Ambasada Szwajcarii w Polsce Umowa o swobodnym przepływie

advertisement
Ambasada Szwajcarii w Polsce
Umowa o swobodnym przepływie osób pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską
Informacja dla obywateli Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Słowenii, Węgier, Republiki
Czeskiej, zamieszkałych w jednym z tych państw.
Rozszerzenie umowy o swobodnym przepływie osób na nowe Państwa Członkowskie Unii
Europejskiej weszło w życie 1 kwietnia 2006 r. Obywatele Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji,
Słowenii, Republiki Czeskiej i Węgier od tej daty stali się beneficjentami Umowy o swobodnym
przepływie osób z zastrzeżeniem zachowania specjalnego okresu przejściowego określonego w
Umowie.
Oto skrót najważniejszych przepisów wynikających z okresu przejściowego. W niniejszym tekście
mówi się tylko o przepisach stosowanych wobec osób i usługodawców zamieszkałych na stałe w
jednym z tych Państw. Ambasada Szwajcarii chętnie udzieli informacji na temat przepisów
stosowanych do osób i usługodawców zamieszkałych w innym Państwie UE.
Nie istnieje już obowiązek otrzymania wizy w ambasadzie przed udaniem się do Szwajcarii.
1. Uregulowania dotyczące pobytu w Szwajcarii w celach zarobkowych
Poza bardzo rzadkimi wyjątkami, osoby pragnące wykonywać pracę zarobkową w Szwajcarii
zobowiązane są do zgłoszenia się lub do posiadania zezwolenia na pobyt przed rozpoczęciem
pracy. Nie przestrzeganie tych przepisów będzie karane.
Podjęcie niezbędnych kroków w celu uzyskania zezwolenia należy zasadniczo do pracodawcy.
Obywatele mają prawo do udania się do Szwajcarii i do złożenia podania na miejscu bezpośrednio do
odpowiednich władz kantonalnych. Jednakże nie mają oni prawa do podjęcia pracy zarobkowej bez
uzyskania przedtem zezwolenia. Starania o zezwolenie mogą trwać kilka tygodni. Zaleca się zatem
szczerze przyszłym pracownikom, by nie decydowali się na podróż do Szwajcarii przed otrzymaniem
zezwolenia uzyskanego przez pracodawcę.
11. Podjęcie pracy u pracodawcy w Szwajcarii
Obowiązek posiadania zezwolenia na pobyt krótkoterminowy UE/EFTA lub pobyt UE/EFTA przed
podjęciem pracy zarobkowej
12. Świadczący usługi, którzy świadczą usługi w okresie do 90 dni pracy efektywnej w ciągu
roku kalendarzowego oraz personel oddelegowany przez przedsiębiorstwo działające na
terenie jednego z ośmiu ww. Państw
Te kategorie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pobyt krótki UE/EFTA od pierwszego
dnia w następujących sektorach:
•
•
•
•
budownictwo (łącznie z pracami remontowymi)
ogrodnictwo, rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne
sprzątanie przemysłowe
ochrona i bezpieczeństwo.
W następujących sektorach istnieje obowiązek zgłoszenia się od pierwszego dnia
•
•
restauracje i hotele
handel obwoźny.
W innych sektorach gospodarki świadczący usługi podlegają obowiązkowi zgłoszenia jeśli ich praca
trwa dłużej niż 8 dni w roku kalendarzowym.
13. Świadczący usługi, którzy świadczą usługi w okresie powyżej 90 dni pracy efektywnej w
ciągu roku kalendarzowego
Te kategorie osób muszą posiadać zezwolenie na pobyt krótkoterminowy lub pobyt UE/EFTA przed
rozpoczęciem działalności zarobkowej.
Ambasada chętnie udzieli informacji na temat przepisów stosowanych do obywateli Państw trzecich
posiadających zezwolenia na stały pobyt w jednym z Państw UE/EFTA. Informacje te można również
uzyskać na stronie internetowej Federalnego Biura ds. Migracji (ODM): http://bfm.mit.ch
Zezwolenie na pobyt
Wnioski o zezwolenie na pobyt powinny być składane u właściwych władz kantonalnych
http://bfm.mit.ch/index.php?id=590.
Zgłoszenie
Zgłoszenie pracownika ma pozwolić władzom szwajcarskim na kontrolowanie przestrzegania
przepisów szwajcarskich dotyczących pracy.
Z reguły zgłoszenia dokonuje się poprzez stronę internetową Federalnego Biura ds. Migracji (on-line).
Obcokrajowiec otrzymuje w takim przypadku automatycznie potwierdzenie.
Obcokrajowiec może również zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który przesyła
faksem do kantonalnych władz ds. rynku pracy. W takim przypadku potwierdzenie jest wydawane tylko
na żądanie, a jego koszty wynoszą 25 CHF.
2. Pobyt powyżej 3 miesięcy bez wykonywania pracy zarobkowej (studia, ślub z obywatelem
szwajcarskim lub posiadającym zezwolenie na pobyt, łączenie rodzin, emerytura itd.)
Zasadniczo obcokrajowiec powinien móc udowodnić, że posiada środki finansowe niezbędne do
zapewnienia mu pobytu w Szwajcarii (mieszkanie, opłaty, ubezpieczenia itd.)
Podania powinny być adresowane do odpowiednich kantonalnych władz migracyjnych
http://bfm.mit.ch/index.php?id=590, które jako jedyne są upoważnione do udzielenia precyzyjnych
informacji na temat warunków uzyskania takich zezwoleń.
Maj 2006
2/2
Download