Harmonogram

advertisement
Załącznik nr 6 do Wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ)
numer sprawy: 8/POIG/ PN/2015
Załącznik nr 6 – Harmonogram
Termin
rozpoczęcia
Czas trwania
E.1
Etap 1 - Wytworzenie
Systemu PGS – Faza II
Z.1
Zadanie 1 - Opracowanie Planu projektu
W dniu
podpisania
Umowy
Nie później niż 21 Nie dłużej niż
dni od daty
21 dni
podpisania
Umowy
Z.2
Zadanie 2 - Opracowanie Dokumentacji
analityczno-projektowej
W dniu
podpisania
Umowy
Nie później niż
35 dni od daty
podpisania
Umowy
nowej
funkcjonalności W dniu
podpisania
Umowy
Termin
zakończenia
Nie później niż
25.08.2015
1
Komentarz
Zakłada się, że prace wykonywane w ramach
Zadań Etapu 1 będą mogły być realizowane
równolegle.
Nie dłużej niż
35 dni
Termin
rozpoczęcia
Termin
zakończenia
Z.3
Zadanie 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja
W dniu
Oprogramowania narzędziowego „PBA” oraz
podpisania
zapewnienie Wsparcia technicznego dla wybranych Umowy
składników Oprogramowania narzędziowego
Zamawiającego
Nie później niż
35 dni od daty
podpisania
Umowy
Z.4
Zadanie 4 - Dostawa, instalacja i konfiguracja
Oprogramowania narzędziowego „PORTAL”
W dniu
podpisania
Umowy
Nie później niż
25.08.2015
Z.5
Zadanie 5 - Wytworzenie, dostarczenie,
zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie
Oprogramowania dedykowanego
Po zakończeniu
Zadania 1
Nie później niż
25.08.2015
Z.6
Zadanie 6 - Przygotowanie i przeprowadzenie
Szkoleń
Po zakończeniu
Zadania 1
Nie później niż
25.08.2015
Z.7
Zadanie 7 - Świadczenie Asysty technicznej
Po zakończeniu
Zadania 1
Do daty odbioru
Zadania 6
2
Czas trwania
Nie dłużej niż
35 dni
Komentarz
Termin
rozpoczęcia
E.2
Etap 2 – Świadczenie usług gwarancyjnych
W dniu
zakończenia
Etapu 1
Termin
zakończenia
Po upłynięciu 12tu miesięcy od
daty zakończenia
Etapu 1
3
Czas trwania
12 miesięcy
Komentarz
Zakończenie realizacji Etapu 1 wystąpi wtedy,
gdy zostanie podpisany protokół odbioru Etapu
1.
Download