prawidłowy rozwój widzenia u dzieci

advertisement
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
U DZIECI
ORAZ
POMOCE WYKORZYSTYWANE
DO STYMULACJI PODSTAWOWYCH
SPRAWNOŚCI WZROKOWYCH
Na podstawie:
M. Walkiewicz-Krutak,
Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci
słabowidzących,
Wyd. APS, Warszawa 2009
Opracowały:
Barbara Wróbel
Anna Olszowska
Barbara Jurowicz
Rozwój zdolności widzenia
Podstawowymi warunkami
prawidłowego rozwoju widzenia są:
 prawidłowo zbudowany i funkcjonujący układ wzrokowy,
 odpowiednie światło,
 obecność bodźców wzrokowych.
Rozwój zdolności widzenia
Dlaczego ważne jest poznanie etapów rozwoju widzenia
i rozumienie uwarunkowań tego rozwoju
przez specjalistów pracujących z dziećmi słabo widzącymi?
 wiedza na temat rozwoju widzenia daje obraz możliwości wzrokowych dzieci
w różnym wieku;
 znajomość prawidłowego rozwoju widzenia pomaga rozpoznać nieprawidłowości
tego rozwoju, które mogą wskazywać na uszkodzenie układu wzrokowego lub
uszkodzenie neurologiczne;
 znajomość etapów rozwoju widzenia jest niezbędna do przeprowadzenia
funkcjonalnej oceny możliwości wzrokowych dziecka;
 wiedza o rozwoju widzenia jest niezbędna do prowadzenia efektywnej stymulacji
wzroku
Rozwój zdolności widzenia
W procesie rozwoju widzenia oczekuje się, że pewne funkcje wzrokowe
pojawią się i dojrzeją w określonym wieku.
Obserwuje się jednak różnice w tempie dojrzewania wzrokowego dzieci
znajdujących się w tym samym wieku chronologicznym.
Indywidualna różnorodność w osiąganiu poziomów rozwojowych może
być znaczna – często z odchyleniem do ośmiu tygodni od normy
w pierwszym roku życia.
Na tempo rozwoju widzenia mogą mieć wpływ czynniki wewnętrzne (np.
choroba) lub zewnętrzne, środowiskowe (np. brak odpowiedniej stymulacji
i okazji do wykorzystywania widzenia).
Rozwój zdolności widzenia
Najważniejszym okresem dla rozwoju widzenia
jest pierwsze sześć – siedem lat życia dziecka.
Pojawiają się wówczas i doskonalą zarówno funkcje
optyczne jak i percepcyjne.
Rozwój zdolności widzenia
Układ wzrokowy człowieka w momencie narodzin nie jest
w pełni dojrzały, dlatego noworodek ma ograniczone
możliwości wzrokowe.
Tuż po urodzeniu gałka oczna, drogi wzrokowe oraz
ośrodki wzrokowe w mózgu odpowiedzialne za widzenie
nie są jeszcze w pełni wykształcone.
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
Narodzenie - 1 miesiąc
 już od pierwszego dnia życia obserwuje się reakcje źrenic na światło,
 początkowo krótki czas czujności wzrokowej – noworodek reaguje
na
bodźce wzrokowe, które znajdą się w obrębie jego pola widzenia
w bliskiej odległości od twarzy,
 reaguje na światło (odwraca głowę w kierunku okien i lamp, wpatruje się
w okna, światła, jasne ściany),
 preferuje umiarkowane światło,
 lepiej reaguje na bodźce poruszające się niż statyczne,
 w chwili urodzenia wrażliwość na kontrast jest niska, dlatego noworodek
w pierwszych tygodniach życia reaguje na bodźce wzrokowe o wysokim
kontraście, głównie czarno-białe,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
Narodzenie - 1 miesiąc
 dłużej patrzy na wzory niż na obiekty o jednolitym
kolorze; preferuje proste wzory /paski, szachownica, kształty
geometryczne, proste zarysy np. zwierząt, przedmiotów/,
 reaguje na twarze /na krótko zatrzymuje spojrzenie na
twarzy, bada wzrokowo twarz, ale zatrzymuje wzrok
głównie na zewnętrznych cechach twarzy – linii włosów,
brodzie/,
fiksuje wzrok – fiksacja jednooczna,
naprzemienna, ma trudności z koordynacją ruchów oczu,
 krótko
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
Narodzenie - 1 miesiąc
 śledzi /podąża wzrokiem za poruszającym się obiektem/
w linii poziomej /na początku bez przekraczania linii
środkowej ciała/, brak płynności śledzenia, może nie nadążać
ruchami oczu za obiektem,
 przenosi spojrzenie - potrzebuje jednak czasu na zapoznanie
się z obiektem i przyzwyczajenie zanim przeniesie spojrzenie,
 ostrość wzroku – około 30-krotnie mniejsza niż prawidłowa
ostrość wzroku osoby dorosłej,
 pole widzenia – reaguje wzrokowo w obszarze do 20,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
Drugi – trzeci miesiąc
 wpatruje się w obiekty o jaskrawych barwach i złożonych wzorach,
dłużej patrzy na obiekty żółte i czerwone,
 dłużej patrzy na ruchome obiekty,
 śledzi w linii poziomej, pionowej i po okręgu; śledzi ruch osób
poruszających się w pobliżu,
 bada wzrokowo twarz – przygląda się wewnętrznym elementom
twarzy, jak oczy, nos, usta,
 bada wzrokowo bliskie otoczenie – przeszukuje, lokalizuje
i utrzymuje spojrzenie na obiektach wzrokowych znajdujących się
w różnych odległościach od oczu,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
drugi - trzeci miesiąc
 początki fiksacji obuocznej, a co za tym idzie początki koordynacji obojga
oczu i rozwijania się konwergencji,
 szybciej i bardziej precyzyjnie przenosi spojrzenie między obiektami
znajdującymi się w podobnej odległości od oczu w różnych obszarach pola
widzenia,
 rozwija się zdolność akomodacji, szybciej przenosi spojrzenie z obiektów
bliższych na oddalone – do 75 cm,
 nawiązuje i utrzymuje kontakt wzrokowy, uśmiecha się
z dorosłym:
w interakcji
- dziecko uśmiecha się, kiedy patrzy w oczy dorosłego lub na jego twarz, dorosły
wzmacnia te reakcje uśmiechem, mówieniem do dziecka, dotykaniem;
- dziecko uśmiecha się patrząc na twarz dorosłego bez żadnych wzmocnień ze
strony dorosłego;
- dziecko może się uśmiechać do rysunku twarzy,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
drugi - trzeci miesiąc
 zaczyna przyglądać się własnym rękom i obserwować ich ruchy,
 zaczyna wyciągać ręce w kierunku obiektów wzrokowych,
 przenosi spojrzenie w kierunku źródła dźwięku,
 dłużej patrzy na nowe obiekty,
 w wieku trzech miesięcy ostrość widzenia wzrasta do 0,1,
 ma dobrą wrażliwość na kontrast (badane dużymi obiektami),
 pole widzenia obejmuje obszar do 60,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
czwarty - piaty miesiąc

bada wzrokowo swoje dłonie:
- zbliża je do oczu, aby lepiej obserwować ruchy palców,
- obserwuje swoje dłonie bawiąc się nimi w linii środkowej ciała,

sięga w kierunku obiektów wzrokowych i chwyta je:
- przenosi spojrzenie z dłoni na obiekt i z powrotem;
- patrzy i sięga po różne przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki,
- patrzy na obiekty podczas sięgania i manipulacji nimi;
- przenosi zabawki do ust pod kontrolą wzroku,
 szybko przenosi spojrzenie i zainteresowanie z jednego przedmiotu na inny,

częściej fiksuje obuocznie niż jednoocznie, a wraz z tym zaczyna rozwijać się widzenie przestrzenne,
 znacznie rozszerza się zasięg widzenia i zasięg uwagi wzrokowej – obserwuje upadające zabawki,
oddalające się osoby,

ma prawie pełne pole widzenia,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
szósty- siódmy miesiąc
 ma w pełni skoordynowane ruchy obojga oczu: w pełni rozwinięta fiksacja
obuoczna, oczy są ustawione równolegle i współpracują ze sobą (każde
odchylenie obserwowane po ukończeniu szóstego miesiąca życia powinno być zbadane przez
lekarza okulistę!!!),

precyzyjnie, szybko akomoduje,
 śledzi we wszystkich kierunkach spojrzenia,
 wykonuje szybkie i dokładne ruchy sakkadowe /ruchy gałek ocznych między
dwoma fiksacjami pozwalające na przeniesienie spojrzenia/

ma zbliżoną do pełnej ostrość wzroku,
 ma pełne pole widzenia,
 rozwija koordynację oko – ręka,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
szósty- siódmy miesiąc
 manipuluje przedmiotami pod kontrolą wzroku,
 przejawia początki pamięci wzrokowej, rozpoznaje
wzrokowo znane mu osoby i obiekty,
 odmiennie reaguje na różny wyraz twarzy, potrafi
różnicować wyraz szczęścia, zaskoczenia i strach,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
ósmy- dwunasty miesiąc



patrzy na małe przedmioty, podąża wzrokiem za nimi, sięga po coraz mniejsze
obiekty (roczne dziecko ma pełną wartość ostrości wzroku czyli 1,0),
manipuluje małymi obiektami pod kontrolą wzroku,
w złożonych obiektach wyróżnia szczegóły, precyzyjnie do nich sięga i manipuluje
nimi,

widzi otwory, zagłębienia i wkłada w nie palce,

jest biegłe w eksploracji nowych obiektów,

przejawia początki zainteresowania obrazkami, zatrzymuje spojrzenie na
obrazkach, przewraca strony w książeczce pod kontrolą wzroku,

zdaje sobie sprawę, że obiekty wzrokowe mogą być schowane w innych lub pod
innymi,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
ósmy- dwunasty miesiąc


rozwija się pamięć wzrokowa, dziecko rozróżnia członków
rodziny i obcych,
podąża w kierunku bodźców wzrokowych,

naśladuje niektóre ekspresje twarzy i proste czynności (także
wymagające posługiwania się narzędziami np. łyżką, kredką),

nawiązuje kontakt wzrokowy z dorosłymi ze znacznej
odległości,

kontroluje wspólne pole uwagi wzrokowej z dorosłym (przenosi
uwagę wzrokową z osoby na obiekt),
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
drugi rok życia
o sprawności optyczne są już dobrze rozwinięte,
o wzrok jest ciągle dominującym sposobem porozumiewania się,
o wzrok służy uczeniu się przez naśladownictwo,
o wzrok pełni istotną funkcję w integrowaniu informacji pochodzących
z różnych zmysłów,
o rozwój zdolności poznawczych wpływa na doskonalenie się zachowań
wzrokowych,
o
intensywnie rozwijają się funkcje optyczno-percepcyjne, czyli rozróżnianie,
rozpoznawanie i identyfikowanie obiektów wzrokowych (najpierw konkretnych
obiektów i czynności, potem ich reprezentacji graficznych)
o dziecko jest w stanie długo utrzymać uwagę na przedmiocie eksploracji,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
drugi rok życia
o przejawia większe zainteresowanie nowymi obiektami
i zdarzeniami,
o jest podatne na kierowanie jego uwagą wzrokową, zabiega
o wspólne pole uwagi wzrokowej,
o naśladuje gesty,
o doskonali się pamięć wzrokowa (dziecko np. szuka określonych
zabawek),
o na podstawie informacji wzrokowych dziecko rozpoznaje i nazywa
charakterystyczne cechy przedmiotów i ludzi,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
trzeci - piąty rok życia
• dobiera konkretne przedmioty i ich reprezentacje według koloru, kształtu, wielkości
i funkcji,
•
rozróżnia i identyfikuje kształty i szczegóły na obrazkach,
•
dobiera obrazki przedmiotów do konkretnych przedmiotów i obrazków,
•
rysuje linie i kształty według wzoru,
•
odróżnia małe obiekty wzrokowe położone blisko siebie,
•
rozróżnia, rozpoznaje i identyfikuje barwy i ich odcienie,
•
identyfikuje obraz przedmiotu na podstawie widocznej części obrazka,
•
składa układanki przedstawiające kształty, przedmioty, scenki,
• identyfikuje zdarzenia na obrazkach i opowiada historyjki obrazkowe,
PRAWIDŁOWY ROZWÓJ WIDZENIA
szósty - siódmy rok życia
 identyfikuje i odtwarza figury i znaki abstrakcyjne,
 rozpoznaje i nazywa brakujące szczegóły na obrazku,

rozpoznaje i identyfikuje podobieństwa i różnice w zakresie liter
i wyrazów,
 identyfikuje litery pisane różnymi rodzajami druku,
 kojarzy wyraz z obrazkiem,
 identyfikuje wyrazy (czyta),
 odtwarza znaki abstrakcyjne z pamięci (pisze).
POMOCE
WYKORZYSTYWANE DO STYMULACJI
PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI WZROKOWYCH
Podstawowe sprawności wzrokowe/ funkcje optyczne/
- to takie umiejętności, które są związane z kontrolowaniem
ruchów gałek ocznych.
1.
2.
Funkcje optyczne to:
lokalizowanie wzrokiem – czyli umiejętność
odszukiwania bodźca wzrokowego;
fiksacja – czyli umiejętność utrzymania spojrzenia na
obiekcie wzrokowym przez co najmniej 3 sekundy;
POMOCE
WYKORZYSTYWANE DO STYMULACJI
PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI WZROKOWYCH
3.
śledzenie – czyli umiejętność podążania wzrokiem za
poruszającym się bodźcem wzrokowym;
4.
konwergencja (inaczej zbieżność) – czyli zdolność
równoczesnego ruchu obu gałek ocznych do wewnątrz
podczas patrzenia na obiekty znajdujące się w bliskiej
odległości;
5.
przenoszenie spojrzenia – czyli umiejętność przeniesienia
fiksacji z jednego bodźca na inny/ruchy gałek ocznych między
dwoma fiksacjami pozwalające na przeniesienie spojrzenia nazywa się
ruchami sakkadowymi lub sakkadami/.
POMOCE
WYKORZYSTYWANE DO STYMULACJI
PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI WZROKOWYCH
6.
przeszukiwanie wzrokiem – czyli umiejętność
systematycznego przeszukiwania wzrokiem otoczenia w celu
zlokalizowania określonego bodźca wzrokowego;
7.
wodzenie – czyli umiejętność obwodzenia wzrokiem , np. po
konturach przedmiotu,
8.
akomodacja –czyli zmiana siły refrakcji soczewki oka, która
umożliwia dostosowanie ostrości widzenia do zmiany
odległości obserwowanych obiektów.
POMOCE
WYKORZYSTYWANE DO STYMULACJI
PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚCI WZROKOWYCH
Rodzaj pomocy stosowanych do usprawniania podstawowych
sprawności wzrokowych uzależniony jest od możliwości spostrzegania
osoby poddawanej rehabilitacji wzroku.
Podstawowe sprawności wzrokowe możemy rozwijać opierając się na
bodźcach:
- świetlnych,
- podświetlanych,
- błyszczących,
- fluorescencyjnych,
- kolorowych, bardziej i mniej kontrastowych.
Zaprezentowane grupy pomocy zostały ułożone pod względem
możliwości wzrokowych, jakie są wymagane od osoby poddawanej
stymulacji wzroku – poczynając od minimalnych, czyli poczucia
światła.
Źródła światła i świecące przedmioty
Obiekty odbijające światło
Przedmioty świecące w świetle UV
Obiekty/zabawki o wysokim kontraście
Obiekty/zabawki o wysokim kontraście
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
Download