Szkolenie Puławy dla IW II 11.01.11

advertisement
ZASADA WZAJEMNEJ
ZGODNOŚCI
(cross-compliance)
Departament Płatności Bezpośrednich
MRiRW
Puławy 11.01.2011 r.
Wzajemna Zgodność

Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory
Management
Requirements
–
SMR)
określone
w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009.

Utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną
środowiska
(Good
Agricultural
and
Enviromental
Conditions – GAEC) - określone w załączniku III do
rozporządzenia Rady nr 73/2009.
Podstawy prawne UE

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia
2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia
dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz
uchylające rozporządzenie (WE) nr1782/2003.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia
30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 odnośnie
do
zasady
wzajemnej
zgodności,
modulacji
oraz
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach
systemów
wsparcia
bezpośredniego
przewidzianych
w
wymienionym
rozporządzeniu
oraz
wdrażania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do
zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia
ustanowionego dla sektora wina.
Harmonogram wdrażania
wymogów wzajemnej zgodności
w Polsce









Obszar A – od 2009 r. obejmuje:
Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego,
Identyfikację i rejestrację zwierząt (IRZ).
Obszar B – od 2011 r. obejmuje:
Zdrowie publiczne,
Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
Zdrowotność roślin.
Obszar C – od 2013 r. obejmuje:
Dobrostan zwierząt.
Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania wraz z
Dobrą Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska
(stan prawny na dzień 9.11.2010)
Obszary
Identyfikacja i
rejestracja zwierząt:
5 SMR
3 SMR
SMR 1 i 5
ochrona dzikiego ptactwa i
siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory
SMR 6 – 8
bydło, owce i kozy
substancje niebezpieczne
SMR 3 osady ściekowe
38 naruszeń
SMR 4 azotany pochodzenia rolniczego
Lista wymogów – 16 wymogów
39 naruszeń
22 naruszenia
SMR 10- hormony
SMR 11 –
bezpieczeństwo
żywności
SMR 12 -BSE
Lista wymogów 19 wymogów
SMR 2
16 norm
SMR 9 –
stosowanie
środków ochrony
roślin
GAEC
Obszar A
Środowisko:
Obszar B 7 SMR
SMR13-15 –
zgłaszanie
chorówb
Lista wymogów 49 wymogów
90 naruszeń
Struktura organizacyjna systemu
Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi
Nadzór merytoryczny,
Legislacja
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji
Rolnictwa
Inspekcja Weterynaryjna
Etap I
- normy dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska
(GAEC) – 2005 rok
Etap I
- identyfikacja i rejestracja zwierząt;
SMR 6-8 - 2009 rok
- wymogi podstawowe w zakresie
zarządzania (SMR 1-5) - 2009 rok
Etap II
wymogi podstawowe w zakresie
zarządzania (SMR 10-15) – 2011
Etap II
wymogi podstawowe w zakresie
zarządzania (SMR 9, 11-w zakresie
produkcji roślinnej) - 2011 rok
Etap III
wymogi podstawowe w zakresie
zarządzania (SMR 16-18) - 2013 rok
Zadania Organów Kontroli
ARiMR
• informowanie rolników o
wymogach i normach
• typowanie do kontroli
• przeprowadzanie kontroli
w tym ocena naruszeń
• sporządzanie raportów z
czynności kontrolnych
• przekazywanie raportów
rolnikom
• rozpatrywanie zastrzeżeń
wniesionych do ustaleń
zawartych w raporcie
współpraca
Ustalanie
czynników do
analizy
ryzyka i liczby
kontroli
IW
• przeprowadzanie kontroli
w tym ocena naruszeń
• sporządzanie raportów z
czynności kontrolnych
• przekazywanie raportów
rolnikom
• przekazywanie raportów z
czynności kontrolnych do
biur powiatowych ARiMR
• rozpatrywanie zastrzeżeń
wniesionych do ustaleń
zawartych w raporcie
Kontrole
•
Obszar środowisko i GAEC:
-min. 1 % rolników ubiegających się
o płatności (w Polsce ok. 15 tys. rolników)
•
Obszar identyfikacja i rejestracja zwierząt:
- bydło – 5 % siedzib stad
- owce i kozy – 3 % siedzib stad
- trzoda – 1 % siedzib stad
Sankcje
•
Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami
wynikająca z:
 zaniedbania rolnika (działanie nieumyślne),
 umyślnego działania rolnika (działanie celowe).
•
Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane
pod uwagę takie elementy jak:
 zasięg,
 dotkliwość,
 trwałość,
 powtarzalność,
Wymogi – SMR 10



Przestrzegany jest zakaz podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom
akwakultury oraz zwierzętom dzikim utrzymywanym jak zwierzęta gospodarskie
związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w celach
innych niż lecznicze.
Zabrania się poddawania ryb zabiegom zmiany płci po ukończeniu przez nie 3
miesiąca życia.
Zabrania się wykonywania czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczonych
do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej
wykorzystywane do celów rozpłodowych.
Przykładowe niezgodności i naruszenia
wynikające z SMR 10
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 10 pkt B załącznika
II do rozporządzenia nr 73/2009
RODZAJ NARUSZENIA
Rolnik podał, zwierzętom gospodarskim,
zwierzętom dzikim utrzymywanym przez
człowieka jak zwierzęta gospodarskie
oraz zwierzętom akwakultury substancje,
o których mowa w art. 64 ust 1 ustawy o
ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych.
Niezgodnością nie są przypadki, o
których mowa w 68 ust. 1.
1. Stwierdzono podanie zwierzętom
gospodarskim, zwierzętom dzikim
utrzymywanym przez człowieka jak
zwierzęta
gospodarskie
oraz
zwierzętom
akwakultury,
substancje, o których mowa w art.
64 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych.
Ryby w gospodarstwie rolnika zostały
poddane
zabiegom
zmiany
płci
niezgodnie z zapisami art. 68 ust. 2
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt.
2. Stwierdzono, że w gospodarstwie
rolnika, zabiegowi zmiany płci
zostały poddane ryby powyżej 3
miesiąca życia
W gospodarstwie rolnika przeprowadzono
czynności zootechniczne na zwierzętach
przeznaczonych do chowu lub hodowli
włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi,
które nie będą dalej wykorzystywane do
celów rozpłodowych
3. Stwierdzono wykonanie takiego
zabiegu
ZASIĘG
DOTKLIWOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
Wymogi – SMR 10


Przestrzegany jest zakaz utrzymywania w gospodarstwie
zwierząt akwakultury w organizmach których znajdują się
lub u których wykryto substancje zabronione, chyba, że
podawano je w celach leczniczych.
Przestrzegany jest zakaz umieszczania na rynku, uboju,
przetwarzania zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich
utrzymywanych przez człowieka i zwierząt akwakultury, w
organizmach których znajdują się lub u których wykryto
substancje zabronione z wyłączeniem przypadków, gdy
substancje te zostały poddane w celach leczniczych.
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
Rolnik utrzymuje w gospodarstwie zwierzęta
akwakultury, w których organizmie znajdują
się lub u których wykryto substancje, o
których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o
ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem
przypadków, gdy stwierdzono, że substancje
te podawano zgodnie z art. 65 lub 67 tej
ustawy.
4. Stwierdzono utrzymywanie
w
gospodarstwie
zwierząt
akwakultury,
w
których
organizmie znajdują się lub u
których wykryto substancje o
których mowa w art. 64 ust. 1
ustawy
o
ochronie
zdrowia
zwierząt.
Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania
na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich
lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez
człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w
których organizmach znajdują się lub u
których wykryto substancje, o których mowa
w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy
stwierdzono, że substancje te podawano
zgodnie z art. 65 lub 67 oraz w przypadku
przewidzianym w art. 71 ust .2 tej ustawy.
5. Stwierdzono umieszczenie na
rynku
lub
ubój
zwierząt
gospodarskich
lub
zwierząt
dzikich
utrzymywanych
przez
człowieka
jak
zwierzęta
gospodarskie,
w
których
organizmach znajdują się lub u
których wykryto substancje, o
których mowa w art. 64 ust. 1
ustawy
o
ochronie
zdrowia
zwierząt.
Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania
na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt
gospodarskich
lub
zwierząt
dzikich
utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta
gospodarskie i zwierząt akwakultury, w
których organizmach znajdują się lub u
których wykryto substancje zabronione, o
których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o
ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem
przypadków, gdy stwierdzono, że substancje
te podawano zgodnie z art. 65 lub 67.
6. Stwierdzono umieszczenia na
rynku i przetwarzanie mięsa
zwierząt
gospodarskich
lub
zwierząt dzikich utrzymywanych
przez człowieka jak zwierzęta
gospodarskie
i
zwierząt
akwakultury,
w
których
organizmach znajdują się lub u
których
wykryto
substancje
zabronione, o których mowa w
art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
Wymogi – SMR 10



Przestrzegany jest zakaz posiadania i przechowywania w
gospodarstwie
produktów
leczniczych
weterynaryjnych
zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które
mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol
17ß lub jego estropodobne pochodne.
Dokumentacja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana
jest przez utrzymującego zwierzęta przez 5 lat od daty dokonania
ostatniego wpisu.
Zabronione jest umieszczanie na rynku mięsa lub innych
produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt,
którym podawano substancje lecznicze o działaniu estrogennym,
androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju
zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla
wydalenia
z
jego
organizmu
produktów
leczniczych
weterynaryjnych.
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
Rolnik
nie
przestrzega
zakazu
posiadania
i
przechowywania
w
gospodarstwie produktów leczniczych
weterynaryjnych zawierających:
a) substancje o działaniu betaagonistycznych,
które
mogą
być
stosowane w celu przyspieszenia
porodu;
b) estradiol 17β lub jego pochodne
estropodobne.
7. Stwierdzono posiadanie i
przechowywanie
w
gospodarstwie
produktów
leczniczych weterynaryjnych
zawierających:
a) substancje o działaniu
beta-agonistycznych,
które
mogą być stosowane w celu
przyspieszenia porodu;
b) estradiol 17β lub jego
pochodne estropodobne.
Rolnik nie przechowuje dokumentacji
leczenia zwierząt, przez 5 lat od daty
dokonania w niej ostatniego wpisu.
8.
Stwierdzono
brak
dokumentacji
leczenia
zwierząt.
Rolnik
nie
przestrzega
zakazu
umieszczania na rynku mięsa lub
innych
produktów
pochodzenia
zwierzęcego w rozumieniu przepisów o
wymaganiach weterynaryjnych, dla
produktów pochodzenia zwierzęcego,
pochodzących ze zwierząt lub od
zwierząt, którym
były podawane
substancje o działaniu estrogennym,
androgennym lub gestagennym, jeżeli
przed dokonaniem uboju zwierzęcia
nie był przestrzegany okres karencji
wymagany dla wydalenia z jego
organizmu
produktów
leczniczych
weterynaryjnych
9. Stwierdzono umieszczanie
na rynku mięsa lub innych
produktów
pochodzenia
zwierzęcego,
jeżeli
przed
dokonaniem uboju nie był
przestrzegany okres karencji
wymagany dla wydalenia z
organizmu
produktów
leczniczych weterynaryjnych
ZASIĘG
DOTKLIWOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Wymogi – SMR 11
Bezpieczeństwo żywności




Żywność szkodliwa dla zdrowia lub nie nadająca się do spożycia (objawy zepsucia,
zanieczyszczona, z objawami pleśni, gnicia) nie jest wprowadzana do obrotu.
Zapewnienie identyfikowalności żywności, jak również zwierząt hodowlanych,
dostarczanych rolnikowi i tych, które rolnik dostarczał do innych przedsiębiorstw
(z wyjątkiem żywności dostarczonej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub
zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego) poprzez prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kupna i
sprzedaży.
Żywność
zawierająca
pozostałości
pestycydów
przekraczające
najwyższe
dopuszczalne poziomy w żywności dla tych produktów nie jest wprowadzana do
obrotu.
Żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zostały przekroczone maksymalne lub
tymczasowe maksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych
stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych nie jest wprowadzana
do obrotu.
Wymogi – SMR 11
Podejmowanie działań w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością oraz zgłaszanie właściwym organom
podejrzenia takich chorób.

Podjęcie działań zmierzających do wycofania z obrotu żywności niezgodnej bądź w
stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa
żywności poprzez:
- natychmiastowe postępowanie w celu wycofania tej żywności z rynku,
- powiadomienie o tym fakcie organów Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji
Sanitarnej,
- współpracę z tymi organami.
Higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego

Właściwe stosowanie środków ochrony roślin i biocydów zgodnie z etykietą – instrukcją
stosowania.

Prowadzenie dokumentacji stosowania każdego środka ochrony roślin i produktów
biobójczych.

Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób
uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego
tymi substancjami.

Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane
są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

Przechowywanie wyników wszelkich analiz próbek pobranych z roślin lub innych próbek
pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi.

Wymogi – SMR 11
Higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Żywność wykazująca objawy zepsucia nie jest wprowadzana do obrotu.

Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób
uniemożliwiający
zanieczyszczenie
produktów
żywnościowych
pochodzenia
zwierzęcego tymi substancjami.

Właściwe stosowanie dodatków paszowych (zgodnie ze wskazaniami producenta lub
podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie)
i leczniczych środków weterynaryjnych (zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii).

Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych,
podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych
niezgodności.
Wymagana dokumentacja:
- protokoły z kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego,
- rodzaj i pochodzenie paszy podawanej zwierzętom,
- produkty lecznicze weterynaryjne i inne produkty lecznicze podawane zwierzętom
oraz daty ich podawania,
- wyniki wszelkich analiz próbek pobranych od zwierząt lub innych próbek
pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi.
Wymogi – SMR 11
Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę
przeznaczone do obrotu
Status zdrowotny zwierząt

Posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo
wolne od brucelozy i urzędowo wolne od gruźlicy bydła.

Mleko i siara pochodzące od zwierząt nie spełniających wymagań z punktu powyżej,
jest wykorzystywane tylko po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu i po
zastosowaniu wymaganych procesów technologicznych.

Kontrola i badanie kóz na obecność gruźlicy w przypadku gdy są utrzymywane w
gospodarstwie razem z krowami.

Dobry stan zdrowia krów, bez infekcji układu rodnego z wydzielinami, zapalenia jelit z
biegunką i gorączką lub rozpoznawalnego zapalenia wymion.

Brak ran wymion.

Poświadczenie w ewidencji leczenia zwierząt, że krowy nie są leczone substancjami
niedozwolonymi lub potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia przenikającymi
do mleka i siary, chyba że mleko i siara podlegają ustalonej karencji wymaganej dla
wydalenia z organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Przestrzeganie zasady skutecznej izolacji i znakowania zwierząt zakażonych lub co do
których istnieje przypuszczenie zakażenia brucelozą lub gruźlicą w celu uniknięcia
jakiegokolwiek negatywnego wpływu na mleko innych zwierząt.
Wymogi – SMR 11
Higiena w gospodarstwie

Zachowanie w gospodarstwie warunków higieniczno-sanitarnych podczas pozyskiwania,
przechowywania i transportu mleka i siary przeznaczonych do obrotu (czystość pomieszczeń
i urządzeń udojowych i przechowywania mleka i siary, higiena podczas udoju).
Higiena pomieszczeń i wyposażenia

Ściany i podłogi pomieszczeń, w których dokonuje się składowania mleka i siary, muszą być
łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość ich zanieczyszczenia.
Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie zanieczyszczeń.

Umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, w których mleko i siara
są składowane i schładzane eliminują ryzyko zanieczyszczenia mleka.

Pomieszczenia do składowania mleka i siary są zabezpieczone przed szkodnikami,
odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta, a także
wyposażone w odpowiednie urządzenia do schładzania mleka i siary, zapewniające jego
temperaturę nie wyższą niż 8oC w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą niż 6oC,
jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie.

Powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem i siarą (narzędzi, pojemników,
zbiorników przeznaczonych do udoju, gromadzenia lub transportu) wykonane są
z materiałów łatwych do oczyszczenia oraz w razie konieczności do zdezynfekowania,
a także utrzymane w dobrym stanie. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich,
nadających się do mycia oraz nietoksycznych.

Pojemniki i zbiorniki służące do transportu mleka i siary muszą być co najmniej raz dziennie
czyszczone i dezynfekowane.
Wymogi – SMR 11
Higiena podczas udoju i składowania

Znakowanie zwierząt poddanych leczeniu oraz przed zakończeniem zalecanego
okresu karencji po leczeniu w celu uniknięcia przeniesienia pozostałości leków do
mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Zachowanie warunków higieny podczas dojenia, aby wykluczyć możliwość
zanieczyszczenia mleka i siary.

Zapewnienie czystości strzyków, wymion i przylegających do nich części.

Schłodzenie mleka i siary niezwłocznie po udoju, w miejscu czystym,
zaprojektowanym i wyposażonym w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie.
Schłodzenie mleka i siary nie jest wymagane gdy poddawane są procesom
przetwórczym w ciągu dwóch godzin od udoju lub konieczne jest zastosowanie
wyższej temperatury z przyczyn technologicznych.
Wymagania przy produkcji jaj

Do czasu sprzedaży jaja należy przechowywać tak, aby były:
- czyste, suche i wolne od obcych zapachów,
- skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
Przykładowe niezgodności i naruszenia
wynikające z SMR 11
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 11 pkt B
załącznika II do rozporządzenia nr
73/2009
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
Nie
przestrzega
się
zakazu
wprowadzania na rynek żywności, która
jest szkodliwa dla zdrowia lub nie
nadaje się do spożycia przez ludzi.
1.
Stwierdzono,
że
nastąpiło
wprowadzenie na rynek (w rozumieniu
art. 3 ust. 8 rozporządzenia 178/2002)
żywności
będącej
środkiem
spożywczym, która jest szkodliwa dla
zdrowia lub nie nadaje się do spożycia
przez ludzi.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
Nie
przestrzega
się
zakazu
wprowadzania
na
rynek
paszy
niebezpiecznej dla zwierząt oraz
zakazu stosowania jej w żywieniu
zwierząt gospodarskich.
2.1 Stwierdzono, że rolnik posiada lub
wprowadził
na
rynek
paszę
niebezpieczną dla zwierząt.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
2.2 Stwierdzono, że rolnik zastosował
paszę
niebezpieczną
w
żywieniu
zwierząt.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
Rolnik prowadzący hodowlę zwierząt
lub wytwarzający produkty podstawowe
pochodzenia zwierzęcego lub
pochodzenia roślinnego, nie
przestrzega obowiązku, postępowania z
odpadami i substancjami
niebezpiecznymi tak, aby uniemożliwić
zanieczyszczenie produktów
pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego.
3.1 Stwierdzono, że rolnik postępował z
odpadami w sposób nieodpowiedni tzn.
stworzył możliwość zanieczyszczenia
produktów pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
3.2 Stwierdzono, że rolnik postępował z
odpadami
i/lub
substancjami
niebezpiecznymi w taki sposób, że
doszło do zanieczyszczenia produktów
pochodzenia
zwierzęcego
lub
roślinnego.
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
Nie
przestrzega
się
obowiązku
wykonywania zaleceń pokontrolnych,
wynikających
z
przeprowadzonych
kontroli urzędowych i podejmowania
odpowiednich środków zaradczych.
4. Stwierdzono, że rolnik nie wykonał
zaleceń pokontrolnych wynikających z
przeprowadzonych kontroli urzędowych i
nie
podjął
odpowiednich
środków
zaradczych.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
Nie
przestrzega
się
obowiązku
zapobiegania
występowaniu
i
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
przenoszonych na ludzi wraz z żywnością,
w tym poprzez zgłaszanie podejrzenia
takich chorób właściwym organom.
5. Stwierdzono, że rolnik nie zapobiegł
wystąpieniu i rozprzestrzenieniu się
chorób zakaźnych przenoszonych na
ludzi wraz z żywnością, w tym nie
powiadomił
właściwych
władz
o
podejrzeniu takich chorób.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
Nie
przestrzega
się
obowiązku
stosowania:
a) dodatków do pasz zgodnie ze
wskazaniami producenta lub podmiotu
odpowiedzialnego
za
etykietowanie
zamieszczonymi na etykiecie,
b) produktów leczniczych weterynaryjnych
zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii,
c) środków ochrony roślin i produktów
biobójczych zgodnie z etykietą –
instrukcją stosowania
6.1 Stwierdzono, że rolnik zastosował
dodatki do pasz niezgodnie z etykietą.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
6.2 Stwierdzono, że rolnik zastosował
produkty
lecznicze
weterynaryjne
niezgodnie
z
zaleceniami
lekarza
weterynarii.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
6.3 Stwierdzono, że rolnik zastosował
środki ochrony roślin nie zgodnie z
etykietą/instrukcją stosowania.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
6.4 Stwierdzono, że rolnik zastosował
produkty
biobójcze
niezgodnie
z
etykietą/instrukcją stosowania.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
Nie przestrzega się obowiązku
posiadania
dokumentacji
dotyczącej:
a) wszelkich odpowiednich
raportów/protokołów na temat
przeprowadzonych
kontroli
zwierząt
lub
produktów
pochodzenia zwierzęcego,
b) rodzaju i pochodzenia paszy
podawanej zwierzętom,
c)
produktów
leczniczych
weterynaryjnych
i innych produktów leczniczych
podawanych zwierzętom oraz
dat ich podawania i okresów
karencji,
d) wyników wszelkich analiz
próbek pobranych z roślin od
zwierząt lub innych próbek
pobranych
dla
celów
diagnostycznych, istotnych ze
względu na zdrowie ludzi
e) stosowania każdego środka
ochrony roślin i produktów
biobójczych.
7.1
Stwierdzono,
że
rolnik
nie
posiada
raportów/protokołów na temat przeprowadzonych
kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia
zwierzęcego.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
7.2 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji
dotyczącej rodzaju i pochodzenia paszy podawanej
zwierzętom.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
7.3 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji
dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych
lub innych produktów leczniczych podawanych
zwierzętom oraz dat ich podawania i okresów
karencji.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
7.4 Stwierdzono, że rolnik nie posiada wyników
przeprowadzonych analiz próbek pobranych od
zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów
diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie
ludzi.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
7.5 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji
dotyczącej stosowania środków ochrony roślin
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
7.6 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji
dotyczącej stosowania produktów biobójczych.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
7.7 Stwierdzono, że rolnik nie posiada wyników
przeprowadzonych analiz próbek pobranych z roślin
lub innych próbek pobranych dla celów
diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie
ludzi.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
Rolnik nie przestrzega
obowiązku wykonywania
zaleceń pokontrolnych,
wynikających z
przeprowadzonych kontroli
urzędowych lub nie podjął
odpowiednich środków
zaradczych
8. Stwierdzono nieprzestrzeganie zaleceń
pokontrolnych,
wynikających
z
przeprowadzonych kontroli urzędowych lub
podejmowanie
nieodpowiednich
środków
zaradczych
Nie przestrzega się obowiązku
wprowadzania na rynek
surowego mleka lub siary
pochodzących od zwierząt,
które spełniają wymogi
załącznika III sekcja IX rozdział I
część I pkt 1 lit. b-e
rozporządzenia (WE) 853/2004.
9.1 Stwierdzono, że zwierzęta, od których
pochodzi surowe mleko lub siara, są w złym
stanie zdrowia, wykazują objawy choroby
mogącej powodować zakażanie mleka lub siary
a zwłaszcza cierpią na infekcję układu
rozrodczego z wydzielinami, zapalenie jelit z
biegunką i gorączką lub rozpoznawalny stan
zapalny wymion.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
9.2 Stwierdzono, że zwierzęta, od których
pochodzi surowe mleko lub siara, mają rany
wymion, które mogą zakazić mleko.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
9.3 Stwierdzono, że zwierzętom, od których
pochodzi surowe mleko lub siara, podawano
niedozwolone substancje lub produkty lub
zwierzęta były poddane nielegalnemu leczeniu
w rozumieniu dyrektywy 96/23/WE.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
9.4 Stwierdzono, że surowe mleko lub siara
pochodzi od zwierząt, w stosunku do których, w
przypadku
podawania
im
dozwolonych
substancji
lub
produktów
nie
zostały
zachowane okresy karencji określone dla tych
substancji lub produktów.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
Nie przestrzega się obowiązku,
wprowadzania na rynek mleka lub siary
pochodzących wyłącznie od zwierząt,
które w odniesieniu do gruźlicy i
brucelozy spełniają wymogi załącznika
III sekcja IX rozdział I część I pkt 2
rozporządzenia (WE) 853/2004 z
uwzględnieniem odstępstw i zakazów, o
których mowa w załączniku III sekcji IX
rozdziale I części I rozporządzenia (WE)
853/2004.
10.1 Stwierdzono, że rolnik wprowadza
na rynek surowe mleko lub siarę a nie
została wydana odpowiednia decyzja
powiatowego lekarza weterynarii o
uznaniu stada za wolne od brucelozy
bydła lub urzędowo wolne od gruźlicy
bydła lub decyzja o uznaniu stada za
urzędowo wolne lub wolne od
brucelozy owiec i kóz lub decyzja
uwzględniająca odstępstwa i zakazy, o
których mowa w załączniku III sekcji IX
rozdziale I części I rozporządzenia
(WE) 853/2004.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
10.2 Stwierdzono, ze rolnik utrzymuje
krowy razem z kozami, które nie są
kontrolowane i badane na obecność
gruźlicy
5 pkt
5 pkt
5 pkt
11. Stwierdzono, że rolnik nie
odizolował lub odizolował w sposób
nieskuteczny zwierzęta zarażone lub
podejrzane o zarażenie brucelozą lub
gruźlicą lub innymi chorobami, o
których mowa w załączniku III w sekcji
IX w rozdziale I w części I w ust. 1
rozporządzenia (WE) 853/2004.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Nie
przestrzega
się
obowiązku
odizolowania zwierząt zakażonych lub
podejrzanych o choroby, o których
mowa w załączniku III sekcji IX
rozdziale I części I pkt 1 lub 2
rozporządzenia (WE) 853/2004 r., w
celu uniknięcia negatywnego wpływu na
pozyskiwane
mleko
lub
siarę
pochodzące od zwierząt zdrowych.
NIEZGODNOŚĆ: Nie przestrzega się obowiązku przestrzegania w gospodarstwie produkującym
surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą:
a) pomieszczeń i wyposażenia, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt A
rozporządzenia (WE) 853/2004,
b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu, o których mowa w załączniku III sekcji IX
rozdział I część II pkt B ppkt 1 lit. a), d), ppkt 2, z uwzględnieniem odstępstwa o którym mowa w
ppkt 4 rozporządzenia (WE) 853/2004) .
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
12.1 Stwierdzono, że urządzenia do dojenia lub pomieszczenia, w
których mleko i siara są przechowywane, przenoszone bądź schładzane,
są położone lub skonstruowane w taki sposób, że powodują ryzyko
zakażenia mleka i siary
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
12.2 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka
lub siary nie są chronione przed szkodnikami.
1 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
12.3 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka
lub siary nie są oddzielone od pomieszczeń, w których utrzymywane są
zwierzęta.
1 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
12.4 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka
lub siary nie posiadają odpowiedniego sprzętu chłodniczego w przypadku
jeżeli to jest konieczne, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa w
załączniku III sekcja IX część II B pkt 4 oraz gdy mleko bezpośrednio po
udoju jest odstawiane do punktu schładzania.
1 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
12.5 Stwierdzono, że powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z
mlekiem lub siarą (przyrządy, pojemniki, zbiorniki itp. przeznaczone do
dojenia, zbierania lub transportu), nie są łatwe do czyszczenia i
dezynfekcji lub nie są utrzymywane w dobrym stanie.
1 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
12.6 Stwierdzono, że powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z
mlekiem lub siarą nie są właściwie myte i w razie konieczności
dezynfekowane raz dziennie.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL
TRWAŁOŚĆ
12.7 Stwierdzono, że przed rozpoczęciem dojenia strzyki, wymię oraz
przylegające części nie były czyste.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
12.8 Stwierdzono brak identyfikacji zwierząt poddanych leczeniu, w
przypadku których występuje prawdopodobieństwo przeniesienia
pozostałości zastosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych
do mleka lub siary.
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
12.9 Stwierdzono, że mleko lub siara pozyskane od zwierząt poddanych
leczeniu zostało przeznaczone do spożycia przez ludzi przed końcem
zalecanego okresu karencji określonego dla zastosowanego produktu
leczniczego weterynaryjnego.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
12.10 Stwierdzono, że mleko lub siara bezpośrednio po udoju nie były
przechowywane w czystym miejscu zaplanowanym i wyposażonym w
taki sposób, aby uniknąć zakażenia.
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
12.11 Stwierdzono, że, jeżeli jest to wymagane, mleko nie było natychmiast
schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 8oC (w przypadku
codziennego odbioru mleka) lub nieprzekraczającej 6oC (jeżeli odbiór
nie odbywa się codziennie), a nie miało zastosowania odstępstwo o
którym mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt B pkt 4
rozporządzenia (WE) 853/2004.
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
12.12 Stwierdzono, że siara nie była przechowywana osobno i w przypadku
dziennego odbioru nie była natychmiast schłodzona do temperatury
nieprzekraczającej 8oC lub w przypadku dziennego odbioru, jeżeli
odbiór nie odbywa się codziennie siara nie była schłodzone do
temperatury nieprzekraczającej 6oC lub zamrożona.
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
Nie przestrzega się, w gospodarstwie
produkującym
i
dostarczającym,
obowiązku przechowywania jaj, do czasu
ich sprzedaży, tak aby były:
a) czyste, suche, wolne od obcych
zapachów;
b) skutecznie zabezpieczone przed
wstrząsami
i
poza
bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
13. Stwierdzono, że jaja są brudne z
obcym zapachem, nie są suche, oraz nie
są zabezpieczone przed wstrząsami i
bezpośrednim
działaniem
promieni
słonecznych.
Nie przestrzega się obowiązku rejestracji
prowadzonej działalności w zakresie
produkcji,
przetwarzania,
przechowywania, transportu, dystrybucji
pasz,
w
przypadku
prowadzenia
działalności na rynku pasz
14.
Stwierdzono
brak
prowadzonej działalności
rejestracji
Nie
przestrzega
się
obowiązku
zaopatrywania się i stosowania pasz
pochodzących wyłącznie z zakładów
zarejestrowanych lub zatwierdzonych
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
183/2005.
Nie przestrzega się obowiązku:
a)
przechowywania
i
przewożenia
odpadów oraz substancji niebezpiecznych
oddzielnie
i
bezpiecznie
tak,
aby zapobiec
niebezpieczeństwu zanieczyszczenia,
b) uwzględniania wyników wszelkich
stosownych analiz próbek produktów
pierwotnych lub innych próbek istotnych
dla bezpieczeństwa pasz.
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
15. Stwierdzono, że rolnik posiada pasze
pochodzące
z
zakładów
niezarejestrowanych
lub
niezatwierdzonych
zgodnie
z
rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
16.1 Stwierdzono przechowywanie i
przewożenie substancji niebezpiecznych i
odpadów
w
taki
sposób,
że
doprowadzono
do
zanieczyszczenia
pasz.
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
16.2 Stwierdzono na poziomie produkcji
podstawowej nie uwzględnienie wyników
wszelkich stosownych analiz próbek
produktów lub innych próbek istotnych
dla bezpieczeństwa pasz.
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
przestrzega
się
obowiązku
prowadzenia
w gospodarstwie dokumentacji dotyczącej:
a) każdego przypadku zastosowania
środków ochrony roślin oraz preparatów
biobójczych,
b) stosowania nasion zmodyfikowanych
genetycznie,
c) źródła i ilości paszy w każdej partii
przyjmowanej, a także przeznaczenia i
ilości paszy w każdej partii wydawanej.
RODZAJ NARUSZENIA
Nie
17.1 Stwierdzono, że rolnik nie posiada
dokumentacji dotyczącej stosowania
środków
ochrony
roślin
oraz
preparatów biobójczych.
17.2 Stwierdzono, że rolnik nie posiada
dokumentacji dotyczącej stosowania
nasion zmodyfikowanych genetycznie.
17.3 Stwierdzono, że rolnik nie posiada
dokumentacji dotyczącej źródła i ilości
paszy w każdej partii przyjmowanej, a
także przeznaczenia i ilości paszy w
każdej partii wydawanej.
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚĆ
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
ZASIĘG
DOTKL
TRWAŁOŚĆ
3 pkt
5 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.2 Stwierdzono, że miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki są
zawilgocone lub brudne
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
18.3 Stwierdzono, że, pomimo konieczności, w miejscach przechowywania pasz
nie zostały wdrożone środki ochrony przed szkodnikami
1 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.4 Stwierdzono, że miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki nie były
regularnie czyszczone celem uniknięcia niepożądanych zanieczyszczeń
krzyżowych
1 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.5 Stwierdzono, że ziarno było przechowywane w sposób, który umożliwiał
zwierzętom dostęp do nich
1 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.6 Stwierdzono przechowywanie pasz leczniczych oraz innych
przeznaczonych dla poszczególnych kategorii lub gatunków zwierząt w sposób
powodujący ryzyko podania ich zwierzętom, dla których nie są one
przeznaczone.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.7 Stwierdzono przechowywanie pasz nie posiadających właściwości
leczniczych razem z paszami leczniczymi powodując ich zanieczyszczenie.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.8 Stwierdzono, że system dystrybucji pasz powoduje możliwość zadawania
zwierzętom pasz, które nie są dla nich przeznaczone
1 pkt
3 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
18.9 Stwierdzono, że na skutek nieprawidłowego systemu dystrybucji pasz w
gospodarstwie doszło do zanieczyszczenia paszy w efekcie kontaktu z
zanieczyszczonymi strefami lub urządzeniami
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
18.10 Stwierdzono, że pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w
gospodarstwie oraz urządzenia do zadawania pasz nie są czyszczone
regularnie, w szczególności te, które stosowane są do przewozu i dystrybucji
paszy leczniczej
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
RODZAJ NARUSZENIA
18.1 Stwierdzono przechowywanie pasz razem z substancjami chemicznymi
oraz innymi produktami nienadającymi się do spożycia przez zwierzęta.
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
Nie przestrzega się maksymalnych lub
tymczasowych
maksymalnych
limitów
pozostałości substancji farmakologicznie
czynnych stosowanych w weterynaryjnych
produktach leczniczych, w środkach
spożywczych pochodzenia zwierzęcego, o
których mowa w tabeli 1 załącznika do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 lub
zakazu
stosowania
substancji
niedozwolonych, o których mowa w tabeli 2
ww. załącznika
19. Na podstawie wyników badań
stwierdzono
przekroczenie
maksymalnych
lub
tymczasowych
maksymalnych limitów pozostałości
substancji farmakologicznie czynnych
stosowanych
w
weterynaryjnych
produktach leczniczych, w środkach
spożywczych
pochodzenia
zwierzęcego.
Nie przestrzega się zakazów wprowadzania
na rynek żywności i paszy zawierających
pozostałości pestycydów przekraczających
NDP dla tych produktów określonych w
załącznikach II i III rozporządzenia (WE) nr
396/2005.
20. Na podstawie wyników badań
stwierdzono przekroczenie pozostałości
pestycydów przekraczających NDP w
żywności i paszy określonych w
załącznikach II i III rozporządzenia (WE)
nr 396/2005.
Nie przestrzega się obowiązku zapewnienia
identyfikowalności zwierząt, żywności, pasz
oraz substancji przeznaczonych do dodania
do pasz:
a) dostarczonych rolnikowi;
b) które rolnik dostarczył do innych
przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności
dostarczanej bezpośrednio konsumentowi
końcowemu lub zakładom prowadzącym
handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta końcowego)
w tym poprzez posiadanie odpowiedniej
dokumentacji.
21. Stwierdzono braki w dokumentacji
uniemożliwiające
identyfikowalność
zwierząt,
żywności
i
pasz
dostarczonych do gospodarstwa i
opuszczających to gospodarstwo.
DOTKLIWO
ŚĆ
TRWAŁOŚ
Ć
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
ZASIĘG
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKLIWO
ŚĆ
TRWAŁOŚ
Ć
Nie
przestrzega
się
obowiązku
natychmiastowego postępowania w celu
wycofania z rynku żywności, która została
uznana za niezgodną lub w stosunku do
której są podejrzenia, że nie spełnia
wymogów w zakresie bezpieczeństwa
żywności oraz obowiązku powiadomienia o
tym fakcie właściwych władz i współpracy z
właściwą władzą.
22.1 Stwierdzono, że rolnik nie
przeprowadził
natychmiastowego
postępowania w celu wycofania z rynku
żywności, która została uznana za
niezgodną lub w stosunku do której są
podejrzenia, że nie spełniła wymogów
w zakresie bezpieczeństwa żywności
5 pkt
5 pkt
5 pkt
22.2 Stwierdzono, że rolnik, którego
żywność została uznana za niezgodną
lub w stosunku do której są podejrzenia,
że nie spełniła wymogów w zakresie
bezpieczeństwa
żywności,
nie
przestrzegał obowiązku powiadomienia
o tym fakcie właściwych władz.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
22.3 Stwierdzono, że rolnik, którego
żywność została uznana za niezgodną
lub w stosunku do której są podejrzenia,
że nie spełniła wymogów w zakresie
bezpieczeństwa
żywności
nie
przestrzegał obowiązku współpracy z
właściwą władzą w celu uniknięcia lub
zmniejszenia ryzyka związanego z
dostarczoną przez siebie żywnością
5 pkt
5 pkt
5 pkt
NIEZGODNOŚĆ
Nie
przestrzega
się
obowiązku
natychmiastowego postępowania w celu
wycofania z rynku paszy, która została
uznana za niezgodną lub w stosunku do
której są podejrzenia, że nie spełnia
wymogów w zakresie bezpieczeństwa pasz
oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie
właściwych władz i współpracy z właściwą
władzą
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKL.
TRWAŁOŚ
Ć
23.1 Stwierdzono, że rolnik nie
przeprowadził
natychmiastowego
postępowania w celu wycofania z rynku
paszy, która została uznana za
niezgodną lub w stosunku do której są
podejrzenia, że nie spełniła wymogów
w zakresie bezpieczeństwa pasz
5 pkt
5 pkt
5 pkt
23.2 Stwierdzono, że rolnik, którego
pasza została uzna za niezgodną lub w
stosunku do której są podejrzenia, że
nie spełniła wymogów w zakresie
bezpieczeństwa pasz, nie przestrzegał
obowiązku powiadomienia o tym fakcie
właściwych władz.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
23.3 Stwierdzono, że rolnik, którego
pasza została uznana za niezgodną lub
w stosunku do której są podejrzenia, że
nie spełniła wymogów w zakresie
bezpieczeństwa
żywności
nie
przestrzegał obowiązku współpracy z
właściwą władzą w celu uniknięcia lub
zmniejszenia ryzyka związanego z
dostarczoną przez siebie paszą
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Wymogi – SMR 12
Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy

Przestrzeganie zakazu karmienia zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia
zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka z wyłączeniem białka
dopuszczonego do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw.
Dotyczy posiadaczy nieprzeżuwaczy

Przestrzegany jest zakaz karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze
(wyjątek: mięsożerne zwierzęta futerkowe) białkiem pochodzenia zwierzęcego, chyba
że rolnik posiada decyzję powiatowego lekarza weterynarii lub stosuje białka
dopuszczone do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw.
Dotyczy wszystkich posiadaczy zwierząt

Rolnik utrzymujący w gospodarstwie zwierzęta przeżuwające oraz nieprzeżuwające
stosujący w żywieniu tych ostatnich białka pochodzenia zwierzęcego ma obowiązek
takiej organizacji transportu, magazynowania, dystrybucji pasz, żeby na żadnym z
tych etapów nie doszło do zanieczyszczenia pasz dla przeżuwaczy białkiem
pochodzenia zwierzęcego.
Wymogi – SMR 12
Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy





Rolnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo
najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia TSE.
W przypadku podejrzenia wystąpienia TSE, przestrzegany jest zakaz wywożenia
z gospodarstwa zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie TSE, do czasu uzyskania
decyzji powiatowego lekarza weterynarii.
Rolnik przestrzega nakazów i zakazów wynikających z decyzji wydanej przez
powiatowego lekarza weterynarii, oraz współdziała przy zwalczaniu TSE.
Przestrzegany jest zakaz wprowadzania na rynek potomstwa I pokolenia, nasienia,
zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono
wystąpienie TSE w ciągu poprzedzającego okresu dwuletniego lub w ciągi okresu,
który nastąpił po wystąpieniu pierwszego objawu klinicznego choroby.
Przestrzegany jest obowiązek posiadania świadectw zdrowia wydanych przez
urzędowego lekarza weterynarii w przypadku wprowadzania na rynek lub przywozu
na teren Polski bydła, owiec lub kóz, ich zarodków, nasienia i komórek jajowych.
Wymogi – SMR 13-15



Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji
Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o
podejrzeniu wystąpienia niżej wymienionych chorób:
księgosusz,
pomór małych przeżuwaczy,
choroba pęcherzykowa świń,
krwotoczna choroba zwierzyny płowej,
ospa owiec i ospa kóz,
choroba niebieskiego języka,
pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej,
afrykański pomór świń,
choroba guzowatej skóry bydła,
gorączka doliny Rift.
Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji
Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o
podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy lub choroby niebieskiego
języka.
Przestrzegany jest nakaz pozostawienia zwierząt w miejscu przebywania i nie
wprowadzania tam innych zwierząt w przypadku wystąpienia podejrzenia lub
wystąpieniu pryszczycy.
Przykładowe niezgodności i naruszenia
wynikające z SMR 13
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 13 pkt b
załącznika ii do rozporządzenia nr
73/2009
RODZAJ NARUSZENIA
1. Rolnik nie przestrzega obowiązku
niezwłocznego
zawiadomienia
o
podejrzeniu
wystąpienia
lub
wystąpieniu
pryszczycy
organ
Inspekcji
Weterynaryjnej
albo
najbliższy podmiot świadczący usługi
z zakresu medycyny weterynaryjnej
albo wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).
1. Stwierdzono, że rolnik nie
powiadomił o wystąpieniu
lub podejrzeniu wystąpienia
pryszczycy.
2. Rolnik nie przestrzega obowiązku
pozostawienia zwierząt w miejscu ich
przebywania i niewprowadzania tam
innych zwierząt, w przypadku
podejrzenia wystąpienia lub
wystąpieniu pryszczycy.
2.1 Stwierdzono, że rolnik
nie pozostawił w miejscu
przebywania
zwierząt
podejrzanych o wystąpienie
lub u których stwierdzono
wystąpienie pryszczycy.
2.2 Stwierdzono, że rolnik
wprowadził inne zwierzęta
do
miejsca
przebywania
zwierząt
podejrzanych
o
wystąpienie
choroby
zakaźnej.
ZASIĘG
DOTKLIWOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Przykładowe niezgodności i naruszenia
wynikające z SMR 14
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 14 pkt b
załącznika ii do
rozporządzenia nr 73/2009
1. Rolnik nie przestrzega obowiązku
niezwłocznego
zawiadomienia
o
podejrzeniu
wystąpienia
choroby
zakaźnej zwierząt organ Inspekcji
Weterynaryjnej
albo
najbliższy
podmiot świadczący usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej albo wójta
(burmistrza,
prezydenta
miasta).
Wykaz chorób do obowiązkowego
zgłoszenia:
Księgosusz
Pomór małych przeżuwaczy
Choroba pęcherzykowa świń
Choroba niebieskiego języka
Krwotoczna
choroba
zwierzyny
płowej
Ospa owiec i ospa kóz (Capripox)
Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
Afrykański pomór świń
Choroba guzowatej skóry bydła
Gorączka doliny Rift
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG
DOTKLIWOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
1. Stwierdzono, że rolnik
nie
zawiadomił
o
podejrzeniu wystąpienia
choroby
zakaźnej
zwierząt.
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Przykładowe niezgodności i naruszenia
wynikające z SMR 15
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 15 pkt
b załącznika ii do
rozporządzenia nr
73/2009
1.
Rolnik
nie
przestrzega
obowiązku
niezwłocznego
zawiadomienia organu Inspekcji
Weterynaryjnej albo najbliższego
podmiotu świadczącego usługi z
zakresu medycyny weterynaryjnej
albo wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) o podejrzeniu wystąpienia
lub
wystąpieniu
choroby
niebieskiego języka.
RODZAJ NARUSZENIA
1. Stwierdzono, że rolnik
nie przestrzega obowiązku
zawiadomienia
o
podejrzeniu wystąpienia lub
wystąpieniu
choroby
niebieskiego języka.
ZASIĘG
DOTKLIWOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Dziękuję za uwagę
Download