Przykładowe zadania, które mogą wystąpić podczas zaliczania 1

advertisement
Zagadnienia jakie należy przygotować do poprawy 1 semestru _ roku szkolnego 2012/2013
Klasa 3TIA, 3TIB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ile istnieje rodzajów ładunków elektrycznych?
Co to znaczy, że ładunek elektronu jest ładunkiem elementarnym?
Podaj sposoby elektryzowania ciał.
Opisz sposoby elektryzowania ciał.
Co to znaczy, że ładunki oddziałują wzajemnie?
Podaj słowami prawo Coulomba opisane wzorem F=k*q 1*q2/r2.
Oblicz siłę elektrostatyczną ze wzoru F=k*q1*q2/r2 gdy k=8*109 N*m2/C2, q1=2*10-4C, q2=3*10-5C,
r=0,2m.
Co to znaczy, że oddziaływania grawitacyjne miedzy naładowanymi cząstkami mikroświata np.
elektronami, są pomijalnie małe w porównaniu z oddziaływaniami elektrostatycznymi?
Co to jest pole elektrostatyczne?
Co to jest wektor natężenie pola elektrostatycznego wyrażony wzorem E=F/q.
Oblicz natężenie pola elektrostatycznego ze wzoru E=F/q, F=0,4N q=3*10 -3C.
Co to jest pole elektryczne centralne?
Co to jest pole elektryczne jednorodne?
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Wyjaśnij, kiedy energia oddziaływań elektrostatycznych jest dodatnia, a kiedy ujemna?
16. Objaśnij wyrażenie na energię ładunku w polu wytworzonym przez inny ładunek E p=k*q1*q2/r.
17. Naszkicuj i objaśnij wykres zależności energii potencjalnej od odległości dla ładunków różno- i
jednoimiennych.
18.
Co to jest ładunek elementarny?
19.
Co jest jednostką ładunku elektrycznego?
20.
Skomentuj wzór q= ± n*e.
21.
Co to jest elektryzowanie ciał?
22.
Podaj zasadę zachowania ładunku i omów jej spełnianie przy różnych rodzajach elektryzowania.
23.
Co to jest indukcja elektrostatyczna?
24.
Co przepływa między ciałami podczas pocierania izolatorów o siebie?
25.
Co przepływa między ciałami podczas pocierania przewodników o siebie?
26.
Co przepływa między ciałami podczas pocierania izolatora i przewodnika o siebie?
27.
Co to jest zobojętnianie ciał naelektryzowanych?
28.
Co to jest uziemianie ciał naelektryzowanych?
29.
Co to są ładunki swobodne?
30.
31.
Omów wzór na elektrostatyczną energię potencjalną Ep=WA→O= k*q*Q/r.
32.
Omów wzór na elektrostatyczny potencjał V=Ep/q=k*Q/r.
33.
Czego jednostką jest wolt?
34.
Na czym polega zasada superpozycji natężeń pól elektrycznych?
35.
Na czym polega zasada superpozycji potencjałów pól elektrycznych?
Przykładowe zadania, które mogą wystąpić podczas zaliczania 1 semestru
Zad.1 Zależność natężenia pola elektrostatycznego
od odległości od centrum poprawnie
przedstawia wzór: E =
Q0
r2
Q0
C. k 2
r
A.
B. kQ0 r 2
D.
Q0
r 2k
Zad.2 Jeśli odległość od ładunku tworzącego pole
elektryczne zwiększymy trzykrotnie,
to potencjał:
A. wzrośnie 3 razy
B. zmaleje 9 razy
C. wzrośnie 3 razy
D. zmaleje 3 razy
Zad.3 Dwa ładunki q1=10-5C oraz q2=3 *10-5C znajdują się w odległości l=0,2 m od siebie. Znajdź
punkt w którym natężenie pola elektrycznego jest równe zeru.
Zad.4 Natężenie pola elektrycznego wynosi 5·109 N/C. Jaką siłą działa to pole na ładunek o wartości
1,6 · 10 –19 C?
Zad.5 Oblicz natężenie i potencjał pola elektrostatycznego układu dwóch ładunków q(+) i q(-)
odległych o L, w punkcie leżącym w połowie odległości między nimi.
Zad.6 Metalową kulkę naelektryzowaną ładunkiem 0,5 · 10 –6 C umieszczono w jednorodnym
polu elektrostatycznym o natężeniu 150 · 109 N/C. Jaka jest wartość siły elektrostatycznej działającej
na tą kulkę?
1. Na czym polega elektryzowanie ciał przez indukcję?
2. Dwa ładunki q1=9×10-6C i q2=36×10-6C umieszczono w odległości 12cm od siebie.
W jakiej odległości od ładunku q1 (na prostej łączącej ładunki) należy umieścić
ładunek próbny q=1C, aby pozostawał on w równowadze ?
3. Zasada działania drukarek atramentowych polega na wyrzucaniu malutkiej kropelki
atramentu na papier. Efekt ten osiąga się elektryzując kroplę. Oblicz natężenie pola
elektrycznego, które powoduje, że kropla atramentu o ładunku 3x10-13C zostanie dociśnięta
do papieru siłą 2x10-7N.
4. Ile wynosi siła wzajemnego oddziaływania między dwoma stykającymi się identycznymi
kulami wykonanymi z przewodnika o promieniach 5 cm? Na kule wprowadzono całkowity
ładunek 1mC
Zad.1 Oblicz w punkcie P natężenie pola elektrostatycznego pochodzącego od układu ładunków pokazanego na
rysunku
P
a
q(+)
a
a
q(-)
Zad.2 Jaką wartość ma ładunek jeśli po przejściu przez różnicę potencjału 4000V jego energia wzrosła o 10 -5J.
Zad.3 Wyznacz
natężenie i potencjał pola elektrostatycznego w punkcie leżącym pośrodku
między dwoma ładunkami q1 i q2.; q1 = q2 = 5*10-9 C
Odległość pomiędzy ładunkami r = 2 m, przenikalność elektryczna próżni
έ= 8,85*10-12 C2/Nm2
Zad.4 Przedstaw na rysunkach tor ruchu ładunku ujemnego poruszającego się w jednorodnym polu
elektrostatycznym zwróconym pionowo w dół oraz tor masy poruszającej się w jednorodnym polu
grawitacyjnym o takim samym zwrocie. Przyjmij, że w obu przypadkach prędkość początkowa była pozioma.
Określ kierunek i zwrot działających sił.
+
V0
V0
E= const
-q
g=const
m
-
Download