Termin kultury organizacyjnej, chociaż ostatnio dość modny, nie jest

advertisement
Wrocław 08.06.2002
KULTURA ORGANIZACYJNA W MOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE
Termin kultury organizacyjnej, chociaż ostatnio dość modny, nie jest łatwy do
zrozumienia. Dotyczy spraw trudno uchwytnych. Kultura organizacyjna to zbiór
dominujących wartości i norm postępowania charakterystyczny dla danej
organizacji, wspólny dla jej członków. Kulturę definiuje się zwykle jako system
wartości uznawanych w sposób kolektywny, przekonań, tradycji i norm
behawioralnych specyficznych dla określonej grupy ludzi. „Kultura jest kolektywnym
oprogramowaniem rozumu ludzkiego, które odróżnia członków jednej grupy ludzkiej
od członków innej grupy. W tym znaczeniu kultura jest systemem wspólnych
wartości”.
Kultura ma swoje korzenie w podstawowych warunkach życia ludzkiego, takich jak
warunki materialne, środowisko naturalne, klimat, sposób zarabiania na życie czy
doświadczenia historyczne danej społeczności, w tym kontakty z innymi krajami i
kulturami. Ludzie tworzą kulturę jako mechanizm pomagający im radzić sobie ze
środowiskiem i zachować spójność i tożsamość swojej społeczności podczas
interakcji z innymi społecznościami. W krajach rozwijających się, przede wszystkim
na terenach rolniczych, tradycyjna kultura odzwierciedla biedotę ludzi i ich
bezbronność w stosunku do sił natury. Kultura jest zwykle głęboko zakorzeniona w
ludzkich sercach i umysłach i dlatego niełatwo ją zmienić.
Wykreowano wiele typologii kultur organizacyjnych. Ch.B.Handy wyróżnił cztery
podstawowe typy kultury organizacyjnej: kulturę władzy, kulturę zadań, kulturę
jednostek i kulturę roli. Do tej ostatniej zaliczyłbym moją organizację. Kultura roli, jest
to kultura organizacji oparta na wysokim stopniu hierarchizacji i formalizacji.
Członkowie takiej organizacji biernie oczekują na dyspozycje płynące z góry, a
polecenia realizują w oparciu o obowiązujące procedury postępowania.
Natomiast według klasyfikacji kultur organizacyjnych według T. Deal’a i A.
Kennedy’ego, którzy rozróżnili „kulturę macho”, „kulturę przedsięwzięć”, „kulturę
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
chleba i igrzysk” i „kulturę procesu”, oceniam kulturę organizacyjną w mojej
organizacji jako kulturę procesu. Charakteryzuje się ona niskim poziomem akceptacji
ryzyka. Ludzie są pracowici, lecz nie ma indywidualności, mają poczucie bycia
bardziej w tłumie, niż w grupie. Każdy pracuje według jakichś norm i procedur, nie
interesują nikogo ogólne cele. Pracownicy ograniczeni są do swoich stanowisk pracy
i tylko to ich interesuje i raczej nikt nie próbuje „wychylać się” ponad pozostałych, bo
jest to odbierane jako nadgorliwość (w złym tego słowa znaczeniu).
Kultura składa się z wielu elementów, które możemy podzielić na cztery kategorie:
symbole, bohaterowie, rytuały i wartości.
Symbole to słowa, przedmioty czy gesty, których znaczenie wywodzi się z konwencji.
Na poziomie kultury organizacyjnej symbole zawierają skróty, slang, sposoby
odnoszenia się, sposób ubierania się i symbole statusu, rozpoznawalne tylko przez
członków danej kultury. Pracownicy biurowi (administracja) nosi ubrania codzienne,
natomiast pracownicy operacyjni noszą uniformy, co w tej kulturze organizacyjnej
stawia ich poniżej pracowników biurowych.
Bohaterowie to rzeczywiści lub zmyśleni ludzie, żyjący lub nieżyjący, którzy służą
jako modele zachowania wewnątrz danej kultury. W mojej organizacji procesy
selekcji są bardzo często oparte na modelach bohaterów „idealnego pracownika”,
„idealnego menedżera”.
Rytuały to działania kolektywne, które z technicznego punktu widzenia są
przesadzone, jednak w obrębie danej kultury są niezbędne ze społecznego punktu
widzenia. W przypadku mojej organizacji zawierają one nie tylko wszelkiego rodzaju
celebracje (nominacja nowego dyrektora, imieniny pracownika), ale i wiele działań
formalnych zachowywanych ze względu na ich domniemane racjonalne podstawy:
spotkania kierowników w celu zaakceptowania niemożliwego do zmiany planu,
pisanie sprawozdań, systemy planowania.
Wartości reprezentują najgłębszy poziom kultury. Są to szeroko pojęte uczucia,
często podświadome i nie poddawane dyskusji, dotyczące tego, co jest dobre, a co
złe, czyste czy brudne, piękne czy brzydkie, racjonalne i irracjonalne, normalne i
nienormalne, naturalne i paradoksalne, uczciwe i nieuczciwe. Uczucia te dzieli
większość członków społeczności, w której funkcjonuję, a przynajmniej osoby,
których pozycja jest wyższa, niż przeciętna.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Wewnątrz mojej organizacji występują określone wartości i normy kulturowe, na
przykład:
1. misja i image organizacji (nowoczesna technologia, najwyższa jakość, duma z
powodu bycia liderem w sektorze, pielęgnowanie etosu usług, satysfakcja
klienta, duch nowości);
2. seniorat i autorytet (autorytet utożsamiany z osobą lub pozycją, szacunek do
senioratu i zarządzających, seniorat jest często kryterium autorytetu);
3. relatywność stopnia ważności poszczególnych stanowisk kierowniczych i
funkcji (autorytet wydziałów biurokratycznych, duże znaczenie pozycji
prezesów, dyrektorów i kierowników, odpowiednie role i autorytety działów
będących działami centralnymi);
4. traktowanie ludzi (faworyzowanie ludzi z tzw. „układów”, przywileje, szkolenia i
możliwości rozwoju, długotrwałe kariery, centralny system motywacji
pracowników);
5. kryteria wyboru na stanowiska kierownicze czy nadzorcze (brak priorytetu dla
wyboru wewnątrz organizacji, kryteria polityczne i z tzw. „układów”);
6. organizacja i dyscyplina pracy (dyscyplina narzucona, punktualność,
korzystanie z zegarów, brak elastyczności w zakresie zmieniania ról w pracy);
7. styl zarządzania i przewodzenia (styl autorytarny, przy jednoczesnym
korzystaniu z komisji i sił zadaniowych, brak elastyczności i umiejętności
dostosowania stylu do określonych warunków);
8. procesy decyzyjne (jasne procesy podejmowania decyzji, przy równoczesnym
nie jasno określonej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, brak
potrzeby osiągania porozumienia);
9. obieg i rozprzestrzenianie informacji (pracownicy nadmiernie poinformowani,
brak chęci dzielenia się informacją);
10. wzorce komunikacyjne (preferencje w stosunku do komunikacji pisemnej,
łatwość w stosunku do używania ustalonych kanałów komunikacji,
przywiązywanie wagi do aspektów formalnych, brak dostępu do wyższego
pionu kierowniczego);
11. wzorce towarzyskie (koleżeńskość w obrębie swojego działu jest bardzo
istotnym czynnikiem więzi towarzyskich po pracy, duża bariera pomiędzy
stanowiskami kierowniczymi a szeregowymi pracownikami);
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
12. sposoby radzenia sobie z konfliktem (pragnienie uniknięcia konfliktu, jednak
bez specjalnych chęci do kompromisu, preferencje w stosunku do sposobów
formalnych, niewielki udział wyższego pionu kierowniczego przy
rozwiązywaniu problemów niższego szczebla);
13. ocena funkcjonowania (są to merytoryczne oceny podawane do wiadomości
publicznej w postaci raportów rocznych, wykonywane przez niezależne firmy);
14. identyfikowanie się z organizacją (stosunek kierownictwa i pracowników do
celów i polityki organizacji jest oparta na systemie nakazowym, lojalność i
integralność jest raczej pozorna, a radość z pracy dla tej konkretnej
organizacji jest zauważalna na poziomie kierowniczym i prawie w ogóle nie
zachodzi na niższych szczeblach).
Moja diagnoza kultury w mojej organizacji pokazała, że jest to kultura biurokratyczna
i antyefektywnościowa. Poziom centralizacji struktury organizacyjnej jest wysoki.
Pracownicy dostają wytyczne, plany i procedury "z góry", duży nacisk kładzie się na
podporządkowanie się przełożonym i posłuszeństwo wobec hierarchii
organizacyjnej. Posłuszeństwo hierarchii, czyli ścisłe podporządkowanie się rolom
organizacyjnym sprzyja podziałom wewnątrz organizacji. Podział na pracowników
umysłowych i fizycznych jest utrwalony w mojej firmie jako "administracja eksploatacja". Stosuje się go w oficjalnych statystykach, także pracownicy używają
tych określeń w swoich wypowiedziach. Praca w administracji wiąże się z wyższym
prestiżem.
Dużą wagę przywiązuje się do procedur wprowadzających standaryzację zachowań.
Sytuacje nietypowe budzą lęk, ustrukturalizowanie daje poczucie bezpieczeństwa.
Opozycja wobec wprowadzanych zasad, nawet, jeśli się pojawia, nie wynika zwykle
z kreatywności i innowacyjości, lecz z przywiązania do starych norm postępowania.
Opór pracowników jest często bierny - nie próbują oni przeciwstawiać się otwarcie
zasadom, nawet, jeżeli uważają je za niesłuszne. Część pracowników dostrzega
zbytnie sformalizowanie, część uważa, że nie wszystko jeszcze jest uregulowane.
Jednak nie wiedząc jak postąpić w danej sprawie pracownicy sięgają albo do
zarządzeń, albo zasięgają rady u przełożonego. Kreatywność i inwencja nie są
docenianie. System motywacyjny wspiera egzekwowanie określonych formalnie
sposobów działania.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Dużą wagę przywiązują pracownicy do dobrych relacji w miejscu pracy między
współpracownikami a także między pracownikami i przełożonymi. Koleżeńskość jest
bardzo ważną wartością, rywalizacja jest dopuszczalna między jednostkami,
komórkami organizacyjnymi, ale już niedopuszczalna między współpracownikami.
Organizacja ta ma swoją specyficzną kulturę: szczególną mieszankę wartości,
postaw, norm, zwyczajów, tradycji, zachowań i rytuałów, która, jest dla niej
specyficzna. Niektóre organizacje zdają sobie sprawę z własnej kultury i postrzegają
ją jako poważne narzędzie strategiczne wykorzystywane do orientowania wszystkich
oddziałów i jednostek na wspólne cele, mobilizowania inicjatywy ze strony
pracowników, zapewniania sobie lojalności i ułatwiania komunikacji. Ich celem jest
stworzenie własnej kultury i upewnienie się, że pracownicy rozumieją ją i przystosują
się do niej. Tutaj takie działania są raczej szczątkowe.
Pomimo, iż kultura organizacyjna mojego przedsiębiorstwa jest mocno zakorzeniona
uważam, że należy wprowadzić w niej wiele zmian. Wprowadzanie ich może okazać
się doświadczeniem trudnym i bolesnym, przede wszystkim, jeżeli zmiany dotyczą
zwyczajów i praktyk, które przybrały charakter kolektywny i zostały ogólnie przyjęte.
Wartości naszej kultury organizacyjnej były tworzone z pokolenia na pokolenie
pracowników przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Zmiana kultury organizacyjnej to
zadanie trudne i złożone, jednak konieczne, jeżeli obecna kultura nie w pełni sprzyja
realizacji celów przedsiębiorstwa. Wprowadzanie zmian jest trudną sztuką i nie
może być podejmowane pochopnie. Nie można przy tym koncentrować się
wyłącznie na technologii zapominając o ludziach, podzielanych przez nich
przekonaniach, normach i wartościach, czyli o kulturze organizacyjnej.
Aby przygotować się dobrze do jakiejkolwiek zmiany należy dobrze zdiagnozować
obecną sytuację. Poznać normy i wartości, które często, choć nie są spisane,
wpływają istotnie na sposób wykonywania pracy, na to jak pracownicy postrzegają
swoje przedsiębiorstwo, jak w nim funkcjonują. Wprowadzenie premii uznaniowej,
którą kierownicy mieli wykorzystywać do premiowania najbardziej zaangażowanych
w prace pracowników nie powiodło się, gdyż w praktyce kierownicy nie dokonywali
oceny indywidualnego wkładu pracy, lecz zazwyczaj dzielili premię po równo. Do tej
pory nie stosowano w tej organizacji na szeroka skalę systemów premiowych
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
powiązanych ściśle z indywidualnymi wynikami pracy. Nie ma, więc zwyczaju,
normy, która pozwalałaby na takie zachowanie przełożonego, aby wyraźnie bardziej
nagradzać tylko niektórych pracowników. Dopiero zakrojona na szeroką skalę akcja
informacyjno-szkoleniowa może spowodować, że taka forma premiowania będzie
skuteczna i przyniesie oczekiwane efekty w postaci wzrostu sprzedaży usług.
Zmiana jednego przepisu, jakim jest np. regulamin premiowania, nie wystarczy.
Muszą mu towarzyszyć zmiany dotyczące wprowadzenia innych narzędzi
pomocniczych, takich jak system ocen, pozwalający na ocenianie pracy w sposób
jak najbardziej obiektywny. Potrzebne jest także szkolenie z umiejętności
kierowniczych dla przełożonych tak, aby potrafili nie tylko oceniać, ale informować
pracowników o oczekiwaniach, potrafili motywować nie tylko dzieląc premię, ale
także pozafinansowo. Każdy pracownik wie jak bardzo potrzebne jest zwykłe
"dziękuję", "dobra robota" zanim jeszcze ewentualna premia wpłynie na konto.
Błędy zarządzania związane z ignorowaniem problemów kulturowych są szczególnie
widoczne, kiedy firma zostaje kupiona przez zagranicznego inwestora, który
zaczyna wprowadzać swoje reguły gry nie zważając na miejscowe zwyczaje. Takim
przykładem są próby wprowadzenia dwugodzinnych przerw na lunch, które w
gorącym klimacie są potrzebne, w Polsce są traktowane przez pracowników jako
strata czasu i opóźnienie godziny powrotu do domu.
Negatywne dla efektywności i konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa są
postawy zachowawcze. Stały rozwój i udoskonalanie poszczególnych procesów
można by osiągnąć poprzez wykorzystywanie wiedzy i pomysłów pracowników.
Promować trzeba, więc szczególnie innowacyjność i kreatywność. Inne kwestie
kulturowe, które mają istotny wpływ na efektywność funkcjonowania to: wysoka
jakość, rzetelność i efektywność.
W przedsiębiorstwie usługowym niezwykle ważna jest postawa wobec klientów i to
zarówno wśród pracowników mających z nimi bezpośredni kontakt, jak i tych, którzy
tworząc i wdrażając różne rozwiązania w przedsiębiorstwie starają się odpowiadać
na ich potrzeby. Zadowolenie klientów z naszych usług może w przyszłości
zaowocować, niezadowolenie oznacza korzyści dla konkurentów. Sloganowe "Klient
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
nasz Pan" nie pokazuje dobrze, jakie powinny być nasze z nim relacje. Na pewno
nie poddańcze, lecz partnerskie.
Bardzo istotną wartością w tej organizacji powinny stać się kompetencje
pracowników. Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, zdobywanie wiedzy o
przedsiębiorstwie i o rynku musi być ważne dla każdego pracownika. Szczególnie
dotyczy to umiejętności komunikacyjnych, które przez wiele lat były zaniedbywane.
Musi ona być coraz bardziej efektywna. Odnosi się to do komunikacji między
współpracownikami jak i między pracownikiem i klientem. Szczególnie trudne są
rozmowy z klientem niezadowolonym. Można się nauczyć, jak je przeprowadzać, jak
rozmawiać w różnych sytuacjach, tak, aby wizerunek naszego przedsiębiorstwa był
jak najlepszy.
Nie wszystko jednak wymaga zmian. Pewne obecne już w naszej organizacji
wartości są korzystne z punktu widzenia jej rozwoju, nie należy z nich rezygnować,
lecz jedynie je wzmacniać. Dość powszechnie wyznawaną wartością w tej
organizacji jest koleżeńskość. Biorąc pod uwagę zespołowy charakter naszej pracy
koleżeńskość jest potrzebna.
Na zakończenie trzeba zadać sobie pytania, co będzie, jeśli nie zajmiemy się
obowiązującym w naszym przedsiębiorstwie systemem wartości, nie będziemy
budować kultury organizacyjnej, która może być dla nas źródłem przewagi
konkurencyjnej. Doświadczenia firm, które zignorowały ten problem pokazują, że
pracownicy tworzą sobie własny system norm i wartości, który może być wręcz
sprzeczny z interesami przedsiębiorstwa, w którym pracują. W takiej sytuacji kultura
organizacyjna przedsiębiorstwa może doprowadzić do spadku efektywności pracy,
pogorszenia się jej sytuacji na rynku i w rezultacie do zmniejszenia się zysków.
Ignorowanie problemów kulturowych w inny sposób, lecz równie skutecznie, co na
przykład lekceważenie problemów finansowych, może doprowadzić do złej kondycji
przedsiębiorstwa. W czasach coraz ostrzejszej gry rynkowej firmy, które nie tylko
chcą się utrzymać, ale także odnosić sukcesy zajmują się bardzo poważnie
budowaniem swojej kultury organizacyjnej.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download