Interpelacja nr 11/17 radnego Karola Tchórzewskiego w sprawie

advertisement
Interpelacja nr 11/17 radnego Karola Tchórzewskiego
w sprawie Rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
Warszawa,4 kwietnia 2017 r.
Szanowny Panie Przewodniczący,
Działając na podstawie § 22 pkt. 1, 2 Regulaminu Obrad Sejmiku, składam na ręce Pana
Przewodniczącego interpelację do Zarządu o następującej treści:
W dniu 28.03.2017 r. podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w
punkcie 8 Porządku Obrad, znajdowała się pozycja: Sprawozdanie Komisji Strategii,
Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie
przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. (druk nr 473).
Podczas procedowania tego punktu zadałem, skierowane do Zarządu Województwa pytania
na temat kosztów osobowych, wynikających z zatrudnienia 523 osób i kosztów 280 umów
zleceń zawartych w 2016 r. przez MJWPU. Koszty te były pominięte w przedstawionym
radnym Sprawozdaniu z działalności MJWPU. Pytałem także jaki był przedmiot zawartych
umów zleceń.
Niestety podczas obrad nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi na żadne z
postawionych tym punkcie obrad pytań.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Zarządu Województwa
Mazowieckiego o odpowiedź na następujące pytania:
1.
Jakie były w 2016 r. koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń na rzecz 523 pracowników MJWPU?
2.
Jakie były źródła finansowania tych kosztów?
3.
Na jaką kwotę MJWPU zawarła w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 280 umów
zleceń?
4.
Jaki był przedmiot zawartych umów zleceń, z kim były zawarte? Proszę o
wyszczególnienie umów zleceń zawartych z pracownikami MJWPU?
5.
Jaką kwotę wydano w 2016 r. na doskonalenie zawodowe pracowników MJWPU?
6.
Jakie były pozostałe koszty usług wykonanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz
MJWPU w 2016 r.?
Z wyrazami szacunku
Karol Tchórzewski
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards