7. wyłączniki przeciwporaeniowe rónicowoprądowe i warunki ich

advertisement
7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE
RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH
STOSOWANIA
7.1.
Cel i zakres ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy,
zasady działania, warunków instalowania, metod badania i kontroli wyłączników
przeciwporażeniowych różnicowoprądowych.
7.2.
7.2.1.
Wiadomości podstawowe
Budowa i działanie wyłączników różnicowoprądowych.
Obecnie na świecie istnieje wiele rozwiązań wyłączników różnicowoprądowych,
oznaczanych powszechnie ogólnym symbolem RCD (ang. Residual Current
protective Device). Z uwagi na zasadę działania wyłączników różnicowoprądowych
można je podzielić na:
• wyłączniki o działaniu bezpośrednim,
• wyłączniki o działaniu pośrednim.
Wyłączniki o działaniu bezpośrednim są stosowane powszechnie w Europie,
natomiast o działaniu pośrednim w USA i w Kanadzie.
Zasadę budowy wyłącznika różnicowoprądowego i sposób jego przyłączania do
sieci przedstawia rys. 7.1. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący Ferrantiego 1, przez którego rdzeń magnetyczny
(okno Ferrantiego) przeprowadzone są przewody fazowe L i neutralny N. Na rdzeniu
przekładnika Ferrantiego nawinięte jest uzwojenie wtórne zasilające przekaźnik
różnicowoprądowy 2. Układ pomiarowy reaguje na różnicę pomiędzy strumieniami
magnetycznymi wywołanymi przepływającymi prądami w przewodach fazowych
i neutralnych. W warunkach normalnej pracy suma geometryczna prądów płynących
przewodami fazowymi i neutralnym wynosi zero:
i L1 + i L 2 + i L3 + i N = 0
(7.1)
W takim przypadku wypadkowy strumień magnetyczny płynący w rdzeniu
przekładnika Ferrantiego wynosi zero (Φ = 0).
W przypadku wystąpienia w chronionym obwodzie uszkodzenia izolacji
przewodów fazowych lub neutralnego nastąpi przepływ prądu i∆ w przewodzie
ochronnym PE lub do ziemi. Prowadzi to do zakłócenia stanu równowagi strumieni
magnetycznych i pojawienia się w rdzeniu przekładnika Ferrantiego niezerowego
strumienia, który indukuje napięcie w uzwojeniu przekaźnika różnicowoprądowego.
Jeżeli prąd różnicowy przekroczy wartość progową pobudzenia przekaźnika, to
nastąpi jego zadziałanie, prowadzące do odblokowania zamka 3 i otwarcia
wyłącznika.
Rys. 7.1. Wyłącznik różnicowoprądowy (czterobiegunowy) o działaniu bezpośrednim [7.1]:
a) zasada budowy; b) sposób przyłączenia do sieci : 1 – przekładnik sumujący Ferrantiego, 2 –
przekaźnik (wyzwalacz) różnicowoprądowy, 3 – zamek wyzwalacza, PK – przycisk kontrolny ,
Rd – rezystor ograniczający, K – odbiornik.
Do sprawdzenia technicznej sprawności członu wyzwalającego wyłącznika służy
układ modelujący uszkodzenie obwodu składający się z przycisku kontrolnego PK
i rezystora ograniczającego wartość zamodelowanego prądu upływnościowego do
wartości nieznacznie przekraczających wartość prądu pobudzenia przekaźnika
różnicowoprądowego.
W wyłącznikach różnicowoprądowych o działaniu bezpośrednim (rys. 7.1)
wyzwalacz wyłącznika jest pobudzany jedynie prądem różnicowym, bez konieczności
obecności napięcia w sieci. Współczesne konstrukcje wyłączników o działaniu
bezpośrednim oparte są praktycznie wyłącznie o wykorzystanie przekaźników
(wyzwalaczy) różnicowoprądowych spolaryzowanych. Zasadę budowy takiego
przekaźnika przedstawiono na rys. 7.2. Istota działania przekaźnika spolaryzowanego
polega na podtrzymaniu w warunkach normalnej pracy ruchomej zwory przekaźnika
przez magnes trwały (rys. 7.2a). W przypadku wystąpienia prądu upływnościowego
w rdzeniu przekaźnika wytwarza się strumień magnetyczny skierowany przeciwnie do
strumienia magnesu trwałego. Strumień magnesu trwałego ulega osłabieniu i dzięki
sprężynie zwrotnej następuje odpadnięcie zwory przekaźnika sprzężone mechanicznie
z wyzwoleniem zamka wyłącznika (rys. 7.2b). Zastosowanie przekaźnika
spolaryzowanego pozwala na uzyskanie wysokoczułych a jednocześnie
zminiaturyzowanych przekaźników Ferrantiego.
Rys.7.2. Przekaźnik (wyzwalacz) różnicowoprądowy spolaryzowany z magnesem trwałym
z uproszczonym przedstawieniem drogi przepływu strumieni magnetycznych [7.1]: a) w stanie
normalnej pracy; b) przy wystąpieniu prądu różnicowego.
W wyłącznikach o działaniu pośrednim stosuje się specjalne wzmacniacze
prądowe, których zadaniem jest zapewnienie dużej mocy do potrzebnej do zadziałania
wyzwalacza wyłącznika. Umożliwia to stosowanie przekładników Ferrantiego
zbudowanych z materiałów o gorszych parametrach magnetycznych . Wyłączniki
takie nie mogą jednak działać w warunkach znacznych wahań lub zaników napięcia
oraz przerwy w obwodzie zasilania wzmacniacza.
Z uwagi na możliwości wyłączania prądów zwarciowych można podzielić
konstrukcje wyłączników różnicowoprądowych na dwie grupy:
• RCCB – wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych
(ang. Residual Current operated Circuit Breaker without integral overcurrent
protection),
• RCBO – wyłączniki różnicowoprądowe z wyzwalaczami nadprądowymi
(ang. Residual Current operated Circuit Breaker with integral Overcurrent
protection), w Polsce przyjęła się nazwa „wyłącznik zintegrowany”.
Wyłączniki typu RCCB wymagają z reguły dobezpieczenia bezpiecznikiem, co
jest zaznaczone na obudowie wyłącznika symbolem bezpiecznika.
Wyłączniki typu RCBO są wyposażone, podobnie jak wyłączniki instalacyjne
w wyzwalacze nadprądowe (przeciążeniowe i zwarciowe) o charakterystykach typu
B,C. Charakteryzują się one w porównaniu do wyłączników typu RCCB dłuższymi
czasami zadziałania oraz bardziej złożoną, a więc tym samym bardziej zawodną
konstrukcją.
Z uwagi na kształt przebiegu prądu upływnościowego, na który reagują wyłączniki
różnicowoprądowe, można podzielić ich konstrukcje na 3 rodzaje:
• wyłącznik typu AC działający pod wpływem prądu różnicowego sinusoidalnego,
• wyłącznik typu A działający przy prądzie sinusoidalnie zmiennym i przy prądzie
stałym pulsującym ze składową stałą nie przekraczającą 6 mA,
• wyłącznik typu B działający przy prądzie przemiennym, stałym pulsującym
i stałym.
Ze względu na czas działania rozróżnia się generalnie:
wyłączniki różnicowoprądowe bezzwłoczne,
wyłączniki zwłoczne (selektywne) typu S do układów wymagających
selektywności.
Typ wyłącznika jest oznaczony na jego obudowie odpowiednim symbolem (tab. 7.1).
•
•
Wyłączniki różnicowoprądowe produkowane są na różne wartości prądu
znamionowego ciągłego oraz prądu znamionowego różnicowego.
Zalecane wartości [7.2] prądu znamionowego In wynoszą: 6-8-10-13-16-20-25-32-4050-63-80-100-125 A . Produkowane są także wyłączniki na prądy 160-200 i 250 A.
Wartości znormalizowane prądu znamionowego różnicowego wynoszą: 6-10-30-100300-500-1000 mA.
Wartości znormalizowane znamionowej obciążalności zwarciowej wynoszą: 15003000-4500-6000-10000 A
Jako wykonanie normalne wyłącznika traktuje się wytrzymałość zwarciową
równą 6000 A, przy dobezpieczeniu wkładką bezpiecznikową typu gG 63 A. Jeżeli dla
danego wyłącznika dopuszczalny jest prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej
większy od 63 A, to na obudowie wyłącznika podana będzie wartość tego prądu
(tab.7.1).
Tab. 7.1. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń na obudowach wyłączników różnicowoprądowych.
Symbol
Opis przeznaczenia wyłącznika
lub AC
Przeznaczony do stosowania w sieciach z prądem różnicowym sinusoidalnie
zmiennym doprowadzonym w sposób ciągły lub wolno narastającym.
lub A
Przeznaczony do stosowania w sieciach z prądem różnicowym sinusoidalnie
zmiennym i stałym pulsującym ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA.
lub B
Przeznaczony do stosowania w sieciach z prądem różnicowym:
•
sinusoidalnie zmiennym,
•
stałym pulsującym ze składową stałą do 6 mA,
•
stałym.
Wyłącznik zwłoczny (selektywny).
In = 25 A
B 25
I∆n 0,030 A
Wyłącznik typu RCCB na prąd znamionowy 25 A.
Wyłącznik typu RCBO na prąd znamionowy 25 A o charakterystyce wyzwalaczy nadprądowych typu B.
Znamionowy prąd różnicowy (czułość) wyłącznika.
Obciążalność zwarciowa wyłącznika 6 kA (przy dobezpieczeniu
bezpiecznikiem gG o prądzie znamionowym wkładki Ibn ≤ 63 A.
Obciążalność zwarciowa wyłącznika 10 kA (przy dobezpieczeniu
bezpiecznikiem gG o prądzie znamionowym wkładki Ibn ≤ 63 A.
Obciążalność zwarciowa wyłącznika 10 kA (przy dobezpieczeniu
bezpiecznikiem gG o prądzie znamionowym wkładki Ibn ≤ 160 A.
- 50C lub brak
Wyłącznik przeznaczony do pracy w nieogrzewanym pomieszczeniu.
Wyłącznik mrozoodporny, przeznaczony do pracy na wolnym powietrzu przy
najniższej temperaturze otoczenia – 25 0C.
7.2.2. Warunki doboru wyłączników różnicowoprądowych.
Prawidłowy dobór wyłącznika różnicowoprądowego wymaga spełnienia szeregu
warunków. W przeciwnym może dojść do sytuacji, gdy wyłącznik nie zadziała
właściwie w sytuacji zagrożenia porażeniowego lub będzie on powodował zbędne
zadziałania, uniemożliwiając prawidłową pracę instalacji.
• Dobór ze względu na znamionowy prąd różnicowy. Dobór wartości znamionowego prądu różnicowego wyłącznika różnicowoprądowego wymaga uwzględnienia
spodziewanych wartości prądów upływnościowych w instalacji, w której ma pracować
wyłącznik oraz funkcji jaką ma on spełniać. Z uwagi na prądy upływnościowe
urządzeń i przewodów istotny jest podział instalacji już na etapie projektowania na
wydzielone układy i grupy odbiorników, tak ażeby ograniczyć możliwość zbędnych
wyłączeń. Ze względu na wartość znamionowego prądu różnicowego wyłączniki
mogą spełniać różne funkcje:
- I∆n ≤ 1 A – ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa poza warunkami
szczególnego zagrożenia przy zastosowaniu wyłącznika o działaniu
bezpośrednim;
- I∆n ≤ 30 mA – ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim
dodatkowa oraz uzupełniająca w warunkach szczególnych. Wymagany jest
wyłącznik o działaniu bezpośrednim;
- I∆n ≤ 30 mA – tylko ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca w przypadku
zastosowania wyłącznika o działaniu pośrednim;
- I∆n ≤ 500 mA – ochrona przeciwpożarowa (ochrona przed pożarami
powodowanymi prądami doziemnymi).
• Dobór ze względu na prąd znamionowy. Należy dobrać wyłącznik o prądzie
znamionowym nie mniejszym od prądu szczytowego obwodu, ewentualnie
z uwzględnieniem zwiększenia temperatury otoczenia ponad obliczeniową
temperaturę otoczenia.
• Dobór ze względu na wartość napięcia znamionowego. Ze względu na zdolność
łączenia napięcie wyłącznika nie może być mniejsze od napięcia znamionowego
instalacji. Ze względu na działanie układu testu z przyciskiem kontrolnym nie
powinno być natomiast większe od napięcia instalacji.
• Dobór ze względu na wartość częstotliwości znamionowej. Wyłącznik różnicowoprądowy bez oznaczenia częstotliwości jest przystosowany do pracy
w instalacjach 50 Hz (60 Hz). Z uwagi na poprawność działania przekaźnika
różnicowoprądowego nie będzie on prawidłowo pracował w obwodach
o zwiększonej częstotliwości. Należy wtedy zastosować wyłącznik odpowiednio
oznaczony (400 Hz).
• Dobór ze względu na obciążalność zwarciową. Należy zwrócić uwagę, czy
początkowy prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania wyłącznika nie przekracza
znamionowej obciążalności wyłącznika i na konieczność ewentualnego
dobezpieczenia bezpiecznikiem.
• Dobór ze względu na czas zadziałania. W obwodach, w których wymagane jest
uzyskanie selektywności zadziałania, należy dobrać w odpowiednich punktach
wyłączniki selektywne. Uzyskanie warunku selektywności wymaga jednakże
odpowiedniego zróżnicowania znamionowych prądów różnicowych wyłączników
mających pracować selektywnie. Najczęściej wyłączniki muszą spełniać warunek
3- lub nawet 5-krotnej różnicy prądów I∆n.
•
•
Dobór ze względu na rodzaj odbiorników. Należy dobrać odpowiedni typ
wyłącznika (AC, A, B) w zależności od rodzaju urządzeń w instalacji
i spodziewanych odkształceń przebiegu sinusoidalnego w sieci.
Dobór ze względu na warunki środowiskowe. Należy sprawdzić czy
temperatury pracy wyłącznika nie przekraczają zakresu temperatur
znamionowych. W przypadku ewentualnego narażenia wyłącznika na zapylenie
albo działanie wody należy rozważyć konieczność doboru obudowy
o odpowiednim stopniu ochrony IP.
7.2.2.
Sprawdzenie skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych.
Po sprawdzeniu na drodze oględzin warunków prawidłowego doboru wyłącznika
różnicowoprądowego należy sprawdzić w sposób pomiarowy poprawność jego
działania i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Brak jest niestety dokładnych
wytycznych co do zakresu i częstości wymaganych badań [7.3] . Przyjmuje się
jednakże, że sprawdzenie to powinno obejmować:
• Sprawdzenie poprawności działania wyłącznika. Odbywa się za pomocą układu
kontrolnego wyłącznika z przyciskiem testowym. Producenci wyłączników zalecają
przeprowadzanie sprawdzenia działania wyłącznika różnicowoprądowego raz na
miesiąc. W praktyce powinno się to odbywać częściej.
• Pomiar rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE lub impedancji pętli
zwarcia . Zmierzona wartość rezystancji nie powinna przekraczać wartości
dopuszczalnej dla danego wyłącznika (tab. 7.2). Pomiar rezystancji pętli zwarciowej
może wymagać w przypadku zastosowania niektórych typów mierników
zbocznikowania wyłącznika różnicowoprądowego, aby nie powodować jego
zadziałania w czasie przeprowadzania pomiaru.
Tab. 7.2. Wartości największych dopuszczalnych rezystancji uziemień ochronnych i pętli
zwarciowych dla obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi.
Rodzaj wyłącznika
różnicowoprądowego
Bezzwłoczny
Selektywny
Rezystancja dopuszczalna Rd
Napięcie
dopuszczalne
dotykowe
I∆n
10 mA
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
50 V
5000 Ω
1666 Ω
500 Ω
166 Ω
100 Ω
25 V
2500 Ω
833 Ω
250 Ω
83 Ω
50 Ω
50 V
-
-
250 Ω
83 Ω
50 Ω
25 V
-
-
125 Ω
41Ω
25 Ω
Uwaga: zaleca się żeby w każdym przypadku Rd ≤ 500 Ω.
• Sprawdzenie wartości prądu zadziałania wyłącznika. Odbywa się najczęściej
za pomocą specjalnego miernika (testera) wyłączników różnicowoprądowych.
Większość dostępnych mierników ma możliwość pomiaru przy przebiegu
sinusoidalnym i dlatego nadaje się do badania wyłączników typu AC lub A. Wartość
różnicowego prądu zadziałania o przebiegu sinusoidalnym wyłącznika
różnicowoprądowego powinna się zawierać w przedziale (0,50÷1,0) I∆n. Pomiar
prądu zadziałania wyłączników typu B wymaga zastosowania specjalnych testerów
umożliwiających wymuszenie stałego prądu różnicowego. Wartości prądów
zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy różnych przebiegach prądu
różnicowego zestawiono w tab. 7.3 [7.1].
• Pomiar czasu wyłączenia wyłącznika. Odbywa się za pomocą miernika (testera)
wyłączników różnicowoprądowych. W tab. 7.4 zestawiono znormalizowane wartości
czasów zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy prądach różnicowych
równych odpowiednio: I∆n, 2x I∆n, 5x I∆n dla wyłączników typu AC. Dla
sprawdzenia skuteczności ochrony wystarczające jest spełnienie warunku przy prądzie
różnicowym równym I∆n. Należy zwrócić uwagę, że większość dostępnych
popularnych mierników mierzy czas zadziałania przy rzeczywistym prądzie
zadziałania wyłącznika, a nie przy wartości znamionowego prądu różnicowego I∆n.
7.3. Niezbędne przygotowanie studenta
Studentów przystępujących do ćwiczenia obowiązuje znajomość budowy, zasady
działania i metod badania wyłączników różnicowoprądowych zawartych w odpowiednich rozdziałach publikacji [7.1] i [7.2].
7.3.
Opis stanowiska laboratoryjnego
Badanie
skuteczności
działania
wyłączników
różnicowoprądowych
przeprowadzone są na stanowisku laboratoryjnym, którego ogólny schemat ideowy
przedstawiony został na rys. 7.3. Stanowisko umożliwia modelowanie różnych
układów sieci zasilającej. Na panelu zamontowane zostały wyłączniki
różnicowoprądowe z wyprowadzonymi zaciskami laboratoryjnymi umożliwiającymi
podłączenie odbiorników bądź przyrządów pomiarowych oraz dodatkowo wyłącznik
silnikowy oraz bezpieczniki topikowe.
Pomiary działania wyłączników różnicowoprądowych na stanowisku wykonywane
są za pomocą:
• miernika zabezpieczeń róznicowoprądowych typu MRP- 1 firmy TIM Sp. z o.o.,
• przyrządu do badania stanu technicznego instalacji elektrycznych typu
ULTRA-EASY firmy Amprobe.
Tab. 7.3. Szkice układów prostownikowych, przebiegi prądów jednofazowych zwarć
doziemnych oraz zakresy prądów wyzwalających wyłączników różnicowoprądowych.
Tab. 7.4. Wartości znormalizowanych czasów zadziałania wyłączników
różnicowoprądowych typu AC przy wystąpieniu prądu różnicowego.
Typ
wyłącznika
AC
Prąd
znamionowy
In
Znamionowy
prąd
różnicowy
I∆n
Czas zadziałania
I∆n
2xI∆n
5xI∆n
Bezzwłoczny
dowolny
dowolny
300 ms
150 ms
40 ms
Zwłoczny
(selektywny)
typu S
≥ 25 A
≥ 30 mA
500 ms
200 ms
150 ms
130 ms
60 ms
50 ms
Uwagi
Prąd różnicowy:
Najdłuższy czas
zadziałania
Najdłuższy czas
zadziałania
Najkrótszy czas
niezadziałania
Rys. 7.4. Ogólny schemat ideowy stanowiska laboratoryjnego do badania skuteczności
działania wyłączników różnicowoprądowych i ochrony przeciwporażeniowej.
7.4.
Program ćwiczenia
Program ćwiczenia obejmuje:
1. Zapoznanie się z budową stanowiska laboratoryjnego.
2. Zamodelowanie zadanego przez prowadzącego układu sieci.
3. Dokonanie oględzin i sprawdzenia poprawności doboru zainstalowanych
wyłączników różnicowoprądowych.
4. Zapoznanie się instrukcją obsługi mierników do pomiaru wyłączników
różnicowoprądowych.
5. Pomiar skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych.
7.5.
Sposób opracowania wyników badań
Opisać sposób przeprowadzenia pomiarów. Zamieścić schematy zrealizowanych
układów probierczych. Otrzymane wyniki pomiarów i obliczeń należy zapisać
w tabelach oraz wypełnić protokół z badań
skuteczności
ochrony
przeciwporażeniowej (zał. 6.1). Na podstawie otrzymanych wyników ocenić
skuteczność działania badanych wyłączników różnicowoprądowych i ochrony
przeciwporażeniowej.
7.6.
Literatura
[7.1] Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. WNT Warszawa 1999.
[7.2] Markiewicz H. Instalacje elektryczne, WNT Warszawa 2002 r.
[7.3] PN – IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
[7.4] Instrukcja obsługi. Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych typ MRP-1, TIM
Sp.z o.o.
[7.5] Instrukcja obsługi. ULTRA EASY. AMPROBE.
Załącznik 7.1.
..................................., dnia.....................
PROTOKÓŁ nr..................
Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych
z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego.
Nazwa obiektu...................................................................................................................
Adres.................................................................................................................................
Miejsce zainstalowania.....................................................................................................
1)
niepotrzebne skreślić
Warunki środowiskowe 1)
zapylenie, mróz, zawilgocenie, woda kapiąca, rozbryzgi wody, drgania,
Uo = 25V – 50 V 1)
Wyłącznik różnicowoprądowy
Producent................................
Typ..........................................
RCCB-RCBO 1)
Napięcie znamionowe
U =............................
Znamionowy prąd ciągły
I =............................
Znamionowy prąd różnicowy
I∆n =...........................
Częstotliwość znamionowa
f =............................
Wyzwalanie
AC – A – B 1)
Obciążalność zwarciowa .....................................................
Dobezpieczenie....................................................................
Stopień ochrony obudowy
IP.....................
Mrozoodporność wyłącznika
.................................
Sprawdzenie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku
kontrolnego T (TEST)
Badanie działania wyłącznika przy prądzie 0,5 I∆n:............
wyłączył – nie wyłączył 1)
Badanie działania wyłącznika przy prądzie 1,0 I∆n:............
wyłączył – nie wyłączył 1)
Badanie prądu zadziałania wyłącznika 1)..............................
2)..............................
3)..............................
Badanie czasu zadziałania wyłącznika 2) t = ...........................
Ocena
dobrze
źle
Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S 1)
Tabela wyników pomiarów
Miejsce pomiaru......................................................................................................
Pomiar impedancji pętli zwarciowej
Zs = ............
Dopuszczalna rezystancja pętli zwarciowej
Rdop = .............
Prąd zwarcia jednofazowego
I k1’’= .............
Prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego
In = .............
Prąd wyłączający zabezpieczenia nadprądowego
Ia = .............
Spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania
tak – nie 1)
Pomiar dokonany:
metodą techniczną – miernikiem rezystancji pętli zwarciowej typu... ................ 1)
Uwagi:
Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT 1)
Tabela wyników pomiarów
Miejsce pomiaru......................................................................................................
Pomiar rezystancji uziemienia
RE = ............
Dopuszczalna rezystancja uziemienia
RA = .............
Spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania
tak – nie 1)
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
tak – nie 1)
Uwagi:
Wynik oględzin wyłącznika różnicowoprądowego:
Wynik badania ochrony przeciwporażeniowej:
pozytywny – negatywny 1)
pozytywny – negatywny 1)
Użyta aparatura pomiarowa (nazwa, typ, nr fabryczny:
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
Prowadzący badania (imię i nazwisko, uprawnienia, podpis):
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
Download