Załącznik do załącznika Nr 2

advertisement
Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia
2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
Lp. Miejsce zmiany
1.
Rozdział I
Pkt 4. Przepływy finansowe
4.2.1 Zawarcie umowy
o dofinansowanie projektu
Zakres zmian
Zapis dotychczasowy
W terminie 14 dni od daty podjęcia Uchwały przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego w sprawie listy projektów przyjętych do
dofinansowania/zatwierdzenia do dofinansowania projektu kluczowego,
MJWPU informuje wnioskodawców o:
 wyborze projektu do współfinansowania w ramach RPO WM oraz
o konieczności złożenia załączników niezbędnych do zawarcia
Umowy o dofinansowanie projektu;
 odrzuceniu projektu i możliwości odwołania;
 umieszczeniu projektu na liście rezerwowej.
Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia wymaganych
dokumentów do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu
w terminie 21 dni od otrzymania pisma z informacją o wyborze projektu
do dofinansowania.
MJWPU zobowiązana jest zweryfikować dostarczone dokumenty w
terminie 14 dni. W przypadku niepoprawnych lub niekompletnych
dokumentów kierowane jest do wnioskodawcy pismo z prośbą
o uzupełnienie/poprawienie dokumentacji. Wnioskodawca powinien
podjąć niezbędne czynności w terminie 7 dni od otrzymania informacji
z MJWPU.
W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie, proces kontroli zawiesza bieg
terminu weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem terminów
koniecznych do przeprowadzenia kontroli.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MJWPU ma prawo do
jednorazowego wydłużenia terminu wnioskodawcy na złożenie lub
Uzasadnienie
Zmiana wynika z konieczności
dostosowania procedur do sytuacji
opóźnień
w
przygotowaniu
załączników
do
podpisania
umowy, z przyczyn niezależnych
i niezawinionych
przez
Wnioskodawcę, jak np.: zmiana
przepisów
i
konieczność
dostosowania dokumentacji do
nowej sytuacji prawnej czy inne
zdarzenia, które spowodowały
brak możliwości uzyskania przez
Wnioskodawcę
dokumentów,
niezbędnych
do
podpisania
umowy, w terminie określonym
w dotychczasowych procedurach.
Dotychczasowa
możliwość
przedłużenia terminu dostarczenia
dokumentów o 2 miesiące,
w praktyce
okazała
się
niewystarczająca,
bowiem
Wnioskodawcy często informują
o potrzebie jego przedłużenia.
Przewidziany termin
nie był
wystarczający na zgromadzenie
przez Wnioskodawcę wszystkich
poprawienie dokumentów maksymalnie o 2 miesiące. W przypadku
rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania lub nie przystąpienia do
podpisania umowy w ww. terminach projekt pozostaje na liście
projektów wybranych do dofinansowania natomiast nie są dla niego
rezerwowane środki.
Zapis proponowany
W terminie 14 dni od daty podjęcia Uchwały przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego w sprawie listy projektów przyjętych do
dofinansowania/zatwierdzenia do dofinansowania projektu kluczowego,
MJWPU informuje wnioskodawców o:
 wyborze projektu do dofinansowania w ramach RPO WM oraz
o konieczności złożenia załączników niezbędnych do zawarcia
Umowy o dofinansowanie projektu;
 odrzuceniu projektu i możliwości odwołania;
 umieszczeniu projektu na liście rezerwowej.
Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia dokumentów
wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu
w terminie 21 dni od otrzymania pisma z informacją o wyborze projektu
do dofinansowania.
MJWPU zobowiązana jest zweryfikować dostarczone dokumenty
w terminie 14 dni od dnia ich wpływu. W przypadku niedostarczenia
dokumentów lub dostarczenia niepoprawnych lub niekompletnych
dokumentów, do wnioskodawcy kierowane jest pismo z prośbą
o dostarczenie/uzupełnienie/poprawienie dokumentacji. Wnioskodawca
powinien podjąć niezbędne czynności w terminie 7 dni od otrzymania
informacji z MJWPU. Korespondencja dotycząca uzupełnienia
i poprawy złożonych dokumentów może trwać nie dłużej niż 3 miesiące
od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę pierwszego pisma
informującego o wyborze projektu do dofinansowania oraz
wzywającego do złożenia dokumentów warunkujących podpisanie
niezbędnych
dokumentów,
a jedynie odsuwał w czasie decyzję
o pozostawieniu projektu na liście
rankingowej bez zarezerwowania
środków na jego realizację. Zapisy
proponowanej zmiany wyznaczają
maksymalny
termin
na
uzupełnienie/poprawę
dokumentów składanych przez
Wnioskodawcę
oraz
dają
Dyrektorowi MJWPU możliwość
podjęcia decyzji o przedłużeniu
terminu do
6 miesięcy, bez
angażowania w proces Zarządu
Województwa Mazowieckiego.
Umowy.
Warunkiem
zastosowania
3-miesięcznego
terminu
na
uzupełnienie/poprawę dokumentów jest udokumentowana pisemnie
aktywność ze strony Wnioskodawcy, mająca na celu przedstawienie
prawidłowo przygotowanych dokumentów.
W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania lub
nieprzystąpienia do podpisania Umowy... w terminie 3 miesięcy,
o którym mowa powyżej, projekt pozostaje na liście projektów
wybranych do dofinansowania, natomiast nie są dla niego rezerwowane
środki.
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, po upływie terminu
3 miesięcy, o którym mowa powyżej, Dyrektor MJWPU ma prawo do
jednorazowego przedłużenia terminu na uzupełnienie lub poprawienie
dokumentów o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zgoda taka może być
udzielona na prośbę Wnioskodawcy, po uprzednim pisemnym
uzasadnieniu jego sytuacji i zobowiązaniu do dostarczenia wszystkich
niezbędnych dokumentów do podpisania Umowy... w terminie
nieprzekraczającym 6 miesięcy. Zgoda na przedłużenie terminu będzie
podejmowana po szczegółowym przeanalizowaniu przez MJWPU
powodu opóźnienia, tylko w przypadku, gdy wynika ono z przyczyn
niezależnych od Wnioskodawcy i nie jest wynikiem opieszałości z jego
strony.
Po upływie terminu wynikającego z decyzji Dyrektora MJWPU, gdy
Wnioskodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych, prawidłowo
przygotowanych dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy...,
projekt pozostaje na liście projektów wybranych do dofinansowania,
natomiast nie są dla niego rezerwowane środki.
W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli przed podpisaniem
Umowy o dofinansowanie projektu, proces kontroli zawiesza bieg
terminu weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem terminów
koniecznych do przeprowadzenia kontroli.
2.
Rozdział I
Pkt 4. Przepływy finansowe
4.2.4 Dofinansowanie projektów
realizowanych przez beneficjentów
w ramach Priorytetów I-VII RPO
WM (ppkt 2)
3.
Rozdział I
Pkt 6. Opis systemu wyboru
projektów
Ppkt 6.2 Tryby wyboru projektów
lit. b) tryb konkursowy zamknięty
bez preselekcji
Ocena wykonalności, ocena
strategiczna i ocena merytoryczna,
pkt 9
Ujednolicenie zapisów zgodnie
Zapis dotychczasowy
wzorem
umowy
Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków, jest z aktualnym
o dofinansowanie projektu.
traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem.
Zapis proponowany
Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie
będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z
przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w
art. 207 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy
beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na
który je otrzymał.
Zapis dotychczasowy
a) wartość dostępnych środków w ramach konkursu nie pozwala na
dofinansowanie kolejnego projektu w pełnej wnioskowanej kwocie
dofinansowania;
W konkursie ogłoszonym w
ramach Inicjatywy JEREMIE
wyłoniony zostanie jeden projekt
polegający
na
utworzeniu
i zarządzaniu
Funduszem
Powierniczym
JEREMIE.
Zapis proponowany
z
powyższym
a) wartość dostępnych środków w ramach konkursu nie pozwala na W związku
dofinansowanie kolejnego projektu w pełnej wnioskowanej kwocie Wnioskodawcy mogą ubiegać się o
wsparcie w wysokości całkowitej
dofinansowania7;
alokacji przeznaczonej na konkurs.
7
Nie dotyczy listy rankingowej projektów w ramach Inicjatywy JEREMIE.
Przewalutowania
dokonano
zgodnie z kursem z 30 maja 2012
r. Z uwagi na ewentualne różnice
kursowe,
w
momencie
przyjmowania listy rankingowej
może dojść do sytuacji, iż alokacji
nie wystarczy na projekt wybrany
do dofinansowania. W związku
z powyższym, lista rankingowa
4.
5.
Rozdział II
Działanie 4.2. Ochrona powierzchni
ziemi
pkt. 12 – Cel i uzasadnienie działania
Rozdział II
Działanie 4.2, 4.4 i 7.1
pkt. 25 – Minimalny wkład własny
beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
zawierać
będzie
dodatkową
kolumnę, w której wskazane
zostanie
możliwe
(zgodne
z aktualnym kursem EURO) do
uzyskania
dofinansowania.
Powyższe
pozwoli
zapobiec
konieczności wprowadzania zmian
do wniosku o dofinansowanie
przed przyjęciem listy. Wniosek
o dofinansowanie
zostanie
zaktualizowany pod względem
kwoty przed podpisaniem Umowy
o dofinansowanie.
Zmiana w związku z aktualizacją
Zapis dotychczasowy
Wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w Wojewódzkim planie Wojewódzkiego planu gospodarki
gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 odpadami.
z uwzględnieniem lat 2012-2015, obsługujące do 150 tys. mieszkańców,
nie objęte zakresem pomocy PROW.
Zapis proponowany
Wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w aktualnym Wojewódzkim
planie gospodarki odpadami dla Mazowsza, obsługujące do 150 tys.
mieszkańców, nieobjęte zakresem pomocy PROW.
Zmiany
dotyczą
projektów
Zapis dotychczasowy
realizowanych
bez
pomocy
50% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.
publicznej.
Maksymalna
intensywność pomocy de minimis
Zapis proponowany
zostaje dopasowana do poziomu
15% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.
85%
maksymalnego
udziału
środków UE w wydatkach
6.
Załącznik nr 4
Aktualizacja listy dużych i kluczowych projektów w ramach
priorytetów.
kwalifikowalnych na poziomie
projektu. Zmiana jest korzystna dla
beneficjentów.
Zgodnie z Uchwałą Nr
1483/176/12 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z
dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
listy projektów kluczowych do
umieszczenia w indykatywnym
planie inwestycyjnym dla
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards