Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Lista jednostek , w których można realizować prace licencjackie na kierunku
oraz obszary tematyczne prac
Pielęgniarstwo
w roku akademickim 2016/2017
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO I PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz, prof. UM
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon : (61) 861-22-67, (61) 861-22-57,
1. Dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM
Obszary tematyczne prac:
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem neurologicznym,
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem neurochirurgicznym,
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem w starszym wieku.
2. Dr hab. Krystyna Górna, prof. UM
Obszary tematyczne prac:
- Problemy pielęgnacyjne u dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
- Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsacyjnymi,
- Problemy pielęgnacyjne u osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Dr Barbara Grabowska - Fudala
Obszary tematyczne prac:
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem neurologicznym,
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem neurochirurgicznym,
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem w starszym wieku.
4. Mgr Katarzyna Gołębiewska
Obszary tematyczne prac:
- opieka nad chorym z zaburzeniami psychicznymi.
5. Dr hab. Krystyna Górna, prof. UM
Obszary tematyczne prac:
- Obciążenie opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Funkcjonowanie społeczne i jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Promocja zdrowia psychicznego,
- Środowiskowa opieka psychiatryczna,
- Zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- Potrzeby osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi.
6. Dr Barbara Grabowska - Fudala
Obszary tematyczne prac:
- Poczucie wpływu na przebieg choroby w przewlekłych chorobach neurologicznych,
- Wiedza na temat udaru mózgu,
1
- Przygotowanie rodzin do sprawowania opieki nad starszym pacjentem po udarze mózgu,
- Rozpoznawanie przez pielęgniarki zaburzeń połykania u chorych neurologicznych,
- Funkcja edukacyjna pielęgniarki wobec chorych i ich opiekunów,
- Czytelnictwo wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,
- Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego,
- Doświadczenie agresji wśród pielęgniarek,
- Stres wśród studentów pielęgniarstwa podczas kształcenia praktycznego,
- Oczekiwania a rzeczywistość zawodowa – doświadczenia absolwentów
kierunku pielęgniarstwo,
- Propozycje studentów.
ZAKŁAD PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ
Kierownik : dr hab. n. biol. Grażyna Bączyk
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon: (61) 854-68-64
1. Dr hab. Grażyna Bączyk
Obszary tematyczne prac:
- pielęgniarstwo chirurgiczne,
- pielęgniarstwo reumatologiczne.
(5 miejsc)
2. Dr Urszula Kwapisz
Obszary tematyczne prac:
- pielęgniarstwo geriatryczne.
(5 miejsc)
3. Dr Beata Skokowska
Obszary tematyczne prac:
- pielęgniarstwo chirurgiczne,
- pielęgniarstwo geriatryczne.
(5 miejsc)
4. Mgr Jadwiga Pieścikowska
Obszary tematyczne prac:
- podstawy pielęgniarstwa,
- pielęgniarstwo pediatryczne.
(2 miejsca)
7. Mgr Katarzyna Kozłowska
Obszary tematyczne prac:
- pielęgniarstwo chirurgiczne,
- pielęgniarstwo reumatologiczne.
(1 miejsce)
8. Mgr Agnieszka Ulatowska
Obszary tematyczne prac:
- pielęgniarstwo geriatryczne,
- pielęgniarstwo chirurgiczne.
(1 miejsce)
2
ZAK£AD PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
Kierownik : dr hab. n. med. Danuta Dyk
Adres: ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon : (61) 655-92-39, (61) 655-92-41,
Fax : (61) 655-92-38
1. Dr hab. Danuta Dyk
2. Dr Edyta Cudak
3. Mgr pielęgniarstwa Sylwia Miętkiewicz
Obszary tematyczne:
- Opieka nad pacjentem z ostrą niewydolnością układu krążenia dziecka/osoby dorosłej,
- Opieka nad pacjentem z ostrą niewydolnością układu krążenia dziecka/osoby dorosłej,
- Zakażenia szpitalne u chorych oddziale AiITdorosłych/dzieci,
- Opieka nad pacjentem we wstrząsie ,
- Przygotowanie pacjenta do zabiegów w znieczuleniu ogólnym osoby dorosłej/dziecka,
- Ból u pacjentów w AiIT(ocena, monitorowanie),
- Przygotowanie pacjenta do zabiegów w znieczuleniu ogólnym osoby dorosłej/dziecka
KATEDRA AUKSOLOGII KLINICZNEJ I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
Kierownik : dr hab. med. Andrzej Kędzia, prof.UM
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Telefon : (61) 849-12-65, Fax : (61) 848-33-62
1. Dr n. med. Dorota Mocarska
- Działania pielęgnacyjno – terapeutyczne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z ostrą
chorobą układu oddechowego,
- Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego,
- Problemy pielęgnacyjne dziecka po zabiegu tonsillektomii – studium przypadku,
- Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z wirusową chorobą zakaźną wieku
dziecięcego,
- Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z bakteryjną chorobą zakaźną wieku
dziecięcego.
2. Dr n. o zdr. Sabina Przewoźniak
- Postępowanie pielęgniarskie w kwasicy metabolicznej u pacjenta pediatrycznego
z cukrzycą typu 1,
- Rola pielęgniarki w zapobieganiu otyłości w wieku młodzieńczym,
- Postępowanie pielęgniarskie w przebiegu ostrych powikłań w cukrzycy typu 1,
- Postępowanie pielęgnacyjno- terapeutyczne wobec dziecka z niedoborem wzrostu,
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
3
KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-179 Poznań, Telefon : (61) 854-65-77, (61) 854-65-87,
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
1. Dr n. biol. Dorota Talarska:
- Pielęgniarstwo internistyczne, geriatryczne.
2. Dr med. Maria Biskupska:
- Zdrowie kobiety, zdrowie osób w wieku podeszłym, promocja zdrowia, profilaktyka.
3. Dr n. biol. Maria Stachowska:
- Pacjent z różnymi jednostkami chorobowymi w warunkach domowych,
- Pacjent w podstawowej opiece zdrowotnej zarówno zdrowy jaki i chory,
z niepełnosprawnością niezależnie od wieku.
4. Dr med. Joanna Stanisławska:
- Pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych w tym: kardiologia, diabetologia,
pulmonologia, gastrologia, nefrologia, epidemiologia, choroby nowotworowe,
profilaktyka.
5. Dr n. o zdrowiu Magdalena Strugała:
- Pielęgnowanie człowieka w wieku podeszłym, pielęgniarstwo internistyczne,
pielęgnowanie osób niepełnosprawnych.
6. Dr n. o zdrowiu Aleksandra Zielińska:
- Rehabilitacja i pielęgnowanie przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnych
okresach życia, pacjentów leczonych chirurgicznie, ortopedycznie. Promocja
zdrowia i edukacja zdrowotna.
KATEDRA I ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon : (61) 854-69-01, (61) 854 69 00
Kierownik : prof. dr hab. Ryszard Marciniak
1. Dr n. hum. Małgorzata Posłuszna-Lamperska
Obszary tematyczne
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zdrowia, zdrowego stylu życia
i zachowań zdrowotnych.
Obszar moich badań koncentruje się również na czynnikach determinujących zdrowie. Dużą
uwagę skupiam na czynnikach warunkujących zdrowie dzieci i młodzieży i zmianach w ich
postrzeganiu wraz ze zmianą modelu zdrowia.
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół problematyki związanej z
niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną oraz diagnozą i terapią zaburzeń
mowy oraz komunikacji słownej.
- Edukacyjna rola pielęgniarki wobec pacjenta po transplantacji narządu,
- Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z chorobą przewlekłą,
- Edukacja zdrowotna dziecka hospitalizowanego i jego rodziców,
4
- Edukacyjna rola pielęgniarki wobec pacjenta po zabiegach chirurgii estetycznej
i plastycznej,
- Edukacyjna rola pielęgniarki wobec pacjenta z odmiennych kręgów kulturowych,
- Polskie i zagraniczne naukowe czasopisma pielęgniarskie,
- Polskie i zagraniczne organizacje pielęgniarskie,
- Rola żywienia u osób starszych,
- Rola poradnictwa dietetycznego i edukacji żywieniowej w zapobieganiu otyłości
i chorób cywilizacyjnych,
- Konsekwencje zdrowotne diet wegetariańskich u dzieci i osób dorosłych.
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon : (61) 854-68-17
Kierownik : dr n. med. Tomasz Maksymiuk
1. Dr n. biol. Monika Zysnarska
- Ranga pielęgniarstwa w polskim systemie opieki zdrowotnej –oczekiwania
a rzeczywistość,
- Problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta po urazie kręgosłupa-opis
Przypadku,
- Zaburzenia wodno-elektrolitowe występujące u pacjentów w starszym wieku - opis
przypadku.
2. Dr n. biol. Wiesław Kalupa
- Problemy pielęgnacyjne pacjenta po zabiegach kardiochirurgicznych – opis
przypadku,
- Zadania i rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania –
opis przypadku.
- Problematyka nadciśnienia tętniczego krwi u osób w wieku starszym opis
przypadku.
5
Lista jednostek , w których można realizować prace magisterskie na kierunku
oraz obszary tematyczne prac
Pielęgniarstwo
w roku akademickim 2016/2017
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon : (61) 861-22-67
e-mail : [email protected]
Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz, prof. UM
1. Dr hab. Andrzej Klejewski
- Ginekologia
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO I PSYCHIATRYCZNEGO
Adres: ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, telefon (61) 861-22-57
Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz, prof. UM
1. Dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM.
- Poczucie wpływu na przebieg choroby w przewlekłych chorobach neurologicznych,
- Wiedza na temat udaru mózgu,
- Przygotowanie rodzin do sprawowania opieki nad starszym pacjentem po udarze
mózgu,
- Rozpoznawanie przez pielęgniarki zaburzeń połykania u chorych neurologicznych,
- Funkcja edukacyjna pielęgniarki wobec chorych i ich opiekunów,
- Czytelnictwo wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,
- Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego,
- Doświadczenie agresji wśród pielęgniarek,
- Stres wśród studentów pielęgniarstwa podczas kształcenia praktycznego,
- Oczekiwania a rzeczywistość zawodowa – doświadczenia absolwentów kierunku
pielęgniarstwo,
- Propozycje studentów.
2. Dr hab. Krystyna Górna, prof. UM.
- Obciążenie opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Funkcjonowanie społeczne i jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Promocja zdrowia psychicznego,
- Środowiskowa opieka psychiatryczna,
- Zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- Potrzeby osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi.
3. Dr Barbara Grabowska – Fudala
- Poczucie wpływu na przebieg choroby w przewlekłych chorobach neurologicznych,
- Wiedza na temat udaru mózgu,
- Przygotowanie rodzin do sprawowania opieki nad starszym pacjentem po udarze
mózgu,
- Rozpoznawanie przez pielęgniarki zaburzeń połykania u chorych neurologicznych,
- Funkcja edukacyjna pielęgniarki wobec chorych i ich opiekunów,
6
- Czytelnictwo wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,
- Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego,
- Doświadczenie agresji wśród pielęgniarek,
- Stres wśród studentów pielęgniarstwa podczas kształcenia praktycznego,
- Oczekiwania a rzeczywistość zawodowa – doświadczenia absolwentów kierunku
pielęgniarstwo,
- Propozycje studentów.
ZAKŁAD PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ
Adres: ul. Dąbrowskiego 79, Poznań, telefon (61) 854-68-64
Kierownik: 1. Dr hab. Grażyna Bączyk
1. Dr hab. Grażyna Bączyk
- Pielęgniarstwo chirurgiczne w tym: schorzenia naczyń, przetoki jelitowe, rany
przewlekłe, urazy, edukacja chorego,
- Pielęgniarstwo reumatologiczne.
2. Dr Urszula Kwapisz
- Pielęgniarstwo geriatryczne.
3. Dr Beata Skokowska
- Pielęgniarstwo chirurgiczne,
- Pielęgniarstwo geriatryczne.
ZAKŁAD INTENSYWNEJ TERAPII I LECZENIA BÓLU
Adres: ul. Juraszów 5/12, 60-479 Poznań, telefon (61) 821-24-90
1. Dr Barbara Tamowicz
- Plazmafereza w intensywnej terapii
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ
OPIEKI
Adres: ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, telefon (61) 861-22-39,(61) 861-22-64,
(61) 861-22-38
Kierownik : dr hab. Danuta Dyk
1. Dr hab. Danuta Dyk
2. Dr Edyta Cudak
- Obciążenie pracą pielęgniarek w AiIT,
- Satysfakcja z opieki anestezjologicznej,
- Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej,
- Epidemiologia zakażeń szpitalnych,
- Obecność rodzin w czasie resuscytacji,
- Zapobieganie deliriumu u pacjentów w AiIT,
- Opieka okołooperacyjna w transplantpologii,
- Porównanie kompetencji pielęgniarek w Polsce i UE,
- Syndrom po intensywnej terapii pacjenci/rodziny,
- Proces odzwyczajania od wentylacji mechanicznej.
7
KATEDRA AUKSOLOGII KLINICZNEJ I PIELĘGNIARSTWA
PEDIATRYCZNEGO
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Telefon : (61) 849-12-65
Kierownik : dr hab. med. Andrzej Kędzia, prof. UM
1. Dr n. med. Anna Bittner-Kowalczyk
- Ocena działań pielęgnacyjnych i leczniczych prowadzonych przez rodziców
u dziecka z zakażeniem układu moczowego,
- Stan wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat szczepień ochronnych zalecanych
wieku dziecięcego,
- Znajomość zasad kompleksowego postępowania leczniczego u dzieci z atopowym
zapaleniem skóry wśród personelu pielęgniarskiego
- Ocena wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych zalecanych w wieku
dziecięcym,
- Ocena przygotowania rodziców do właściwego postępowania rehabilitacyjnego
i leczniczego u dzieci i młodzieży z wadami postawy,
- Analiza wiedzy pielęgniarek na temat kompleksowego postępowania terapeutycznego
u dzieci z niedokrwistością niedoborową,
- Ocena znajomości wiedzy i umiejętności praktycznych leczenia astmy oskrzelowej
w wieku dziecięcym wśród personelu pielęgniarskiego,
- Znajomość i realizacja zasad zdrowego odżywiania wśród młodzieży gimnazjalnej
i licealnej – analiza porównawcza.
2. Dr n. med. Dorota Mocarska
- Funkcjonowanie dzieci chorujących na białaczkę w środowisku rodzinnym i grupie
rówieśniczej,
- Ocena przygotowania rodziców do opieki nad dzieckiem z mukowiscydozą,
- Rola i zadania pielęgniarki w zapobieganiu wad postawy u dzieci w wieku
wczesnoszkolnym,
- Ocena wpływu higieny rąk na rozprzestrzenianie się zakażeń w oddziale
pediatrycznym,
- Poziom wiedzy rodziców na temat samoopieki nad dzieckiem z przewlekłą chorobą
układu oddechowego,
- Ocena poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat wpływu palenia tytoniu
na rozwój chorób nowotworowych,
- Funkcjonowanie dziecka po zabiegu laryngologicznym w grupie rówieśniczej
i środowisku rodzinnym,
- Ocena przygotowania rodziców do samoopieki nad dzieckiem z chorobą
metaboliczną.
3. Dr hab. Andrzej Kędzia, prof. UM
- Skuteczność leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu pacjentów
z somatotropinową niedoczynnością przysadki,
- Skuteczność leczenia pacjentek z Zespołem Turnera,
- Wzrost ostateczny pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki
8
leczonych rhGH, w zależności od wieku rozpoczęcia terapii,
- Stopień wyrównania glikemicznego pacjentów z cukrzycą typu I w zależności
od czasu trwania choroby,
- Stopień realizacji badań bilansowych na podstawie pomiarów wzrostu i wagi
w populacji wielkopolskiej,
- Ocena wiedzy pacjenta z cukrzycą typu I na temat choroby, w zależności od wieku,
- Ocena wiedzy rodziców dzieci chorujących na cukrzycę na temat choroby dziecka,
- Ocena wagi urodzeniowej w populacji polskiej w zależności od czasu trwania ciąży.
4. Dr med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska
- Przygotowanie pielęgniarek do opieki nad pacjentem z zapaleniem opon mózgowordzeniowych – analiza wiedzy wśród studentów pielęgniarstwa studiów
licencjackich i magisterskich,
- Funkcjonowanie dzieci chorujących na padaczkę w środowisku rodzinnym i grupie
rówieśniczej,
- Oceny wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat zalecanych szczepień ochronnych,
- Przygotowanie pielęgniarek do opieki nad dzieckiem urodzonym z wadą
ośrodkowego układu nerwowego - oczekiwania rodziców wobec personelu
pielęgniarskiego,
- Przygotowanie pielęgniarek do opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
intelektualną- oczekiwania rodziców wobec personelu pielęgniarskiego,
- Wpływ choroby jaką jest padaczka na postawy rodzin osób chorych,
- Ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat niepełnosprawności intelektualnej
u dzieci,
- Wiedza rodziców na temat postępowania i możliwych powikłań w ospie wietrznej.
5. Dr Katarzyna Majewska
- Analiza sposobu odżywiania wśród dzieci z otyłością prostą,
- Rzeczywista realizacja założeń edukacji diabetologicznej w aspekcie wyrównania
metabolicznego cukrzycy u chorych dzieci,
- Analiza stylu życia u dzieci i młodzieży z otyłością,
- Analiza przyczyn przewlekle złego wyrównania metabolicznego u dzieci z cukrzycą
typu 1,
- Ocena efektów leczenia hormonem wzrostu u dzieci z somatotropinową
niedoczynnością przysadki,
- Poziom wiedzy o chorobie i wyrównanie metaboliczne u młodzieży z cukrzycą typu
1 leczonych różnymi metodami insulinoterapii,
- Wpływ cukrzycy typu 1 na wzrastanie u chorych dzieci,
- Wpływ czynników środowiskowych na występowanie otyłości u dzieci i młodzieży.
9
6. Dr n. o zdr. Sabina Przewoźniak
- Realizacja zaleceń dietetycznych w otyłości młodzieńczej,
- Wiedza rodziców w zakresie prawidłowego postępowania w hipoglikemii u dzieci
z cukrzycą typu 1,
- Nieprawidłowe nawyki żywieniowe wśród dzieci z cukrzycą typu 1,
- Wpływ regularnego monitorowania poziomu glikemii na wyrównanie metaboliczne
cukrzycy typu1 u dzieci i młodzieży,
- Ocena występowania powikłań skórnych w miejscu podawania insuliny w wyniku
zastosowania różnych metod leczenia u dzieci z cukrzyca typu 1,
- Ocena aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1,
- Wpływ czasu trwania choroby na poziom wiedzy i umiejętności w zakresie
samokontroli u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1,
- Ocena realizacji zaleceń żywieniowych przez dzieci chorujące na cukrzycę typu 1.
KATEDRA I ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ ,
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon : (61) 854-69-01, (61)854 69 00
Kierownik : prof. dr hab. Ryszard Marciniak
2.
Dr n. med. Małgorzata Kampioni
- Ginekologia i położnictwo.
3. Dr n. hum. Urszula Kluczyńska
Obszary tematyczne
starość, ojcostwo i macierzyństwo, macierzyństwo i niepełnosprawność, seksualność,
seksualność osób starszych, seksualność osób z niepełnosprawnością, homoseksualność,
transseksualność, edukacja seksualna, sport i aktywność fizyczna, kulturystyka kobiet i
mężczyzn, sport osób niepełnosprawnych, tai chi, cielesność, zaburzenia postrzegania
własnego ciała, medykalizacja (czyli proces określania pewnych problemów, które wcześniej
takie nie były medycznymi jako medyczne i szukanie medycznych sposobów ich rozwiązań),
medykalizacja porodu, medykalizacja śmierci, tematyka kobiecości i męskości, stereotypy
płciowe, równość miedzy kobietami i mężczyznami, kobiety w zmaskulinizowanych
zawodach i mężczyźni w sfeminizowanych zawodach.
- Seksualność osób starszych. Pomiędzy potrzebami a stereotypami,
- Zaburzenia postrzegania ciał wśród mężczyzn. Problem społeczny i zdrowotny,
- Seksualność kobiet w ciąży. Mity i fakty,
- Seksualność osób z niepełnosprawnością,
- Macierzyństwo i niepełnosprawność,
- Modyfikowanie ciał, granice ciał. Od tatuażu po korektę płci,
- Orientacja seksualna a relacja pacjent-personel medyczny,
- Zdrowie osób LGBT. Analiza zjawiska,
- Prostytucja wśród studentek i studentów. Motywy i potrzeby,
- Seksualność kobiety a seksualność mężczyzny. Stereotypy, potrzeby, kultura,
- Osoba starsza jako opiekun współmałżonka. Potrzeby i oczekiwania,
- Konstruowanie roli opiekuna przez dzieci opiekujące się swoimi starszymi rodzicami,
10
- Osoba starsza i opieka instytucjonalna,
- Definiowanie kobiecości przez stare kobiety/Definiowanie męskości przez starych
Mężczyzn,
- Kobiety w zmaskulinizowanych zawodach i mężczyźni w sfeminizowanych
zawodach.
Analiza zjawiska.
4. Dr n. hum. Małgorzata Posłuszna-Lamperska
Obszary tematyczne
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zdrowia, zdrowego stylu życia
i zachowań zdrowotnych.
Obszar moich badań koncentruje się również na czynnikach determinujących zdrowie. Dużą
uwagę skupiam na czynnikach warunkujących zdrowie dzieci i młodzieży i zmianach w ich
postrzeganiu wraz ze zmianą modelu zdrowia.
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół problematyki związanej z
niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną oraz diagnozą i terapią zaburzeń
mowy oraz komunikacji słownej.
Propozycje tematów prac magistesrkich
- Jakość życia kobiet niepełnosprawnych,
- Jakość mężczyzn niepełnosprawnych,
- Kobieta niepełnosprawna w życiu rodzinnym społecznym i zawodowym,
- Mężczyzna niepełnosprawny w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
- Sytuacja kobiety w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym,
- Jak być piękną kobietą - niepełnosprawne modelki na wybiegu,
- Rola mediów w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawności,
- Dziecko z ADHD – możliwości wykorzystania technik arteterapeutycznych,
- Czas wolny dzieci wiejskich i jego wpływ na ich zdrowie,
- Profilaktyka prozdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej – analiza reklam telewizyjnych
i radiowych,
- Wpływ reklamy produktów spożywczych na zachowania żywieniowe młodych
konsumentów,
- Wiedza rodziców na temat prawidłowego odżywiania dzieci w aspekcie wybranych chorób
cywilizacyjnych,
- Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży szkolnej,
- Zachowania żywieniowe osób starszych zamieszkujących miasto i wieś,
- Zwyczaje żywieniowe i styl życia osób otyłych,
- Problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego.
11
5. Dr n. o zdrowiu Anna Maria Stanek
Obszary tematyczne prac magisterskich
Relacje edukacyjne pomiędzy pielęgniarką, położną a pacjentem i jego rodziną.
Komunikacja w procesie opieki nad pacjentem i jego rodziną.
Pedagogika specjalna - elementy dotyczące opieki, terapii, wychowania.
Wiedza medyczna i prozdrowotna jako element wychowawczy w grupie dzieci i młodzieży.
Elementy zarządzania w opiece zdrowotnej.
6. Dr n. hum. Karolina Szczeszek
Obszary tematyczne
Określenie mechanizmów edukacyjnych ukierunkowanych na ukształtowanie zdrowego stylu
życia jednostki.
Analiza potrzeb edukacyjnych pacjentów względem wiedzy z zakresu medycyny i nauk
medycznych.
Kształtowanie/ reedukacja wzorców zachowań prozdrowotnych pacjentów.
Wyznaczniki prawidłowej komunikacji w relacji pacjent a przedstawiciel zawodów
medycznych.
Komunikowanie alternatywne i wspomagające z osobami z zaburzeniami w komunikowaniu
się.
Analiza zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej: z pacjentem, jego rodziną oraz
z zespołem terapeutycznym.
Zasady efektywnego komunikowania się z pacjentem w różnego typu
sytuacjach
zawodowych.
Stosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
w medycynie.
Zastosowania współczesnej telemedycyny w pracy pielęgniarki/położnej/ratownika
medycznego/ fizjoterapeuty/elektroradiologa/ menedżera służby zdrowia/lekarza.
Rola i znaczenie technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji z zakresu nauk
medycznych.
Kształcenie zdalne jako forma wspomagająca edukacje studenta medycyny.
Wolontariat i jego wartość edukacyjna w budowaniu doświadczenia zawodowego studentów
medycyny/kierunków medycznych.
Samokształcenie jako element rozwoju profesjonalizmu pracowników ochrony zdrowia.
Praca pielęgniarki/położnej/fizjoterapeuty w zakresie promocji zdrowia i edukacji
prozdrowotnej.
Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego pacjenta poprzez działania
twórcze w kontakcie ze sztuką.
Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej
w pracy z dziećmi/ młodzieżą/osobami dorosłymi/seniorami/osobami niepełnosprawnymi.
Plastykostymulacja - metody i techniki plastyczne w terapii pacjenta.
12
ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adres : ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, Telefon : (61) 854-72-73, Fax : (61) 854-72-74
Kierownik : prof.dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs
1. Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk
Obszary tematyczne: psychologia zdrowia i choroby, stres choroby
Przykładowe tematy:
1. Zasoby psychiczne pacjenta a radzenie sobie z chorobą,
2. Występowanie zaburzeń nastroju wśród matek dzieci hospitalizowanych
długoterminowo,
3. Potrzeby pacjenta a stopień ich zaspokojenia przez personel medyczny,
4. Czynniki wpływające na postawę wobec choroby u pacjenta po rozpoznaniu choroby
nowotworowej.
2. Dr Maia Stanisławska-Kubiak
Obszary:
1. Stres
2. Psychoterapia
3. Komunikacja terapeutyczna
4. Choroby przewlekłe
5. Trauma
6. Choroby psychosomatyczne
7. Uzależnienia
Przykładowe tematy:
1. Sytuacja życiowa pacjentów z chorobą przewlekłą,
2. Przestrzeganie zaleceń medycznych,
3. Komunikowanie z pacjentem,( komunikowanie w grupie zawodowej, trudności
i problemy dotyczące komunikowania z pacjentem),
4. Relacje personel medyczny-pacjent w opinii pacjentów i przedstawicieli zawodów
medycznych,
5. Życie z chorobą/niepełnosprawnością – ludzie chorzy o swoim życiu z chorobą,
6. Marginalizacja społeczna ludzi chorych, z różnymi typami zaburzeń,
7. Reakcje psychologiczne pacjenta przewlekle chorego, objętego opieką paliatywną,
8. Żałoba i systemy wsparcia dla osieroconych (fizjologiczna, patologiczna, u dzieci),
9. Leczący wymiar relacji terapeutycznej,
10. Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych,
11. Trudności psychospołeczne pacjentów chorych przewlekle,
12. Tematyka z zakresu diabetologii: dziecięcej. Edukacja i pielęgnacja osób z cukrzycą
oraz ich rodziny.
3. Dr Marcin Cybulski
Obszary tematyczne:
Transport medyczny.
Przykładowe tematy:
1. Pielęgniarka systemu PRM jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego – analiza
zjawiska w Polsce.
13
4. Dr Katarzyna Warchoł Biedermann
Obszary tematyczne:
1. Psychologiczne metody łagodzenia bólu,
2. Ocena umiejętności radzenia sobie z bólem u pacjenta,
3. Psychospołeczne problemy opiekunów osób z chorobą Alzheimera lub inną chorobą
otępienną,
4. Psychospołeczne problemy opiekunów osób z chorobą przewlekłą,
5. Poziom stresu u pielęgniarek pracujących z osobami z chorobą Alzheimera,
6. Postawy i wiedza na temat choroby Alzheimera
Wybrane tematy prac magisterskich
- Postawy personelu medycznego wobec osób z chorobą Alzheimera,
- Internet jako źródła wsparcia dla opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera,
- Wiedza personelu medycznego na temat chorób neurodegeneracyjnych układu nerwowego
takich jak choroba Alzheimera.
KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH ( Wydział Nauk o Zdrowiu)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon : (61) 854 69 11
Kierownik : prof. dr hab. Michał Musielak
1. Prof. dr hab. Michał Musielak
Obszar tematyczny prac:
1. Etyczne aspekty zawodów medycznych i funkcjonowanie opieki zdrowotnej,
2. Społeczno-kulturowe aspekty opieki zdrowotnej,
3. Historia instytucji ochrony zdrowia.
2. Dr n. hum Jan Domaradzki
Obszar tematyczny prac: socjologia medycyny, zdrowia i choroby, tanatosocjologia
- Chorowanie w warunkach oddziału szpitalnego,
- Postawy społeczne i personelu medycznego wobec choroby i śmierci,
- Problemy w komunikacji pielęgniarka pacjent,
- Społeczne postrzeganie zawodu pielęgniarki,
- Problemy opiekunów pacjentów z chorobą przewlekłą,
- Psychospołeczne aspekty choroby przewlekłej.
3. Dr hab. Adam Czabański
Obszar tematyczny prac: Kwestie komunikacji pielęgniarki z pacjentem; Wybrane aspekty
zachowań patologicznych pacjentów na terenie szpitala; szeroko pojęte społeczne aspekty
pracy pielęgniarki.
4. Dr n. o zdrowiu Piotr Kordel
Obszar tematyczny prac:
- Społeczne aspekty zdrowia i choroby
- Socjologia medycyny
- Polityka społeczna i zdrowotna
- Społeczne, polityczne i prawne aspekty funkcjonowania samorządów zawodów medycznych
14
5. Dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska
Obszar tematyczny prac: etyka i bioetyka, nowoczesne technologie, proces pielęgnowania
i diagnozy w pielęgniarstwie z wykorzystaniem ICNP, wielokulturowość.
- Problemy pielęgnacyjne w opiece na pacjentem wielokulturowym.
- Postawy etyczne personelu medycznego w pracy z pacjentem.
- Problemy w komunikacji pielęgniarka - pacjent wielokulturowy.
- Proces pielęgnowania z wykorzystaniem za pomocą ICNP i z użyciem innych języków
medycznych.
- problemy bioetyczne w pracy pielęgniarki/pielęgniarza.
- nowoczesne technologie w pracy pielęgniarki/pielęgniarza; tele nursing, mobilne aplikacje,
elektroniczna dokumentacja medyczna
KATEDRA i ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Telefon (61) 854-65-77, 854-65-78
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
1.
2.
3.
4.
5.
Prof. zw. dr hab. med. Jacek Wysocki:
Profilaktyka chorób u dzieci, choroby dziecięce, choroby zakaźne.
Dr med. Ilona Małecka:
Profilaktyka chorób u dzieci, choroby dziecięce, choroby zakaźne.
Dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska:
Profilaktyka chorób u dzieci, choroby dziecięce, choroby zakaźne.
Dr n. o zdrowiu Katarzyna Wiśniewska:
Epidemiologia, zdrowie publiczne, profilaktyka, wrodzone wady rozwojowe.
Dr n. med. Jana Krzysztoszek:
Badania epidemiologiczne dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia, poziomu
wiedzy żywieniowej i oceny poziomu aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa.
PRACOWNIA PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Telefon (61) 854-64-97
1. Dr n. biol. Dorota Talarska:
Geriatria, gerontologia, choroby przewlekłe: stan funkcjonalny, jakość życia, jakość
opieki, poziom samoopieki, organizacja opieki.
2. Dr med. Maria Biskupska:
Zdrowie kobiety, zdrowie osób w wieku podeszłym, promocja zdrowia, profilaktyka.
3. Dr n. biol. Maria Stachowska:
Dostępność do świadczeń w rodzaju podstawowa Opieka Zdrowotna, dostępność
do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, pacjent w wieku podeszłym, jakość
życia.
4. Dr med. Joanna Stanisławska:
Pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych w tym: kardiologia, diabetologia,
pulmonologia, gastrologia, nefrologia, epidemiologia, choroby nowotworowe,
profilaktyka.
15
5. Dr n. o zdrowiu Magdalena Strugała:
Pielęgniarstwo geriatryczne, pielęgniarstwo internistyczne, pielęgnowanie osób
niepełnosprawnych, edukacja pacjentów.
6. Dr n. o zdrowiu Aleksandra Zielińska:
Rehabilitacja i pielęgnowanie przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnych
okresach życia, pacjentów leczonych chirurgicznie, ortopedycznie. Promocja zdrowia
i edukacja zdrowotna.
PRACOWNIA MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKIWEGO
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Telefon (61) 854-64-97
1. Dr hab. n. o zdrowiu Bartosz Bilski:
Profilaktyka chorób, higiena pracy.
PRACOWNIA ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Telefon (61) 854-65-75
1. Dr med. Ewelina Wierzejska:
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna.
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, Telefon : (61) 854 71 70, Fax : (61) 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
6. Dr Izabela Skibińska
Styl życia mężczyzn a ocena wybranych parametrów nasienia
Wpływ wybranych czynników fizycznych na parametry nasienia mężczyzn
Wiedza rodziców na temat szczepień zalecanych u dzieci i młodzieży
KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Telefon : (61) 854-60-00, Fax : (61) 854-65-74
Kierownik : dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM
1. Dr n. med. Ewa Zasadzka, [email protected]
- Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia,
- Analiza samooceny samopoczucia wśród osób starszych,
- Analiza zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych i możliwości jej realizacji,
- Rola terapii zajęciowej we wspomaganiu fizjoterapii pacjentów,
- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w leczeniu
osób z różnymi zaburzeniami funkcjonalnymi,
- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w leczeniu
osób z problemami zaburzeń równowagi,
- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w leczeniu
osób z zaburzeniami funkcji poznawczych,
16
- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w pracy
z osobami zamieszkującymi DPS.
2. Dr Sławomir Tobis, [email protected]
- Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia.
- Fotografia i metody wizualne w zastosowaniach terapeutycznych,
- Robot i nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi,
- Zagadnienia opieki i terapii w środowisku zamieszkania.
3. Dr Mirosława Cylkowska-Nowak, [email protected]
- Terapia zajęciowa osób o wybranej charakterystyce (np. osób z chorobą przewlekłą,
osób starszych, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci
z niepełnosprawnością fizyczną, dzieci zaniedbanych),
- Projekty programów terapii zajęciowej,
- Analiza potrzeb zajęciowych i opiekuńczych osób o wybranej charakterystyce,
- Projekty programów edukacji zdrowotnej/terapeutycznej,
- Dzieci i dzieciństwo z chorobą przewlekłą – aspekty społeczne, edukacyjne,
rozwojowe,
- Edukacja terapeutyczna dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny,
- Szpital i leczenie w doświadczeniach dzieci i ich rodzin,
- Zmęczenie a choroba przewlekła,
- Arteterapia/muzykoterapia jako terapia wspomagająca pacjentów o wybranej
charakterystyce,
- Samotność w zmaganiu się z chorobą/niepełnosprawnością.
4. Dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM, [email protected]
- Wpływ czynników środowiskowych na rozwój chorób skóry,
- Świadomość ochrony przed promieniowaniem słonecznym w profilaktyce
nowotworów skóry,
- Jakość życia osób w wieku podeszłym,
- Jakość życia w chorobach skóry.
KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ANGIOLOGII
(Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chęciński
Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, Tel: (061) 846 45 31, (061) 846 45 30
1. Dr n. med. Tomasz Synowiec
- Fizjoterapia w przewlekłym niedokrwieniu kończyn,
- Porównanie treningu marszowego nadzorowanego i nienadzorowanego w leczeniu
chromania przestankowego,
- Porównanie metod fizjoterapii u pacjentów leczonych z powodu tętniaka aorty
brzusznej metodą klasyczną i metodą wewnątrznaczyniową.
17
2. Dr n. med. Marcin Warot
- Rola kompresjo terapii w leczeniu chorób żył,
- Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych,
- Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich w życiu codziennym.
3. Dr n. med. Maciej Micker
- Trening marszowy w leczeniu chorych z miażdżycą tętnic,
- Fizjoterapia u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi,
- Przyczyny powstawania oraz możliwości zapobiegania i leczenia owrzodzeń
żylnych,
- Rola kompresjo terapii w obrzęku limfatycznym.
4. Dr n. med. Wojciech Zieliński
- Usprawnianie chorych po rozległych zabiegach operacyjnych na jamie brzusznej,
- Powikłania u chorych unieruchomionych,
- Chromanie przestankowe – metody leczenia fizjoterapeutycznego.
KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Rusa 25A, 61-245 Poznań, Telefon : (61) 873 83 03, (61)873 83 00,
Kierownik : prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
1. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis
- Ocena sprawności osób starszych,
- Wielkie Zespoły Geriatryczne
2. Dr hab. Arkadiusz Styszyński
- Ocena sprawności osób starszych,
- Wielkie Zespoły Geriatryczne.
3. Dr hab. Maciej Sopata
- Leczenie objawów w zaawansowanej chorobie nowotworowej,
- Profilaktyka przeciwodleżynowa,
- Leczenie odleżyn i ran przewlekłych takich jak owrzodzenia żylne,
- Leczenie obrzęku limfatycznego,
- Kompresjoterapia w niewydolności żylnej i/lub obrzęku limfatycznym.
4. Dr Roma Krzymińska- Siemaszko
- Ocena siły mięśniowej u osób starszych.
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon (61) 854-68-17
Kierownik : dr n. med. Tomasz Maksymiuk
1. Dr n. biol. Monika Zysnarska
- Choroby jelita grubego w aspekcie działań prewencyjnych,
- Problemy bio-psycho-społeczne występujące u osób starszych, niepełnosprawnych
w środowisku domowym,
- Pielęgniarska opieka długoterminowa - szanse i zagrożenia w polskim systemie
opieki zdrowotnej.
18
2. Dr n. biol. Wiesław Kalupa
- Opieka pielęgniarska nad pacjentem w udarze niedokrwiennym mózgu,
- Dieta jako czynnik zapobiegania miażdżycy.
3. Dr n. med. Tomasz Maksymiuk
- Bezpieczeństwo pacjenta rola państwa w opiece zdrowotnej,
- Kto jest odpowiedzialny za zdrowie społeczeństwa?
ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII
Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Żaba
Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań TEL. 61 / 869-12-85, 869-15-72
1. Prof. dr hab. Ryszard Żaba
2. Dr n. med. Adriana Polańska
3. Dr n. med. Michał Kowalczyk
Przykładowe tematy prac:
- Epidemiologia HIV i AIDS w Polsce w latach 1990-2000,
- Uzależnienie od solarium wśród klientów gabinetów odnowy biologicznej,
- Świadomość zagrożeń wynikających z opalania wśród studentów środowiska
poznańskiego,
- Analiza negatywnych aspektów pracy w solarium,
- Słońce w łuszczycy – przyjaciel czy wróg?
- Ryzyka podczas wykonywania laseroterapii,
- Rozwój organizacji zwalczających HIV/AIDS w Polsce od roku 1980,
- Balneoterapia i helioterapia w leczeniu chorób skóry,
- Analiza chorych leczonych fototerapią w Poradni Fizykoterapii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu w latach 2008-2012,
- Krioterapia – współczesne wskazania i przeciwwskazania, metody w dermatologii
i rehabilitacji,
- Pielęgnacja skóry u chorych leczonych doustnymi retinoidami,
- Balneoklimatologia w profilaktyce i leczeniu chorób skórnych,
- Jontoforeza w leczeniu nadmiernej potliwości dłoni i stóp,
- Wpływ promieniowania ultrafioletowego na jakość życia pacjentów z łuszczycą,
- Analiza rodzaju ekspozycji na słońce u pacjentów z nowotworami skóry,
- Znaczenie aktywności fizycznej w łuszczycy,
- Analiza uzdrowisk w Polsce pod kątem leczenia łuszczycy pospolitej,
- Zabiegi balneoklimatoterapeutyczne w leczeniu łuszczycy,
- Krioterapia w wybranych chorobach skóry.
19
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
Kierownik: dr Barbara Stawińska-Witoszyńska
Obszary tematyczne:
1. Dr n. med. Jerzy Gałęcki
- Epidemiologia nowotworów złośliwych w Wielkopolsce
lub
- Indywidualne tematy z obszaru epidemiologii, w zależności od zainteresowań
Studentów.
2. Dr hab. n. med. Barbara Stawińska- Witoszyńska
- Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce.
3. Dr n. med. Małgorzata Krzywińska- Wiewiorowska
- Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce.
KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ
(Wydział Farmaceutyczny)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Telefon : 854 68 94, Fax : 854 68 94
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
1. Dr Tomasz Zaprutko
- Recepta pielęgniarska – ocena wpływu na usprawnienie systemu opieki zdrowotnej
w Polsce.
ZAKŁAD ZDROWIA BUBLICZNEGO (Wydział Lekarski I)
Adres: Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Tel. 61/ 854-68-17
Kierownik: dr n. med. Tomasz Maksymiuk
1. Dr n. med. Izabella Kara
1. Wiedza o zagrożeniu chorobami układu krążenia u pacjentów z cukrzycą.
2. Aktywność fizyczna i dieta- czy ważne u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym?
2. Dr n. biol. Monika Zysnarska
1. Choroby jelita grubego w aspekcie działań prewencyjnych.
2. Problemy bio-psycho-społeczne występujące u osób starszych, niepełnosprawnych w
środowisku domowym.
3. Pielęgniarska opieka długoterminowa - szanse i zagrożenia w polskim systemie opieki
zdrowotnej.
3. Dr n. med. Renata Adamek
1. Choroby immunologiczne w Polsce.
2. Problem otyłości i nadwagi w Polsce i na świecie.
4. Dr n. biol. Wiesław Kalupa
20
1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w udarze niedokrwiennym mózgu.
2. Dieta jako czynnik zapobiegania miażdżycy
5. Dr n. med. Tomasz Maksymiuk
1. Bezpieczeństwo pacjenta rola państwa w opiece zdrowotnej.
2. Kto jest odpowiedzialny za zdrowie społeczeństwa?
II KLINIKA KARDIOLOGII (Wydział Lekarski II)
Adres: Centrum Medyczne HCP 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194
Tel. 61/ 22-74-160 e-meil: [email protected]
Kierownik Kliniki prof. dr hab. Andrzej Szyszka
Proponowani promotorzy i obszary tematyczne prac:
1. Prof. Andrzej Szyszka
- wiedza pacjentów o czynnikach ryzyka choroby wieńcowej,
- rola witaminy D w kardiologii,
- skuteczność programów zwalczania nałogu palenia papierosów.
2. Dr Anna Nowicka
- wiedza pacjentów o przewlekłej niewydolności serca,
- chory po wszczepieniu zastawki serca,
- chory po wszczepieniu stentów wieńcowych.
3. dr Rafał Dankowski
- wiedza pacjentów o migotaniu przedsionków,
- pacjent ze stymulatorem serca,
- pacjent z kardiowerterem – defibrylatorem serca.
21
Opracował: Hanna Lisiecka
nr telefonu: (061) 8 612 213
adres e-mail: [email protected]
22
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards