Instrukcje do urządzeń techniki komputerowej klasa T1a]

advertisement
Instrukcje do urządzeń techniki komputerowej klasa T1a
Temat: Systemy zapisu liczb- dwójkowy i dziesiętny
Ćwiczenie 1
Udowodnij, że systemy dziesiętny i dwójkowy są systemami pozycyjnymi. Rozważ przypadki
a. 6410
b. 4210 c. 5710
d. 3,410 e. 4,610
f. 7,310
g. 10012
i. 11012
j. 11,12
k. 101,012
l. 10,0012
Ćwiczenie 2
Zapisz liczby od 010 do 6410 w systemie dwójkowym.
Temat: Konwersja dwójkowo- dziesiętna.
Ćwiczenie 1
Zapisz informacje kolejno w tera bajtach, giga bajtach, mega bajtach, kilo bajtach, bajtach, bitach dla przypadków.
a. 3TB
b. 2GB
c. 4MB
d. 5KB
e. 4096b
f. 2TB
g. 4GB
h. 3MB
i. 15KB
j. 12288b
k. 1TB
l. 1024Gb
ł. 24Mb
m. 1920Kb n. 3072b
Ćwiczenie 2
Dokonaj konwersji liczb dziesiętnych na postać dwójkową
d. 19410
e. 26,62510
f. 29,687510
g. 19,062510
Ćwiczenie 3
Dokonaj konwersji dwójkowo- dziesiętnej:
d. 11010,10102
e. 11101,10112
h. 10111000,1000012
i. 1,1102
a. 7110
h. 4410
b. 8710
i. 25410
c. 154810
j. 267,3910
a. 1011002
b. 111111102
c. 10001112
f. 10011,00012
g. 100001011,01100012
j. 110011001,1100112
Temat: System ósemkowy i szesnastkowy
Ćwiczenie 1
Dokonaj konwersji liczby dwójkowej na postać ósemkową a następnie szesnastkową:
a. 10101112
b. 110000011002
c. 110000102
d. 11010100111112
Ćwiczenie 2
Dokonaj konwersji ósemkowo- dziesiętnej
a. 1278
b. 3028
Ćwiczenie 3
Dokonaj konwersji szesnastkowo- dziesiętnej
a. 1A8F16
b. FFBC16
c. 478
c. ABBA16
Ćwiczenie 4
Zamień na postać dwójkową przykłady z ćwiczeń 2 i 3
Temat: Dodawanie i odejmowanie w systemie binarnym
Ćwiczenie 1
Wykonaj operacje dodawania
a. 1810 +710
b. 75D+112D
e. 1,75D+1,5D
f. 2,25D+3,125D
g. 5,375D+3,51D
Ćwiczenie 2
Wykonaj operacje odejmowania liczb dwójkowych
e. 109D-88D
f. 92D-71D
g. 10002-1112
a. 1510-1810
h. 100002-11112
c. 67D+76D
d. 92D+71D
b. 2510-710
c. 10D-5D
d. 16D-5D
i. 101002-101012
j. 1000012-1000102
Temat: Mnożenie i dzielenie w systemie binarnym
Ćwiczenie 1
Wykonaj mnożenie liczb w systemie dwójkowym
a. 7D×18D
d. 610×0,7510
e. 3,510×0,510
f. 4,5D×2,25D
Ćwiczenie 2
Wykonaj dzielenie liczb w systemie dwójkowym:
a. 4510:610
b. 1910×510
g. 9,75D×1,5D
b. 3510:410
c. 4710:510
d. 12510:610
c. 5410×310
e. 43,510:410
Temat: Zapis liczby binarnej ze znakiem
Ćwiczenie 1
Zapisz liczbę ujemną w kodzie znak moduł:
Ćwiczenie 2
Zapisz liczbę ujemną w kodzie U2:
a. -3D
a. -3D
b. -7D
b. -7D
c. -12D
c. -12D
d. -25D
d. -25D
e. -34D
e. -34D
1
Temat: Reprezentacja stało- i zmienno-przecinkowa.
Ćwiczenie 1
Przedstaw ogólną postać:
a. zapisu stałoprzecinkowego liczby
Ćwiczenie 2
Zapisz liczbę w kodzie stałoprzecinkowym:
a. 0,2510
Ćwiczenie 3
Zapisz liczbę w postaci zmiennoprzecinkowej:
b. zapisu zmiennoprzecinkowego liczby
b. 0,62610
a. 7D
b. 12,125D
c. 12,12510
d. -0,7910
c. -0,79D
d. 0,125D
Temat: Działania logiczne i bramki. Proste układy logiczne na bramkach-zadania.
Ćwiczenie 1
Wymienić poznane bramki i objaśnić realizowane przez nie działania logiczne
Ćwiczenie 2
Narysuj układ logiczny realizujący funkcje
c.
a +b
(bramki NAND)
Ćwiczenie 3
Zapisz tablice prawdy: a.
d.
ab

y  ab
a.
a b
(bramki OR, NOT)
b.
ab
(bramki AND, NOT)
(bramki NOR)
+c
b.

w  cd +ac+ d  b

c.
x  ab + ba
d.

z  ac  b  a  b

Ćwiczenie 4
Narysuj schematy logiczne układów opisanych funkcjami z ćwiczenia 3
Ćwiczenie 5
Podaj funkcje logiczne na podstawie układów zbudowanych z bramek, następnie narysuj
tablicę prawdy
Temat: Podział układów logicznych i ich parametry
Ćwiczenie 1
Podaj przykłady układów: a) kombinacyjnych
Określ ich zastosowania.
b) sekwencyjnych
Ćwiczenie 2
Określ różnicę między układem synchronicznym a asynchronicznym
Ćwiczenie 3
Sposoby wprowadzania sygnału zegarowego na wejścia układów synchronicznych
Ćwiczenie 4
Wymień i objaśnij parametry graniczne układów cyfrowych
Ćwiczenie 5
Wymień i objaśnij parametry charakterystyczne układów cyfrowych
Temat: Przerzutniki
Ćwiczenie 1
Na podstawie przebiegów czasowych przerzutnika RS (podręcznik str. 61) opisz dokładnie jego działanie
Ćwiczenie 2
Narysuj symbole i omów działanie przerzutników:
Ćwiczenie 3
Określ różnicę pomiędzy przerzutnikami D i D-Latch
2
a. JK
b. T
c. D
Temat: Rejestry
Ćwiczenie 1
Dokonaj charakterystyki i klasyfikacji rejestrów
Ćwiczenie 2
Porównaj i objaśnij działanie rejestru równoległego i rejestru szeregowego
Ćwiczenie 3
Narysuj i objaśnij symbole kilku rejestrów scalonych
Temat: Bufory trójstanowe i magistrale
Ćwiczenie 1
Narysuj symbol bufora trójstanowego i omów dokładnie jego działanie
Ćwiczenie 2
Na postawie schematu (rys. 2.36a- podręcznik str. 70) omówić dokładnie działanie magistrali
Ćwiczenie 3
Opisać współpracę między nadajnikiem a odbiornikiem za pomocą magistrali (rys. 2.36b- podręcznik str. 70)
Temat: Układy arytmetyczne (podręcznik str. 46)
Ćwiczenie 1
Porównaj symbole i działanie sumatora i półsumatora
Ćwiczenie 2
Zaprojektuj na bramkach układ półsumatora
Ćwiczenie 3
Dokonaj klasyfikacji komparatorów i opisać ich działanie
Ćwiczenie 4
Zaprojektuj na bramkach układ komparatora
a. identyczności liczb
b. wartości liczb
3
Download