezystancji uziemienia lub
prądu zadziałania wyłącznika, wówczas gdy przełącznik obrotowy jest na polu zielonym.
7
– Elektroda dotykowa (oznaczona nr 4) służy do szybkiego sprawdzenia przewodu PE w
gniazdku. Jeśli różnica potencjałów pomiędzy zaciskiem PE a dotkniętą elektrodą przekracza 50
V . na wyświetlaczu jest napis PE.
2.1 Pomiar napięcia dotykowego
-
W celu zmierzenia napięcia dotykowego należy:
Wybrać przełącznikiem obrotowym właściwą wartość prądu znamionowego IN.
Nacisnąć przycisk UB/TA (oznaczonym nr 8) - pomiar trwa około 2 sekund
W przypadku prawidłowego pomiaru na wyświetlaczu ukaże się wartość napięcia
dotykowego odniesiona do prądu znamionowego (IN). Praktycznie napięcie dotykowe wyniesie
około 1 V. Jeżeli napięcie dotykowe przekroczy ustawioną uprzednią wartość napięcia
bezpiecznego UL , to pomiar czasu zadziałania jest automatycznie blokowany (napięcie dotykowe
wskazywane jest do wartości 99V).
2.2 Test wyłączania i pomiar czasu zadziałania wyłącznika ochronnego
Test wyłączania z jednoczesnym pomiarem czasu zadziałania wyłącznika
różnicowoprądowego możliwy jest tylko po uprzednim wykonaniu pomiaru napięcia dotykowego.
W celu zainicjowania testu wyłączania z pomiarem czasu TA wystarczy ponownie nacisnąć
przycisk UB/TA. Naciśnięcie przycisku UB/TA bezpośrednio po zmianie położenia przełącznika
obrotowego lub po naciśnięciu innego przycisku wyzwoli pomiar napięcia dotykowego.
Dodatkowo, test wyłączania z pomiarem czasu zadziałania jest zablokowany, jeżeli w wyniku
pomiaru napięcia dotykowego okazało się, że przekracza ono uprzednio wybrano wartość napięcia
bezpiecznego UL.
2.3. Pomiar rezystancji uziemienia
W celu zmierzenia rezystancji uziemienia należy;
– Wybrać przełącznikiem obrotowym właściwą wartość napięcia znamionowego IN.
–
Zainicjować pomiar naciskając przycisk RE/IA - pomiar trwa około 2 sek.
Jeżeli pomiar zostanie poprawnie wykonany, na wyświetlaczu ukaże się wartość rezystancja
uziemienia. W przypadku, gdyby zmierzona wartość rezystancji była na tyle duża, że przepływ
prądu różnicowego równego IN spowodowałby powstanie napięcia dotykowego większego niż
wybrane napięcie bezpieczne UL, to pomiar prądu zadziałania jest automatycznie blokowany.
2.4. Pomiar prądu zadziałania wyłącznika i napięcia dotykowego powstającego w momencie
zadziałania wyłącznika
Pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego możliwy jest tylko bezpośrednio
po uprzednim wykonaniu pomiaru rezystancji uziemienia, co uzyskuje się przez ponowne
8
naciśnięcie przycisku RE/IA
2.5. Interpretacja wyników
Przedział, w którym powinien znajdować się prąd zadziałania wyłącznika
różnicowoprądowego jest różny w zależności od typu danego wyłącznika. W przypadku najbardziej
rozpowszechnionych wyłączników różnicowoprądowych typu AC (prądu przemiennego) prąd
zadziałania powinien się zawierać w przedziale ( 0,5 1,0 ) IN .
3. Cel i zakres ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasada działania wyłącznika
przeciwporażeniowego różnicowoprądowego. Celem ćwiczenia jest również poznanie zasady
działania oraz zakresu stosowania mierników zabezpieczeń różnicowoprądowych. W czasie
ćwiczenia należy sprawdzić (analizując otrzymane w wyniku pomiarów wartości), czy badane
wyłączniki różnicowoprądowe spełniają wymagania norm i czy mogą być dopuszczone do
eksploatacji.
4. Program ćwiczenia
W czasie ćwiczenia należy
 zapoznać się z budową i instrukcją obsługi wskazanych przez prowadzącego
mierników;
 wykonać
badania
wskazanych
przez
prowadzącego
wyłączników
różnicowoprądowych;
 sporządzić protokoły z badań;
 ocenić, czy badane wyłączniki różnicowoprądowe mogą być dopuszczone do
eksploatacji.
5. Opracowanie wyników badań
Wyniki badań zestawić w tabelach. Porównać wyniki pomiarów dotyczących badanych
wyłączników różnicowoprądowych oraz podać wnioski dotyczące:
•
zalet i wad oraz
różnicowoprądowych,
zakresu
stosowania
wyłączników
przeciwporażeniowych
• oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zabezpieczonych
badanymi wyłącznikami różnicowoprądowymi.
6. Literatura
1. Lejdy B., Sajczyk A.: Laboratorium urządzeń elektroenergetycznych. Wyd. PB, 1999
2. Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, Wyd. 2, Warszawa 2015
9
3.
4.
5.
6.
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2013
Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce,, WNT, Warszawa 2009
Markiewicz H..: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 2012
Instrukcje do mierników firmy Sonel
7. Wymagania BHP
Podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium należy przestrzegać następujących zasad:
1.
Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy dokonać oględzin
przydzielonej aparatury i urządzeń. Stwierdzone uszkodzenia powinny być zgłaszane
prowadzącemu ćwiczenia.
2.
Ze stanowiska pomiarowego należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty a zwłaszcza
niepotrzebne przewody montażowe.
3.
Włączenie badanego układu do napięcia może odbywać się jedynie w obecności i za zgodą
prowadzącego ćwiczenia, po sprawdzeniu przez niego układu. Przed załączeniem układu trzeba
upewnić się, czy nikt nie manipuluje przy układzie pomiarowym. Za uszkodzenie przyrządów i
inne straty wynikłe z winy ćwiczących odpowiadają oni materialnie.
4.
Po załączeniu napięcia nie wolno wykonywać żadnych przełączeń w układzie. Rozmontowanie
i ewentualne przełączenia mogą być robione po wyłączeniu napięcia i za zgodą prowadzącego
ćwiczenia.
5.
Nie należy, bez istotnej potrzeby, dotykać korpusów urządzeń i maszyn elektrycznych. Podczas
wykonywania ćwiczenia należy unikać stykania się z wszelkiego rodzaju dobrze uziemionymi
przewodzącymi przedmiotami, takimi jak i kaloryfery, instalacje wodociągowe itp.
6.
Wykonywanie ćwiczeń może odbywać się tylko na stanowisku wskazanym przez
prowadzącego. Nie wolno używać innego sprzętu i aparatów niż te, które przydzielił
prowadzący ćwiczenia.
7.
Niedozwolona jest samowolna obsługa rozdzielnic głównych w laboratorium, a zwłaszcza
załączanie napięcia na stanowiska pomiarowe.
10
Download