2 Badanie wylacznikow

advertisement
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Laboratorium z przedmiotu:
Podstawy Elektroenergetyki 2
Kod: ES1A500 037
Ćwiczenie nr 2
BADANIE WYŁĄCZNIKÓW SAMOCZYNNYCH
NISKIEGO NAPIĘCIA
Opracował
dr inż. Zbigniew Skibko
BIAŁYSTOK 2016
1.
CEL I ZAKRES ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową oraz z zasadą
działania wyłączników niskiego napięcia. Zakres ćwiczenia obejmuje
zapoznanie się ze sposobami wyznaczania oraz regulacji charakterystyk
czasowo – prądowych badanych wyłączników samoczynnych niskiego
napięcia.
2. WPROWADZENIE
2.1 Ogólna charakterystyka wyłączników niskiego napięcia
Nowoczesną formą konstrukcyjną łączników niskiego napięcia są
wyłączniki samoczynne, przerywające obwód automatycznie w momencie
zakłócenia
(zwarcie,
przeciążenie,
obniżenie
albo
zanik
napięcia).
Wyłączniki powinny zapewnić dużą wytrzymałość zwarciową przy niezbyt
dużej częstości łączeń. Wyłączniki niskonapięciowe produkowane są
wyłącznie jako suche.
Podstawowe zespoły wyłącznika to:
 układ zestyków głównych i pomocniczych,
 komory gaszące,
 zamek,
 urządzenia wyzwalające,
 napęd.
Układ połączeń przedstawiający podstawowe elementy składowe oraz
szkic budowy wyłączników samoczynnych niskiego napięcia przedstawiony
jest na rysunku 1.
Rys. 1. Układ połączeń podstawowych elementów oraz szkic budowy
wyłączników samoczynnych: 1 – podstawa, 2,3 – styki, 4 – komora
gaszeniowa, 5 – wyzwalacz nadprądowy elektromagnetyczny, 6 –
wyzwalacz cieplny, 7 – cewka podnapięciowa, 8 – zamek, 9 – dźwignia
napędu, 10 – obudowa
Najistotniejszym elementem konstrukcyjnym wyłącznika jest zamek.
Powoduje on, że po zamknięciu się styków wyłącznika układ napędowy
zostaje zaryglowany i siła docisku na niego (np. przerwanie prądu w
obwodzie cewki elektromagnesu napędowego) nie powoduje rozwarcia się
styków. Zwolnienie zapadki zamka zamkniętego wyłącznika powoduje jego
otwarcie. Podobnie, gdyby zapadka została zwolniona w trakcie zamykania
wyłącznika, otworzy się on, niezależnie od ruchu dźwigni napędowej. Jeśli
w trakcie zamykania okaże się, że załączany obwód jest uszkodzony, np.
występuje w nim zwarcie, to styki ruchome powracają do położenia
spoczynkowego – dzięki swobodnemu sprzęgłu – nawet wówczas, gdy
układ
napędowy
nadal
działa
w
kierunku
zamknięcia
wyłącznika.
Zwolnienia zapadki zamka dokonują wyzwalacze.
Urządzeniami wyzwalającymi, jakie posiada każdy wyłącznik, są
wyzwalacze zwarciowe. Wyposażone są one w wyzwalacze lub przekaźniki
przeciążeniowe, jak również mogą posiadać inne przekaźniki, dzięki którym
wyłącznik samoczynnie wyłącza obwód w razie nadmiernego obniżenia
napięcia,
odwrócenia kierunku
przepływu
energii
lub
innego
stanu
zakłóceniowego.
2.2 Podział wyłączników niskiego napięcia
Wśród wyłączników niskonapięciowych można wyróżnić trzy grupy
różniące się znamionowym prądem ciągłym, prądem wyłączalnym oraz
wyposażeniem :
 wyłączniki instalacyjne,
 wyłączniki sieciowe,
 wyłączniki stacyjne.
Wyłączniki instalacyjne występują w odmianach: do instalacji
domowych
oraz
do
obwodów
silnikowych.
Budowane
są
na
pr ąd
znamionowy ciągły 6 – 63 A i prąd wyłączalny 3 – 10 kA. Wyłączniki
silnikowe
mogą
mieć
wyzwalacze
napięciowe,
a
ich
wyzwalacze
przeciążeniowe są nastawialne. Mają one napęd ręczny.
Wyłączniki sieciowe o prądach znamionowych do 630A
mają
przeważnie konstrukcję tzw. zwartą, typu kompakt, o mocnej obudowie
izolacyjnej o niedużych wymiarach, są przystosowane do instalowania w
niedużych rozdzielnicach.
Małe wymiary, duże bezpieczeństwo obsługi
oraz brak wymagań dotyczących konserwacji powodują, że łączniki te
znajdują szerokie zastosowanie jako wyłączniki odpływowe , spełniając
rozmaite zadania ochronne we wszystkich niskonapięciowych systemach
rozdzielczych. Mogą wyłączać prądy zwarciowe od 6 do 35 kA, a nawet
większe (przy zastosowaniu ograniczników prądu zwarciowego). Na ogół
mają nieregulowane wyzwalacze przeciążeniowe i zwarciowe . Mogą mieć
zestyki
pomocnicze
oraz
wyzwalacze
napięciowe:
wyzwalacz
podnapięciowy i/lub wyzwalacz wzrostowy napięciowy.
Wyłączniki stacyjne przeznaczone są do instalowania w stacjach
transformatorowo – rozdzielczych i rozdzielnicach dużej mocy, czyli w
miejscach, gdzie występują największe prądy robocze i zwarciowe.
Wyłączniki stacyjne mają prąd znamionowy ciągły od 400 do 4000 A i prąd
wyłączalny w granicach 20 – 80 kA. Oprócz napędu ręcznego mogą mieć
napęd maszynowy, zwykle silnikowy; zatem mogą być zamykane zdalnie.
Właściwości techniczne wyłączników charakteryzuje się za pomocą
parametrów, przy czym do bardziej rozpowszechnionych należy zaliczyć:
 umowny prąd niezadziałania I nz – największa wartość skuteczna
prądu, który może przepływać przez wyłącznik w określonym
(umownym) czasie, nie powodując jego zadziałania,
 umowny prąd zadziałania I z – najmniejsza wartość prądu, który
przepływając przez wyłącznik spowoduje jego zadziałanie przed
upływem określonego (umownego) czasu,
 prąd zadziałania bezzwłocznego – wartość prądu, który powoduje
bezzwłoczne działanie wyłącznika.
2.3 Ogólna charakterystyka wyłączników Legrand DPX 630 Sg 160A E
oraz Merlin Gerin Compact NSA 160E
Wyłącznik DPX 630 Sg 160A E oraz NSA 160E służą do zabezpieczania
sieci rozdzielczych niskiego napięcia oraz innych urządzeń elektrycznych przed
skutkami przeciążeń oraz zwarć. Są wyłącznikami w obudowie izolacyjnej
chroniącej
przed
wydmuchem
gazów
powstających
w
czasie
wyłączania
bezpośrednio na zewnątrz wyłącznika. Przeznaczone są do łączenia prądów
roboczych i zakłóceniowych (przeciążeniowych, zwarciowych) oraz do stworzenia
bezpiecznej przerwy izolacyjnej w sieciach prądu zmiennego o napięciu do 690V
w przypadku DPX 630 Sg 160A oraz 500V w przypadku NSA 160E. Prąd
znamionowy wyłącznika DPX 630 wynosi 160A, natomiast wyłącznika NSA 160E
wynosi 16A.
W wyłączniku DPX 630 możliwa jest zmiana charakterystyki czasowo –
prądowej poprzez regulację nastaw umieszczonych na jego płycie czołowej. Widok
płyty czołowej oraz możliwości regulacji charakterystyki są przedstawione na
rysunkach 2, 3 oraz 4.
Wyłącznik NSA 130E nie posiada możliwości regulacji charakterystyki
czasowo – prądowej – charakterystyka ta przedstawiona jest na rysunku 5.
Rys. 2. Regulacja nastaw I r , t r, Im , t m, Ig , t g [1]
Ir – prąd zabezpieczenia przeciążeniowego zwłocznego ( 0,4 x I n ; 0,5 x
In ; 0,6 x In ; 0,7 x In ; 0,8 x In ; 0,9 x In ; 0,95 x In ; 1 x In )
t r – czas wyzwolenia wyzwalacza przeciążeniowego zwłocznego (5s; 10s;
20s; 30s – regulacja dotyczy punktu charakterystyki odpowiadającemu 6 x
Ir )
Im – prąd zabezpieczenia zwarciowego zwłocznego (1,5 x Ir; 2 x Ir; 3 x
Ir ; 4 x Ir; 5 x Ir; 6 x Ir; 8 x Ir ; 10 x Ir )
t m – czas wyzwolenia wyzwalacza zwarciowego zwłocznego (dla: I 2 t
zmiennego: t m1 = 0,0s; 0,1s; 0,2s 0,3s; oraz dla I2 t stałego: t m2 = 0,01s; 0,1s;
0,2s 0,3s)
Ig – prąd zabezpieczenia różnicowoprądowego (0,2 x In ; 0,3 x In ; 0,4 x
In ; 0,5 x In ; 0,6 x In ; 0,7 x In ; 0,8 x In ; 1 x I n )
t g – zwłoka czasowa wyzwalacza różnicowoprądowego (0,1s; 0,2s; 0,5s; 1s)
If – prąd zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego (wartość stała
wynosząca 5kA)
Rys. 3 Charakterystyka prądu ograniczonego wyłącznika DPX 630 [1]
Rys. 4. Panel regulacji nastaw wyłącznika DPX 630 [1], gdzie: 1 – ustawienie
prądu zabezpieczenia przeciążeniowego zwłocznego, 2 – ustawienie prądu
zabezpieczenia zwarciowego zwłocznego, 3 – ustawienie prądu zabezpieczenia
różnicowoprądowego, 4 – wskaźnik koloru czerwonego ostrzegający świeceniem
przy I ≥ 0,9 Ir oraz pulsowaniem przy I ≥ 1,05 Ir, 5 – wskaźnik koloru zielonego
sygnalizującego pracę normalną włączający się przy I ≥ 0,2 In,
6 – złącze
testera elektronicznego , 7 – przycisk testu mechanicznego, 8,10,13 – wskaźniki
koloru czerwonego sygnalizujące zadziałanie wyzwalacza (działa tylko przy
podłączeniu dodatkowego zasilania 12V dc), 9 – ustawienie czasu wyzwolenia
wyzwalacza przeciążeniowego zwłocznego, 11 – ustawienie czasu wyzwolenia
wyzwalacza zwarciowego zwłocznego, 12 – zwłoka czasowa wyzwalacza
różnicowoprądowego
Rys. 5. Charakterystyka prądu ograniczonego wyłącznika NSA 160E [6]
3. PRZEBIEG ĆWICZENIA
Do
wyznaczenia
charakterystyk
czasowo
–
prądowych
wykorzystywany jest układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 6.
Rys. 6. Układ do wyznaczania charakterystyk czasowo – prądowych wyłączników niskiego napięcia, 1 – badane
wyłączniki, 2,3 – rozłączniki, Tr – transformator wielkoprądowy, czerwony, żółty, zielony – zasilanie faz wyłączników
Dla zachowania bezpieczeństwa podczas przeprowadzania pomiarów
wszystkie niezbędne zaciski zostały przeniesione na płytę czołową oraz blat
główny stanowiska. Ich rozmieszczenie pokazano na rysunku 7 oraz 8.
Rys. 7. Schemat rozmieszczenia urządzeń na płycie czołowej stanowiska,
1,2,3,4, - rozłączniki, 5 – wyłącznik DPX 630, 6 – wyłącznik NSA 160E
Rys. 8. Schemat rozmieszczenia zacisków oraz przycisków na blacie
głównym stanowiska, 1 – przycisk załącz, 2 – przycisk wyłącz, 3 – zaciski
przyłączeniowe amperomierza pomiarowego, 4 – zaciski przyłączeniowe
dławika
Rozłącznik nr 4 (RW) służy do nastawienia prądu, jaki będzie płynął
przez badany wyłącznik. Rozłączniki 1,2,3 służą do wybrania żądanej fazy
wyłącznika, która ma być badana.
Przed przystąpieniem do pomiarów należy podłączyć amperomierz do
zacisków nr 3 (rys. 8) oraz nastawić jego zakres na maksimum; podłączyć
dławik do zacisków nr 4 (rys. 8) oraz sprawdzić wartości indukcyjności –
powinna być nastawiona na minimum.
UWAGA!
Ze względu na występowanie nieliniowej zależności między prądem
rzeczywistym płynącym przez wyłącznik NSA 160E, a wartością prąd u
nastawianą przy pomocy rozłącznika nr 4; należy wartość prądu nastawioną
przy pomocy rozłącznika nr 4 przemnożyć przez wartość współczynnika K
odczytanego z wykresu (rys. 9). Współczynnik K uwzględnia przekładnię
pomiarową
przekładnika
wielkoprądowy.
prądowego
wbudowanego
w
transformator
Rys. 9 Wykres zależności prądu wskazywanego przez amperomierz płynącego przez rozłącznik nr 4 oraz
współczynnika K
3.1
Sprawdzenie działania wyłączników przy pomocy przycisku TEST
Zarówno wyłącznik DPX 630 jak i NSA 160E posiadają na swojej płycie
czołowej przycisk umożliwiający wykonanie testu sprawdzającego poprawność
działania
układu
mechanicznego
wyłączników.
Wykonując
czynności
łączeniowe należy sprawdzić poprawność jego działania.
Czynności łączeniowe:
 sprawdzić wartości indukcyjności dławika wymuszającego – powinna
być nastawiona na minimum, sprawdzić czy wyłączniki oraz rozłączniki
są otwarte,
 zamknąć wyłącznik DPX 630,
 zamknąć rozłącznik nr 1, 2 lub 3 (rys. 3.2) – w zależności, która faza
wyłącznika będzie badana,
 włączyć zasilanie na tablicy zasilającej,
 włączyć zasilanie przyciskiem ZAŁ na blacie głównym stanowiska,
 wcisnąć przycisk TEST,
 niezwłocznie wyłączyć zasilanie przyciskiem WYŁ na blacie głównym
stanowiska,
 zanotować zadziałanie lub niezadziałanie wyłącznika w tabeli 3.1,
 powtórzyć wszystkie czynności łączeniowe dla wyłącznika NSA 160E.
Tab. 1 Sprawdzenie działania wyłączników przy pomocy przycisku TEST
wyłącznik
DPX 630
NSA 160E
3.2
badana faza
zadziałanie
wyłącznika
niezadziałanie
wyłącznika
1
2
3
1
2
3
Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów umieszczonych
na płycie czołowej wyłącznika DPX 630
Czynności łączeniowe:
 sprawdzić wartości indukcyjności dławika wymuszającego – powinna
być nastawiona na minimum, sprawdzić czy wyłączniki oraz rozłączniki
są otwarte,
 nastawić wartość prądu Ir na płycie czołowej wyłącznika DPX 630 wg
tabeli 3.2,
 nastawić wartość prądu Im na maksimum,
 zamknąć wyłącznik DPX 630,
 zamknąć rozłącznik nr 1, 2 lub 3 – w zależności, która faza wyłącznika
będzie badana,
 włączyć zasilanie na tablicy zasilającej,
 włączyć zasilanie przyciskiem ZAŁ na blacie głównym stanowiska,
 regulując wartość indukcyjności dławika zwiększać wartość prądu
płynącego przez wyłącznik oraz obserwować zachowanie wskaźnika nr 4
(rysunek 2), wskaźnik powinien świecić na czerwono przy I ≥ 0,9 Ir oraz
pulsować przy I ≥ 1,05 Ir,
 zanotować wartości prądów, przy których wystąpiła sygnalizacja,
 wyłączyć zasilanie przyciskiem WYŁ na blacie głównym stanowiska,
 powtórzyć wszystkie czynności łączeniowe dla kolejnych wartości prądu
Ir oraz dla kolejnych badanych faz wyłącznika.
Tab. 2. Zestawienie wyników sprawdzenia poprawności działania
sygnalizatorów umieszczonych na płycie czołowej wyłącznika DPX 630
faza
1, 2
lub
3
Ir
[A]
wartość Ir
[A]
wartość
prądu, przy
której
następuje
sygnalizacja
I ≥ 0,9 Ir
[A]
wartość
prądu, przy
której
następuje
sygnalizacja
I ≥ 1,05 Ir
[A]
0,4 In
0,5 In
0,6 In
0,7 In
0,8 In
0,9 In
0,95 In
1 In
3.3 Wyznaczenie charakterystyki czasowo - prądowej wyłącznika NSA
160E
Czynności łączeniowe:
 sprawdzić wartości indukcyjności dławika wymuszającego – powinna
być nastawiona na minimum, sprawdzić czy wyłączniki oraz rozłączniki
są otwarte,
 włączyć zasilanie na tablicy zasilającej,
 zamknąć rozłącznik nr 4,
 włączyć zasilanie przyciskiem ZAŁ na blacie głównym stanowiska,
 regulując
wartość
indukcyjności
dławika
nastawić
wartość
prądu
płynącego przez rozłącznik nr 4,
 po nastawieniu żądanej wartości prądu należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie
przyciskiem WYŁ na blacie głównym stanowiska,
 otworzyć rozłącznik nr 4,
 zamknąć rozłącznik nr 1, 2 lub 3 – w zależności, która faza wyłącznika
będzie badana,
 zamknąć wyłącznik NSA 160E,
 włączyć zasilanie przyciskiem ZAŁ na blacie głównym stanowiska; w
tym samym czasie włączyć stoper i zanotować czas w tabeli 3.3, po
którym wyłączył się wyłącznik,
 niezwłocznie wyłączyć zasilanie przyciskiem WYŁ na blacie głównym
stanowiska,
 powtórzyć wszystkie czynności łączeniowe dla kolejnych wartości
prądów.
Tab. 3 Tabela do wyznaczenia charakterystyki czasowo – prądowej wyłącznika
NSA 160E, Iw – prąd płynący przez wyłącznik, t – czas, po jakim wyłącznik
samoczynnie zadziałał
Iw
[A]
t
[s]
Numer badanej
fazy wyłącznika
3.4 Wyznaczenie charakterystyki czasowo - prądowej wyłącznika DPX 630
Czynności łączeniowe:
 sprawdzić wartości indukcyjności dławika wymuszającego – powinna
być nastawiona na minimum, sprawdzić czy wyłączniki oraz rozłączniki
są otwarte,
 wyregulować
charakterystykę
wyłącznika
w
podanym
przez
prowadzącego zakresie (nastawienie wartości Ir, tr, Im, tm, Ig, tg )
 włączyć zasilanie na tablicy zasilającej,
 zamknąć rozłącznik nr 4,
 włączyć zasilanie przyciskiem ZAŁ na blacie głównym stanowiska,
 regulując
wartość
indukcyjności
dławika
nastawić
wartość
pr ądu
płynącego przez rozłącznik nr 4,
 po nastawieniu żądanej wartości prądu należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie
przyciskiem WYŁ na blacie głównym stanowiska,
 otworzyć rozłącznik nr 4,
 zamknąć rozłącznik nr 1, 2 lub 3 – w zależności, która faza wyłącznika
będzie badana,
 zamknąć wyłącznik DPX 630,
 włączyć zasilanie przyciskiem ZAŁ na blacie głównym stanowiska; w
tym samym czasie włączyć stoper i zanotować czas w tabeli 4, po którym
wyłączył się wyłącznik,
 niezwłocznie wyłączyć zasilanie przyciskiem WYŁ na blacie głównym
stanowiska,
 powtórzyć wszystkie czynności łączeniowe dla kolejnych wartości
prądów.
Tab. 4 Tabela do wyznaczenia charakterystyki czasowo – prądowej wyłącznika
DPX 630, Iw – prąd płynący przez wyłącznik, t – czas po jakim wyłącznik
samoczynnie zadziałał
Iw
t
Numer badanej
fazy wyłącznika
Ir = ….., tr= ….., Im= ….., tm= ….., Ig= ….., tg= …..
[A]
[s]
4. SPRAWOZDANIE STUDENCKIE
Sprawozdanie powinno zawierać:
 cel ćwiczenia,
 schemat badanego układu,
 zestawienie wyznaczonych wartości,
 wyznaczone charakterystyki czasowo – prądowe badanych wyłączników,
 porównanie wyznaczonych charakterystyk ze znamionowymi,
 wnioski.
5. LITERATURA
[1] Katalog firmy Legrand: Instalacyjna Aparatura Elektryczna 2008 – 2014,
[2] Bełdowski T.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa
1998,
[3] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2012,
[4] Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, WSiP, Warszawa
1998,
[5] Kotlarski W., Grad J.: Aparaty i urządzenia elektryczne, WSiP, Warszawa
1997,
[6] Katalog firmy Merlin Gerin: Aparatura Elektryczna 2004 – 2014.
7. Wymagania BHP
Podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium należy przestrzegać następu jących zasad:
1. Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy dokonać
oględzin przydzielonej aparatury i urządzeń. Stwierdzone uszkodzenia
powinny być zgłaszane prowadzącemu ćwiczenia.
2. Ze stanowiska pomiarowego należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty a
zwłaszcza niepotrzebne przewody montażowe.
3. Włączenie badanego układu do napięcia może odbywać s ię jedynie w
obecności i za zgodą prowadzącego ćwiczenia, po sprawdzeniu przez niego
układu. Przed załączeniem układu trzeba upewnić się, czy nikt nie
manipuluje przy układzie pomiarowym. Za uszkodzenie przyrządów i inne
straty wynikłe z winy ćwiczących odpowiadają oni materialnie.
4. Po załączeniu napięcia nie wolno wykonywać żadnych przełączeń w
układzie. Rozmontowanie i ewentualne przełączenia mogą być robione po
wyłączeniu napięcia i za zgodą prowadzącego ćwiczenia.
5. Podczas wykonywania ćwiczenia należy unikać stykania się z wszelkiego
rodzaju dobrze uziemionymi przewodzącymi przedmiotami, takimi jak i
kaloryfery, instalacje wodociągowe itp.
6. Wykonywanie ćwiczeń może odbywać się tylko na stanowisku wskazanym
przez prowadzącego. Nie wolno używać innego sprzętu i aparatów niż te,
które przydzielił prowadzący ćwiczenia.
7. Niedozwolona
jest
samowolna
obsługa
rozdzielnic
głównych
laboratorium, a zwłaszcza załączanie napięcia na stanowiska pomiarowe.
w
Download