Wykład2

advertisement
KSZTAŁTOWANIE ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO
Karolina Muszyńska
Opracowanie własne na podstawie:
Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. „Kierowanie zespołem projektowym”, Difin, 2004
AGENDA
1. Budowanie zespołu projektowego
•
•
•
•
•
•
Analiza środowiska projektu
Podział zadań w zespole projektowym
Struktury zespołu projektowego
Dobór członków zespołu
Doskonalenie członków zespołu
Integracja zespołu projektowego
2. Analiza potencjału zespołu
3. Organizacja pracy zespołu – reguły
4. Kompetencje kierownika
DOBÓR CZŁONKÓW ZESPOŁU
• Wstępna lista zadań pozwala określić: kiedy, ilu, o jakich
kwalifikacjach i umiejętnościach, na jak długi okres, jakim
kosztem (za ile) należy zatrudnić wykonawców.
• Podstawą procesu doboru członków zespołu jest dokonanie
opisu stanowiska pracy, który jest również punktem wyjścia
do oceny poszczególnych kandydatów w procesie selekcji
• Po dokonaniu opisu stanowiska i kwalifikacji pracownika
łatwo dokonać selekcji
Nazwa stanowiska
Podlega bezpośrednio
Opis stanowiska
Główne obowiązki, uprawnienia,
odpowiedzialność
FORMULARZ OPISU
Warunki wykonywania pracy
Specjalne wymagania oraz inne istotne
informacje
Wynagrodzenie
Wykształcenie
wymagane
pożądane
Doświadczenie
wymagane
pożądane
Specjalne umiejętności lub zdolności
wymagane
pożądane
Cechy osobowości
wymagane
pożądane
Wymagania psychofizyczne
STANOWISKA PRACY
W ZESPOLE
PROJEKTOWYM
ROLE CZŁONKÓW ZESPOŁU
W realizacji projektu można wyróżnić dwa rodzaje ról pełnionych przez członków zespołu
• Role związane z realizacją zadań, składających się na projekt
• Przewodzenie pracy zespołu
• Podsuwanie pomysłów i sugerowanie działań
• Monitorowanie postępów prac
• Poszukiwanie informacji
• Sprawozdawczość (raportowanie)
• Role związane z utrzymaniem ciągłości pracy zespołu
• Motywowanie do pracy
• Rozładowywanie napięcia w zespole
• Poświęcanie uwagi
• Eliminowanie zakłóceń w pracy zespołu
POŻĄDANE CECHY CZŁONKÓW
ZESPOŁU
• Umiejętność pracy zespołowej i chęć brania udziału w zarządzaniu
zespołem
• Zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu o różnych
doświadczeniach, osobowościach i stosunku do bieżącego projektu
• Wysokiej klasy umiejętności techniczne – zdolność do samodzielnego
rozwiązywania niestandardowych problemów
• Silna orientacja na rozwiązywanie problemów, nie tylko na realizację
cząstkowych zadań
• Silne nastawienie na osiąganie rezultatów, a nie na same działania
• Wysoka samoocena, umożliwiająca przyznawanie się do własnych błędów i
wskazywanie niedociągnięć innych członków zespołu
PROFIL OSOBOWOŚCI DISC
PROFIL OSOBOWOŚCI DISC
D – osobowość dominująca
• Potrzebuje zadań pionierskich, w których trzeba pokonywać przeszkody
• Jak najmniej kontroli i jasne reguły gry
• Potrzebuje w swoim otoczeniu ludzi starannie planujących, koncentrujących
się na szczegółach i cierpliwych
• Jeżeli sama nie jest kierownikiem to wymaga zdecydowanego i
konsekwentnego kierownika zespołu
• Konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie granic jej kompetencji
PROFIL OSOBOWOŚCI DISC
I – osobowość inicjatywna
• Potrzebuje urozmaiconych zadań, zapewniających kontakty z innymi ludźmi
• Nie lubi kontroli, chce spontanicznie wnosić nowe pomysły
• Potrzebuje kolegów, którzy zatroszczą się o szczegóły i wykonywanie
rutynowych zadań
• Systematyczność nie jest jej mocną stroną, skłonna do zaczynania wielu
rzeczy naraz i podejmowania pochopnych decyzji
• Jej zbyt optymistyczne pomysły wymagają weryfikacji
PROFIL OSOBOWOŚCI DISC
S – osobowość stała
• Pragnie bezpiecznego i sprawdzonego otoczenia i zadań, które są jej znane
• Lubi przejrzyste metody i procedury
• Potrzebuje czasu na adaptację do nowych warunków
• Jest cierpliwa i wytrwała
PROFIL OSOBOWOŚCI DISC
C – osobowość skrupulatna
• Pracuje najlepiej w środowisku, w którym panują jasne reguły i na pierwszym
miejscu jest jakość
• Niepewność ją paraliżuje
• Pracuje chętnie na własny rachunek, ale potrzebuje również poczucia
przynależności do grupy
• Trudno się nią kieruje, ze względu na jej krytyczną postawę
• Jeżeli jest kierownikiem zespołu konieczna jest przeciwwaga w postaci osób
skłonnych od podejmowania ryzyka
METODY DOBORU CZŁONKÓW
ZESPOŁU
Sposoby doboru członków zespołu, czyli wybór źródeł rekrutacji i metod selekcji zależy od wielu
czynników, takich jak:
• Specyfika przedsięwzięcia
• Technologia realizacji
• Stopień złożoności
• Pożądany kształt zespołu projektowego
• Warunki, w jakich zespół będzie pracował
Najbardziej popularne metody naboru członków zespołu to:
• Analiza dokumentów kandydata
• Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
• Wywiad panelowy, czyli przesłuchanie przez komisję kwalifikacyjną
• Techniki psychologiczne (testy)
PODSTAWOWE BŁĘDY ETAPU
REKRUTACJI I SELEKCJI
• Delegowanie do zespołu osób, które są niepotrzebne w macierzystych
komórkach organizacyjnych, źle pracujących, żeby znaleźć im zajęcie
• Delegowanie o pracy dobrych specjalistów, ale takich którzy są
zaangażowani w inne, czasochłonne zadania
• Obsadzenie kluczowych stanowisk w zespole wg znajomości, a nie wg
kompetencji
• Brak dyscypliny na etapie selekcji i włączenie do zespołu wielu dobrych
specjalistów zamiast minimalnego grona niezbędnych osób
DOSKONALENIE CZŁONKÓW
ZESPOŁU
• Szkolenie członków zespołu może dokonywać się:
• W ramach szkolenia pracowników danego przedsiębiorstwa, mającego na celu
podniesienie umiejętności działania w zespołach projektowych
• W ramach szkolenia osób, które są już wybrane do jednego zespołu, aby podnieść
ich umiejętności pracy w grupie i wiedzę z zakresu zarządzania projektami, ale przed
rozpoczęciem realizacji projektu
• W trakcie trwania projektu, w celu uzupełniania luk w wiedzy pojawiających się ad
hoc
• Najczęściej realizowane programy szkoleniowe dotyczą zagadnień:
•
•
•
•
•
Budowania zespołu
Komunikowania się
Umiejętności kierowania zespołem
Budowania organizacji
Metod i technik zarządzania projektami
ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ
• Zespół jako całość posiada większą wiedzę niż pojedyncze osoby, wchodzące w
jego skład, co wynika m.in. z tego, że dzięki dyskusji pojawiają się nowe informacje,
o których by nikt nie wiedział
• Członkowie zespołu mają różne poglądy na temat możliwości rozwiązania
problemu, przez co powstaje więcej wariantów jego rozwiązania
• Zespół poddaje krytycznej ocenie wszystkie warianty, co wpływa na wybór wariantu
najlepszego z możliwych
• Członkowie zespołu uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji bardziej
utożsamiają się z wybranym rozwiązaniem i angażują się w jego realizację
• W każdym zespole występuje konkurencja, co wpływa na ożywienie i dynamizm
działania zespołu
• Członkowie zespołu dokonując podziału zadań między sobą mogą szybciej i
sprawniej realizować założone cele
ELEMENTY STRUKTURY ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO
• Role – zbiór oczekiwanych zachowań, przypisywanych danej osobie
• Normy – wzorce dopuszczalnych zachowań w zespole (formalne i nieformalne)
• Zwartość – stopień, w jakim członkowie są wzajemnie ze sobą powiązani i w jakim
odczuwają motywację do pozostawania w zespole
• Rozmiar – liczba członków wpływa na całokształt zachowań zespołu; duże zespołu
sprawdzają się przy zbieraniu informacji, natomiast z wykorzystaniem zebranych
danych lepiej poradzą sobie małe zespoły
• Skład grupy – różnorodność wiedzy i umiejętności w zespole sprzyja skuteczności
zespołu
• Pozycja – ocena pod względem prestiżu albo rangi zajmowanej w zespole; ważne,
żeby członkowie zespołu uznawali hierarchię pozycji za sprawiedliwą
INTEGRACJA ZESPOŁÓW
PROJEKTOWYCH
Zespoły zintegrowane mają silne poczucie przynależności i są bardziej kreatywne i
przedsiębiorcze, dzięki poczuciu bezpieczeństwa
Chcąc tworzyć zespoły zintegrowane należy przestrzegać kilku podstawowych zasad
• Zespół nie może być zbyt liczny, gdyż im więcej osób tym trudniej ujednolicić preferowane
wartości, a podstawą integracji zespołu jest przyjęcie wspólnych wartości i przestrzeganie
wspólnych norm
• Członkowie zespołu powinni znać strategię działania, znać swoje zadania i mieć
świadomość, że zadania które wykonują mają duże znaczenie dla projektu
• Uczestnicy zespołu muszą mieć świadomość przynależności do zespołu, wyznaczone role i
zadania, dostosowane do ich kwalifikacji i aspiracji
• Zadania powinny być tak podzielone pomiędzy poszczególnych członków zespołu, aby
konieczna był współpraca pomiędzy nimi – częste kontakty i współdziałanie sprzyjają
integracji
NEGATYWNE ZJAWISKA W
ZINTEGROWANYCH ZESPOŁACH
• Syndrom myślenia grupowego – polegający na tym, że grupa za wszelką
cenę dąży do jedności, przez co podejmuje decyzje kompromisowe
• Przesunięcie ryzyka – polegające na tym, że zespół podejmuje bardziej
ryzykowne decyzje niż pojedyncze osoby wchodzące w jego skład
ANALIZA POTENCJAŁU ZESPOŁU
• Oceny potencjału zespołu projektowego można dokonać poprzez wskazanie
silnych i słabych stron zarówno kierownika projektu jak i całego zespołu
• Przeprowadzenie takiej analizy pozwala:
• Przewidzieć problemy
• Określić styl kierowania
• Kształtować procesy informacyjno-decyzyjne
• Poszukiwać wsparcia w środowisku projektu
• Lepiej przygotować się do przezwyciężenia słabych stron
• Lepiej wykorzystać silne strony zespołu
• Określić szanse powodzenia projektu
OCENA POTENCJAŁU ZESPOŁU
Ć
Jakie byłyby silne i słabe strony Waszego zespołu przy realizacji projektu organizacji
tygodniowych warsztatów dla studentów z zakresu nowoczesnych technik projektowania i
wykorzystania programów typu CAD.
Silne strony
Słabe strony
Wiedza
Wiedza
Doświadczenie
Doświadczenie
Cechy interpersonalne
Cechy interpersonalne
Dyspozycyjność
Dyspozycyjność
….
….
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
• Na wstępie realizacji projektu kierownik projektu wspólnie z zespołem powinien
określić reguły funkcjonowania zespołu
• Reguły te powinny obejmować: preferowane wartości, normy i zasady
postępowania, określające sposoby:
• Spotkań członków zespołu
• Komunikacji między nimi
• Współpracy z kierownikiem projektu
• Informowania środowiska projektu o jego realizacji
• Prowadzenia dokumentacji projektu
• Kontroli efektów realizacji projektu
• Nagradzania członków zespołu
WARUNKI SKUTECZNEGO
KIEROWANIA ZESPOŁEM
Skuteczne zarządzanie zespołem projektowym wymaga fachowego
wypełniania przez kierownika projektu funkcji kierowniczych, do których
należą:
• Planowanie, czyli określanie głównych celów do zrealizowania przez zespół oraz
wskazania środków służących ich realizacji
• Organizowanie, czyli stworzenie takiej struktury zespołu, aby członkowie mogli ze
sobą efektywnie współpracować, realizując zadania
• Motywowanie, polegające na stworzeniu spójnego systemu bodźców
wywołujących pożądane działania członków zespołu
• Kontrolowanie, polegające na stworzeniu spójnego systemu weryfikującego czy
rzeczywiste działania członków zespołu są zgodne z planowanymi
WARUNKI SKUTECZNEGO
KIEROWANIA ZESPOŁEM
Bardzo ważnym warunkiem skutecznego kierowania jest posiadanie faktycznej władzy
nad zespołem przez kierownika projektu. Najczęściej wynika to z następujących
źródeł:
• Formalnej hierarchii organizacyjnej
• Kwalifikacji
• Autorytetu
• Posiadanych informacji
• Kontroli nad zasobami
Równie istotna jest chęć działania, gdyż tylko kierownik aktywnie włączający się w
prace zespołu może osiągnąć sukces.
WARUNKI SKUTECZNEGO
KIEROWANIA ZESPOŁEM
Kolejnym warunkiem skutecznego kierowania zespołem jest posiadanie przez
kierownika projektu odpowiednich umiejętności, takich jak:
• Umiejętności techniczne, pozwalające zrozumieć istotę projektu i wykonywać
zadania
• Umiejętności interpersonalne, polegające na umiejętności nawiązywania i
utrzymywania kontaktów międzyludzkich
• Umiejętności koncepcyjne, pozwalające na twórcze rozwiązywanie problemów
• Umiejętności diagnostyczne i analityczne, umożliwiające dokonanie diagnozy
problemów
• Umiejętności polityczne umożliwiające skuteczne oddziaływanie na środowisko
projektu
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STYL
KIEROWANIA PROJEKTEM
• Czynniki zadaniowe
• Zadania są czasowo ograniczone, względnie dokładnie określone i wykonywane pod presją
czasu
• Zadania są obszerne, często bardzo złożone i słabo ustrukturalizowane
• Zadania są wysoko innowacyjne i związane z wysokim ryzykiem
• Czynniki osobowe
• Realizacja projektu wymaga współpracy ekspertów różnych specjalności
• Uczestnicy projektu muszą wykazywać ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne i
kooperacyjne, odporność na stres i zmienność ról
• Czynniki organizacyjne
•
•
•
•
Wykorzystywane są zasoby, będące w dyspozycji różnych jednostek organizacyjnych
Brak stabilności działania
Realizacja projektu ma przebieg fazowy, wynikający z różnych problemów organizacyjnych
W projekcie są problemy identyfikacji i motywacji pracowników
SIATKA STYLÓW KIEROWANIA
• Styl kierowania projektami mieści
się w obszarze stylu
demokratycznego kierowania
• Stopień nasilenia cech tego stylu
może być różny w zależności od
specyfiki projektu i instytucjonalnej
formy jego realizacji
• W początkowych fazach
definiowania i planowania
dominuje orientacja na ludzi,
natomiast w fazach wykonawstwa
i zakończenia – orientacja na
zadania
OBSZARY WIEDZY PROJEKTOWEJ
NIEZBĘDNEJ KIEROWNIKOWI
Zarządzanie zakresem
Poznanie cyklu realizacji projektu, określenie struktury podziału
prac, zarządzanie zmianą
Zarządzanie czasem
Planowanie projektu za pomocą techniki harmonogramów,
wykresów sieciowych, kamieni milowych, kontrola odchyleń
Zarządzanie kosztami
Umiejętność stosowania metod szacowania kosztów,
budżetowanie, kontrola wykonania budżetu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników,
organizacja zespołu, ocena wyników pracy
Zarządzanie ryzykiem
Identyfikacja i szacowanie ryzyka
Zarządzanie jakością
Identyfikacja klientów, poprawna realizacja czynności,
kontrola jakości
Zarządzanie zamówieniami
Zawieranie kontraktów, zamówienia, rozwiązywanie sporów
Zarządzanie komunikacją
Nośniki i narzędzia komunikacji, unikanie błędów komunikacji
KOŁO KOMPETENCJI KIEROWNIKA
PROJEKTU
• Jednym ze sposobów sprawdzenia poszczególnych obszarów kompetencji
kierownika projektu jest zastosowanie koła kompetencji - metody opracowanej
przez Franka Toney’a
• Koncepcja koła kompetencji opiera się na wskazaniu trzech podstawowych
obszarów kompetencji kierownika
• Cech, charakteru, edukacji i doświadczenia
• Profesjonalizmu w działaniu
• Umiejętności stricte projektowych
• W każdym z obszarów wyodrębniono kolejne, bardziej szczegółowe dziedziny kompetencji i
dla każdej z nich utworzono listę pytań kontrolnych, umożliwiających ocenę nasilenia
badanej cechy kierownika
• Skala możliwych odpowiedzi zawiera się pomiędzy 1 a 5 punktów (1-wcale, 5-prawie zawsze)
KOŁO KOMPETENCJI
KIEROWNIKA PROJEKTU
CERTYFIKACJA KIEROWNIKA
PROJEKTU
W celu potwierdzenia posiadanych kompetencji – wiedzy, doświadczenia, umiejętności
kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami, od kilkunastu lat
funkcjonują systemy certyfikacji prowadzone przez międzynarodowe instytucje specjalizujące
się w tym zakresie.
Najpopularniejsze dostępne w Polsce systemy certyfikacji to:
• System certyfikacji IPMA (International Project Management Association)
• System certyfikacji PMI (Project Management Institute)
• System certyfikacji w zakresie metodyki PRINCE2
Certyfikacja daje wymierne korzyści osobiste oraz korzyści dla otoczenia, m.in. możliwość
udokumentowania kwalifikacji, publikacja nazwiska na stronach www instytucji certyfikujących,
prestiż firmy zatrudniającej kompetentnych kierowników, wzrost konkurencyjności w
pozyskiwaniu zleceń, gwarancja realizacji zadań przez fachowców, spełnianie wymogów
stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.
Download