Nr sprawy 49/CG/2016

advertisement
-
+
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. NARUTOWICZA 68
90-136 Łódź
Nr sprawy:
49/CG/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego
dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu
Kody CPV:
71.32.13.00-7 -
Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki
71.31.10.00-1 -
Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71.32.21.00-2 -
Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
72.22.70.00-2 -
Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
71.31.13.00-4 -
Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
Tryb: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 209 tys. Euro
Łódź, 2016r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
Jednostka prowadząca sprawę:
Centrum Gospodarcze , 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
Fax (42) 635-43-26
2. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
209.000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, aktów wykonawczych do ustawy oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne
uzupełnienia, zmiany, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ, zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.uni.lodz.pl
Wykonawcy są zobowiązani na bieżąco sprawdzać zawartość na w/w stronie folderu w celu
sprawdzenia czy zawiera ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa
powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów
odpowiada Wykonawca.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania
matematycznego dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu.
2)
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
a) Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli matematycznych
kanalizacji deszczowej, funkcjonującej obecnie na terenie miasta Radomia;
b) Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli hydrologicznych
typu OPAD-ODPŁYW wybranych cieków wodnych zlokalizowanych w całości lub części na terenie
aglomeracji radomskiej;
c) Przygotowanie wstępnego planu Kampanii pomiarowej (do konsultacji z Zamawiającym);
d) Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej dla okresu pory deszczowej w
istniejącej kanalizacji deszczowej, funkcjonującej na terenie miasta Radom;
e) Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej na ciekach powierzchniowych
(rowy, potoki, rzeki), znajdujących się na terenie zlewni hydrologicznej aglomeracji radomskiej;
f)
Zaplanowanie i przeprowadzenie pomiarów meteorologicznych ( temperatura i wysokość
opadu) na terenie zlewni radomskiej;
g) Przeprowadzenie kalibracji i weryfikacji modelu matematycznego systemu kanalizacji
burzowej aglomeracji radomskiej w oparciu o dane z przeprowadzonych kampanii pomiarowych;
h) Przeprowadzenie analiz hydraulicznych i hydrologicznych funkcjonowania zlewni dla
aktualnego scenariusza klimatycznego i scenariuszy klimatycznych przyjętych w programie LIFE.
i)
Wykonanie opisu tzw. „ekspozycji” (narażenia przestrzeni miejskiej na podtopienia,
wylania, zalania itp.), w oparciu o wykonany, skalibrowany i zweryfikowany model matematyczny
kanalizacji deszczowej aglomeracji radomskiej;
j)
Udział w grupie pracującej nad oceną podatności przestrzeni Radomia na zmiany klimatu
(w zakresie wkładu do metodyki oceny ekspozycji i dokonania tej oceny).
Efektem
zrealizowania
Przedmiotu
Zamówienia
będzie
opis
zidentyfikowanych
zagrożeń
funkcjonowania kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji radomskiej w warunkach wystąpienia
opadów ulewnych i nawalnych o wysokiej intensywności i różnych czasach trwania. Wykonawca
zadania, w oparciu o zweryfikowane modele matematyczne systemu kanalizacji deszczowej i
modele hydrologiczne cieków wodnych, zaproponuje działania techniczne przyczyniające się do
zmniejszenia
ryzyka
wystąpienia
stanów
niepożądanych
w
funkcjonowania
systemu
odwodnieniowego miasta (kanalizacja deszczowa i odbiorników wód/ścieków deszczowych).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1 do SIWZ
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
6) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
7) Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9) Przedmiot zamówienia współfinansowany jest
przez Unie Europejską w ramach Instrumentu
Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (Projekt LIFE14CCA/PL.000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną
gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia)
4. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
49/CG/2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
5.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy .
6. Termin wykonania zamówienia
opisanego w pkt 3.2.(a-j ) SIWZ - 10 miesięcy, licząc od
daty podpisania umowy, w tym w szczególnosci:
a. Przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowego działań – 1
tydzień od podpisania umowy
b. Przeprowadzeniem audytu – 1 miesiąc od podpisania umowy,
c. Zaplanowaniem i przeprowadzeniem kampanii pomiarowej – 4 miesiące od podpisania umowy,
d. Przeprowadzenie kalibracji i weryfikacji modeli matematycznych – 6 miesięcy od podpisania
umowy ( w tym na podstawie aktualnego nieskalibrowanego modelu matematycznego wykonanie
symulacji dla prognoz otrzymanych wg opracowanych scenariuszy klimatycznych – 2 miesiące od
daty podpisania umowy)
e. Opracowanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych - do 10 miesięcy od podpisania umowy
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22
ust.1 pkt 1-4 ustawy, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca wykaże. że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał:
a)
co najmniej 1 model matematyczny sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub deszczowej
spełniający co najmniej niżej wymienione cechy i parametry:

obejmować zlewnię miejską dla aglomeracji liczącej co najmniej 200 tys. mieszkańców;

obejmować co najmniej 500 km łącznej długości sieci,

zawierać sieci kanalizacyjne deszczowe lub ogólnospławne,

być skalibrowany do warunków rzeczywistych przy pomocy co najmniej 10 punktów
pomiarowych zlokalizowanych na sieci oraz dane o opadach z co najmniej 3 posterunków
meteorologicznych.

Opracowanie i przeprowadzenie kalibracji modelu przeprowadzonej w programie SewerGEMS
lub równoważnym
Wykaz zawierający przynajmniej 1 usługę spełniającą określone powyżej warunki należy
wypełniając załącznik nr 7a do SIWZ.
złożyć
b) co najmniej 1 usługę obejmującą zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej
na sieci kanalizacyjnej w ilości co najmniej 10 pomiarów jednocześnie
Wykaz zawierający przynajmniej 1 usługę spełniającą określone powyżej warunki należy złożyć
wypełniając załącznik nr 7b do SIWZ.
c)
co najmniej 1 usługę obejmującą zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej
na ciekach powierzchniowych typu rowy, potoki, rzeki z ilości co najmniej 5 pomiarów,
włączając w to profilowanie poprzeczne cieków.
Wykaz zawierający przynajmniej 1 usługę spełniającą określone powyżej warunki należy złożyć
wypełniając załącznik nr 7c do SIWZ.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedstawi w wykazie, o którym
mowa w pkt. 8.1.c). następujące osoby:
a) Specjalistę ds. modelowania hydraulicznego systemów kanalizacyjnych (minimum 1
osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii
środowiska lub gospodarki wodnej lub
ochrony środowiska,
- opracowała i wdrożyła (lub kierowała zespołem specjalistów, który opracował i wdrożył) co
najmniej
dwa systemy matematycznego
modelowania sieci
kanalizacji ogólnospławnej
lub
deszczowej dla aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. każda, przy czym co
najmniej jeden z modeli został opracowany w oprogramowaniu SewerCAD lub SewerGEMS, dotyczył
systemu kanalizacji deszczowej lub burzowej i posiadał co najmniej 10 tys. węzłów (studzienek)
przeliczanych jednorazowo,
- w oparciu o opracowany matematyczny model typu „opad – odpływ – przepływ”, opracowała co
najmniej
jedną
koncepcję
przebudowy
lub
rozbudowy
lub
modernizacji
sieci
kanalizacji
ogólnospławnej lub burzowej dla co najmniej jednej aglomeracji miejskiej o liczbie mieszkańców nie
mniejszej niż 200 tys.,
- posiada doświadczenie w budowie i kalibracji co najmniej 2 modeli matematycznych wykonanych
w programie SewerCAD lub SewerGEMS firmy Bentley.
Wykaz zawierający przynajmniej 1 osobę spełniającą określone powyżej warunki należy złożyć
wypełniając załącznik nr 8a do SIWZ.
b) Specjalistę ds. pomiarów hydraulicznych w kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
ogólnospławnej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
- wykształcenie wyższe techniczne
- minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie pomiarów hydraulicznych sieci kanalizacyjnej,
- udział w obsłudze serwisowej co najmniej 25 punktów monitoringu wód opadowych w mieście o
wielkości powyżej 200 000 mieszkańców.
Wykaz zawierający przynajmniej 1 osobę spełniającą określone powyżej warunki należy złożyć
wypełniając załącznik nr 8b do SIWZ.
c) Specjalistę ds. GIS, architektury baz danych (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
- wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej oraz
posiadać kwalifikacje w zakresie geoinformatyki lub geodezji i kartografii,
- minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji
baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych w dziedzinie gospodarki
wodnej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej.
Wykaz zawierający przynajmniej 1 osobę spełniającą określone powyżej warunki należy złożyć
wypełniając załącznik nr 8c do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza, aby była wskazana jedna osoba we wszystkich trzech wykazach
jeżeli kwalifikacje tej osoby na to pozwalają.
Tym samym Zamawiający dopuszcza łączenie tj. wykonywanie przez jedną osobę funkcji
Specjalisty ds. modelowania hydraulicznego, Specjalisty ds. pomiarów hydraulicznych w
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, Specjalisty ds. GIS, architektury baz
danych w trakcie realizowania zamówienia jeżeli pozwalają na to kwalifikacje tej osoby
oraz
łączenie
tych
funkcji
nie
koliduje
z
terminowym
i
należytym
wykonaniem
zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach
wyszczególnionych
w
pkt.
8
SIWZ.
Z
treści
wymaganych
dokumentów
musi
jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
7.3 Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczeniu z postępowania
8.1
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1
ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów
a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
b) Wykazów wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wykazy
należy złożyć wypełniając załącznik nr 7a, 7b, 7c do SIWZ).
Za „główne usługi” uznaje się usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiące
przedmiot zamówienia . Zamawiający wymaga załączenia dowodów tylko w odniesieniu do usług
potwierdzających spełnianie warunku, o których mowa w punkcie 7.1.2) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1)
2)
poświadczenie
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1)
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
c)
Wykaz
osób,
które
będą
uczestniczyć
w
wykonywaniu
zamówienia,
w
szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia
i
wykształcenia
niezbędnych
do
wykonania
zamówienia,
a
także
zakresu
wykonywanych w przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób spełniających warunki opisane w punkcie 7.1.3 należy złożyć wypełniając załącznik nr
8a, 8b, 8c do SIWZ
8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy,
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a)
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 – Załącznik nr 3a
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, ,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3 Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia do tych
podmiotów dokumentów określonych w pkt 8.2 i pkt. 8.6
8.4
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
8.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy ( załącznik nr 4a) lub informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015 poz. 184 ) zwanej dalej ustawą o konkurencji (załącznik nr 4)
Wykonawca w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej wypełnia tylko załącznik 4 (nie
wypełnia załącznika 4a) natomiast w przypadku
przynależności do grupy kapitałowej wypełnia tylko
załącznik 4a (nie wypełnia załącznika 4).
* ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Punkt 8.4 stosuje się odpowiednio do punktu 8.5.
Zamawiający na podstawie art. 24b ust 1-3 ustawy zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących miedzy
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający
oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w
postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złoży listy, o
której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy.
8.6
Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów
o których mowa w pkt.8.2.b. składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dokumenty, o których mowa powyżej
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8.7
Informacja o formie w jakiej należy składać dokumenty:
a) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
b) Zamawiający
może
żądać
przedstawienia
oryginału
lub
notarialnie
poświadczonej
kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
c)
8.8
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacja dla Wykonawców, którzy wspólnie będą się ubiegać o udzielenie
zamówienia:
a) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich „Wykonawców”
występujących wspólnie. „Wykonawcy” występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. „Wykonawcy” wspólnie ubiegający się o
zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed
podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.
b) Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 3 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu) podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 3a
(oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w art. 24 ust. 1
ustawy), każdy z
Wykonawców podpisuje oddzielnie.
c)
Oświadczenie, o których mowa w załączniku 4
lub
4a (Oświadczenie o przynależności do
grupy kapitałowej) każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie,
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumienia się Wykonawcą.
9.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą
być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub droga elektroniczną z wyłączeniem oferty
wraz z załącznikami, które mogą zostać złożone wyłącznie na piśmie, z uwzg lędnieniem zapisów pkt.
8.7 i 12.4).
9.2 Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. Poprzez
przesłanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie maila zawierającego skan dokumentu
podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działające w
imieniu Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Ewa Kikowska – Centrum Gospodarcze UŁ , ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00. nr fax. (42) 635 43 26, e-mail: [email protected]
9.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
9.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na
stronie internetowej.
9.6 Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie,
-
oczywiste
omyłki
rachunkowe
z
uwzględnieniem
konsekwencji
rachunkowych
dokonanych
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia,
poprawek,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
Po dokonaniu poprawek zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
9.7
Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadamia o poprawieniu omyłek
polegających
na
niezgodności
oferty
ze
specyfikacją
istotnych
warunków
zamówienia
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził się na ich poprawienie, podlega
odrzuceniu.
9.8
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości
zamawiającego
co
do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie
określonym w Art. 90 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy .
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy
9.9 . Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu.
11. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12.
Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.
Wykonawca składa ofertę posiadającą załączone dokumenty i oświadczenia:
1. wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ,
2. oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania wyszczególnione w pkt.8. SIWZ,
3. oświadczenie w sprawie powierzenia części zamówienia podwykonawcom wg Załącznika nr 5 do
SIWZ (należy wypełnić i załączyć jedynie w przypadku korzystania z podwykonawców),
4. wykaz osób do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy o ile
nie
wynika to z wcześniejszych dokumentów.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z
dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy.
5. wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których Wykonawca zastrzega sobie tajność –
dodatkowo do uznania Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest zobowiązany
załączyć do oferty zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST 4
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 z
późn. zm.) wraz z uzasadnieniem oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste folie. Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych.
Niedopełnienie tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty.
Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m. in. w formularzu ofertowym
innych informacji będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych.
6.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną
techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby
uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osoby uprawnione.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której
musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena, uwzględniająca wszelkie rabaty, upusty, opłaty
celne, koszty transportu oraz podatek VAT.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność i
utajnienie zawartości na adres:
Uniwersytet Łódzki, Centrum Gospodarcze, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, pok. 9
Oraz opatrzyć napisem:
Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb
wdrożenia programu LIFE w Radomiu.
(Nr sprawy 49/CG/2016)
Nie otwierać przed 30.06.2016r godz. 10.00
Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby można
było odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
13.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać na adres – Uniwersytet Łódzki, Centrum Gospodarcze UŁ, ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź, pokój 9 do dnia 30.06.2016r do godz. 9.30 Oferty złożone po terminie będą
zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach
(opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną
zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia. Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania
ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ustawy pzp
Powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa otworzy koperty w dniu 30.06.2016r o godz.
10.00 w pokoju
9 , ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
Przedstawiciele Wykonawcy mają prawo
uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
14.
Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Cenę oferty w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać w
złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej jako cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
13.2. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji
(wykonania) przedmiotu zamówienia.
13.3. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze takie jak rabaty,
upusty i inne oraz podatek VAT wg obowiązującej stawki.
13.4. Niedopuszczalna jest wycena z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia
przez Wykonawcę będzie miał cenę zero (0.00 zł).
13.5 W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,
które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT na terenie
Polski, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką VAT. Obowiązek
podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy,
którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający
dokonuje wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji
zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje
na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo iż nie wchodzi
w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych.
Cenę oferty w formularzu ofertowym należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i
słownej.
15.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
16.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Kryterium oceny ofert:
- Cena oferty brutto
- Termin płatności faktury
– 95%
– 5%
- Kryterium: cena oferty brutto:
Punktacja za cenę brutto oferty będzie wynikała z wartości brutto zapisanej w Formularzu oferty.
Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Komisja przetargowa przyjmie wartość najmniejszą, jako
Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:
Cminimum
C=
x 100 punktów
Ci
Maksymalna liczba punków jaką może otrzymać oferta w tym kryterium to :
100 pkt x liczba członków komisji x 95%
- Kryterium : termin płatności faktury
Punktacja za termin płatności faktury jest ustalana w sposób następujący:
20 dni
-
0 punktów
26 dni
-
60 punktów
21 dni
-
10 punkt
27 dni
-
70 punktów
22 dni
-
20 punkty
28 dni
-
80 punktów
23 dni
-
30 punkty
29 dni
-
90 punktów
24 dni
-
40 punkty
30 dni
-
100 punktów
25 dni
-
50 punktów
Maksymalna liczba
punków jaką może otrzymać oferta w tym kryterium to : 100 pkt x
liczba
członków komisji x 5%
Wykonawca oferowany termin płatności faktury zobowiązany jest wpisać w formularzu oferty – zał. nr
2 do SIWZ.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w łącznej
punktacji.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa zostanie podpisana po uprawomocnieniu się decyzji Zamawiającego o wyborze Wykonawcy
niniejszego zamówienia w miejscu i czasie podanym przez Zamawiającego w stosownym piśmie.
Zamawiający dopuszcza podpisania umowy w trybie korespondencyjnym.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa,
której projekt stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Cena, którą Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu
obowiązywać będą w całym okresie realizacji umowy.
Oznacza to, że Wykonawca, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu, nie będzie miał
prawa do zmiany cen oraz pozostałych elementów oferty, zaproponowanych w formularzu
ofertowym i będzie akceptował warunki umowy.
Dopuszczalne zmiany umowy wskazane są w § 6 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
19.
Pouczenie
o
środkach
ochrony
prawnej
przysługujących
Wykonawcy
w
toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień
publicznych.
b) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną,
albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.
c) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 5
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na
stronie internetowej zamawiającego.
d) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
e) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz
f)
Odwołanie
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
wnosi
się
do
Prezesa
Krajowej
Izby
Odwoławczej
w
formie
pisemnej
albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
g) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.
h) Na
orzeczenie
Krajowej
Izby
Odwoławczej
stronom
oraz
uczestnikom
postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,
którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.
20.
Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z
dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w
oparciu o wyżej wymienioną ustawę i Kodeks Cywilny i inne ustawy szczególne powszechnie
obowiązującego prawa .
Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4a – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 7a, 7a, 7b – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8a, 8b, 8c – Wykaz osób
Załącznik nr 1 do SIWZ
I.
Opis przedmiotu Zamówienia. DEFINICJE
Audyt
początkowy
–
ogół
działań
Wykonawcy
mających
na
celu
dokładne
zapoznanie
się z dokumentacją techniczną Zamawiającego, związaną bezpośrednio z realizacją przedmiotu
zamówienia. Przeprowadzenie audytu obejmuje przede wszystkim ocenę jakości i przydatności modeli
matematycznych do realizacji nadrzędnych celów projektu, w szczególności do przeprowadzenia
wiarygodnych analiz wariantowych wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie systemu kanalizacji
deszczowej i jej odbiorników. Audyt początkowy powinien odbyć się niezwłocznie po podpisaniu umowy
w celu jak najlepszego planowania pracy przy tworzeniu Modelu.
Program LIFE - instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu
projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu
wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie,
a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym
przyrody
Harmonogram - terminowy plan realizacji Przedmiotu Zamówienia, opracowany przez Wykonawcę
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wstępna wersja harmonogramu zostanie zaprezentowana przez
Wykonawcę po podpisaniu umowy, a następnie zaopiniowana przez Zamawiającego. Harmonogram
należy przygotować w formacie możliwym do otwarcia w programach będących w posiadaniu
Zamawiającego (np. Microsoft Project, EXCEL, PDF), uwzględniając wzajemne powiązania wszystkich
działań oraz wykorzystywanych zasobów Wykonawcy i Zamawiającego. Harmonogram musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Kampania pomiarowa – czynności, które będą obejmować zaplanowanie oraz wykonanie pomiarów
przepływu i/lub napełnienia (wysokości napełnienia) ścieków w kanałach oraz ciekach powierzchniowych
oraz pomiarów wysokości opadów deszczów na potrzeb kalibracji Modelu. Kapania pomiarowa zostanie
przeprowadzona na sieci kanalizacji deszczowej oraz rowach i ciekach, które mają wpływ na jej
funkcjonowanie.
Model Kanalizacyjny - Matematyczny Model Sieci Kanalizacji Deszczowej Miasta Radomia
Model Hydrologiczny – Matematyczny Model Hydrologiczny Zlewni Radomskiej
Raport końcowy - dokument podsumowujący i opisujący przeprowadzone przez Wykonawcę prace w
ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, mówiący o osiągniętych wynikach, potwierdzający realizację
celów Przedmiotu Zamówienia.
Raport końcowy Kampanii pomiarowej
–
dokument podsumowujący przeprowadzenie przez
Wykonawcę kampanii pomiarowej i osiągniętych efektach. Raport będzie przedkładany w formie pisemnej
po zakończeniu Kampanii pomiarowej i uwzględniać będzie w swoje treści ocenę jakości pozyskanego
materiału pomiarowego do kalibracji modeli, paszporty punktów pomiarowych.
Specjalista ds. modelowania matematycznego (Specjalista ds. modelowania) – specjalista w
dziedzinie modelowania matematycznego systemów kanalizacyjnych, z uwzględnieniem hydraulicznych
warunków pracy systemów kanalizacji deszczowej w po wystąpieniu opadów ulewnych i nawalnych.
Zlewnia kanalizacyjna – obszar objęty oddziaływaniem systemu kanalizacji deszczowej, z którego
spływają ścieki do jednego punktu/przekroju/obiektu, położony na terenie aglomeracji radomskiej; wg
podziału stanowi obszary bilansowe, wyznaczone zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków do kolektorów
zbiorczych i odbiorników
Zlewnia hydrologiczna – obszar związany z aglomeracją radomską, z którego spływają wody do
jednego wspólnego przekroju pomiarowego – wodowskaz „Lesiów”.
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia pozostaje „Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania
matematycznego dla potrzeb realizacji programu LIFE w Radomiu”, obejmujących przeprowadzenie analiz
hydrologicznych i hydraulicznych funkcjonowania zlewni miejskiej w obszarze systemu kanalizacji
deszczowej i odbiorników. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących zakresach prac:
a) Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli matematycznych
kanalizacji deszczowej, funkcjonującej obecnie na terenie miasta Radomia;
b) Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli hydrologicznych typu
OPAD-ODPŁYW wybranych cieków wodnych zlokalizowanych w całości lub części na terenie
aglomeracji radomskiej;
c)
Przygotowanie wstępnego planu Kampanii pomiarowej (do konsultacji z Zamawiającym);
d) Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej dla okresu pory deszczowej w
istniejącej kanalizacji deszczowej, funkcjonującej na terenie miasta Radom;
e) Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej na ciekach powierzchniowych (rowy,
potoki, rzeki), znajdujących się na terenie zlewni hydrologicznej aglomeracji radomskiej;
f)
Zaplanowanie i przeprowadzenie pomiarów meteorologicznych ( temperatura i wysokość
opadu) na terenie zlewni radomskiej;
g) Przeprowadzenie
burzowej
kalibracji
aglomeracji
pomiarowych;
i
weryfikacji
radomskiej
w
modelu
oparciu
o
matematycznego
dane
z
systemu
przeprowadzonych
kanalizacji
kampanii
h) Przeprowadzenie
aktualnego
analiz
hydraulicznych
i
hydrologicznych
scenariusza
klimatycznego
i
prognozowanych
funkcjonowania
scenariuszy
zlewni
dla
klimatycznych
przyjętych w programie LIFE dla oceny ekspozycji w zakresie:
- wpływu zmian klimatu na obecnie eksploatowany system odwodnieniowy miasta (system
kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikami)
- wpływu zmian klimatu na obecnie eksploatowany system odwodnieniowy miasta dla oceny
zagrożenia powodziowego przestrzeni miejskiej, zgodnie z realizowanymi w projekcie
scenariuszami klimatycznymi.
i)
Wykonanie opisu tzw. „ekspozycji” (narażenia przestrzeni miejskiej na podtopienia, wylania,
zalania itp.), w oparciu o wykonany, skalibrowany i zweryfikowany model matematyczny
kanalizacji deszczowej aglomeracji radomskiej;
j)
Udział w grupie pracującej nad oceną podatności przestrzeni Radomia na zmiany klimatu (w
zakresie wkładu do metodyki oceny ekspozycji i dokonania tej oceny).
Efektem zrealizowania Przedmiotu Zamówienia będzie opis zidentyfikowanych zagrożeń funkcjonowania
kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji radomskiej w warunkach wystąpienia opadów ulewnych i
nawalnych o wysokiej intensywności i różnych czasach trwania, określonych dla aktualnych warunków i
scenariuszy klimatycznych, opracowanych w projekcie LIFE. Wykonawca zadania, w oparciu o
zweryfikowane modele matematyczne systemu kanalizacji deszczowej i modele hydrologiczne cieków
wodnych, zaproponuje działania techniczne przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia
stanów niepożądanych w funkcjonowania systemu odwodnieniowego miasta (kanalizacja deszczowa i
odbiorników wód i ścieków deszczowych).
2. Zadania
Nadrzędnym celem przedmiotowego zadania pozostaje wykonanie opracowania w zakresie
ekspozycji przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu, w szczególności:

wskazanie obszarów zagrożonych podtopieniami; opracowanie map tematycznych dla
poszczególnych scenariuszy obliczeniowych (m. in. p=2%, p=5%, p=10%, p=20% i p=50%)

wskazanie obszarów narażonych na zalania w czasie powodzi; opracowanie map tematycznych
dla poszczególnych scenariuszy obliczeniowych (m.in. p=0,5%, p=1%),

sprawdzenie skuteczności funkcjonowania obecnie eksploatowanego systemu
deszczowej w warunkach wystąpienia wysokiego stanu wód w odbiornikach;

określenie odpływów z obszaru zurbanizowanej zlewni miejskiej w wyniku planowanych zmian
zagospodarowania terenu;

wskazanie obiektów krytycznych z punktu widzenia skuteczności funkcjonowania systemu
odwodnieniowego miasta Radom (system kanalizacji deszczowej w połączeniu z odbiornikami);

sprawdzenie zasięgu „cofki” i jej wpływu na funkcjonowanie burzowców;

opracowanie szczegółowej mapy zagrożeń powodziowych w perspektywie planowanych zmian
przestrzeni miejskiej z horyzontem czasowym do roku 2030 (z uwzględnieniem miejscowych
kanalizacji
planów zagospodarowania przestrzennego);

opracowanie scenariuszy (wariantów) ochrony przed powodzią przestrzeni miejskiej poprzez
działania bezpośrednie i pośrednie, np. budowę zbiorników;

określenie ryzyka powodziowego (j/w) związanego z wyłączeniem z użytku określonych obszarów
przestrzeni miejskiej; sprawdzenie wpływu podtopień i zalania wodami powodziowymi na
funkcjonowanie pozostałych obszarów strategicznych miasta, w szczególności systemu kanalizacji
sanitarnej i systemu dystrybucji wody;

wyznaczenie potencjalnych zdolności retencyjnych przestrzeni miejskiej na zmniejszenie zrzutu
ścieków deszczowych do odbiornika;

opracowanie map wrażliwości terenów zurbanizowanych w układzie istniejącej sieci kanalizacyjnej
oraz określenie modelu modernizacji danego układu z oddziaływaniem na systemy sąsiednie;

dla każdego etapu obliczeń zostaną wygenerowany mapy przedstawiające zasięgi zalewów dla
różnych wód prawdopodobnych, opracowane mapy wrażliwości oraz w efekcie mapy ryzyka
zagrożenia powodziowego dla warunków aktualnych i perspektywicznych;

wykonanie analizy wpływu występowania okresów bezdeszczowych na przestrzeń miejską, w
szczególności ich oddziaływanie na zużycie wody w miastach; określenie alternatywnych
rozwiązań zaopatrzenia w wodę w okresie suszy.
Cele pośrednie realizacji zadania kształtują się następująco:
2.1 Wskazanie sposobów zmniejszenia skutków ulewnych i nawalnych opadów atmosferycznych,
powodzi i suszy dla mieszkańców miasta przez opracowanie wytycznych w zakresie
zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych dla tego terenu, niezbędnych dla
zabezpieczenia przestrzeni miejskiej przed skutkami intensywnych opadów deszczu, poprzez
prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do cieków powierzchniowych oraz
planowania prac urbanistycznych i inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji wody
na terenie zlewnie.
2.2 Wskazanie działań związanych z utworzeniem małej retencji na terenie miasta oraz
sprawdzenie skuteczności działania istniejącego systemu kanalizacji w odniesieniu do zmian
klimatycznych zaobserwowanych w Polsce.
2.3 Opracowanie danych planistycznych, urbanistycznych pod przyszłe decyzje związane
z gospodarowaniem wodami deszczowymi.
2.4 Zweryfikowane i uszczegółowione modele matematyczne (kanalizacji deszczowej i modele
hydrologiczne) zostaną przekazane Zamawiającemu. Dokumentacja wykonana w ramach
niniejszego zamówienia będzie stanowić podstawę do wydawania warunków technicznych
podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz określania parametrów technicznych tych
sieci, do wykonania projektów budowlanych i działań organizacyjnych, wynikających z
przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego, kierunków rozwoju i przebudowy
kanalizacji miasta Radom.
2.5 Ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i gruntowych. Priorytety zagospodarowania
wód deszczowych, którymi powinien się kierować Wykonawca przy opracowaniu przedmiotu
zamówienia są następujące:

ochrona zasobów wodnych,

zwiększenie retencji powierzchniowej poprzez budowę zbiorników na terenie zlewni
miejskiej,

odbudowa zasobów wodnych poprzez rozsączanie wody i jej wprowadzanie do gruntu,

optymalne wykorzystanie obecnych możliwości odbiorowych cieków powierzchniowych,
prowadzących wodę do rzeki Mlecznej oraz istniejących kolektorów kanalizacyjnych przy
zachowaniu właściwej proporcji pomiędzy efektami ekonomicznymi eksploatacji a
inwestycyjnymi,
poprawa bioróżnorodności przestrzeni miejskiej w oparciu o nowoczesne systemy
retencjonowania wód itp.
Określenie działań mających na celu odtworzenie (przywrócenie) poprawnych stosunków
wodnych w gruncie – rozumianych jako zmiana stanu wody w gruncie, kierunku odpływu wody
opadowej, kierunku odpływu wody ze źródeł, odprowadzanie wody oraz ścieków na grunty
sąsiednie związane działalnością człowieka wpływającą na ukształtowany w terenie system
zasobów wodnych.
Wypracowanie modelowych rozwiązań odprowadzania, gospodarowania, eksponowania
i wykorzystania wód deszczowych w warunkach obecnych i zmian klimatu
Zwiększenie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez minimalizację zjawisk
niekorzystnych tzn.: podtapiania ulic, zalewania piwnic itp.
Zwiększenie świadomości ekologicznej:

Zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, związanych z powierzchniowymi systemami
zagospodarowania wód opadowych, służącymi redukcji objętości i spowolnieniu odpływu
powierzchniowego w miastach, jako rozwiązania terenochłonne są rzadko wdrażane, z
uwagi na konieczność uszczuplania terenów inwestycyjnych. Ważne więc jest kompleksowe
wykorzystanie takich systemów, nie jako elementów infrastruktury, ale głównie jako
tworzywa architektury i aranżacji krajobrazowych o wysokich walorach estetycznych i
funkcjonalnych. Podejście takie przyczynia się bowiem do wzrostu ich społecznej akceptacji
i upowszechniania;

Zaangażowanie i odpowiedzialność mieszkańców zwiększa motywacja ekonomiczna, np.
oszczędność wody pitnej, redukcja zagrożeń powodziowych, czy ulgi w opłatach za
odprowadzanie wód opadowych. Realizacja niniejszego zadania ma stworzyć podwaliny pod
wprowadzenie i zróżnicowanie opłat za odprowadzanie wód opadowych w zależności od
wielkości
i poziomu
zanieczyszczenia
spływów
opadowych,
dystrybucję
opłaty
środowiskowej do właścicieli nieruchomości, nakładanie kar za przekroczenie dopuszczalnej
wielkości powierzchni szczelnej na działce itp.

2.6
2.7
2.8
2.9
Dodatkowym efektem zrealizowania Przedmiotu Zamówienia będzie stworzenie możliwości analitycznego
wykorzystania Modelu do wspomagania zarządzania systemem kanalizacyjnym oraz programowania
inwestycji przez beneficjenta projektu.
Zaktualizowany i skalibrowany model kanalizacji deszczowej ma wspomagać podejmowanie decyzji przez
beneficjenta projektu w poszczególnych obszarach kluczowych, z uwzględnieniem obecnych i
prognozowanych warunków klimatycznych:
a)
Zoptymalizowana polityka inwestycyjna dopasowana do rozwoju miasta,
b)
Wsparcie przy nadawaniu priorytetów inwestycjom kluczowym,
c)
Optymalizacja inwestycji pod kątem doboru parametrów hydraulicznych,
d)
Analiza modernizacji i renowacji systemu pod kątem hydrauliki systemu,
e)
Hierarchizacja prac renowacyjnych pod kątem newralgicznych odcinków systemu,
f)
Analiza optymalizacji pracy systemu,
g)
Analiza pracy systemu pod kątem działania przelewów burzowych,
h)
Diagnostyka i działania prewencyjne w eliminowaniu podtopień,
i)
Plan działań w przypadkach deszczy nawalnych i wysokich stanów wody rzeki Mlecznej, Pacynki,
Potoku Północnego, Cerkwianki, Kosówki, w miejscach demonstracyjnych działań adaptacyjnych
projektu.
Model kanalizacyjny zostanie skalibrowany w oparciu o wyniki Kampanii pomiarowej do dopuszczalnej
rozbieżności pomiędzy stanami rzeczywistymi a wynikami obliczeń na dopuszczalnym poziomie 10% (w
zależności od średnicy kanału). Dla kanałów, dla których występują zbyt małe przepływy podczas pogody
bezdeszczowej lub zbyt duże zaburzenia przepływu,
możliwa będzie rezygnacja z kalibrowania tych
odcinków po wcześniejszym zaakceptowaniu niniejszego przez Zamawiającego.
3. Materiały źródłowe
Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały, niezbędne do
wykonania zamówienia:

Dokumentację pn. „Opracowanie koncepcji optymalizacji pracy sieci wodociągowej
w m.
Radom w oparciu o matematyczny model hydrauliczny oraz Opracowanie koncepcji
modernizacji
i
rozbudowy
systemu
kanalizacyjnego
w
m.
Radom
w
oparciu
o
matematyczny model symulacyjny zurbanizowanej zlewni miejskiej” [1] – część ZADANIE
2 (Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w m.
Radom w oparciu o matematyczny model symulacyjny zurbanizowanej zlewni miejskiej),
wykonaną przez konsorcjum firm AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy, INIKO Sp. z o.o. z
Rzeszowa oraz P.U.H.T.I. „KALMET” K.W. z Warszawy;

informację na temat kanalizacji deszczowej z zaznaczonymi kolektorami, kanałami
głównymi i kierunkami spływów,

Numeryczny Model Terenu w formacie GTIFF, wykonany dla obszaru miasta Radomia w
granicach administracyjnych;

Ortofotomapę zlewni radomskiej, wykonaną jesienią 2014 r.;

Skalibrowany model matematyczny kanalizacji deszczowej, wykonany w programie
SewerGEMS firmy Bentley Systems w ramach zadania [1] przez konsorcjum firm
AquaRD-INIKO-Kalmet

Dane archiwalne z wykonanej kampanii pomiarowej na sieci kanalizacyjnej;

Dane archiwalne z wykonanych pomiarów opadów deszczu w okresie lipiec-sierpieńwrzesień 2015 r.;

Modele hydrologiczne HEC RAS głównych cieków wodnych zlokalizowanych na terenie
zlewni radomskiej:

Cerkwianka

Cerkwianka dopływ prawy

Kosówka

Mleczna

Mleczna dopływ lewy

Mleczna dopływ prawy

Pacynka

Potok Północny

Archiwalną mapę zasadniczą rastrową;

Bazę danych GIS dla warstw tematycznych związanych z kanalizacją deszczową na
terenie miasta Radomia;

mapy pozwalające na zdefiniowanie wielkości i zagospodarowania badanych cieków
wodnych;

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące miasta Radomia i
wybranych obszarów gmin ościennych, które w perspektywie mogą być podłączone do
systemu miejskiego;
4.

opracowania geotechniczne;

opracowania hydrogeologiczne, którymi dysponuje Zamawiający.
Wykaz opracowań i dokumentacji, będących w posiadaniu Zamawiającego i zalecanych do
wykorzystania przez Wykonawcę
4.1.
Program uporządkowania gospodarki wodami powierzchniowymi w zlewni Rzeki Mlecznej w
granicach Miasta Radomia wraz z koncepcją działań technicznych niezbędnych do właściwego
zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni i odprowadzania wód burzowych – Koncepcja
rozwiązań technicznych - opracowanie „INŻYNIERIA” Biuro Usług Inżynierskich i Nadzoru
Inżynierskiego, Kielce 2010 r.
4.2.
Program uporządkowania gospodarki wodami powierzchniowymi w zlewni Rzeki Mlecznej w
granicach Miasta Radomia wraz z koncepcją działań technicznych niezbędnych do właściwego
zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni i odprowadzania wód burzowych – Obliczenia
hydrologiczne - opracowanie „INŻYNIERIA” Biuro Usług Inżynierskich i Nadzoru Inżynierskiego,
Kielce 2010 r.
4.3.
Program uporządkowania gospodarki wodami powierzchniowymi w zlewni Rzeki Mlecznej w
granicach Miasta Radomia wraz z koncepcją działań technicznych niezbędnych do właściwego
zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni i odprowadzania wód burzowych – Synteza (opis
techniczny) - opracowanie „INŻYNIERIA” Biuro Usług Inżynierskich i Nadzoru Inżynierskiego,
Kielce 2010 r.
4.4.
Wyniki pomiarów bezpośrednich - pomiary geodezyjne cieków wodnych na terenie zlewni
miejskiej w Radomiu – wybrane przekroje
4.5.
Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z opisem dla 30 odwiertów zlokalizowanych na ternie
zlewnie miejskiej w Radomiu; głębokość odwiertów – do 3 m; data wykonania – II kw. 2015 r.
4.6.
Metodyka dla cieków naturalnych zastosowana do obliczeń przepływów charakterystycznych i
fal hipotetycznych; MGGP S.A.; 2015 r.
5. Zakres zadania
Przedmiot umowy obejmuje realizację następujących zadań:
5.1. Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli matematycznych
kanalizacji deszczowej pod kątem oceny ich dokładności i możliwości wykorzystania do analiz
hydrauliczno-hydrologicznych; Wykonawcy zadania udostępniony zostanie matematyczny
model systemu kanalizacji deszczowej, opracowany w programie SewerGEMS firmy Bentley.
Model
obejmuje
obszar
funkcjonowania
kanalizacji
deszczowej
na
terenie
Radomia
począwszy do kanałów o średnicy DN400 (w niektórych przypadkach poniżej DN400); model
składa się z 3 niezależnych części, wynikających z podziału zlewniowego obszaru miasta i
układu odbiorników; Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kalibracji i weryfikacji
modelu kanalizacji deszczowej w programie SewerGEMS firmy Bentley, gdyż takie właśnie
oprogramowanie zostało wdrożone i jest użytkowane przez beneficjenta programu FIFE.
5.2. Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli hydrologicznych typu
OPAD-ODPŁYW wybranych cieków wodnych, zlokalizowanych w całości lub części na terenie
aglomeracji radomskiej; modele hydrologiczne opracowano w programie HEC RAS dla
następujących cieków:
a) rz. Cerekwianka,
b) rz. Cerekwianka - dopływ prawy,
c) rz. Kosówka,
d) rz. Mleczna,
e) rz. Mleczna – dopływ lewy,
f) rz. Mleczna – dopływ lewy II,
g) rz. Mleczna – dopływ prawy,
h) rz. Pacynka,
i) Potok Północny.
5.3. Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej na sieci kanalizacji deszczowej;
w ramach tej części zadania Wykonawca wytypuje, przeprowadzi inspekcję wybranych miejsc
charakterystycznych na sieci kanalizacji deszczowej, reprezentatywnych z punktu widzenia
oceny funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, a następnie przeprowadzi montaż urządzeń
pomiarowych i dokona udanego pomiaru strumienia przepływu (natężenia) lub/i prędkości
ścieków w kanale oraz napełnienia w co najmniej 10 punktach pomiarowych; kampania
pomiarowa
wykonana
zostanie
przy
użyciu
urządzeń
pomiarowych
Wykonawcy
,
rekomendowane jest zastosowanie urządzeń z okresową transmisją danych na serwer www.
5.4. Równolegle do kampanii na sieci kanalizacyjnej, Wykonawca przeprowadzi kampanię na
ciekach wodnych na terenie zlewni radomskiej; wymagane jest wykonanie pomiarów
strumienia przepływu w co najmniej 8 przekrojach pomiarowych; kampania pomiarowa
wykonana zostanie przy użyciu urządzeń pomiarowych Wykonawcy, rekomendowane jest
zastosowanie urządzeń z okresową transmisją danych na serwer www.
5.5. Równolegle Wykonawca przeprowadzi kampanie pomiarów meteorologicznych na co najmniej
3 posterunkach usytuowanych na terenie miasta Radom w zakresie pomiaru temperatury i
opadów w systemie on-line (pomiar bieżący lub z częstotliwością 1 minuty).
5.6. Opracowanie raportu z przeprowadzonych kampanii pomiarowych, obejmującego między
innymi udokumentowanie lokalizacji punktów pomiarowych oraz ocenę przydatności do
kalibracji modeli matematycznych pozyskanych ciągów pomiarowych;
Kampanii pomiarowej w oparciu o następujące założenia:
•
kampania
pomiarowa
wykonana
zostanie
przy
pomocy
urządzeń
przenośnych
Wykonawcy,

zalecane jest, aby pomiary wykonywane w systemie kanalizacji deszczowej rejestrowały
jednocześnie prędkość przepływu ścieków oraz poziom napełnienia w kanale;
•
pomiary prędkości przepływu oraz napełnienia będą wykonywane za pomocą metody
ultradźwiękowej
lub
równoważnej
o
interwale
5
minutowym
lub
częstszym,
zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego;
•
Kampanią pomiarową powinno być objęte co najmniej 10 punktów na sieci kanalizacyjnej;

Pomiary we wszystkich punktach należy wykonać jednocześnie, w tym samym czasie;

czas kampanii pomiarowej powinien uchwycić jak najwięcej opadów o charakterze
nawalnym i trwać co najmniej 3 miesiące (jako czas kampanii pomiarowej rozumie się
okres od momentu montażu ostatniego urządzenia pomiarowego, do momentu
demontażu
pierwszego
urządzenia,
czyli
okres
pomiaru
wszystkich
urządzeń
jednocześnie w tym samym czasie przez 3 miesiące). Każde zejście do kanału musi
być
poprzedzone
poinformowaniem
odpowiednich
służb
Zamawiającego
przez
Wykonawcę Kampanii pomiarowej. Pracownicy Wykonawcy Kampanii pomiarowej
muszą
mieć
szkolenie
BHP
oraz
wszystkie
uprawnienia
wymagane
przez
Zamawiającego.
•
wykonanie Kampanii pomiarowej w systemie kanalizacyjnym i na sieci hydrologicznej
należy powiązać z pomiarami opadów na terenie zlewni radomskiej;

minimalna liczba posterunków meteorologicznych (opadowych) nie powinna być mniejsza
niż 3; zalecane lokalizacje deszczomierzy to: SUW „25 Czerwca”, SUW „Potkanów”
oraz miejska oczyszczalnia ścieków.
5.7. Przeprowadzenie integracji modeli matematycznych poprzez przeniesienie (import) części
danych o ciekach powierzchniowych do modeli kanalizacji deszczowej opracowanych
w środowisku SewerGEMS; w tym zakresie wymagane jest wprowadzenie do modeli
kanalizacji
deszczowej
danych
charakterystycznych
o
rowach,
potokach,
rzekach
i zbiornikach wodnych poprzez prawidłowy opis geometrii koryta wraz z odtworzeniem
warunków hydraulicznych pracy zbliżonych do rzeczywistych;
5.8. Przeprowadzenie
kalibracji
modeli
matematycznych
w
oparciu
o
materiał
pomiarowy
pozyskany w wyniku przeprowadzonych kampanii pomiarowych;
5.9. Analiza prawno-techniczna możliwości odprowadzania i zagospodarowania wód (ścieków)
deszczowych i roztopowych wraz z podaniem przykładowych rozwiązań – ze szczególnym
uwzględnieniem: Dyrektywy Wodnej, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa
Ochrony Przyrody oraz zasad zrównoważonego rozwoju i standardów obsługi zlewni
ustalonych na podstawie PN – EN 752 i innych aktów prawnych oraz norm branżowych
opublikowanych w czasie realizacji zadania nie później niż 3 miesiące od ostatecznego
terminu zakończenia realizacji Zlecenia.
5.10. Przeprowadzenie
aktualnego
analiz
hydraulicznych
scenariusza
klimatycznego
i
hydrologicznych
i
funkcjonowania
scenariuszy
klimatycznych
zlewni
dla
przyjętych
w programie LIFE (3 scenariusze emisji, w perspektywach czasowych 2030, 2050 i 2100);
w oparciu o uszczegółowione modele kanalizacji deszczowej oraz modele hydrologiczne,
Wykonawca przeprowadzi szereg analiz wariantowych związanych z prognozowanymi
zmianami
warunków
hydrometeorologicznych
w
wyniku
zmian
klimatycznych,
tzn.
zwiększenie częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. krótkotrwałe
deszcze
nawalne
o
wysokiej
intensywności;
wymagane
jest
zastosowanie
zestawu
wskaźników, jaki był opracowany w ramach projektu KLIMADA oraz w ramach opracowania
strategicznego „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w „Ocenie wrażliwości terenów miejskich na zagrożenia wynikające ze
zmian klimatu”. Proponowane wskaźniki obejmują:
1. Temperatura maksymalna
a. najdłuższy okres z temperaturą maksymalną większą niż 30 0C (wskaźnik zaproponowany
przez Gorgoń i inni (2014)),
b. najdłuższy okres z temperaturą maksymalną większą niż 25 0C (wskaźnik stosowany w
ramach projektu KLIMADA oraz SPA2020),
c. liczba dni w roku z temperaturą maksymalna większą niż 30 0C (wskaźnik zaproponowany
przez Gorgoń i inni (2014)),
d. liczba dni w roku z temperaturą maksymalna większą niż 25 0C (wskaźnik stosowany w
ramach projektu KLIMADA oraz SPA2020),
2. Temperatura minimalna
a. najdłuższy okres z temperaturą minimalną niższą niż 00C (wskaźnik stosowany w ramach
projektu KLIMADA oraz SPA2020),
b. liczba dni w roku z temperaturą minimalną niższą niż 0 0C (wskaźnik stosowany w
ramach projektu KLIMADA oraz SPA2020),
c. liczba dni w roku z temperaturą minimalna niższą niż -10 0C (wskaźnik stosowany w
ramach projektu KLIMADA oraz SPA2020),
d. liczba dni w roku z temperaturą minimalna niższą niż -20 0C (wskaźnik stosowany w
ramach projektu KLIMADA oraz SPA2020),
3.
Opad
5.11. Wykonanie opisu tzw. „ekspozycji” (narażenia przestrzeni miejskiej na podtopienia, wylania,
zalania itp.), w oparciu o wykonany, skalibrowany i zweryfikowany model matematyczny
kanalizacji deszczowej aglomeracji radomskiej; wymagane jest przeprowadzenie obliczeń
hydrologicznych i hydraulicznych dla następujących scenariuszy:
a) Dla sieci hydrologicznej:

prawdopodobieństwo powodziowe dla 0,2% (raz na 500 lat), 0,5% (raz na 200 lat) oraz
1% (raz na 100 lat)

prawdopodobieństwo „wezbraniowe” dla
2 % (raz na 50 lat), 5% (raz na 20 lat) oraz
10% (raz na 10 lat)

prawdopodobieństwo „eksploatacyjne” dla 20% (raz na 5 lat), 50% (raz na 2 lata)
b) Dla systemu kanalizacji deszczowej


prawdopodobieństwo powodziowe dla 1% (raz na 100 lat)
prawdopodobieństwo „wezbraniowe” dla
2 % (raz na 50 lat), 5% (raz na 20 lat) oraz
10% (raz na 10 lat)

prawdopodobieństwo „eksploatacyjne” dla 20% (raz na 5 lat), 50% (raz na 2 lata)
Czas trwania opadu: 15 min, 30 min, 60 min, 120 min, 180 min, inne
Zakres prac wykonanych w ramach tej części zadania powinien obejmować co najmniej dwa
scenariusze:
a)
pokazujący obszary aglomeracji miejskiej narażone na podtopienia,
b)
wpływ planowanych w projekcie rozwiązań (retencjonowanie wody w krajobrazie) na
wielkość podtopień dla poniższych punktów w odniesieniu do całego systemu:
 zbiornik Borki powyżej ulicy Suchej jako miejsce kontrolowanego rozlewiska Mlecznej z
możliwością retencji wody na działce 2/42 oraz zwiększenie zdolności retencyjnej
samego zbiornika Borki o 10%;
 rzeka Cerekwianka powyżej ulicy Kieleckiej, wzdłuż ulicy Ceramicznej działka 14/4
z możliwością zastosowania polderu zalewowego w tym obszarze;
 rzeka Mleczna na odcinku Maratonska-Okulicekiego - poprzez zastosowanie meandryzacji
oraz tymczasowych rozlewisk;
 potok Północny na wysokości ulicy Olsztyńskiej (utworzenie terenu zalewiskowego
o powierzchni 2 ha tuz poniżej torów kolejowych) oraz utworzenie zbiornika o
powierzchni ok 4 ha w obszarze powyżej torów kolejowych.
5.12. Udział w grupie pracującej nad oceną podatności przestrzeni Radomia na zmiany klimatu (w
zakresie wkładu do metodyki oceny ekspozycji i dokonania tej oceny).
6.
6.1.
Zakres zadania
Zakres geograficzny
Skalibrowany model sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem odbiorników wód opadowych,
roztopowych, infiltracyjnych i przypadkowych obejmować będzie swym zakresem istniejący system
kanalizacji deszczowej wraz z ciekami powierzchniowymi w układzie zlewniowy do wodowskazu „Lesiów”
na rz. Mlecznej. Poglądowy rysunek zasięgu oddziaływania kanalizacji deszczowej zamieszczono w
załączniku nr 2 do OPZ.
6.2.
Szczegółowość modelu
Model matematyczny obejmował będzie cały system kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikami
tzn. siecią rowów, potoków i rzek. Z obszarze kanalizacji deszczowej, w modelu odwzorowane zostaną
kolektory, kanały główne i kanały boczne oraz wszystkie obiekty znajdujące się na tej sieci tj. przelewy
burzowe, przepompownie, komory kaskadowe itp. Model nie musi symulować przepływów w kanalizacji
deszczowej, ale musi uwzględniać ewentualne dopływy z kanałów deszczowych do zlewni ogólnospławnej
oraz fakt dopływu ścieków ogólnospławnych z gminy Swarzędz.
6.3.
Analiza stanu aktualnego
Wykonawca
dokona
oceny
jakości
przekazanych
dla
potrzeb
realizacji
zadania
modeli
matematycznych, w szczególności sprawdzi poprawność wyznaczenia zlewni deszczowych (analiza
obejmować będzie tereny leżące w granicach administracyjnych miasta Radom oraz tereny mające
związek hydrologiczny ze zlewnią miejską, o ile istnieją warunki powodujące transport wód opadowych do
sieci kanalizacyjnej). W szczególności, do zakresu prac w tym etapie należeć będzie:

Opracowanie granic zlewni wód deszczowych kanałów na przedmiotowym terenie ciążących do
odcinków kolektorów z wyznaczeniem kierunków spływu, uwzględniające naturalne i sztuczne
granice wododziałów z maksymalną możliwą dokładnością, tj. przy odwzorowaniu wszystkich
jednostkowych powierzchni uszczelnionych, zwanych zlewniami elementarnymi – dachów, jezdni,
chodników, parkingów, placów itd.;

Opis zlewni deszczowych w postaci:

Powierzchnia rzeczywista zlewni;

Stan zagospodarowania zlewni:

Stopień uszczelnienia powierzchni utwardzonych;

Zagospodarowanie powierzchni nieuszczelnionych;

Powierzchnia uszczelnionych fragmentów zlewni oraz średni współczynnik spływu;

Średni spadek zlewni;

Średnia „szerokość” zlewni rozumiana jako iloraz powierzchni zlewni przez średnią
odległość pokonywaną przez wodę od granicy zlewni do wpustu deszczowego; (Szerokości
hydrologiczne zlewni cząstkowych mogą być utożsamione z szerokościami pasa spływu
wody, które zostały odczytane bezpośrednio z mapy. Dla dachów szerokości te wynoszą w
kierunku spływu wody przeciętnie od 10 do 100 m, zaś w przypadku ulic i chodników – od
dwóch do kilkunastu m.)

Współczynniki szorstkości Manning’a powierzchni przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej;
Wartości mogą być przyjęte wg poniższego zestawienia i mogą być zmodyfikowane pod
warunkiem przedstawienia adekwatnego uzasadnienia:

Zdolność
retencyjna
(zdolność
zatrzymywania
wody
opadowej)
powierzchni
przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej z uwzględnieniem następujących czynników:

rzeźby terenu, a w szczególności od spadków podłużnych i poprzecznych terenu
na obszarze zlewni,

rodzaju
gruntów
-
przepuszczalne
(żwir,
piasek,
i nieprzepuszczalne (glina, ił, skała twarda niespękana),
spękane
twarde
skały)


rodzaju roślinności (las, łąka),

obecność naturalnych lub sztucznych zbiorników wody;
W przypadku konieczności korekty opracowanych modeli, należy przypisać poszczególne zlewnie
cząstkowe do odpowiednich węzłów sieci kanalizacyjnej;

Dane o infiltracji powierzchni nieuszczelnionych należy wyznaczyć w oparciu o model Hortona,
przy założeniu początkowej intensywności infiltracji równej 75 mm/h, końcowej intensywności
infiltracji równej 10 mm/h oraz stałej recesji równej 4 h–1. Ponadto założyć należy, że całkowity
czas schnięcia w pełni nasyconej ziemi wynosi 7 dni. Zmiana powyższych wartości wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy.

Ocena wypełnienia sieci w okresach pogody bezdeszczowej;
6.4. Wykonanie pomiarów, weryfikacja obszarów problematycznych
Z uwagi na okres suszy w czasie wykonywania kampanii pomiarowej (maj-wrzesień 2015 r.) dla
potrzeb kalibracji modeli matematycznych opracowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie
koncepcji
optymalizacji
pracy
sieci
wodociągowej
w
Radomiu
w
oparciu
o matematyczny model hydrauliczny oraz opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy
systemu
kanalizacyjnego
w
Radomiu
w
oparciu
o
matematyczny
model
symulacyjny
zurbanizowanej zlewni miejskiej”, wykonawca zadania nie był w stanie w pełni zweryfikować
modelu kanalizacji deszczowej i osiągnąć pożądaną dokładność względem stanów rzeczywistych.
Największy zarejestrowany opad w czasie jednej doby nie przekraczał 15 mm, przy czym jego
intensywność
pozostawała
każdorazowo
mniejsza
od
4
mm/5
min.
W
związku
z powyższym, w ramach zadania należy przeprowadzić powtórnie kampanię pomiarową na sieci
kanalizacyjnej (minimum 10 pomiarów) oraz związanej z funkcjonowaniem tego systemu – sieci
hydrologicznej na terenie zurbanizowanej zlewni miejskiej i jej bezpośrednim sąsiedztwie
(minimum
8
pomiarów).
Z
uwagi
na
konieczność
identyfikacji
wzajemnych
zależności
poszczególnych obiektów systemu na siebie, Wszystkie pomiary należy rejestrować w tym samym
czasie.
Ponadto, w ramach realizacji zadania, Wykonawca przeprowadzi analizę zidentyfikowanych miejsc
problematycznych, przeprowadzoną w oparciu o materiały przekazane przez Zlecającego oraz
ewentualne wizje lokalne w terenie kolektorów transportujących wody deszczowe w zakresie:

Sieci transportujących wody deszczowe do naturalnych cieków na terenie miasta;

Przebiegu kanałów;

Przekroju kanału, materiału i stanu techniczny;

Spadu kanału, zagłębienia dna kanału;

Danych dotyczących wszystkich obiektów znajdujących się na tej sieci: separatorów,
studni i komór kaskadowych oraz pozostałych elementów uzbrojenia technicznego;
Na
podstawie
zarejestrowanych
ciągów
pomiarowych
przepływu
ścieków
w kanałach, Wykonawca przeprowadzi ocenę poprawności działania sieci deszczowych:
deszczowych

Brak przepływu w okresach bezdeszczowych;

W przypadku występowania przepływów w okresach bezdeszczowych należy oszacować
genezę odpływu (wody przypadkowe, infiltracyjne) oraz wyznaczyć jednostkowe wskaźniki
infiltracji w zależności od rodzaju gruntu, stanu rur kanalizacyjnych oraz wysokości
poziomu
wód
gruntowych;
Wykonawca
dania
dysponować
będzie
dokumentację
hydrogeologiczną dla 30 profili badawczych.
Na podstawie przekazanych materiałów archiwalnych, numerycznego modelu terenu (NMT) oraz
wykonanych pomiarów w czasie kampanii pomiarowej, Wykonawca zadania przeprowadzi ocenę
funkcjonowania rowów melioracyjnych, potoków i rzek na terenie analizowanej zlewni miejskiej, w
szczególności wykorzystując w tym celu:

Dane pozyskane z przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych
(archiwalne domiary
bezpośrednie), niezbędne do uszczegółowienia numerycznego modelu terenu o rzędne
wysokościowe
oraz
współrzędne
opisujące
kształt
koryta
cieków
otwartych
na
przedmiotowym obszarze,

Przekazany przez Zamawiającego Numeryczny model terenu,

Przekazane przez Zamawiającego ortofotomapy,

Przeprowadzone wizje lokalne w terenie,

Przekazaną dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia dokumentację archiwalną, w
szczególności dotyczącą rz. Mlecznej na terenie Radomia.
W obliczeniach dotyczących cieków powierzchniowych należy uwzględnić budowle mostowe
i hydrotechniczne, istotne ze względu na kształtowanie się fali wezbraniowej, spadki skarp, spadki
i szerokość dna rowu, średnice przepustów. Dokumentacja dla cieków powierzchniowych winna
zawierać: zestawienia tabelaryczne przekrojów korytowych, fotografie wybranych przekrojów i
obiektów
inżynierskich,
schematy
przekrojów
z naniesionymi numerami pikiet w widoku od strony wody górnej, warstwy przestrzenne
zawierające informacje o lokalizacji i rzędnych wysokościowych punktów pomiarowych przekrojów
korytowych wykonane w Europejskim Układzie Wysokości Kronsztad 86.
Ponadto, Wykonawca zadania wykona:

Opis stanu dna i skarp (umocnione/nieumocnione, zarośnięte) umożliwiający opis cech
hydraulicznych (współczynnika szorstkości);

Określenie granic zlewni wód deszczowych na przedmiotowym terenie ciążących do
odbiorników, oraz granic zlewni cząstkowych rowów odwadniających z wyznaczeniem
kierunków spływu;

Określenie stanu zagospodarowania ww. zlewni i zlewni cząstkowych z wyznaczeniem
współczynników spływu;

Obliczenie przybliżonej przepustowości rowów metodami hydrodynamicznymi zawierające
analizę stanu istniejącego zlewni wraz z wnioskami;

Wykonanie pomiarów natężenia przepływu (w co najmniej 8 charakterystycznych
przekrojach pomiarowych) w okresie pogody bezdeszczowej i po wystąpieniu deszczu
ulewnego oraz w czasie/po zakończeniu opadów długotrwałych;

ocenę intensywności deszczu na terenie analizowanej zlewni należy przeprowadzić w
oparciu o własny system monitoringu deszczomierzowego, minimum 3 posterunki;

o przypisaniu zjawiska do wybranej kategorii decyduje wystąpienie warunków opisanych
poniżej w co najmniej dwóch stanowiskach pomiarowych; za deszcz ulewny uznać należy
zjawisko o natężeniu przekraczającym 4 mm/h; za deszcz długotrwały należy uznać
zjawisko trwające minimum 8 godzin; (pomiar po wystąpieniu deszczu nawalnego należy
wykonać nie później niż 60 minut od zakończenia zjawiska; pomiar w czasie/po
zakończeniu opadu długotrwałego wykonać nie później niż 60 minut od zakończenia
zjawiska, nie wcześniej niż 8 godzin od rozpoczęcia zjawiska);

Pomiary prędkości przepływu wykonać wg ogólnie przyjętych zasad:

Sondowanie dna: szerokość cieku do 2,0 m nie rzadziej niż 0,3 cm; szerokość
cieku powyżej 2,0 m do 10,0 m nie rzadziej niż 0,5 m;

Liczba pionów hydrometrycznych: szerokość cieku do 2,0 m co najmniej 3;
szerokość cieku powyżej 2,0 m do 10,0 m 46;

Ilość i lokalizacja punktów pomiarowych w pionie hydrometrycznym: głębokość
<0,2 m - 1 punkt pomiarowy (0,4 h); głębokość 0,20,6 m - 3 punkty pomiarowe
(0,2 h, 0,4 h, 0,8 h); głębokość >0,6 m – 5 punktów pomiarowych (przy dnie, 0,2
h, 0,4 h, 0,8 h, przy powierzchni).
6.5.Charakterystyka deszczy zarejestrowanych na terenie zlewni radomskiej
W oparciu o własne dane pomiarowe opadów, pozyskane w czasie kampanii pomiarowej, dane
archiwalne o opadach na terenie miasta Radomia, opracowania naukowe i inne materiały dotyczące
opisu i charakterystyki opadów na terenie analizowanej zlewni, Wykonawca wykona:

Oszacowanie wysokości, czasu trwania, natężenia średniego i maksymalnego
deszczy dla miasta Radomia; Analizę wykonać należy w oparciu o wyniki
zarejestrowane przy użyciu systemu monitoringu deszczomierzowego w czasie
kampanii
pomiarowej
oraz
przekazanych
danych
archiwalnych
o
opadach
zarejestrowanych w Radomiu w okresie od czerwca do końca września 2015 r.

Wyniki należy porównać z rezultatami pomiarów z wielolecia uzyskanych z IMGW
w zakresie:

Rocznej wysokości opadu;

Sumy miesięczne opadu w miesiącach letnich;

Maksymalne dobowe sumy opadów w miesiącach letnich;
Analizę wykonać należy przy użyciu współczesnych metod identyfikacji i analizy
zjawisk opadowych (Licznar, Kotowski lub zbliżony); nie jest dopuszczalne
stosowanie klasycznych metod identyfikacji zjawisk opadowych.

Identyfikację deszczy przeprowadzić wg kryteriów:

Za deszcz przyjąć opad o wysokości co najmniej 1,3 mm w czasie
maksymalnie 6 godzin (Licznar) lub wybrany wg kryterium h≥0,75t0,5
(Kotowski i in.);

Przerwa trwająca 6 godzin wymusza rozdzielenie zjawiska na dwa
deszcze;

Wystąpienie opadu o wysokości mniejszego od 1,3 mm w ciągu 6 godzin
wymusza rozdzielenie zjawiska na dwa deszcze;

W oparciu o parametry zidentyfikowanych deszczy należy wskazać
zjawiska miarodajne do projektowania systemów odprowadzania wód
deszczowych z terenu miasta Radomia;

uzyskanie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnośnie
wysokości opadów dla Radomia z wielolecia (własnym staraniem);
Dopuszczalne jest zastąpienie na etapie modelowania odpływu wód opadowych zmierzonych
serii opadów intensywnych przez opady modelowe Eulera typu II, metoda zalecana m.in. w
Niemczech do modelowania kanalizacji. Model ten oparty jest na spostrzeżeniu, iż największe
chwilowe natężenie deszczu występuje na końcu trzeciej części czasu jego trwania. Według tej
zasady, z 5-minutowym krokiem czasowym dyskretyzacji wyznacza się opad o najwyższym
natężeniu jednostkowym po upływie jednej trzeciej czasu trwania opadu. Kolejne przedziałowo
największe opady ustala się malejąco, tj. na lewo od opadu maksymalnego, aż do osiągnięcia czasu
rozpoczęcia opadu. Kolejne opady zestawia się nierosnąco, tj. na prawo od opadu największego, aż
do osiągnięcia czasu zakończenia opadu. W celu weryfikacji występowania nadpiętrzeń w kanałach
deszczowych, np. zaprojektowanych sieci, należy zgodnie z zaleceniami ATV-A 118 obciążyć
zlewnię miejską w zabudowie mieszkaniowej deszczem o częstości występowania C = 3 lata i czasie
trwania co najmniej dwukrotnie dłuższym niż czas przepływu w sieci. Do zbadania wpływu długości
czasu
trwania
opadu
modelowego
na
wyniki
weryfikacji
przepustowości
hydraulicznej
zaprojektowanych sieci, proponuje się opady modelowe o następującym czasie trwania: t = (15)
30,60,75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 i 180 min.
6.6.Zakres działań dla wód stojących
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona następujące działania:

Określenie granic zbiorników wód stojących;

Określenie granic zlewni zbiorników wód stojących wraz z analizą zagospodarowania na
terenie zlewni;

Wykonanie batymetrii zbiorników wód stojących;

Określenie objętości wody zgromadzonej w zbiornikach wody stojącej;

Oszacowanie możliwości podniesienia lustra w zbiornikach wody stojącej – pojemność
retencyjna zbiornika;
6.7.Zakres działań dla wód gruntowych
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona następujące działania:
Analizę archiwalnej dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej, dostarczonej przez

Zamawiającego;
Zebranie

i
usystematyzowanie
danych
literaturowych
o
budowie
geologicznej
prawnymi,
regulacjami
i hydrogeologicznej na terenie analizowanej zlewni;
6.8.Wymagania
dotyczące
zgodności
i normatywami branżowymi
z
obowiązującymi
aktami
Wymagane jest, aby wszelkie opracowana dokumentacja pozostawała zgodna z:

Ramową Dyrektywę Wodną (Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z
dnia 23 października 2000r.;

Normę PN-EN 752 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”;

Wymagania ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z póź. zm.);

Wymagania ustawy Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.
zm.);

Wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014
poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska;

Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z poźn.
zm.).
6.9.Identyfikacja obszarów (obiektów) czasowo podtapianych w trakcie opadów atmosferycznych
Na podstawie przeprowadzonych symulacji dynamicznych, wykonanych w
i
zweryfikowanych
modelach
matematycznych,
należy
określić
skalibrowanych
aktualne
zagrożenia
wylaniami/wybiciami z elementów systemu odwodnieniowego (studzienki kanalizacji deszczowej)
oraz wezbraniami, stanami alarmowymi i powodziowymi zdiagnozowanymi na sieci hydrologicznej
analizowanej
zlewni.
Przy
analizie
należy
zwrócić
uwagę
na
aktualne
i planowane
zagospodarowania terenu tak, aby w najbardziej właściwy i optymalny sposób móc w późniejszym
etapie zaproponować działania w ramach scenariuszy klimatycznych i prognozowanych zmian na
terenie zlewni. Wyniki analiz należy przedstawić zbiorczo m.in. w formie graficznej (mapy)
obrazującej lokalizację i stopień przeciążenia elementów systemu odwadniającego;
Wyniki powyższych analiz skonfrontować należy z danymi służb miejskich na temat prowadzonych
prac porządkowych:

Usuwanie skutków zalania z ulic, działek, posesji;

Wypompowywania wód opadowych lub ścieków z piwnic budynków.
Rezultaty prac powinny obejmować w miarę możliwości informacje Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej,
archiwalne
opracowania
naukowe
dotyczące
wystąpienia
ekstremalnych
zjawisk
pogodowych na terenie Radomia wspomagającej pracę służb komunalnych w zakresie ratowania
mienia po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu.
6.10.
Opracowanie map i załączników graficznych
W celu zobrazowania wyników analiz, Wykonawca opracuje następujące załączniki graficzne:
a.
podziału zlewni dla analizowanego terenu wraz z opisem, w tym:
Część graficzna powinna zawierać:

granice poszczególnych zlewni;

sieć kanalizacji deszczowej w granicach poszczególnych zlewni, w tym istniejącą
kanalizację kierującą wody opadowe do poszczególnych odbiorników;

odbiorniki wód opadowych oraz wyloty kanalizacyjne do odbiorników,

urządzenia podczyszczające (separatory i osadniki),

inne miejsca odprowadzania wód opadowych (np. studnie chłonne).
Część opisowa powinna zawierać:

podział hydrograficzny zlewni;

spis zlewni z ich powierzchnią całkowitą, powierzchnią poszczególnych rodzajów terenów
oraz współczynnikami spływu dla każdego rodzaju terenu;
b.
mapę cieków powierzchniowych i wód stojących wraz z opisem w tym:
Część graficzna powinna zawierać:

trasy cieków objętych analizą;

oznaczone miejsca zinwentaryzowanych przekrojów poprzecznych;

lokalizację zinwentaryzowanych obiektów hydrotechnicznych;

kierunki przepływu wody;

lokalizację zbiorników wód stojących;
Część opisowa powinna zawierać:
c.

wykaz istniejących cieków wraz z charakterystycznymi parametrami;

opis przekrojów poprzecznych;

wyniki pomiarów terenowych w okresach bezdeszczowych i po wystąpieniu opadów;

obliczenia hydrologiczne dla poszczególnych cieków powierzchniowych;
mapę
warunków
hydrogeologicznych
m.in.
z
zaznaczeniem
głębokości
występowania
pierwszego (przypowierzchniowego) poziomu wód gruntowych.
d.
mapy zidentyfikowanych obszarów problematycznych w obszarze kanalizacji deszczowej;
e.
mapy zidentyfikowanych obszarów problematycznych w obszarze sieci hydrologicznej dla
różnych scenariuszy obciążenia deszczem;
6.11. Inwentaryzacja wszystkich cieków i zbiorników wodnych z terenu zlewni Radomskiej oraz analiza
pod kątem możliwości ich wykorzystania do celów zagospodarowania wód (ścieków) deszczowych
Wykonawca
przeprowadzi
modelowanie
hydrauliczne
cieków
wodnych
w
granicach
administracyjnych miasta Radom oraz poza jego granicami z uwzględnieniem rzeczywistego
podziału zlewniowego, polegające na aktualizacji modelu matematycznego poprzez:

uschematyzowanie cieków podlegających analizie,

wprowadzenie uzupełniających przekrojów poprzecznych,

wprowadzenie brakujących budowli mostowych i hydrotechnicznych,

przypisaniu aktualnych współczynników szorstkości,

określenie warunków brzegowych,

przeprowadzenie
symulacji
z
uwzględnieniem
wyników
modelowania
sieci
wód
deszczowych;
6.12. Wykorzystanie modelu do oszacowania rezerw przepustowości cieków, pozwalających na
odprowadzenie dodatkowego odpływu z sieci deszczowej
Wykorzystać
należy
oprogramowanie
umożliwiające
opracowanie
jednowymiarowe
modele
przepływu wody w korycie cieku, pozwalające na modelowanie przepływu wody w korycie i dolinie
rzecznej wraz z obiektami inżynierskimi o złożonych konstrukcjach (mosty, przepusty, jazy i inne).
Istniejące modele hydrologiczne należy uszczegółowić i połączyć w spójną całość. W tym zakresie
należy sprawdzić i ewentualnie skorygować wprowadzone do modeli pomiary geodezyjne
obejmujące
koryto
rzeczne
i
budowle
inżynierskie,
przeprowadzić
powtórną
identyfikację
współczynników szorstkości, kolejno obliczenia hydrologiczne przepływów w wybranych przekrojach
modelowanego cieku, stanowiące warunki brzegowe, obliczenia numeryczne wraz z kalibracją i
weryfikacją modelu oraz wizualizacja wyników obliczeń.
6.13. Obliczenie prawdopodobnych przepływów w poszczególnych zlewniach dla stanu istniejącego oraz
perspektywicznego
W oparciu o istniejące dane oszacować ilości ścieków odprowadzanych do środowiska
z
uwzględnieniem dopływu do odbiorników burzowcami dla aktualnego stanu zagospodarowania
zlewni miejskiej;
W oparciu o istniejące dane i analizę miejscowych planów zagospodarowania oszacować ilości
ścieków odprowadzanych do środowiska w okresie perspektywicznym zakładając, że nie zostaną
podjęte środki pozwalające na redukcję ilości wód opadowych odprowadzanych do systemu
kanalizacyjnego.
6.14. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego, określenie ewentualnych rezerw terenowych
dla zagospodarowania wód (ścieków) opadowych
W ramach realizacji zadania, należy opracować bądź zweryfikować wcześniejsze założenia
dotyczące hydraulicznych warunków pracy istniejącego systemu kanalizacyjnego, w szczególności:
a.
Zweryfikować bilans wód i ścieków deszczowych w podziale na zlewnie i odbiorniki;
b.
Sformułowanie wniosków dotyczących możliwości zrzutu i odprowadzania wód deszczowych do
odbiorników z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego
Modelowanie hydrodynamiczne systemu odwodnieniowego ciążącego do cieków modelowanych w
granicach miasta Radomia powinno spełniać poniższe założenia:


posiadać odzwierciedlenie struktury sieci kanalizacyjnej o szczegółowości co
najmniej zamieszczonej w przekazanych modelach; nie dopuszcza się
przeprowadzenia uproszczenia grafu sieci,

hydrauliczne warunki pracy układu przedstawione w układzie dynamicznym,

przetworzenie istniejącej bazy danych GIS o strukturze geometrycznej sieci i
uzupełnienie o dodatkowe atrybuty istotne ze względu na modelowanie odpływu
wód opadowych,
Zgodnie

podział zlewni na zlewnie cząstkowe i powiązanie ich z obiektami sieci,

ustalenie współczynników spływu dla zlewni cząstkowych,
z
Norma
kanalizacyjnych
modelowanie
PN:EN:752
obejmujących
dynamiczne
zalecane
większy
należy
jest
obszar
rozumieć
tzw.
albo
modelowanie
znaczącą
zastosowanie
dynamiczne
liczbę
układów
mieszkańców.
oprogramowania
Przez
opartego
na
równaniach opisujących ruch nieustalony wolnozmienny zarówno dla spływów powierzchniowych,
jak i przepływów w przewodach kanalizacyjnych. Ten sposób prowadzenia obliczeń wymaga
danych co do zmienności w czasie i w przestrzeni natężenia opadu deszczu. W zadaniach:
sprawdzanie działania istniejących systemów kanalizacyjnych oraz planowanie przelewów
burzowych dopuszczalne jest stosowanie zarówno metod fali kinematycznej jak i fali dynamicznej.
Z
uwagi
na
występowanie
lokalnych
podtopień
konieczne
jest
stosowanie
metody
fali
dynamicznej.
Należy spełnić zapewnienie minimalnych możliwości systemu modelowania:
a. możliwość tworzenia modelu o nieograniczonej wielkości,
b. wprowadzania różnorodnych typów zamkniętych lub otwartych kanałów,
c. modelowania zbiorników, przelewów, pompowni lub separatorów,
d. wprowadzania
danych
odnośnie
jakości
odprowadzanych
wód
opadowych
oraz
wykonywania obliczeń kanalizacji ogólnospławnej,
e. wyboru pomiędzy kinematyczną i dynamiczną metodą obliczeń,
f.
symulacji różnych warunków przepływu w kanałach, takich jak: cofanie się wody,
piętrzenie przepływu, przepływy wsteczne oraz wypływanie wody na powierzchnię terenu
poprzez studzienki,
g. sterowania pracą pomp, otwieraniem klap oraz kontroli warunków na przelewach,
h. Obliczenia powinny być realizowane przy wykorzystaniu równań de Saint-Venanta z
krokiem nie mniejszym niż 2 minuty.
Opracowany model powinien umożliwiać w przyszłości analizę następujących zjawisk:

model nagromadzenia zanieczyszczeń w okresach pogody bezdeszczowej

model spłukiwania zanieczyszczeń dla ciągu opadów atmosferycznych
np.
zarejestrowanych w okresie roku.
6.15. Przeprowadzenie
pomiarowego
kampanii
pomiarowej
połączone
z
rozbudową
istniejącego
systemu
W ramach Kampanii pomiarowej należy przeprowadzić pomiary: wysokości i intensywności opadów
na terenie zlewni, pomiary przepływu w kanałach burzowych oraz pomiary przepływu w wybranych
przekrojach na sieci hydrologicznej. Wymagane jest zastosowanie deszczomierzy wagowych z transmisją
danych i dokładności pomiaru nie mniejszej niż 0,1 mm.
Jednocześnie,
do
realizacji
Kampanii
pomiarowej,
zastosować
należy
przepływomierze
i urządzenia do pomiaru napełnienia oraz prędkości przepływu w kanałach i korytach otwartych.
Wykonawca może zasugerować zmianę lokalizacji punktu pomiarowego, jeżeli jest to konieczne dla
realizacji Zlecenia. Zbudowany system pomiarowy powinien umożliwiać weryfikację wykonanych obliczeń
symulacyjnych, potwierdzając wiarygodność założeń poczynionych dla działań przewidzianych w okresie
perspektywicznym.
Czas Kampanii pomiarowej powinien uchwycić jak najwięcej opadów o charakterze nawalnym i trwać
minimum 3 miesiące (jako czas kampanii pomiarowej rozumie się okres od momentu montażu ostatniego
urządzenia pomiarowego, do momentu demontażu pierwszego
urządzenia, czyli okres pomiaru
wszystkich urządzeń jednocześnie w tym samym czasie przez okres 3 miesięcy. Kampania pomiarowa
musi obligatoryjnie obejmować 3 miesiące od lipca do września. Pomiary prędkości przepływu i/lub
napełnienia powinny być wykonywane za pomocą metody ultradźwiękowej w interwale 2 minutowym lub
innej zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.
6.16. Propozycje rozwiązań technicznych i architektonicznych alternatywnego do kanalizacji sposobu
odprowadzania wód deszczowych
W celu ochrony wód i ograniczenia odpływu do rzeki Mlecznej za pośrednictwem systemu
kanalizacyjnego, należy uwzględnić, iż wody deszczowe o małym stopniu zanieczyszczenia (z terenów
zieleni urządzonej, ciągów pieszych oraz innych powierzchni nie zanieczyszczonych – układ czysty) należy
odprowadzać do gruntu, a zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (z terenów dróg, parkingów i
innych obszarów zanieczyszczonych – układ brudny) należy odprowadzać do gruntu wyłącznie po ich
uprzednim oczyszczeniu w stopniu określonym w obowiązujących przepisach lub w ostateczności do
systemów kanalizacyjnych. Należy rozważyć m.in. następujące rozwiązania:
Działania strukturalne:
a)
Retencję terenową (rynsztoki z retencją; rowki wydłużające czas odpływu do kanalizacji;
suche zbiorniki; zbiorniki retencyjne terenowe krótkookresowe m.in. stanowiące element
dekoracji przestrzeni; stawy retencyjne; pasy roślinności buforowej – zielone dachy i ściany,
zielona infrastruktura);
b)
Retencję połączoną z infiltracją (infiltracja powierzchniowa - Przepuszczalne chodniki, asfalt i
kraty trawnikowe, niecki chłonne, zbiorniki i studnie chłonne; infiltracja podziemna);
c)
Działania niestrukturalne wg EPA (2005):

edukacja obywateli i kampanie informacyjne na temat alternatyw dla zagospodarowania
wód opadowych;

kontrola zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, świadome projektowanie przestrzeni
miejskiej,
planowanie
roślinności,
zmniejszenie
powierzchni
nieprzepuszczalnych
i
odłączanie ich od kanalizacji deszczowej;

obsługa i utrzymanie systemów kanalizacji deszczowej — sprzątanie ulic, czyszczenie
studzienek i wpustów kanalizacyjnych, przepłukiwanie systemu kanalizacji, utrzymanie
dróg i mostów, utrzymanie kanałów burzowych oraz rowów i cieków wodnych;

zapobieganie wyciekom zanieczyszczeń i usuwanie ich skutków — kontrola wycieków oleju
z samochodów i cystern, kontrola szczelności kanalizacji sanitarnej i szamb;

kontrola
składowania
odpadów
—
znakowanie
kanalizacji
deszczowej,
odbiór
niebezpiecznych odpadów z gospodarstw domowych, odbiór i recykling zużytego oleju;

kontrola
nielegalnych
przyłączeń
—
zapobieganie
nielegalnym
przyłączeniom
do
kanalizacji deszczowej, ich wykrywanie i likwidacja;

ponowne wykorzystanie wód opadowych — wykorzystanie wód opadowych do celów
niekonsumpcyjnych (np. spłukiwania toalet, podlewanie zieleni miejskiej);

ograniczenie udziału powierzchni uszczelnionych.
6.17.
Propozycje alternatywnych, w stosunku do kanalizacji,
odprowadzania wód (ścieków) deszczowych w podziale na zlewnie
rozwiązań
zagospodarowania
i
W analizie, należy rozważyć możliwości wykorzystania wód deszczowych do:

Podlewanie zieleni miejskiej;

Zasilania fontann miejskich;

Gromadzenie wody do celów przeciwpożarowych;

Płukanie kanałów sanitarnych;

Popularyzacja gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej przez właścicieli
nieruchomości.
6.18. Rozwiązania prawno-ekonomiczne finansowania budowy i eksploatacji systemów odprowadzania i
zagospodarowania ścieków deszczowych
Wszelkie zaproponowane rozwiązania prawno-ekonomiczne dotyczące finansowania i eksploatacji
systemów odprowadzania i zagospodarowania ścieków deszczowych powinny uwzględniać obowiązujące
przepisy prawa zawarte w:

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

ustawie z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,

ustawie z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
6.19. Określenie tzw. „wąskich gardeł” kanalizacji
Jednym z głównych priorytetów niniejszego projektu pozostaje wskazanie przeciążonych odcinków
sieci odprowadzającej wody opadowe, powodujących niekorzystne zjawiska (podtapianie terenu zlewni)
wraz z proponowanymi rozwiązaniami odciążenia tych odcinków. Wykonawca w formie graficznej i
opisowej wskaże miejsca zdiagnozowanych „wąskich gardeł”.
6.20. Propozycja modernizacji kanalizacji z ewentualnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych na
kanalizacji ogólnospławnej wraz z założeniami techniczno-ekonomicznymi
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

wskazanie
newralgicznych
miejsc
skrzyżowań
kanałów
lub
ciągów
kanałów,
które
funkcjonując pod ciśnieniem zagrażają występowaniem podtopień;

wskazanie koniecznych do przebudowy miejsc i odcinków kanałów o zaniżonych przekrojach
względem przyległej zlewni wód;

wskazanie
najkorzystniejszych
kanalizacji
deszczowej
pod
względem
ekonomicznym
i ogólnospławnej, w celu likwidacji
i technologicznym
tras
zagrożenia występowania
podstopień,

wskazanie kolejności przeprowadzenia inwestycji, polegających na przebudowie kolektorów,
skrzyżowań kanałów powodujących zagrożenie w funkcjonowaniu miasta, budowie by-pasów
lub dublerów kanałów ogólnospławnych i deszczowych;

opracowanie planów modernizacyjno-remontowych istniejącej infrastruktury deszczowej w
oparciu
o
informacje
zgromadzone
przez
Eksploratora
systemu
oraz
wizje
lokalne
uwzględniające przede wszystkim uporządkowanie przyłączy sanitarnych i deszczowych oraz
ograniczenie zakresu systemu ogólnospławnego przez sukcesywną transformację na system
rozdzielczy;

Opracowanie
wytycznych
do
projektowania,
budowy
i
modernizacji
systemów
odwadniających, ograniczających i opóźniających spływ wód deszczowych,

Prognoza kosztów na wykonanie poszczególnych elementów koncepcji odprowadzenia
i zagospodarowania wód deszczowych.

Propozycja
harmonogramu
prac.
Harmonogram
realizacji
całego
przedsięwzięcia
inwestycyjnego.

Analiza możliwości finansowania poszczególnych elementów systemu (a jeśli to możliwe to
całego projektu) ze źródeł zewnętrznych, np.: Regionalne Programy Operacyjne na lata
2014-2020.

Analiza stanu prawnego w zakresie zagrożenia naliczaniem opłat i kar za odprowadzanie
ścieków deszczowych i roztopowych częściej niż 10 razy do roku. Oszacowanie potencjalnych
prognozowanych opłat i kar.
III.
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7 . Współpraca
7.1.
Wykonawca i Zamawiający będą współpracować w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia.
7.2.
Wykonawca
będzie
odpowiedzialny
za
realizację
Przedmiotu
Zamówienia
zgodnie
z założeniami Specyfikacji oraz oferty złożonej przez Wykonawcę.
7.3.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, konsultowania i uzgadniania proponowanych
rozwiązań z Zamawiającym. Proponowane rozwiązania oraz sposoby realizacji zadań powinny być
prezentowane przez Wykonawcę i uzgadniane podczas spotkań. Spotkania organizowane będą
przez Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy w każdym spotkaniu będzie brał udział Kierownik
zespołu lub jego zastępca oraz osoby właściwe w omawianym zakresie.
7.4.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym podczas
całego okresu trwania umowy.
7.5.
Pracownicy przydzieleni będą świadczyli pomoc Wykonawcy w uzyskaniu od innych pracowników
Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji będących w ich posiadaniu, niezbędnych dla
wykonania Przedmiotu Zamówienia.
7.6.
Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac, w przypadku obustronnej woli dokonania
niniejszej zmiany, niemniej zmiana ta nie uchyla terminów umownych wykonania Przedmiotu
Zamówienia.
Dostęp do infrastruktury
Każde zejścia przez Wykonawcę do kanału musi być uzgodnione z Zamawiającym. Pracownicy
Wykonawcy muszą mieć szkolenie BHP oraz wszystkie uprawnienia wymagane przez Zamawiającego.
Wytyczne do przekazywanych materiałów w postaci elektronicznej
Wszystkie opracowania mapowe wraz z odpowiednimi dla nich atrybutami opisowymi mają być
dostarczone w postaci elektronicznej w formacie danych ESRI Shapefile.
Wszystkie opracowane systemy modelowania oraz symulacji mają być dostarczone w postaci danych
elektronicznych zgodnych z oprogramowaniem SWMM 5 lub HEC-RAS w odpowiednich dla nich zakresach
działania.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 - szablon harmonogramu
- Załącznik nr 2 – zasięg kanalizacji deszczowej
- Załącznik nr 3 – wniosek projektu
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy:
49/CG/2016
FORMULARZ OFERTOWY
1. Wykonawca:
Nazwa firmy
Adres
Adres do
korespondencji:
NIP
Regon
Nr telefonu
Adres e-mail
Nr faksu
Osoba
uprawniona do
kontaktu z
Zamawiającym
2. Zamawiający :
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb wdrożenia
programu LIFE w Radomiu.
4. Cena oferty brutto wynosi: ……………………………………………….
zł
5. Termin płatności faktur:
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza terminu płatności krótszego niż 20 dni i dłuższego niż 30 dni.
Termin
Termin płatności faktur
płatności
faktur
oferowany
przez
Wykonawcę
Min. 20 dni
………………………………………………
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza terminu płatności krótszego niż 20 dni i dłuższego niż 30 dni.
W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę oferowanego terminu płatności Zamawiający przyjmie, że
oferowany jest minimalny termin płatności czyli 20 dni.
Termin płatności faktury – liczony jest od daty dostarczenia faktury po zrealizowaniu usługi i podpisania
protokołu odbioru.
6. Składający ofertę oświadcza, że:
- zapoznał się i w pełni oraz bez zastrzeżeń akceptuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami
- Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i
załącznikach do SIWZ.
- wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składa za świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia
postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
- Wykonawca akceptuje 30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania
ofert.
-
Wykonawca
zobowiązuję
się
do
wykonania
usługi
zgodnie
ze
wszystkimi
wymaganiami
Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 SIWZ.
- Wykonawca w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje warunki umowy na wykonanie zamówienia
zapisane w SIWZ wraz z załącznikami i w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej,
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego (wg projektu umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ)
- Wykonawca akceptuje terminy wykonywania zamówienia.
Data...............................
............................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Nr sprawy 49/CG/2016
Załącznik Nr 3 do SIWZ
....................................
Papier firmowy lub nazwa firmy
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu prowadzonych w trybie przetargu
nieograniczonego na
wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla
potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu (nr sprawy 49/CG/2016)
Data...............................
...................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Nr sprawy 49/CG/2016
Załącznik nr 3a do SIWZ
....................................
Papier firmowy lub nazwa firmy
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Data.............................
Nr sprawy
49/CG/2016
.....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ
..........................................
nazwa firmy
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
Niniejszym oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, z późn. zm).
Data....................................
........................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
*WAŻNE: Zgodnie z art. 4. pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów poprzez grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę
Nr sprawy
49/CG/2016
Załącznik nr 4a do SIWZ
..........................................
nazwa firmy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 *
Niniejszym oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r poz. 184) i poniżej podaję listę
podmiotów należących do tej grupy kapitałowe
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………..
Data....................................
.
.......................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
*WAŻNE: Zgodnie z art. 4. pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów poprzez grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę
Nr sprawy 49/CG/2016
Załącznik nr 5 do SIWZ
.................................
nazwa firmy
Oświadczenie
o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom
Zgodnie z art. 36b ust. 1 prawa zamówień publicznych oświadczam, że
powierzę wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Data.......................
..............................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
UWAGA:
Wykonawca
składa
podwykonawców
niniejsze
oświadczenie
jedynie
w
przypadku
korzystania
z
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA (projekt)
Zawarta w dniu
.2016r. pomiędzy:
Uniwersytetem Łódzkim, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, REGON 000001287,
NIP
724-000-32-43 reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) oraz
na podstawie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty wykonawcy (SIWZ i oferta wykonawcy stanowią
załączniki do umowy).
§1
1. Przedmiotem
umowy
jest
wykonanie
usług
konsultingowych
w
zakresie
modelowania
matematycznego dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu.
2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli matematycznych kanalizacji
deszczowej, funkcjonującej obecnie na terenie miasta Radomia;
b) Przeprowadzenie audytu udostępnionych przez Zamawiającego modeli hydrologicznych typu OPADODPŁYW wybranych cieków wodnych zlokalizowanych w całości lub części na terenie aglomeracji
radomskiej;
c) Przygotowanie wstępnego planu Kampanii pomiarowej (do konsultacji z Zamawiającym);
d) Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej dla okresu pory deszczowej w istniejącej
kanalizacji deszczowej, funkcjonującej na terenie miasta Radom;
e) Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej na ciekach powierzchniowych (rowy,
potoki, rzeki), znajdujących się na terenie zlewni hydrologicznej aglomeracji radomskiej;
f)
Zaplanowanie i przeprowadzenie pomiarów meteorologicznych ( temperatura i wysokość opadu)
na terenie zlewni radomskiej;
g) Przeprowadzenie kalibracji i weryfikacji modelu matematycznego systemu kanalizacji burzowej
aglomeracji radomskiej w oparciu o dane z przeprowadzonych kampanii pomiarowych;
h) Przeprowadzenie analiz hydraulicznych i hydrologicznych funkcjonowania zlewni dla aktualnego
scenariusza klimatycznego i prognozowanych scenariuszy klimatycznych przyjętych w programie
LIFE dla oceny ekspozycji w zakresie:
- wpływu zmian klimatu na obecnie eksploatowany system odwodnieniowy miasta (system
kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikami)
- wpływu zmian klimatu na obecnie eksploatowany system odwodnieniowy miasta dla oceny
zagrożenia powodziowego przestrzeni miejskiej, zgodnie z realizowanymi w projekcie
scenariuszami klimatycznymi.
i)
Wykonanie opisu tzw. „ekspozycji” (narażenia przestrzeni miejskiej na podtopienia, wylania,
zalania itp.), w oparciu o wykonany, skalibrowany i zweryfikowany model matematyczny
kanalizacji deszczowej aglomeracji radomskiej;
j)
Udział w grupie pracującej nad oceną podatności przestrzeni Radomia na zmiany klimatu (w
zakresie wkładu do metodyki oceny ekspozycji i dokonania tej oceny).
Efektem zrealizowania przedmiotu umowy
będzie opis zidentyfikowanych zagrożeń funkcjonowania
kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji radomskiej w warunkach wystąpienia opadów ulewnych i
nawalnych o wysokiej intensywności i różnych czasach trwania, określonych dla aktualnych warunków i
scenariuszy klimatycznych, opracowanych w projekcie LIFE. Wykonawca zadania, w oparciu o
zweryfikowane modele matematyczne systemu kanalizacji deszczowej i modele hydrologiczne cieków
wodnych, zaproponuje działania techniczne przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia
stanów niepożądanych w funkcjonowania systemu odwodnieniowego miasta (kanalizacja deszczowa i
odbiorników wód/ścieków deszczowych).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1 do Umowy
4. Wszystkie czynności dotyczące zadań specjalisty ds. modelowania hydraulicznego systemów
kanalizacyjnych, specjalisty ds. pomiarów hydraulicznych w kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
ogólnospławnej, specjalisty ds. GIS, architektury baz danych , będą wykonywane przez osoby wskazane
przez Wykonawcę w złożonej ofercie a mianowicie:
………………..
-
specjalista ds. modelowania hydraulicznego
systemów
-
specjalista ds. pomiarów hydraulicznych w kanalizacji
kanalizacyjnych
……………………….
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej
……………………..
-
specjalista ds. GIS, architektury baz danych
W
wyjątkowych sytuacjach, w których z przyczyn niezależnych od Wykonawcy udział osób wskazanych w
ofercie będzie niemożliwy, wykonawca zapewni wykonywanie zamówienia przez osoby posiadające
kwalifikacje oraz doświadczenie nie niższe niż osoby wskazane w ofercie. O takiej zmianie Wykonawca
poinformuje zamawiającego pisemnie w terminie 2 dni wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia
osoby zastępującej. Warunkiem możliwości wprowadzania zmiany osób wskazanych w ofercie jest
uzyskanie akceptacji zamawiającego dla przedstawionej kandydatury. Zamawiający może odmówić
akceptacji wyłącznie w przypadku, kiedy kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępującej nie będą
odpowiadały kwalifikacjom i doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie.
§2
1.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:
……………………………………….……………zł brutto,
słownie:……………………………………………………………….zł
i
obejmuje
wszelkie koszty związane
z
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym
VAT wg obowiązującej stawki.
2.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest
przez Unie Europejską w ramach Instrumentu
Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(Projekt LIFE14CCA/PL.000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę
wodą w przestrzeni miejskiej Radomia)
§3
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu określonego w § 1 ust. 2 pkt. (a – j) umowy
w terminie 10 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy, w tym w szczególności :
- Przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowego działań – 1 tydzień
od podpisania umowy
- Przeprowadzeniem audytu – 1 miesiąc od podpisania umowy,
- Zaplanowaniem i przeprowadzeniem kampanii pomiarowej – 4 miesiące od podpisania umowy,
- Przeprowadzenie kalibracji i weryfikacji modeli matematycznych – 6 miesięcy od podpisania umowy
- Opracowanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych - do 10 miesięcy od podpisania umowy
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w 4 transzach T:
- T1 = 10% wartości umowy ( tj. ………………………… zł) po przeprowadzenie audytu udostępnionych
przez Zamawiającego modeli matematycznych kanalizacji deszczowej, funkcjonującej obecnie na
terenie miasta Radomia;
- T2 = 30% wartości umowy ( tj. ………………………. zł) po zaplanowaniu i przeprowadzeniu kampanii
pomiarowej (kampanii pomiarowej dla okresu pory deszczowej w istniejącej kanalizacji deszczowej,
funkcjonującej na terenie miasta Radomia,
kampanii pomiarowej na ciekach powierzchniowych
(rowy, potoki, rzeki), znajdujących się na terenie zlewni hydrologicznej aglomeracji radomskiej,
przeprowadzenie pomiarów meteorologicznych ( temperatura i wysokość opadu) na terenie zlewni
radomskiej)
- T3 = 25% wartości umowy ( tj, …………………………. zł) po przeprowadzeniu kalibracji i weryfikacji
modelu matematycznego systemu kanalizacji burzowej aglomeracji radomskiej w oparciu o dane z
przeprowadzonych kampanii pomiarowych
- T4 = 35% wartości umowy ( tj. ………………….. zł)
po wykonaniu całości zamówienia
2. Zapłata należności nastąpi przelewem nie później niż …………..dni od momentu podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego i dostarczenia faktur na adres podany przez Zamawiającego.
3. Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, potwierdzi
realizację usługi zgodnie z umową w zakresie przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania.
§5
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 724-00-32-43 i jest
uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
§6
1. Wysokość kar umownych z tytułu zerwania umowy przez Wykonawcę, niewykonania lub
nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie przez Wykonawcę, lub rozwiązania
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ustala się na 10%
wartości netto umowy, w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia – 0,1% wartości netto
każdej transzy Tx za każdy dzień opóźnienia w jej realizacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy
oraz za wyrządzone szkody.
§7
1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.
Dopuszcza
się
zmiany
postanowień
zawartej
umowy
w
przypadku
zmiany
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany
ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych)
stawek
podatku
VAT,
podwyższeniu
bądź
obniżeniu
ulegnie
kwota
netto
wynagrodzenia
Wykonawcy.
§8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych i przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego
prawa.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca
Zamawiający
Załącznik nr 2 do umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy
Zgodnie z umową zawartą w dniu ................ w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia (Nr
postępowania: 49/CG/2016) dokonano dostawy przedmiotu zamówienia:
Lp.
Przedmiot zamówienia
Kol. 1
Kol. 2
Data odbioru
Pieczęć Wykonawcy
.........................................................................
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
Pieczęć jednostki UŁ odbierającej przedmiot zamówienia
.....................................................................
Czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego
Załącznik nr 7a do SIWZ
.................................................................
nazwa firmy
Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie .
Za „główne usługi” uznaje się usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiące przedmiot zamówienia tj. usługi wykonania modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub/i deszczowej
spełniający warunki określone w pkt. 7.1.2)a).
Zamawiający wymaga załączenia dowodów tylko w odniesieniu do usług potwierdzających spełnianie warunku, o których mowa w punkcie 7.1.2)a) SIWZ.
L.p.
Nazwa instytucji
Zamawiającej, adres
Przedmiot zamówienia – model matematyczny sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej
lub/i deszczowej o parametrach określonych w pkt. 7.1.2)a SIWZ tj:
Wartość
zamówienia
netto (zł)
(nazwa zrealizowanego zamówienia)
* niepotrzebne skreślić
Data ....................................
,
zlewnia miejsca dla aglomeracji liczącej
min. 200 tys mieszkańców
TAK / NIE*
Liczba mieszkańców**:
…………………………………
Łączna długość sieci min 500 km
TAK / NIE*
Długość sieci**:
…………………………………
Zawiera sieci kanalizacyjne deszczowe lub
ogólnospławne
TAK / NIE*
Rodzaj kanalizacji**
……………………………………….
Kalibracja do warunków rzeczywistych przy
pomocy min 10 pkt pomiarowych
zlokalizowanych na sieciach oraz dane z
opadów z min 3 posterunków
meteorologicznych
TAK / NIE*
Ilość punktów
pomiarowych**:
………………………………………….
Ilość posterónków**:
……………………………………….
Opracowanie i przeprowadzenie kalibracji
modelu w programie SewerGEMS lub
równoważnym
TAK / NIE*
Nazwa programu**:
……………………………….
** należy wpisać odpowiednie dane
.....................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Data wykonania
Załącznik nr 7b do SIWZ
.................................................................
nazwa firmy
Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wykonywane , oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie .
Za „główne usługi” uznaje się usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiące przedmiot zamówienia tj. usługi zaplanowania i przeprowadzenia kampanii pomiarowej na sieci
kanalizacyjnej w ilości co najmniej 10 pomiarów jednocześnie
Zamawiający wymaga załączenia dowodów tylko w odniesieniu do usług potwierdzających spełnianie warunku, o których mowa w punkcie 7.1.2)b) SIWZ.
L.p.
Nazwa instytucji
Zamawiającej, adres
Przedmiot zamówienia – zaplanowanie i przeprowadzenie
kampanii pomiarowej
Wartość
zamówienia
netto (zł)
Data
wykonania
(nazwa zrealizowanego zamówienia)
Ilość punktów
pomiarowych min.
10 jednocześnie
TAK / NIE*
Ilość punktów pomiarowych**:
……………………………………..
* niepotrzebne skreślić , ** należy wpisać odpowiednie dane
Data ....................................
.....................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 7c do SIWZ
.................................................................
nazwa firmy
Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane wykonywane należycie .
Za „główne usługi” uznaje się usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiące przedmiot zamówienia tj. usługi zaplanowania i przeprowadzenia kampanii pomiarowej na
ciekach powierzchniowych typu rowy, potoki, rzeki z ilości co najmniej 5 pomiarów, włączając w to profilowanie poprzeczne cieków.
Zamawiający wymaga załączenia dowodów tylko w odniesieniu do usług potwierdzających spełnianie warunku, o których mowa w punkcie 7.1.2)c) SIWZ.
L.p.
Nazwa instytucji
Zamawiającej, adres
Przedmiot zamówienia zaplanowanie i przeprowadzenie
kampanii pomiarowej na ciekach powierzchniowych
typu rowy, potoki, rzeki z ilości min 5 pomiarów
włączając w to profilowanie poprzeczne cieków
Wartość
zamówienia
netto (zł)
Data wykonania
(nazwa zrealizowanego zamówienia)
Ilość pomiarów min 5
TAK /
NIE*
Ilość pomiarów**:
……………………………
* niepotrzebne skreślić
Data ....................................
.....................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 8a do SIWZ
.................................................................
nazwa firmy
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych w przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wykonawca winien przedstawić w wykazie przynajmniej jedną osobę będącą specjalistą ds. modelowania hydraulicznego systemów posiadającą wykształcenie oraz doświadczenie
zgodne z warunkami określonymi w pkt. 7.1.3)a).
Doświadczenie
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie i
Zrealizowane projekty i usługi
kwalifikacje
potwierdzające doświadczenie zgodne z
wymaganiami Zamawiającego
1
2
3
4
Zakres
Podstawa
wykonywanych
dysponowania
czynności
osobami
5
6
UWAGA: informacje wpisane w kolumnie 3 i 4 winny potwierdzać wszystkie wymagania stawiane danej osobie przez Zamawiającego.
Data ………………………………………
…………………................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 8b do SIWZ
.................................................................
nazwa firmy
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych w przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wykonawca winien przedstawić w wykazie przynajmniej jedną osobę będącą specjalistą ds. pomiarów hydraulicznych w kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej posiadającą
wykształcenie oraz doświadczenie zgodne z warunkami określonymi w pkt. 7.1.3)b).
Doświadczenie
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie i
Zrealizowane projekty i usługi
kwalifikacje
potwierdzające doświadczenie zgodne z
wymaganiami Zamawiającego
1
2
3
4
Zakres
Podstawa
wykonywanych
dysponowania
czynności
osobami
5
6
UWAGA: informacje wpisane w kolumnie 3 i 4 winny potwierdzać wszystkie wymagania stawiane danej osobie przez Zamawiającego.
Data ………………………………………
…………………................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 8c do SIWZ
.................................................................
nazwa firmy
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych w przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wykonawca winien przedstawić w wykazie przynajmniej jedną osobę będącą specjalistą ds. GIS, architektury baz danych posiadającą wykształcenie oraz doświadczenie zgodne z
warunkami określonymi w pkt. 7.1.3)c).
Doświadczenie
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie i
Zrealizowane projekty i usługi
kwalifikacje
potwierdzające doświadczenie zgodne z
wymaganiami Zamawiającego
1
2
3
4
Zakres
Podstawa
wykonywanych
dysponowania
czynności
osobami
5
6
UWAGA: informacje wpisane w kolumnie 3 i 4 winny potwierdzać wszystkie wymagania stawiane danej osobie przez Zamawiającego.
Data ………………………………………
…………………................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
Download