Kurs programowania

advertisement
Kurs programowania - 2017
Lista na laboratorium nr 1 (na zaliczenie)
Do wykonania tej listy wystarcza znajomo±¢ j¦zyka C (Java na poziomie polece« jest bardzo
zbli»ona do C) oraz kompilator i maszyna wirtualna j¦zyka Java (Java SE 7 SDK dost¦pny na
stronie http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html).
Zadanie 1 Utwórz plik tekstowy o nazwie Program.java i nast¦puj¡cej tre±ci:
import java.util.*;
public class Program {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Witaj!");
System.out.println("Dzisiaj jest: "+(new Date()));
}
}
gdzie import java.util.*; umo»liwia u»ycie klasy Date nale»¡cej do tej biblioteki.
Nast¦pnie skompiluj go poleceniem javac Program.java. Zobacz jaki plik powstaª w wyniku
kompilacji. Uruchom program poleceniem java Program.
Zadanie 2 Napisz program wypisuj¡cy w kolejnych wierszach wszystkie parametry z którymi zostaª wywoªany. Dla przykªadu je±li utworzysz program parametry (zwró¢ uwag¦ na zgodno±¢
nazwy pliku z nazw¡ klasy któr¡ deniujesz), to powinien on dziaªa¢ nast¦puj¡co:
unix> java parametry -24 ggh "Hello world" 56
-24
ggh
Hello world
56
Parametry programu s¡ umieszczone w tablicy napisów przekazywanej metodzie main jako
parametr. Obiekt tablica posiada pole publiczne length zawieraj¡ce jej rozmiar (wywoªanie
args.length). Deklaracje zmiennych i skªadnia p¦tli for jest wªa±ciwie identyczna jak w
j¦zyku C.
Zadanie 3 Napisz program który dla podanych w linii polece« liczb naturalnych wypisze je w
kolejnych liniach wraz z ich najwi¦kszym podzielnikiem. W tym celu stwórz w gªównej klasie
programu metod¦
public static int div(int n)
która b¦dzie zwraca¢ najwi¦kszy dzielnik.
Do konwersji ªa«cucha wyj±ciowego na liczb¦ typu int mo»esz posªu»y¢ si¦ nast¦puj¡c¡ konstrukcj¡ try-catch
try { n=Integer.parseInt(args[i]); }
catch (NumberFormatException ex) {
System.out.println(args[i] + " nie jest liczba calkowita");
}
która w przypadku gdy konwersja jest niemo»liwa, dziaªa w ten sposób, »e komenda try
zgªasza wyj¡tek NumberFormatException a catch przechwytuje go i wykonuje zadeklarowan¡
akcj¦.
Download