Zaproszenie do złożenia zapytania ofertowego na zakup

advertisement
Zbąszyń, 15.09.2016 r.
ZCK 230.39.2016
Zbąszyńskie Centrum Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na nowe audiobooki dla dorosłych na CD.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na wszystkie tytuły wymienione w
„Opisie przedmiotu zamówienia”.
1.
Opis przedmiotu zamówienia:
Aleksijewicz S. „Czasy secoundhand. Koniec czerwonego
człowieka”
Andrews V. C. „Dollanganger. Tom 1. Kwiaty na
poddaszu”
Czarne, 2016
1
Świat Książki
1
3.
Andrews V. C. „Dollanganger. Tom 2. Płatki na wietrze”
Świat Książki
1
4.
Andrews V. C. „Dollanganger. Tom 3. A jeśli ciernie”
Świat Książki
1
5.
Caboni C. „Zapach perfum”
1
6.
7.
Coben H. „Nie mów nikomu”
Cook R. „Znieczulenie”
8.
Cygler H. „Dobre geny”
9.
Deaverv J. „Kolekcjoner kości”
10.
Gombrowicz W. „Opętani”
11.
Górski A. „Masa o kobietach w Polskiej mafii”
12.
Hosseini K. „Tysiąc wspaniałych słońc”
Irving J. „regulamin tłoczni win”
Sonia Draga,
2016
Albatros, 2013
Dom
wydawniczy
Rebis, 2016
Heraclon,
2015
Prószyński
Media, 2016
Wyd.
Literackie,
2015
Prószyński i Ska, 2016
Albatros, 2014
Prószyński i Ska, 2015
Czarne, 2016
Czarna Owca,
2015
1.
2.
13.
14.
15.
Kuźniak A. „Stryjeńska. Diabli nadali”
Läckber C. „Pogromca lwów”
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16.
Link Ch. „Wielbiciel”
17.
Łukowiak M. „Projekt matka”
18.
Mankel H. „Włoskie buty”
19.
Miłoszewski Z. „Gniew”
20.
Moyes J. „Zanim się pojawiłeś”
21.
Mulczyńska A. „Przyjaciółki ze Staromiejskiej”
22.
Pawlikowska B. „Między światami”
23.
Puzyńska K. „Motylek”
24.
25.
Roberts G. D. „Shantaram”
Rybałtowska B. „Przypadek sprawił”
26.
Sandberg S. „Włącz się do gry”
27.
Senator M. Ósmy kolor tęczy”
28.
Simons P. „Dzieci wolności”
29.
Tokarczuk O. „Prawiek i inne czasy”
30.
Wells H. G. „Wehikuł czasu”
31.
Wiśniewski Janusz L. „Kulminacje”
Sonia Draga,
2013
Świat Książki,
2013
Biblioteka
akustyczna,
2016
Mondia
Studio
Światy książki,
2016
Herackon,
2016
Edipresse
Książki, 2016
Prószyński
Media, 2016
CDP
Heraclon
International,
2016
Sonia Draga,
2013
Heraclon,
2016
Świat Książki,
2016
Wyd.
Literackie,
2012
Biblioteka
akustyczna,
2016
Wielka Litera,
2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
21.09.2016r. - 4.10.2016 r.
3.

Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
a. „Formularz cenowy” według wzoru poniżej
b. Formularz „Oferty cenowej” według wzoru poniżej
5.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
2
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy na
adres Biblioteki.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.
a)
b)
7.
a)
b)
Opis sposobu zamówienia i dostawy
Dowóz i wniesienie zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na
koszt Wykonawcy.
Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
„Ofertę cenową” i „Formularz cenowy” należy złożyć w terminie do 19.09 (wtorek) 2016
r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zbąszyńskie Centrum Kultury – Biblioteka
Publiczna, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64 – 360 Zbąszyń, lub na adres mailowy:
[email protected]
oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9.
Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców drogą elektroniczną.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
12.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Daria Winiecka tel. 68 3860 700
13. Adres dostawy zamówienia:
Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59 a, 64-360 Zbąszyń
....................................................
(data, podpis)
Załączniki:
1) Formularz cenowy
2) Formularz „Oferty cenowej”
3
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY (do wypełnienia przez Wykonawcę)
lp.
Cena
Przewidywana jednostkowa
ilość sztuk
brutto
Nazwa artykułu
….
RAZEM
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
...................................., ………………..
(miejsce, data)
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń
NIP 788 18 06 177
OFERTA CENOWA
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego ………………………..………….....
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
… ……………………………………… składam ofertę następującej treści
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia za następującą cenę:
netto...........................................................................................................zł
4
VAT.......................................................................................................zł
brutto..........................................................................................................zł
(słownie złotych : ..................................................................................................)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że:
 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń;
 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT
Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 4 października 2016.
Termin związania ofertą: 14 dni
W przypadku niedostarczenia kompletnego zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10%
wartości brutto dostarczonych książek.
Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:
Imię i nazwisko: ………………………………………….
tel. kontaktowy.......... .......... .........., e-mail .......... .......... ..........
Załączniki:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
- ………………………………………
- ………………………………………
....................................................
(data, czytelny podpis wykonawca)
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards