Jan Szyszko

advertisement
Warszawa, dnia
2007 r.
MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko
BKiAWkr-094-1/2/
/2007
Pan
Leszek Bagiński
Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
W dniach 29.01 – 9.02.2007r. zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska oraz
przedstawicieli Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, działając na podstawie
upoważnienia nr 2/2007 z dnia 19 stycznia br., przeprowadził w Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Warszawie kontrolę problemową. Kontrola wynikała
z rocznego planu pracy tut. Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, dotyczyła okresu
1.01.2005-31.12.2006r. i obejmowała następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
Realizacja zadań związanych z utrzymaniem śródlądowych wód
powierzchniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.
Realizacja zamówień publicznych w kontekście przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Protokół z przeprowadzonej kontroli został podpisany przez Pana Dyrektora w dniu
9 marca 2007r. Do sporządzonego protokółu w dniu 20 marca br. wniesiono dodatkowe
wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w części zostały uwzględnione.
W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono prawidłową realizację zadań
w zakresie utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych wraz z infrastrukturą
techniczną, mimo występujących utrudnień i ograniczeń niezależnych od kontrolowanej
jednostki. Także gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa nie wzbudza zastrzeżeń.
Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w zakresie udzielanych zamówień publicznych.
W poszczególnych zagadnieniach tematycznych stwierdzono, jak niżej:
I. W zakresie utrzymania wód i infrastruktury technicznej.
Realizacja tych zadań przysparza RZGW w Warszawie wielu problemów z przyczyn
niezależnych. Dla złagodzenia negatywnego wpływu tych czynników na realizację zadań
zalecam:
1. Dążyć do ograniczenia zagrożenia powodziowego przez wykorzystanie
nietechnicznych środków naturalnych, jakie stanowi wykorzystanie terenów
zalewowych dolin rzecznych.
2. W celu usprawnienia realizacji zadań związanych z ochroną
przeciwpowodziową i wykonawstwem budowli regulacyjnych, niezbędnych do
prawidłowego utrzymania wód i urządzeń wodnych, finansowanych tak ze środków
budżetowych jak i funduszy unijnych, przy występowaniu do odpowiednich organów o
decyzje na realizację wnioskowanych przedsięwzięć – wykorzystując istniejące regulacje
prawne – wnosić jednocześnie o nadanie uzyskiwanym decyzjom trybu natychmiastowej
wykonalności, co winno zapewnić sprawną i terminową realizację podejmowanych
przedsięwzięć.
3. W związku z przypadkami blokowania lub przeciągania terminów realizacji
zamierzeń inwestycyjnych związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych −
w szczególności w wyniku sprzeciwu organizacji ekologicznych − Prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej spowoduje przeprowadzenie kontroli postępowań
inwestycyjnych, obejmujących analizę zgodności prowadzonych przez RZGW procedur
inwestycyjnych z obowiązującymi przepisami prawa, związanymi zwłaszcza
z uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na
budowę, jak też czynności podejmowanych w wyniku postępowań odwoławczych.
Szczegółowemu wyjaśnieniu podlegać będzie zwłaszcza realizacja inwestycji: budowa
obiektu Drwały Rakowo – Wisła km 595-600 oraz wykonanie zabezpieczeń lewego
brzegu rz. Bug w miejscowości Kiełczew gm. Małkinia Górna.
II. W zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
Jak już podano wyżej – nieprawidłowości nie stwierdzono.
III. W zakresie realizacji zamówień publicznych.
Szczegółową kontrolą objęto dokumentację 18 wybranych losowo postępowań
o udzielenie zamówienia, realizowanych w latach 2005-06 o łącznej wartości 18.748.878 zł.
Nieprawidłowości stwierdzono w 7 postępowaniach. Mianowicie:
1. Wymiana 20 pomp w pompowniach wokół Jez. Zegrzyńskiego.
W dokumentacji stwierdzono następujące braki:
 brak wydruku potwierdzającego zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na
stronie internetowej RZGW Warszawa;
 korespondencję wychodzącą oznaczano wpisując pierwszy znak sprawy, pomijając
czynność nadania numeru rejestracyjnego wychodzącego dokumentu, co rodzi
komplikacje identyfikacyjne zwłaszcza, gdy w jednym dniu wychodził w sprawie
więcej aniżeli jeden dokument; stan taki stwierdzono następnie we wszystkich
badanych sprawach. Z treści złożonych wyjaśnień dot. sprzecznego
z obowiązującą instrukcją kancelaryjną rejestrowania korespondencji wynika, że
stwierdzone uchybienia zostały wyeliminowane.
Nie można uwzględnić wyjaśnienia wskazującego, że ustawa nie nakłada obowiązku
sporządzania wydruków publikowanych w Internecie ogłoszeń. W interesie zamawiającego
pozostaje, aby dokumentacja postępowania świadczyła jednoznacznie, iż wykonał on
2
prawidłowo wszystkie nakazane prawem czynności. Wydruk ogłoszenia w aktach
postępowania stanowi dowód, że wymóg opublikowania ogłoszenia w Internecie został
spełniony. Podobną sytuację stwierdzono też w postępowaniu „Wycięcie krzaków
i przerostów z międzywala rz. Jeziorka km 0,00 – 5,500”.
2. Remont ambony przystani „Cytadela” na bulwarze warszawskim.
Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:
 Na realizację zadania wydatkowano kwotę 154.587,90 zł, tj. wyższą o 7.444,15 zł
niż wynikało to z umowy. Zgodnie z umową wartość robót określono na kwotę
147.143,75 zł.
 Umowę zawarto w dniu 29.04.2005 tj. w dniu otwarcia ofert. Zamawiający naruszył
artykuł 94, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający zawiera
umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą).
W złożonym wyjaśnieniu wskazano m. in, że podana w nagłówku umowy data nie jest
datą jej zawarcia oraz; że data ta została wpisana przez wykonawcę przed odesłaniem umowy
do zamawiającego. Datą zawarcia umowy miałaby być data z jaką złożono ostatni podpis po
stronie zamawiającego. Wyjaśnienie takie nie może być uznane, chociaż w praktyce takie
sytuacje mają miejsce. Zamawiający winien zadbać o to, aby data zawarcia umowy była
jednoznacznie określona, gdyż jest to jeden z elementów umowy o podstawowym znaczeniu
praktycznym i prawnym.
3. Dostawa 70 szt. samochodów ciężarowych z wyposażeniem dla RZGW
i WZMiUW.
Stwierdzono następujące uchybienia:
 Umowę zawarto w dniu 12.10.2005 tj. 5 dni po wysłaniu zawiadomienia
informującego o wyborze oferenta. Zamawiający naruszył tym samym wyżej cytowany art. 94
ust. 1 ustawy Pzp
W złożonym wyjaśnieniu podano, iż treść przytoczonego wyżej przepisu ma na celu
zapobiegać zawarciu umowy przed terminem zarezerwowanym na ew. złożenie protestu.
W tej konkretnej sytuacji wpłynęła tylko jedna oferta i ta została wybrana a zatem nie istniała
możliwość złożenia protestu. Zatem naruszenie art. 94 Pzp miało tylko formalny charakter
i pozostało bez wpływu na wynik postępowania. Uznając, iż stwierdzone uchybienie
pozostało bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracam
uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania obowiązującego prawa. Podobna sytuacja
miała miejsce w postępowaniu „Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu dla
inwestycji Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej”.
4. Wykonanie i dostawa 137 pław do oznakowania szlaku żeglugowego.
Stwierdzone nieprawidłowości:
 Udzielono zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.,
przy czym przesłanki wyboru trybu nie są w pełni przekonujące i wskazują – mimo złożonych
obszernych wyjaśnień – iż zachodzi tu przypadek nieuzasadnionego podziału zamówienia dla
uniknięcia stosowania obowiązujących procedur. Zamawiający w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 27.10.2006r. udzielił zamówienia na dostawę 137 szt. pław o
wartości szacunkowej 51.356,28 Є. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3
przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W dniu 7.12.2006r. w trybie z
wolnej ręki udzielił zamówienia na dostawę 28 szt. pław o wartości szacunkowej 8.547,98 Є.
W dniu 13.12.2006r. udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
225 szt. pław o wartości szacunkowej 70.264,42 Є. W 2006r. udzielił zamówienia na dostawę
pław łącznie o wartości szacunkowej 130.168,68 Є.
Art. 32 ust. 2 ustawy Pzp stanowi: „Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.” Naruszenie tego
zakazu przez zamawiającego polega bądź na świadomym zaniżeniu wartości zamówienia,
bądź na niewykazaniu należytej staranności w ustaleniu jego wartości. Zaniżenie wartości, po
pierwsze, jest uchybieniem zasady należytej staranności przy jego ustaleniu, po wtóre, może
prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
5. Odmulenie zbiorników wyrównawczych przy pompowniach Wieliszew i Nieporęt
Stwierdzone nieprawidłowości:
 Na realizację zadania wydatkowano kwotę 317.042,90 zł, tj. o 32,85 zł wyższą niż
wynikało to z umowy. Zgodnie z umową wartość robót określono na kwotę 317.010,05 zł.
6. Badania, pomiary i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów
hydrotechnicznych RZGW Warszawa w roku 2006.
Stwierdzono następujące braki i uchybienia:
1. W dokumentacji brak oświadczeń osób wykonujących (ze strony zamawiającego)
czynności w postępowaniu o zamówienie wymaganych art. 17 ustawy Pzp.
2. Brak też oświadczeń składanych w trybie art. 22 i art. 24 ustawy Pzp. wymaganych
art. 68, ust. 2 ustawy, który stanowi – „Najpóźniej wraz z zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8, również dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków ….”.
3. Art. 24 ust. 2 pkt 3 stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
również wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4. Art. 26 ust. 3 stanowi: „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania” – zamawiający tego nie uczynił.
5. Art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. stanowi: „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone
przez zamawiającego z należytą starannością.” – w omawianym zamówieniu wartość
szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kalkulacji przedstawionej przez wykonawcę
tj. OTKZ IMGW w Warszawie.
6. Art. 24 ust. 2 pkt.1 stanowi: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
również wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie
4
zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.”
7. Art. 66 ustawy Pzp stanowi – „Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia
zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym
wykonawcą” – w dokumentacji brak jakichkolwiek dokumentów świadczących
o prowadzeniu negocjacji co do ceny i zakresu pracy.
Przywoływany w wyjaśnieniach fakt, iż ustawa Prawo wodne nakłada na IMGW jako
jedynego wykonawcę zadanie przeprowadzania okresowych badań stanu technicznego
i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych nie zwalnia zamawiającego z obowiązku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie stosownego zamówienia w sposób zapewniający
racjonalne wydatkowanie środków publicznych, co wyrażać się winno zwłaszcza w ustaleniu
z należytą starannością wartości szacunkowej zamówienia oraz przeprowadzenia negocjacji
z wykonawcą.
Wobec stanu stwierdzonego w zakresie udzielania zamówień publicznych zalecam:
1. Zapewnić pełne przestrzeganie obowiązującego prawa w prowadzonych
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
2. Spowodowanie, aby data zawarcia umowy była zgodna z datą jej podpisania
Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę Pana Dyrektora o złożenie
pisemnej informacji nt. sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokóle oraz
o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji
zaleceń zawartych w tym wystąpieniu  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego
pisma.
Otrzymuje:
 Pan Mariusz Gajda Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
- do wiadomości i stosownego wykorzystania oraz z prośbą o uwzględnienie zalecenia
zawartego w pkt. I. 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
5
Download