Aplikacje internetowe w języku Java

advertisement
Aplikacje internetowe w języku Java
Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w możliwości tworzenia aplikacji
internetowych w środowisku języka Java. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie
potrafił stworzyć aplikację internetową i umieścić ją na serwerze Apache Tomcat.
Uczestnik pozna technologię serwletów i JSP, będzie potrafił stworzyć aplikację
internetową w architekturze MVC (Model View Controller) z wykorzystaniem serwletów,
JSP i znaczników JSTL.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie
programowania w języku Java oraz używających relacyjnych baz danych, chcących
poznać możliwości języka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych.
Wymagania wstępne
Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość języka Java oraz
zasady działania serwera relacyjnej bazy danych – przydatna podstawowa znajomość
języka SQL oraz HTML. Wskazana znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniach
• Podstawy języka Java
• Użytkowanie baz danych w języku Java
Czas trwania
2 dni po 8 godzin lekcyjnych.
Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części
teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń
komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi
przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w
sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej
w dalszym rozwoju umiejętności.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
Zasady tworzenia aplikacji internetowych
• HTML,
• specyfikacja JSP,
• tworzenie i obsługa formularzy,
• łączenie JSP z klasami Javy,
• uruchamianie aplikacji na serwerze Tomcat
Bazy danych w aplikacjach internetowych
• Problem zachowania połączenia i wielowątkowości,
• connectionpool,
• DBCP
Protokół HTTP
• cechy protokołu,
• request i response,
• problem utrzymywania połączenia,
• sesje,
• ciasteczka (cookies)
Biblioteki znaczników
• biblioteka JSTL,
• moduły core, fmt, sql,
• sposób użycia i możliwości formatowania,
• tworzenie obiektów JavaBean
Tworzenie servletów
• najprostsze servlety,
• konfiguracja mapowania,
• cykl życia,
• przekierowania
Architektura MVC
• zadania dla Controllera i Widoku,
• budowa przykładowej aplikacji
Programowanie po stronie klienta
• możliwości języka JavaScript,
• przykłady walidacji formatek i poprawiania interfejsu aplikacji,
• technologia Ajax
Frameworki
• cel i zasada działania frameworka,
• przykłady użycia frameworków na przykładzie JSF
Umiejętności
Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
Stworzyć aplikację internetową w języku Java wykorzystującą technologie
serwletów i JSP oraz serwer relacyjnej bazy danych
Umieścić aplikację na serwerze Tomcat (lub innym kontenerze serwletów)
Wzbogacić aplikację o elementy języka Javascript,
Wykorzystać technologię AJAX
Ścieżka rozwoju
Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z możliwościami języka Java jeśli chodzi o
tworzenie aplikacji internetowych. Program obejmuje standardowe możliwości języka,
omawiając tylko zasady działania frameworków internetowych. Dlatego w celu dalszego
kształcenia rekomendujemy udział w następujących szkoleniach:
• Tworzenie aplikacji z użyciem frameworku Spring
• Tworzenie aplikacji z użyciem JSF
Download