Rozkład materiału

advertisement
Szczegółowy rozkład materiału – Część II
Dział 5. Powtórzenie (działy 1–4)
Paragrafy
w PODRĘCZNIKU
5.1. Dwa oblicza chemii
5.2. Przekazywanie informacji
chemicznych
5.3. Pierwiastki chemiczne
Tematy do dwóch godzin
nauczania tygodniowo
5.1. Dwa oblicza chemii
5.2. Przekazywanie informacji
chemicznych
5.3. Pierwiastki chemiczne
Liczba
lekcji
1
1
5.4. Związki chemiczne
5.5. Reakcje chemiczne
5.6. Tlenki
powtórzeniowy
powtórzeniowy
1
powtórzeniowy
5.4. Związki chemiczne
5.5. Reakcje chemiczne
1
1
5.6. Tlenki
1
powtórzeniowy
powtórzeniowouzupełniający
powtórzeniowouzupełniający
Razem w dziale
Typ tematu
6
Tematy do jednej godziny
nauczania tygodniowo
5.1. Dwa oblicza chemii
5.2. Przekazywanie informacji
chemicznych
5.3. Substancje i ich
przemiany
5.4. Tlenki
Liczba
lekcji
1
1
1
1
Razem w dziale
4
Dział 6. Kwasy i wodorotlenki
Paragrafy
w PODRĘCZNIKU
6.1. Właściwości kwasów
6.2. Kwasy tlenowe
6.3. Kwasy beztlenowe
6.4. Kwasy w naszym otoczeniu
6.5. Kwaśne deszcze
6.6. Wodorotlenki magnezu
i wapnia
6.7. Wodorotlenki sodu i potasu
PODSUMOWANIE
Tematy do dwóch godzin
nauczania tygodniowo
6.1. Właściwości kwasów
6.2. Kwasy tlenowe – część I
6.3. Kwasy tlenowe – część II
6.4. Kwasy beztlenowe
6.5. Kwasy w naszym otoczeniu
6.6. Kwaśne deszcze
6.7. Wodorotlenki magnezu
i wapnia
6.8. Wodorotlenki sodu i potasu
6.9. Rodzaje związków
chemicznych
Liczba
lekcji
1
1
1
1
1
1
1
Typ tematu
podstawowy
podstawowy
utrwalający
podstawowy
uzupełniający
podstawowy
podstawowy
1
podstawowy
1
powtórzeniowy
Tematy do jednej godziny
nauczania tygodniowo
6.1. Właściwości kwasów
6.2. Kwasy tlenowe
Liczba
lekcji
1
1
6.3. Kwasy beztlenowe
1
6.4. Kwaśne deszcze
6.5. Wodorotlenki magnezu
i wapnia
6.6. Wodorotlenki sodu
i potasu
6.7. Rodzaje związków
chemicznych
1
1
1
1
6.10. Przygotowanie
do sprawdzianu
SPRAWDZIAN
6.11. Poprawa sprawdzianu
Razem w dziale
1
powtórzeniowy
1
1
12
kontrolny
korygujący
Liczba
lekcji
1
1
Typ tematu
podstawowy
podstawowy
1
1
1
uzupełniający
uzupełniający
podstawowy
1
uzupełniający
1
1
uzupełniający
uzupełniający
1
1
powtórzeniowy
powtórzeniowy
1
1
12
kontrolny
korygujący
SPRAWDZIAN
1
Razem w dziale
8
Dział 7. Sole
Paragrafy
w PODRĘCZNIKU
7.1. Reakcje metali z kwasami
7.2. Reakcje wodorotlenków
z kwasami
7.3. Rodzaje soli
7.4. Hydraty
7.5. Właściwości i zastosowania
soli
7.6. Budowa chemiczna skorupy
ziemskiej
7.7. Gleba
7.8. Tworzywa pochodzenia
mineralnego
PODSUMOWANIE
Tematy do dwóch godzin
nauczania tygodniowo
7.1. Reakcje metali z kwasami
7.2. Reakcje wodorotlenków
z kwasami
7.3. Rodzaje soli
7.4. Hydraty
7.5. Właściwości i zastosowania
soli
7.6. Budowa chemiczna skorupy
ziemskiej
7.7. Gleba
7.8. Tworzywa pochodzenia
mineralnego
7.9. Sole wokół nas
7.10. Przygotowanie
do sprawdzianu
SPRAWDZIAN
7.11. Poprawa sprawdzianu
Razem w dziale
Tematy do jednej godziny
nauczania tygodniowo
7.1. Reakcje metali z kwasami
7.2. Reakcje wodorotlenków
z kwasami
Liczba
lekcji
1
1
7.3. Właściwości
i zastosowania soli
1
7.4. Sole wokół nas
1
SPRAWDZIAN
1
Razem w dziale
5
Dział 8. Budowa materii
Paragrafy
w PODRĘCZNIKU
8.1. Budowa atomów
8.2. Substancje jonowe
8.3. Substancje kowalencyjne
8.4. Prawo okresowości
8.5. Chemia a budowa atomów
Tematy do dwóch godzin
nauczania tygodniowo
8.1. Budowa atomów
8.2. Substancje jonowe
8.3. Substancje kowalencyjne
8.4. Prawo okresowości
8.5. Chemia a budowa atomów
Liczba
lekcji
1
1
1
1
1
podstawowy
podstawowy
podstawowy
uzupełniający
podstawowy
8.6. Izotopy
8.7. Promieniotwórczość
8.6. Izotopy
8.7. Promieniotwórczość
– część I
8.8. Promieniotwórczość
– część II
8.9. Okres półtrwania
8.10. Pierwiastki transuranowe
8.11. Energia jądrowa
8.12. Właściwości substancji
w świetle budowy materii
8.13. Przygotowanie
do sprawdzianu
SPRAWDZIAN
8.14. Poprawa sprawdzianu
Razem w dziale
1
1
podstawowy
uzupełniający
1
utrwalający
1
1
1
1
uzupełniający
uzupełniający
uzupełniający
powtórzeniowy
1
powtórzeniowy
1
1
15
kontrolny
korygujący
Liczba
lekcji
1
1
Typ tematu
podstawowy
podstawowy
1
podstawowy
8.8. Okres półtrwania
8.9. Pierwiastki transuranowe
8.10. Energia jądrowa
PODSUMOWANIE
Typ tematu
Tematy do jednej godziny
nauczania tygodniowo
8.1. Budowa atomów
8.2. Substancje jonowe
8.3. Substancje kowalencyjne
Liczba
lekcji
1
1
1
8.4. Chemia a budowa
atomów
8.5. Izotopy
1
8.6. Właściwości substancji
w świetle budowy materii
1
SPRAWDZIAN
1
Razem w dziale
1
7
Dział 9. Chemia roztworów wodnych
Paragrafy
w PODRĘCZNIKU
9.1. Dysocjacja jonowa
9.2. Kwasy i zasady
Tematy do dwóch godzin
nauczania tygodniowo
9.1. Dysocjacja jonowa soli
9.2. Dysocjacja jonowa kwasów
i wodorotlenków
9.3. Kwasy i zasady
Tematy do jednej godziny
nauczania tygodniowo
9.1. Dysocjacja jonowa soli
9.2. Dysocjacja jonowa
kwasów i wodorotlenków
9.3. Kwasy i zasady.
pH roztworu
Liczba
lekcji
1
1
1
9.3. Elektrolity mocne i słabe
9.4. Etapy dysocjacji
9.5. Reakcje jonowe
9.6. Twardość wody
9.7. Ogniwa chemiczne
PODSUMOWANIE
9.4. pH roztworu
9.5. Elektrolity mocne i słabe
9.6. Etapy dysocjacji
9.7. Reakcje strącania osadów
9.8. Reakcja zobojętniania
9.9. Reakcje wypierania wodoru
i metali
9.10. Twardość wody
9.11. Ogniwa chemiczne
9.12. Reakcje chemiczne jako
przekształcenia drobin
9.13. Przygotowanie
do sprawdzianu
SPRAWDZIAN
9.14. Poprawa sprawdzianu
Razem w dziale
Razem w działach 5 – 9
1
1
1
1
1
1
podstawowy
uzupełniający
uzupełniający
podstawowy
podstawowy
podstawowy
1
1
1
uzupełniający
uzupełniający
powtórzeniowy
1
powtórzeniowy
1
1
15
60
kontrolny
korygujący
9.4. Reakcje jonowe
1
9.5. Reakcje chemiczne jako
przekształcenia drobin
1
SPRAWDZIAN
1
Razem w dziale
Razem w działach 5 – 9
6
30
Download