[J-EE-JSF] Programowanie aplikacji internetowych Java EE z

advertisement
[J-EE-JSF] Programowanie aplikacji
internetowych Java EE z
wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC/JSF
(5 dni)
Informacje o usłudze
Numer usługi
2017/04/29/10423/54466
Cena netto
3 500,00 zł
Cena brutto
4 305,00 zł
Cena netto za godzinę
100,00 zł
Cena brutto za
godzinę
123,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
35
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-05-15
Termin zakończenia
usługi
2017-05-19
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-04-29
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-05-10
Maksymalna liczba uczestników
10
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Vavatech Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu
Damian Zalewski
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel edukacyjny
+48 22 845 09 70
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji internetowych. Szkolenie
obejmuje różne technologie wchodzące w skład specyfikacji Java EE: Servlet, JSP, JDBC oraz JSF.
W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu powyższych. technologii tworzyć wydajne,
skalowalne aplikacje internetowe zgodnie z arkanami sztuki. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają
się również z zasobami Java Community, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania
takimi jak ANT oraz środowisko Eclipse. Częścią kursu jest również zapoznanie się z wybranym
serwerem aplikacyjnym.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie
Ramowy program usługi
1. Servlet
1. Servlet : zasada działania, cykl życia, hierarchia i metody.
2. ServletContext i ServletConfig
3. klasa HttpServletRequest hierarchia i metody
4. klasa HttpServletResponse , hierarchia i metody
5. klasa HttpSession – metody zarządzania sesją
6. atrybuty i listenery
7. Servlet a wielowątkowość
8. filtry i klasy opakowujące
2. JSP
1. podstawy
2. obiekty domyślne
3. standardowe Tagi
4. biblioteka JSTL
5. tworzenie JSP bez wykorzystania skryptletów – wyrażenia EL
6. tworzenie własnych bibliotek Tagów – oparte na plikach oraz na klasach SimpleTag i Tag
7. model security w aplikacjach EE ze wskazaniem na warstwę webową.
8. wzorce projektowe związane ze wskazaniem na warstwę webową i integracji z logiką
biznesową.
3. JDBC
1. architektura JDBC
2. poziomy driverów JDBC (I,II,III,IV)
3. przegląd API JDBC
4. mapowanie typów java-sql
5. transakcyjność
6. architektura 2 i 3 warstwowa
7. konfiguracja źródeł danych JDBC w serwerach aplikacji
8. wykorzystanie JNDI
4. Java Server Faces
1. omówienie technologii JSF
2. model komponentowy interfejsu
3. język wyrażeń EL
4. nawigacja w JSF
5. komponenty JSF core i HTML
6. konwersja i walidacja
7.
8.
9.
10.
JSF w oparciu o JSP
JSF w oparciu o facelet'y
tworzenie własnych walidatorów i konwerterów
tworzenie własnych komponentów
... Więcej informacji o tym szkoleniu można znaleźć na stronie: Szkolenie J-EE-JSF
Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są programiści Java pragnący zapoznać się z platformą Java EE, a także z zasadami
tworzenia aplikacji internetowych na platformie Java EE z wykorzystaniem technologii: Servlet, JSP, JDBC
oraz technologii Java Server Faces. Od słuchaczy wymagana jest podstawowa znajomość
programowania w języku Java (kurs J-PD), a także znajomość podstaw relacyjnych baz danych i języka
SQL (BD-SQL).
Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe;
Imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu;
Gorące i zimne napoje podczas szkolenia a także lunch podczas przerwy obiadowej;
Na życzenie klienta, przeprowadzamy na koniec zajęć test sprawdzający wiedzę.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Liczba
godzin
Brak danych
Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
trener Vavatech
Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych
usług rozwojowych i obszary tematyczne)
Opis kariery
Trenerzy Vavatech to osoby z wieloletnim
doświadczeniem praktycznym a także w roli osób
prowadzących szkolenia
Wykształcenie
Informacje dodatkowe
Lokalizacja usługi
Adres:
Olesińska 21
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Warunki logistyczne:
Klimatyzacja, Laboratorium komputerowe,
Wi-fi
Download