Tematy prac kontrolnych z chemii dla Liceum Ogólnokształcącego

advertisement
Tematy prac kontrolnych
z chemii dla Liceum Ogólnokształcącego klasa A i B
Semestr III w roku szkolnym 2013/2014
Jeden temat opisowy na oceny ( dopuszczający- dostateczny)
1. Charakterystyka trzech najważniejszych odmian alotropowych węgla.
( budowa, właściwości i zastosowanie).
2. Występowanie, rodzaje i zastosowanie skał wapiennych i gipsowych..
3. Charakterystyka paliw kopalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze.
4. Właściwości gleby i jej ochrona.
5. Rodzaje substancji leczniczych i ich wpływ na organizm człowieka.
6. Charakterystyka substancji uzależniających.
lub jedna praca kontrolna do wyboru na oceny ( dobry- bardzo dobry)
Praca kontrolna nr 1
Zad.1. Organizm dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty średnio 0,3 g tlenu. Zakładając, że cała ta
ilość jest w organizmie przetwarzana na CO2 , oblicz masę dwutlenku węgla wydychanego przez
dorosłego człowieka w ciągu roku.?
Zad. 2. Napisz reakcje:
a) rozkładu wapieni
b) twardnienia zaprawy gipsowej
Zad.3. Jaką objętość ma diament o masie 4 karatów? Gęstość diamentu wynosi 3,5 g/cm3 , a jeden karat
to 0,2 gram
Zad.4 .Podaj cztery przykłady zasobów naturalnych wykorzystywanych do uzyskania energii
nieodnawialnej.
Zad.5. Oblicz masę 10- litrowego worka, zawierającego glebę torfową o gęstości 2,2 g/cm3 .
Zad.6. Jak można zapobiegać psuciu się żywności?
Zad.7. Uzupełnij tabelkę:
Rodzaj
Proces
fermentacji (tlenowy/beztlenowy)
octowa
masłowa
Zad.8. Napisz zastosowanie hydratów.
Zad.9 .Wyjaśnij pojęcia:
a) minerałyb) tworzywa biodegradowalnec) nikotynizmd) konserwanty-
Zapis przebiegu reakcji chemicznej
Praca kontrolna nr 2
Zad.1. Napisz właściwości i zastosowanie tlenku krzemu (IV)?
Zad.2. Oblicz masę cząsteczkową gipsu CaSO4∙ 2 H2O
i podaj jego nazwę chemiczną.
Zad.3. Oblicz, ile ciepła otrzymamy spalając 700 dm3 propanu, jeśli ciepło jego spalania wynosi
2219,2 kJ na 44g tego związku a gęstość propanu wynosi 1,96 g/ dm3.
Zad.4. Podaj cztery przykłady zasobów naturalnych wykorzystywanych do uzyskania energii
odnawialnej.
Zad.5. Zaproponuj sposoby oczyszczenia wymienionych przedmiotów. Wpisz nazwy substancji, które
można wykorzystać do usunięcia zanieczyszczeń.
a) tłusty talerz ___________________________________________________________
b) zaśniedziała patelnia miedziana __________________________________________________
c) sczerniały srebrny pierścionek ___________________________________________
Zad.6. Ile gramów nadtlenku wodoru H2O2 oraz wody potrzeba do przygotowania 50g 3% roztworu
wody utlenionej do odkażania ran?
Zad.7 .Jak można przeciwdziałać degradacji gleby?
Zad.8. Uzupełnij tabelkę:
Rodzaj
Proces
fermentacji (tlenowy/beztlenowy)
alkoholowa
mlekowa
Zad.9 .Wyjaśnij pojęcia:
a) substancja leczniczab) kosmetykic) destylacjad) przeciwutleniacze-
Zapis przebiegu reakcji chemicznej
Praca kontrolna nr 3
Zad.1. Napisz trzy reakcje spalania metanu i określ ich rodzaj spalania?
Zad.2. Oblicz, ile dm3 benzyny można otrzymać ze 100 kg ropy naftowej, wiedząc, że benzyna stanowi
ok. 20% ( procent masowy) ropy, a gęstość ropy wynosi 0,88 g/cm3.
Zad.3. Podaj nazwy chemiczne i wzory następujących związków:
a) krzemionka
d) glicerol
b) gips palony
e) alkohol etylowy
c) kreda
f) mydło potasowe ( od kw. palmitynowego)
Zad.4 . Wymień i opisz funkcje składników odżywczych.
Zad.5. Wypisz po dwóch nazwach powszechnie używanych kosmetyków o funkcji:
a) zapachowej ________________________________________________________________________
b) upiększającej ______________________________________________________________________
Zad.6. Ile gramów wódki o stężeniu 40% wypił mężczyzna o wadze 75 kg, u którego wykryto 2,5%o
alkoholu we krwi?
Zad.7. Jak wytwarza się szkło? ( etapy produkcji szkła)?
Zad.8. Podanym wyrażeniom (I–V) przyporządkuj ich definicje (A–F)
I. substancja lecznicza
II . dawka lecznicza
III. dawka toksyczna
IV. narkotyki
V. uzależnienie
I.
II.
III
A. Ilość substancji powodująca działanie lecznicze.
B. Mieszanina substancji leczniczej i substancji pomocniczych.
C. Silna potrzeba fizyczna lub psychiczna ciągłego zażywania danej
substancji.
D. Ilość substancji wywołująca zatrucie organizmu.
E. Pierwiastek lub związek chemiczny, który modyfikuje czynności
organizmu,
tak aby zapobiec chorobie lub ją wyleczyć.
F. Substancje naturalne i syntetyczne silnie oddziałujące na ośrodkowy układ
nerwowy człowieka.
IV
V
Zad.9 .Wyjaśnij pojęcia:
a) fermentacjab) alotropiac) dopalaczed) emulgator-
Praca kontrolna nr 4
Zad.1. Napisz reakcje:
a) gaszenia wapna palonego
b) twardnienia zaprawy wapiennej
Zad.2.Uzupełnij ogólny podział surowców mineralnych.
Zad.3. GDA białka w produkcie o masie 180g wynosi 17%. Ile opakowań tego produktu należy spożyć,
aby dostarczyć organizmowi dziennej dawki białka?
Zad.4. W jakim celu stosuje się nawozy oraz wymień rodzaje nawozów?
Zad.5. Wypisz po dwóch nazwach powszechnie używanych kosmetyków o funkcji:
a) oczyszczającej ____________________________________________________________________
b) pielęgnacyjnej ______________________________________________________________________
Zad.6. Ile promili alkoholu ma we krwi kobieta ważąca 60 kg po wypiciu 200g wina zawierającego
11% etanolu??
Zad.7. Na czym polega mechanizm usuwania brudu?
Zad. 8. Wybierz poprawne uzupełnienia poniższych zdań.
Benzynę bezołowiową o LO = 95 oznacza się
ze spalaniem
C /
D. Ta benzyna ma
B. Proces spalania tej benzyny jest porównywalny
A/
E/
F odporność na spalanie stukowe od benzyny
o LO = 98.
A.
C. mieszaniny 95% izooktanu i 5% heptanu
E. większą
B.
D. mieszaniny 95% izooktanu i 5% heksanu
F. mniejszą
Zad.9 .Wyjaśnij pojęcia:
a) glebab) skorupa ziemskac) lekozależnośćd) benzyna-
Praca kontrolna nr 5
Zad.1. Dlaczego wino w otwartej butelce kwaśnieje? Zapisz odpowiednie równanie reakcji.
Zad.2. Uzupełnij podział surowców mineralnych ze względu na zastosowania.
Zad.3.Uprawa pszenicy powoduje ubytek ok, 70kg azotu z gleby na hektar. Oblicz kwotę, jaką musi
wydać właściciel 10- hektarowego pola na zakup nawozu zawierającego 32% ( masowy) azotu, aby
uzupełnić roczny ubytek tego pierwiastka?. Przyjmij, że cena 1 tony nawozu wynosi 800 zł.
Zad.4. Jaką funkcje pełnią substancje powierzchniowo czynne?
Zad.5. Wymień produkty destylacji ropy naftowej i pirolizy węgla?
Zad.6. Oblicz, na ile dni starczy opakowanie 100g leku dla dorosłego człowieka o wadze 70 kg, jeżeli na
dołączonej ulotce wypisano następujące informacje dotyczące jego stosowania:

zalecana dawka 50mg/kg masy ciała

pierwsza dawka 4g

liczba dawek w ciągu doby cztery

max dawka w ciągu doby 30 g.
Zad.7. Dlaczego należy segregować odpady i w jaki sposób?
Zad.8. Przyporządkuj pojęciom (A–F) odpowiadające im opisy
A. wędzenie
B. pasteryzacja
C. liofilizacja
D. marynowanie
E. kiszenie
F. peklowanie
Zad.9 .Wyjaśnij pojęcia:
a) krzemionkab) emulsja c) alkoholizmd) mydło-
1. usunięcie wody z żywności
2. działanie wysokiej temperatury w celu zniszczenia m.in.
mikroorganizmów
3. moczenie w mieszaninie NaCl i soli kwasów azotowych
4. obsuszenie żywności dymem
5. przetwarzanie żywności z wykorzystaniem fermentacji mlekowej
6. moczenie w zalewie zawierającej 10-procentowy roztwór kwasu
octowego
7. obróbka żywności w wodzie o wysokiej temperaturze
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Ustne pytania egzaminacyjne z chemii dla Liceum Ogólnokształcącego
SEMESTR V w roku szkolnym 2013/2014
Zestaw 1:
1. Jakie są rodzaje skał wapiennych?
2. Co to jest kraking i reforming?
3. Jak działają środki neutralizujące nadmiar kwasów w żołądku?
Zestaw 2:
1. W jaki sposób można zidentyfikować skały wapienne?
2. Czym można zastąpić paliwa kopalne?
3. Jakie są przyczyny psucia się żywności?
Zestaw 3:
1. Z jakich materiałów wytwarza się wyroby ceramiczne, cement i beton?
2. Co sprawia , że woda jest twarda?
3. Na czym polega działanie nikotyny?
Zestaw 4:
1. Jakie są chemiczne źródła zanieczyszczeń gleby?
2. Co to jest alotropia?
3. Na czym polega fermentacja octowa?
Zestaw 5:
1. Co to jest szkło?
2. Jak otrzymuje się mydło?
3. Jakie wyróżnia się rodzaje opakowań?
Zestaw 6:
1. Jakie są rodzaje szkła?
2. Co to jest fermentacja alkoholowa?
3. Czym różnią się termoplasty od duroplastów?
Zestaw 7:
1. Jak można przeciwdziałać degradacji gleby?
2. Jakie główne odmiany alotropowe ma węgiel?
3. Co to jest dawka?
Zestaw 8:
1. Jakie właściwości ma krzemionka?
2. Na czym polega destylacja frakcyjna ropy naftowej?
3. Co to są składniki odżywcze?
Zestaw 9:
1. Jakie są rodzaje skał gipsowych i do czego są stosowane?
2. Jak odczytywać skład kosmetyków?
3. Do czego stosuje się włókna naturalne?
Zestaw 10:
1. Co to są hydraty?
2. Jak powstaje emulsja?
3. Jakie składniki aktywne zawierają kawa, herbata i napoje typu cola?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards