AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE

advertisement
AGRESJA
DZIECI
Opracowała:
mgr Agnieszka Szymańska - Gunia
pedagog szkolny
ZŁOŚĆ



Naturalne uczucie
Pojawia się szybko i gwałtownie
Jest sygnałem naszego organizmu,
że dzieje się coś niekorzystnego
AGRESJA


Świadome, zamierzone
działanie, które ma na celu
wyrządzenie komuś krzywdy
fizycznej lub psychicznej
Agresja u dzieci jest
najczęściej reakcją na
frustrację lub też przejawem
wrogości
AGRESYWNE DZIECKO
Agresywne dziecko to takie,
które w dotychczasowym
życiu nauczyło się
stosowania zachowań
agresywnych w
odpowiedzi na różne
sytuacje konfliktowe
i stosuje je częściej niż
jego rówieśnicy
RODZAJE AGRESJI WŚRÓD
DZIECI





FIZYCZNA
Bezpośrednie zadawanie bólu innym
osobom. Dziecko w momencie gniewu:
Bije
Gryzie
Kopie
Drapie
Pluje
RODZAJE AGRESJI WŚRÓD
DZIECI
SŁOWNA






Dziecko nie wchodzi w bezpośredni kontakt
z innymi osobami ale powoduje ich cierpienie
poprzez:
Przezywanie
Dokuczanie
Wyśmiewanie
Plotkowanie
Obrażanie
Pokazywanie nieprzyzwoitych gestów
RODZAJE AGRESJI WŚRÓD
DZIECI
FRUSTRACYJNA
Pojawia się w momencie kiedy dziecko nie
może przezwyciężyć jakiejś fizycznej
przeszkody lub zaspokoić psychicznej
potrzeby. W takiej sytuacji:




Tupie nogami
Uderza w ścianę
Rozrzuca książki
Bije najbliższe osoby
RODZAJE AGRESJI WŚRÓD
DZIECI


SPOŁECZNA (POŚREDNIA)
Namawianie innych do zrobienia komuś
krzywdy
Izolowanie od grupy
RODZAJE AGRESJI WŚRÓD
DZIECI
NAŚLADOWCZA
Dziecko od początku swojego życia
naśladuje, obserwuje najbliższe otoczenie.
Agresywne zachowania dzieci bywają
następstwem oddziaływania określonych
modeli zachowań „podpatrzonych” u osób
dla dziecka znaczących, czyli rodziców,
dziadków, rodzeństwa
ROZWÓJ ZACHOWŃ AGRESYWNYCH
U DZIECI
NOWORODEK
 Dziecko, którego potrzeby nie są
zaspokojone pręży się, napina mięśnie,
czerwienieje i krzyczy
NIEMOWLĘ
 Dziecko podczas zabawy zabawkami rzuca
je, uderza nimi
 Chwyta za włosy rodzica, szarpie go za
ubranie
ROZWÓJ ZACHOWŃ AGRESYWNYCH
U DZIECI
TRZYLATEK
 Manifestacyjne odmawia wykonywania
poleceń
 Tupie nogami, rzuca się na ziemię, bijąc i
gryząc osoby powstrzymujące je od tego,
niszczy przedmioty
 Histeryzuje
ROZWÓJ ZACHOWŃ AGRESYWNYCH
U DZIECI
PRZEDSZKOLAK
 Zachowania utrwalone w stosunku do
zabawek rozszerzone zostają na dorosłych
i rówieśników
WIEK SZKOLNY
 Nagromadzone zachowania agresywne
potęgują się z zetknięciu ze społecznością
szkolną
RODZINA JAKO NAJWAŻNIEJSZE
ŚRODOWISKO ROZWOJU DZIECKA




Najważniejszy okres w życiu dziecka to
czas od urodzenia do 6 roku życia
Dziecko spędza w domu największą ilość
czasu
Rodzice są dla dziecka osobami
znaczącymi
Dziecko od najmłodszych lat uczy się
wzorców zachowań w rodzinie
POSTAWY RODZICELSKIE KTÓRE MAJĄ
WPŁYW NA ROZWÓJ AGRESJI U DZIECI




Rodzice są agresywni wobec siebie, dzieci
i innych ludzi
Rodzice nie wykazują wystarczającego
zainteresowania problemami dziecka
Wychowanie nadmiernie karcące
Wychowanie nadmiernie rozpieszczające
POSTAWY RODZICELSKIE KTÓRE MAJĄ
WPŁYW NA ROZWÓJ AGRESJI U DZIECI
Brak jasnego przekazu co jest dobre a co
złe
 Wychowanie w duchu „dziecko nie ma
głosu”
 Kryzysy domowe, np. częste kłótnie
 Brak rozmów na temat tolerancji
i sposobów rozwiązywania sytuacji
konfliktowych

POSTAWY RODZICELSKIE KTÓRE MAJĄ
WPŁYW NA ROZWÓJ AGRESJI U DZIE
Podwójne wzorce zachowań
 Aprobowanie agresywnych wzorów
zachowań
 Wykazywanie nadmiernej tolerancji
wobec zachowań agresywnych dziecka
 Brak konsekwencji w podejmowanych
decyzjach
 Zaburzone kontakty uczuciowe między
rodzicami a dziećmi

DIAGNOZA MOICH (RODZICIELSKICH)
RELACJI Z DZIECKIEM








Ile czasu dziennie poświęcam dziecku?
Czy słyszę co mówi do mnie?
Jak często bawię się z moim dzieckiem?
Jak często czytam mu na dobranoc?
Jak często jadamy razem posiłki?
W jaki sposób zwracam się do mojego dziecka, jakich
słów używam?
Czy są to słowa, które ranią: odejdź, nie mam czasu,
przestań, ty głupku
Czy są to słowa, które pomagają: cieszę się, że jesteś,
rozumiem cię, słucham, dziękuję, proszę, przepraszam
JAK ROZPOZNAĆ W SWOICH
DZIECIACH SPRAWCÓW AGRESJI
DZIECI SPRAWCY AGRESJI:
 Dokuczają, ale głównie kierują to przeciwko
słabszym kolegom lub młodszemu rodzeństwu
 Lubią dominować w domu
 Są sprawne i zręczne
 Łatwo się denerwują, wybuchają złością
 Nie potrafią radzić sobie z trudnościami
 Często są nastawione na „nie”






JAK ROZPOZNAĆ W SWOICH
DZIECIACH SPRAWCÓW AGRESJI
Mają trudności z przestrzeganiem
przyjętych zasad
Mają zwykle małe lub żadne poczucie winy
Wobec ofiar brak im zrozumienia,
współczucia czy sympatii
Łatwo się komikują z otoczeniem
Umieją sprytnie wybrnąć z sytuacji, np.
stosując oskarżenia
Potrafią z łatwością kłamać
DWIE DROGI RADZENIA SOBIE
Z AGRESJĄ DZIECI
ZAPOBIEGANIE
ELIMINOWANIE
JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU
ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
U DZIECKA




Dawnie dobrych wzorców do naśladowania
Uczenie od dzieciństwa radzenia sobie
z nagromadzoną złością
Ustalenie jasnych reguł, które będą
przestrzegane a odstępstwa konsekwentnie
karane
Wzmacnianie nagrodami zachowań
pozytywnych (pochwała)
JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU
ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
U DZIECKA





Ograniczanie lub kontrolowanie programu
telewizyjnego, jaki oglądają dzieci
Ukazywanie negatywnych skutków przemocy
i agresji
Konsekwencja w podejmowaniu decyzji
Branie pod uwagę głosu dziecka
w ważnych dla rodziny sprawach
Stała kontrola postępów w nauce
i zachowaniu
JAK ELIMINOWAĆ ZACHOWANIA
AGRESYWNE WŚRÓD DZIECI






Nigdy nie pozostawiać zachowań agresywnych bez
reakcji i komentarza
Na przejaw agresji czy złości reagować spokojnie, starać
się ja stłumić, wyciszyć
Ustalenie z dzieckiem reguł zachowań i konsekwentne
przestrzeganie ich w momencie kiedy dojdzie do
agresywnego zachowania (kodeks)
Ustalenie z małżonkiem „wspólnego frontu”
Wzmacnianie nagrodami pozytywnego zachowania
dziecka
Rozmowa argumentująca (tłumaczenie, wyjaśnianie)
WNIOSKI



Mądra miłość rodzicielska w rozumieniu
i zaspokajaniu potrzeb dziecka, akceptacja
i poszanowanie jego praw w znacznym stopniu
niwelują pojawiające się negatywne formy
zachowania
Nadmierna swoboda, podobnie jak nadmierna
kontrola mogą wyzwalać w dziecku agresję
W systemie wzmocnień pozytywnych powinny
dominować nagrody stosowane w miarę często,
ale też nie za każde zachowanie
WNIOSKI




W sytuacji naruszenia reguł należy zastosować
karę
Konsekwencja w podejmowaniu decyzji
Oboje rodzice są dla dziecka jednakowo ważni i
potrzebni
Spędzanie jak najwięcej czasu z dziećmi
zapobiega powstawaniu zachowań agresywnych
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Download