grupowe rozwiazywanie problemow

advertisement
ZARZĄDZANIE
Grupowe rozwiązywanie problemów
Wstęp
„Wiele prac w organizacjach odbywa się w zespołach. Aby sprostać wyzwaniom, stawianym dziś
przedsiębiorstwom, coraz więcej organizacji zastępuje dawne hierarchie i formalne systemy
zespołami i pracą zespołową”1.
Grupowe rozwiązywanie problemów wykorzystuje sumowanie wiedzy i doświadczeń, a często też
synergię powstającą w tym procesie. Rozwiązania mogą być ciekawsze, gdy członkowie grupy
prezentują rozmaite sposoby podejścia do problemu. Ponadto udział w podejmowaniu decyzji
zwiększa akceptację dla niej. Warto jednak zwrócić uwagę również na wady tej metody działania.
Presja grupy może spowodować, że bezkrytycznie przyjmie się zdanie większości, choćby nawet w
danym wypadku nie było ono słuszne. Niebezpieczne jest też zjawisko przedwczesnej decyzji, czyli
skłonność do akceptowania rozwiązania, które pierwsze zyskuje zauważalną aprobatę przynajmniej
części grupy. Zdarza się, że zdobywa ono ostateczne poparcie, mimo że później zgłoszono lepsze
pomysły. Inną wadą dyskusji grupowej jest możliwość zdominowania jej przez osobę lub osoby
nieustępliwe, uporczywie forsujące swoją opinię, potrafiące przekonać innych do wcale nie
najlepszej idei. To forsowanie własnego rozwiązania bywa szczególnie częste wówczas, gdy
pojawia się kilka propozycji. I wcale nie chodzi wtedy o znalezienie najlepszego rozwiązania, ale o
źle pojętą rywalizację. Istnieją też czynniki potencjalnie zagrażające skuteczności rozwiązywania
problemów przez grupę, ale mogące również jej sprzyjać, jeśli potrafimy o to zadbać. Takim
czynnikiem jest niezgoda. Może ona prowadzić do powstania napięć i negatywnych emocji, ale
odpowiednio wykorzystana – do rozwiązania konfliktu i stworzenia oryginalnych propozycji.
Często konflikt rodzi się na etapie określania istoty problemu, celów do osiągnięcia, wyboru
rodzaju rozwiązania (czy ma być najlepsze, czy takie, które da się zaakceptować). Prowadzący
powinien skierować dyskusję na poszukiwanie wspólnych interesów – celów, wartości, wspólnego
definiowania problemu, niwelowania różnic w postrzeganiu trudności. Decyzje grupowe wymagają
więcej czasu. Tu należy znaleźć równowagę między wyczerpującą dyskusją a rozwiązaniem
„wymęczonym”, które przyjęto głównie z chęci zakończenia zebrania. Nie wolno też zapomnieć o
większej skłonności do ryzyka osób przyjmujących rozwiązania w grupie. Dlatego prowadzący
musi uwzględniać ryzyko jako czynnik sprzyjający zmianie, ale także zwracać szczególną uwagę na
jakość samej decyzji. Na poszczególnych etapach grupowego rozwiązywania problemu występują
rozmaite punkty niebezpieczne dla rezultatu. Oto niektóre:
• etap diagnozy – skłonność do mylenia faktów z opiniami i objawów z przyczynami, do
proponowania rozwiązań przed precyzyjnym rozpoznaniem problemu, do poszukiwania kozła
ofiarnego, a nie rozwiązania problemu, do faworyzowania rozwiązań;
1
Kierowanie James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, PWE, Warszawa 2001, wydanie II, str. 481
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
• etap poszukiwania rozwiązań – dyskutowanie, co powinno się zrobić, a nie co można;
proponowanie rozwiązań niemających nic wspólnego z problemem albo już kiedyś
stosowanych (brak innowacyjności);
• etap oceny nowych propozycji – nieuwzględnianie wszystkich konsekwencji danej
propozycji, demagogia lub nierzetelność agitacji, narzucanie personalnych uprzedzeń lub
stereotypów, za szybkie przyjmowanie rozwiązań;
• etap wyboru ostatecznej wersji – mylenie milczenia ze zgodą, lekceważenie opinii
mniejszości, podejmowanie decyzji przedwczesnych lub motywowanych własnymi
interesami.
Dla uzyskania najlepszych efektów prowadzący powinien zachęcać uczestników do otwartości i
akceptować krytykę swoich opinii. Dobrze jest wprowadzić czasowe podziały na podgrupy i
zestawiać ich propozycje, a także zapraszać zaufane osoby spoza zespołu do czasowego udziału w
dyskusjach. Warto również wyznaczyć osobę pełniącą funkcję advocatus diaboli.Grupowe
rozwiązywanie problemów stosuje się najczęściej w trzech sytuacjach:
1.
Gdy jest wiele problemów będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej
osoby
2.
Gdy mamy do czynienia z problemami, na które nie ma jednej prostej odpowiedzi, a
znalezienie rozwiązania będzie wynikiem połączenia poglądów rozmaitych osób
3.
W sytuacjach, gdy ważne jest, aby zainteresowane osoby angażowały się w
rozwiązanie.
Istnieją cztery rodzaje grup problemowych:
1.
Zespoły zadaniowe,
2.
Grupy tworzone w ranach działów,
3.
Zespoły doskonalenia,
4.
Zespoły zajmujące się wybranymi zagadnieniami.
Zespoły zadaniowe i grupy tworzone w ramach działów różnią się od siebie tylko tym, że pierwsza
z nich jest tworzona przez menedżera wysokiego szczebla i składa się z pracowników różnych
pionów, drugą zaś tworzy kierownik w swoim dziale do rozwiązania lokalnego problemu. W jej
skład wchodzą pracownicy danego działu, choć czasami korzysta się z osób z zewnątrz mających
odpowiednie kwalifikacje do rozwiązania danego problemu. Te dwie grupy posiadają kilka cech
odróżniających je od innych grup:
1.
Konkretne zadanie - oznacza to, że są powoływane do zajęcia się konkretnym
zagadnieniem,
2.
Poczucie własności - grupa taka stanowi „własność” osoby, która zainicjowała dana
działalność,
3.
Dobór członków - ludzi do danej grupy dobiera się według ich przydatności do
rozwiązania konkretnego problemu,
4.
Skład - oznacza to, że ich konkretny skład będzie różny w zależności od
rozpatrywanego zadania, ale liczebność nie powinna przekraczać dziesięciu osób.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Zespoły doskonalenia składają się wyłącznie z ochotników pracujących w tym samym dziale, co
powoduje, że grupa jest własnością jej członków i zajmuje się problemami, które członkowie
zespołu sami wybrali. Ważną cechą zespołów doskonalenia jest to, że kierujący nią kierownik albo
menedżer jest najniższego szczebla. Zespoły doskonalenia nie są powoływane w celu rozwiązania
doraźnego zagadnienia, istnieją żeby zrobić i utrzymać u siebie porządek.
Zespoły zajmujące się wybranymi zagadnieniami pozwalają wszystkim pracownikom, w tym
członkom kierownictwa, zajmować się zagadnieniami, które ich niepokoją lub interesują,
przekraczając przy tym granice działów lub pionów funkcyjnych. Grupy te charakteryzują się
następującymi cechami:
1.
Dobrowolne członkostwo, powoduje to, że jest, zatem bardziej prawdopodobne
wysokie zaangażowanie się jej członków w problem,
2.
Konkretne zagadnienie- są one tworzone do zajęcia się konkretnym zagadnieniem i
rozwiązują się po rozstrzygnięciu go,
3.
Skład – jedynym ograniczeniem jest rozmiar grupy nie powinien być większy niż
dziesięć osób.
Etapy grupowego rozwiązywania problemów
„Proces rozwiązywania problemów powinien być rygorystyczny, a do tego potrzeba kojarzenia
podejścia zarówno analitycznego, jak i twórczego. Dzięki metodzie analitycznej zagadnienie,
będące przedmiotem prac, zostanie od początku wyraźnie zdefiniowane, a analiza i rozwiązanie
będą oparte raczej na faktach niż na opiniach. Są to elementy o podstawowym znaczeniu, ale nie w
pełni wystarczające, gdyż czysto analityczne myślenie polega wyłącznie na racjonalności i nie
dopuszcza pozornie irracjonalnych czy niekonwencjonalnych możliwości. Wiele problemów nie
jest nowych. Zajmowano się nimi wcześniej w analityczny sposób, ale ponownie się pojawiły,
zmuszając do poszukiwania nowych rozwiązań starych problemów. Czysto analityczne myślenie
przypomina kierat; prowadzi nas w kółko po tej samej trasie. W statycznym świecie być może
byłoby to dostateczne; jednakże w świecie burzliwym i wciąż się zmieniającym nie może
wystarczyć. Dlatego w procesie rozwiązywania problemów są potrzebne techniki twórcze.”2Proces
grupowego rozwiązywania problemów dzieli się na kilka etapów:
1.
Burzę mózgów,
2.
Jasne definiowanie problemu,
3.
Analizowanie problemu,
4.
Zbieranie danych,
5.
Interpretacje danych,
6.
Wyszukiwanie możliwych rozwiązań,
7.
Uzgodnienie najlepszych rozwiązań,
8.
Analizę kosztów i korzyści,
9.
Prezentowanie rozwiązań,
10.
Wdrażanie rozwiązań,
2
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str. 46
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
11.
Monitorowanie i ocenę.
Burza mózgów
Przed przystąpieniem do pierwszego etapu grupowego rozwiązywania problemu, należy sobie
uświadomić, jakie przeszkody stoją na drodze do kreatywnego myślenia, a jest ich kilka. Pierwszą i
może najważniejszą jest skłonność do zakładania, że skoro coś robiono w ten sposób, jest to jedyny
sposób, w jaki można to zrobić. Podejście takie ogranicza nasze myślenie do tego, co jest zgodne z
naszym doświadczeniem. Drugą przeszkodą jest lęk przed śmiesznością, unikamy śmiałych i
niekonwencjonalnych wypowiedzi, ograniczając się do tego, co bezpieczne i konwencjonalne.
Następną przeszkodą jest skłonność do natychmiastowej oceny. Wiele pomysłów odrzucamy, bo na
pierwszy rzut oka wydają się niemożliwe do zrealizowania. Czwartą przeszkodą jest powszechna
świadomość, że istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie każdego problemu. Przy takim podejściu
natychmiast przechodzimy do analitycznego myślenia nie szukając twórczych rozwiązań problemu.
Ze względu na te przeszkody burza mózgów powinna trwać od 20 do 30 minut. Jest to czas, w,
którym ludzie potrafią się pozbyć przyzwyczajeń z całego życia, jeśli stworzy się im odpowiednie
ramy. Burza mózgów posiada kilka reguł. Bez ich znajomości cały wysiłek włożony w rozwiązanie
problemu może zostać zniweczony.
1) Reguła 1: Żadnej krytyki. Regułę tę należy stosować nie tylko do tego, co mówimy, ale też
do języka ciała, który może być równie krytyczny i miażdżąco negatywny. Reguła ta odnosi
się też do autocenzury.
2) Reguła 2: Swobodny przepływ myśli. Należy wypowiadać przypadkowe pomysły, które
akurat przyszły nam do głowy.
3) Reguła 3: Im więcej tym lepiej. Należy wygenerować maksymalnie dużo pomysłów w
trakcie burzy mózgów. W czasie około 20 – 30 minut powinno się uzyskać listę zawierającą
około 100 pomysłów. Nie oznacza to, że po osiągnięciu tej liczby należy przerwać burzę
mózgów, 100 pomysłów powinno się traktować jako minimum.
4) Reguła 4: Zapisywać wszystkie pomysły. Zgodnie z tą regułą należy zapisywać wszystkie
pomysły, chociażby najniezwyklejsze albo będące powtórzeniem wcześniejszego pomysłu
wyrażonego w inny sposób.
5) Reguła 5: Inkubacja. Nad każdym pomysłem trzeba się zastanowić zanim podda się go
ocenie, a to wymaga czasu. Z reguły okres ten wynosi około tygodnia.
W czasie sesji burzy mózgów należy przestrzegać powyższych reguł, przypomnienie ich jest
pierwszym etapem burzy mózgów. Po przyjęciu przez uczestników reguł sesji należy określić
dokładnie jej przedmiot. Jest to drugi etap burzy mózgów. Trzecim etap to rozpoczęcie napływu
pomysłów. Najlepiej jest dać uczestnikom pełną swobodę, tak by każdy mógł zgłosić swój pomysł
w dowolnej chwili. Czwartym etapem jest zapisywanie pomysłów tak by były widoczne dla
wszystkich członków grupy. Piątym etapem jest inkubacja, Najlepszym sposobem jest wywieszenie
listy pomysłów w miejscu pracy ta, aby każdy pracownik mógł ją przeczytać i ewentualnie dopisać
swój pomysł, jeśli ma na to ochotę. Takie podejście powoduje większe zaangażowanie reszty
pracowników niebiorących udziały w grupie w rozwiązanie problemu. Metody tej nie można
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
stosować, jeśli temat objęty jest tajemnicą służbową. Ostatnim etapem burzy mózgów jest
rozpoczęcie procesu oceny. Robi się to zazwyczaj na kolejnym spotkaniu grupy.
„To, co się dzieje dalej w cyklu rozwiązywania problemów, zależy od przedmiotu burzy mózgów.
Jeśli chodziło o wyszukanie problemu, nad którym będzie się pracować, grupa powinna wybrać
ogólny temat, a następnie skupić uwagę na pomysłach zapisanych pod tym nagłówkiem i znaleźć
odpowiednie zagadnienie. Jeśli grupa przeprowadziła burzę mózgów nad możliwymi
rozwiązaniami, następnym krokiem jest spojrzenie na listę możliwości i przeprowadzenie analizy
Pareta, żeby wyróżnić jeden lub dwa pomysły będące rozwiązaniem przeważającej części
problemu”·.
Jasne definiowanie problemów
Kolejnym krokiem w grupowym rozwiązywaniu problemów, jest jasne zdefiniowanie problemów.
Należy na tym etapie unikać zbyt ogólnych sformułowań, a także takich, w których ukryte jest
rozwiązanie. Do tego celu przydatna jest technika zwana „brzytwą Ockhama”. Technika ta składa
się z trzech kroków. Pierwszy krok polega na szerokim określeniu problemów, w tym celu
przeprowadza się analizę tematów uzyskanych z burzy mózgów i dzieli się je na tematy. Przy
wyborze tematów należy zwracać uwagę, czy odzwierciedlają one pomysły z burzy mózgów. Po
zakończeniu analizy tematycznej należy wybrać temat, od którego rozpocznie się pracę. Przy
wyborze tematu należy kierować się następującymi wytycznymi:
1.
Czy to nasza sprawa?
2.
Czy możemy cos z tym zrobić w rozsądnym terminie?
3.
Czy możemy zebrać dane na temat tego zagadnienia?
4.
Czy naprawdę chcemy to rozwiązać?
Po uzgodnieniu dziedziny problemu następuje krok drugi, w którym powraca się do zasadniczego
zagadnienia. Na tym etapie należy tak sformułować problem, aby doprowadzić go do definicji
zrozumiałej dla wszystkich i upewnić się czy właściwie rozpoznano podstawowe zagadnienia.
Trzecim krokiem„brzytwy Ockhama” jest rozważenie czy warto zajmować się tym problemem. Po
wybraniu i jasnym sformułowaniu problemu należy przystąpić do jego analizy.
Analizowanie problemów
W tym momencie należy spojrzeć na problem z różnych punktów widzenie, ponieważ zwiększa to
praktyczną przydatność proponowanych rozwiązań. Ustalić należy rzeczywiste przyczyny
problemu, ponieważ najlepsze choćby rozwiązania są nic niewarte, gdy błędnie określi się
przyczynę. W tym celu można posłużyć się wykresem rybiego szkieletu zwanym też wykresem
przyczynowo-skutkowym. Liczbę ości można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb.
Sześć nagłówków jest wystarczającą ilością w większości przypadków, w razie konieczności
możemy zmniejszyć ich ilość lub dopisać nowe. Poszczególne litery symbolizują odpowiednie
nagłówki:

Ludzie i wszystko, co ich dotyczy.

Warunki, w których wykonuje się pracę.

Metody stosowane do wykonania danej pracy.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

Majątek
trwały.


Wyposażenie.
Materiały wykorzystywane w danej pracy.
Poprawny wykres rybiego szkieletu3
Po przygotowaniu takiego schematu, następuje burza mózgów w czasie, której ustala się listy
przyczyn wywołujących zapisany skutek. Następnie należy zapisywać zgłaszane pomysły w
odpowiednim miejscu pamiętając o ich poprawnym grupowaniu. W tym miejscu należy zwrócić
szczególna uwagę, ponieważ niektóre sugestie są rozbudowaniem poprzednich i niejako je
uzupełniają. Na tym etapie poszczególne ości wykresu zaczynają przypominać drzewa.
Wykres rybiego szkieletu
Wykres rybiego szkieletu
4
- niewłaściwe zastosowanie technik i
-właściwe zastosowanie techniki5
Niektóre problemy mogą się pojawić pod kilkoma nagłówkami, ponieważ mają wiele różnych
przyczyn. Po tym etapie należy pozwolić na inkubacje pomysłów, nie należy żadnego odrzucać od
razy, chociaż byłby najbardziej szokujący. Inkubacje można przeprowadzić w trakcie zebrania
grupy, dając uczestnikom czas na przemyślenie pomysłów, lub przenieść dyskusje na następne
zebranie, postępując podobnie jak przy burzy mózgów, czyli zaznajomić resztę pracowników z
wynikami pracy grupy. Ostatnią czynnością jest analiza całego wykresu zgodnie z zasadą Pareta,
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.75
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.76
5 Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.77
3
4
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
czyli znalezienie tych przyczyn, które wywołują większość skutków. Inną metodą analizowania
problemów jest schemat sześciowyrazowy. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na pytania : „Co?”,
„Dlaczego?”, „Kiedy?”, „Jak?”, „Gdzie?” i „Kto?”. Tworzy się kolejno pytania do przeprowadzenia
burzy mózgów np. „Kiedy występuje …?”, „Kiedy nie występuje…?”itd., aż do wyczerpania
wszystkich możliwości. Uzyskane wyniki poddaje się takiej samej procedurze jak w przypadku
schematu rybiego szkieletu.
Zbieranie danych
Po przeanalizowaniu problemu należy zacząć zbieranie danych, których analiza pozwoli na
znalezienie najlepszego rozwiązania. Do tego celu najlepiej stosować arkusze kontrolne, które
powinny mieć jednolitą formę i zawierać: datę, której dany arkusz dotyczy i pełny tytuł. Przy
zbieraniu danych należy pamiętać, aby zbierać te dane,
które są naprawdę potrzebne. Zwrócić należy uwagę,
jakie inne czynniki wewnątrz lub na zewnątrz mają
wpływ na zbierane dane. Należy zbierać dane, które
wystarczą do uzyskania pełnego obrazu sytuacji, a nie
tylko jego części.
Przykładowy arkusz kontrolny 6
Interpretacja danych
Interpretacja danych jest ważnym etapem pracy grup problemowych, ponieważ powinny one
opierać swoją prace na podstawie faktów, a nie opinii. Cennym narzędziem ułatwiającym
prawidłową interpretacje są wykresy Pareta. Vilfredo Pareto był włoskim ekonomistą, który ustalił,
że 80% bogactw pozostaje w rękach 20% populacji. Wkrótce okazało się, że nieliczne przyczyny
wywołują większość zdarzeń i tak powstało „prawo 80:20”. W celu wykonania wykresu należy
najpierw uporządkować dane w kolejności malejącej i je zsumować. Następnie ustala się punkt
rozgraniczający nieliczne istotne problemy od wielu nieistotnych.
6
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.86
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Tabela do wykresu Pareta7
Wykres
Pareta
sporządzony
na
podstawie tabeli8
Korzystając z danych umieszczonych w tabeli sporządza się wykres. Skala pionowa wykresu
obejmuje wszystkie dane, na drugiej skali pionowej umieszcza się przybliżoną skale procentową,
poziomą część wykresu dzieli się na liczbę kategorii. Nie powinno się poprzestawać tylko na
jednym wykresie. Dane należy interpretować w kategorii kosztów, częstotliwości występowania itp.
Dopiero takie podejście daje pełny obraz sytuacji i pozwala wyciągnąć prawidłowe wnioski.
Interpretacja tych samych danych w relacji do kosztów9
Na podstawie tych dwóch wykresów widać wyraźnie, jakie znaczenie ma dokładna interpretacja
danych, ponieważ zdarzenie, które występuje najczęściej niekoniecznie musi generować najwyższe
koszty. Innym narzędziem analizy danych są histogramy, na jednej osi umieszcza się ilość zdarzeń,
7
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.92
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.93
9 Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.95 i 96
8
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
na drugiej ich częstotliwość, koszty itp. W rezultacie otrzymujemy dobrze znane wykresy
słupkowe, które też bardzo ułatwiają interpretacje danych.
Wyszukiwanie rozwiązań
W tym momencie można by zacytować Sir Artura Conan Doyla, „Kiedy wyeliminuje się to, co jest
niemożliwe, prawdziwe musi być to, co pozostanie, chociażby było najbardziej
nieprawdopodobne”. Tak właśnie powinno przebiegać wyszukiwanie rozwiązań przez grupy. W
trakcie poszukiwania rozwiązania grupa może stosować różne techniki:
1.
Wykres rybiego szkieletu,
2.
Analizę pola sił,
3.
Metodę delficką,
4.
Zamianę,
5.
Kolaże i fantazje.
Wykorzystanie techniki rybiego szkieletu przebiega tak samo jak przy analizie problemu, z tą
różnicą, że analizuje się wszystkie rozwiązania powstałe w czasie burzy mózgów. Drugą bardzo
skuteczną metodą jest analiza pola sił. Metoda ta opiera się na twierdzeniu, że każdy problem jest
wynikiem równowagi dwóch przeciwnych sił. Pierwsza siła jest zbiorem czynników wpływających
na poprawę danej sytuacji, druga to zbiór czynników pogarszających. Do tej techniki bardzo
pomocny może być poniższy arkusz10.
Technika ta polega na wyszczególnieniu i analizie
wpływu wszystkich czynników. Dla ułatwienia można
każdemu zjawisku przyporządkować wartość liczbową
z zachowaniem zasady, że czynniki mające największe
znaczenie mają również największą wartość liczbową.
Tak samo postępuje się w celu określenia możliwości
wpływu na dane zjawisko, tam gdzie wpływ duży duża
wartość liczbowa i na odwrót. W polu ZS wstawia się
wartość liczbową danej siły, w polu GR wpisuje się odzwierciedlenie liczbowe możliwości wpływu
na daną siłę przez grupę (tzn. czy grupa ma duży czy mały wpływ na daną siłę), w polu IN wpływ
innych pracowników na daną siłę. Wynik najprościej otrzymać można przez sumowanie
poszczególnych kolumn. Metoda delficka polega na tym, że każdy z członków grupy na kartkach
wpisuje proponowane rozwiązania, z zachowaniem zasady jedna kartka jeden pomysł. Następnie
grupuje się podobne rozwiązania nie ujawniając czy dany pomysł był zgłoszony przez więcej niż
jedną osobę. Na tym etapie cała odpowiedzialność za prawidłowość tej metody spoczywa na osobie
prowadzącej spotkanie. Po zapoznaniu się wszystkich członków grupy z proponowanymi
rozwiązaniami, każdy indywidualnie przeprowadza ocenę, dając najwięcej punktów najlepszemu
według niego pomysłowi. Następnie sumuje się wszystkie wyniki tworząc ranking popularności
danego rozwiązania. Ostatnim etapem jest rozważenie wszystkich rozwiązań i wybranie
10
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.105
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
najlepszego z proponowanych, co niekoniecznie musi oznaczać, że będzie to rozwiązanie, które
zdobyło najwięcej punktów. Trzecią z wymienionych metod stosuje się w przypadku impasu i
podziału grupy na dwa zwalczające się obozy. W tym celu dzieli się grupę na dwa obozy i każdy z
nich opracowuje prezentacje poglądów oponentów i przedstawia go drugiej stronie. Ważnym
elementem jest dołączenie dodatkowych argumentów. Po prezentacji należy przystąpić do
rzeczowej dyskusji nad każdą z propozycji w myśl zasady „Opisuj, a nie osądzaj”. Również w tej
technice ważną role odgrywa kierujący, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji. Po
zastosowaniu tej techniki grupa będzie bliższa osiągnięcia kompromisu, lub nawet pojawi się
całkiem nowe rozwiązanie danego problemu. Technikę kolaży i fantazji stosuje się do
rozwiązywania niewymiernych problemów, które ciężko jest przedstawić za pomocą tradycyjnych
metod. Ta technika wymaga również dużego zaangażowania osoby kierującej grupą, bo właśnie ona
musi przygotować wszystkie niezbędne materiały potrzebne to zastosowania tej techniki tzn.
najróżniejsze czasopisma, klej, nożyczki i taśmę klejącą. „Technika ta polega na poproszeniu grupy
o opracowanie dwóch kolaży/fantazji, z których pierwszy przedstawia obecną sytuacje, a drugi
idealną, do której grupa zmierza. Kolaż jest to po prostu zbiór fragmentów naklejonych na jakieś
tło. Fragmenty te mogą być wycinkami z czasopism i dzienników albo czymkolwiek, do czego
członkowie grupy maja łatwy dostęp. Tłem jest zazwyczaj arkusz papieru, chociaż nie zawsze musi
tak być”.11 Po wykonaniu kolaży grupa powinna je przedyskutować i dokonać ewentualnych
poprawek. Metoda ta pozwala grupie na wyjście z impasu przy rozwiązywaniu trudnych
problemów. Często zdarza się, że po zastosowaniu tej techniki grupa może przejść do szukania
rozwiązań w sposób tradycyjny.
Analiza kosztów i korzyści
Po przeanalizowaniu danego problemu należy sporządzić kalkulacje, jakie będą ewentualne koszty
wprowadzenia proponowanych rozwiązań. Nie należy ograniczać się do przedstawienia łatwych do
oszacowania kosztów takich jak ewentualne inwestycje. Należy zwrócić uwagę na takie czynniki
jak: przestoje produkcji, godziny nadliczbowe itp. poniesione w trakcje wprowadzania rozwiązań.
Wszystkie te koszty należy przedstawić w postaci pieniężnej, która jest najłatwiejsza to
przedstawienia kierownictwu. Po oszacowaniu kosztów proponowanych rozwiązań należy
przystąpić do analizy zysków, jakie przyniesie ewentualne wprowadzanie proponowanych przez
grupę rozwiązań. Przy analizowaniu zysków należy zwrócić uwagę również na korzyści, które są
niewymierne np. poprawienie morale pracowników, lepsze warunki pracy. Odpowiednie
przedstawienie zestawienia kosztów i korzyści płynących z proponowanych przez grupę rozwiązań
może przesądzić o przyjęciu lub odrzuceniu ich przez kierownictwo.
Przedstawienie rozwiązań, monitorowanie wdrażania i ocena wyników
Po przejściu przez wyżej wymienione etapy pracy grupowej należy wyniki przedstawić
kierownictwu w taki sposób, żeby przekonać je do zaakceptowania proponowanych rozwiązań.
Dobrą i skuteczną metodą jest prezentacja. Na prezentacje należy zaprosić możliwie dużo osób z
11
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.112
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
kierownictwa wyższego szczebla w celu przekonania jak największej liczby osób do
proponowanych rozwiązań. Prawidłowo opracowana prezentacja powinna przebiegać według
następującego schematu:
1.
Zarysowanie problemu, którym się grupa zajmowała,
2.
Przedstawienie wstępnej analizy,
3.
Uzasadnienie zebrania danych,
4.
Omówienie wszystkich możliwych rozwiązań, branych pod uwagę w czasie pracy
grupy,
5.
Przedstawienie wybranego rozwiązania z uzasadnieniem wyboru,
6.
Opisanie działań potrzebnych do realizacji rozwiązania,
7.
Zaproszenie do zadawania pytań,
8.
Uzgodnienie planu działań prowadzących do wdrożenia rozwiązania.
Żeby nie znudzić słuchaczy prezentacją powinna ona trwać od 20 do 30 minut i tyle samo czasu
należy zarezerwować na ewentualne pytania. Po prezentacji proponowane rozwiązanie może zostać
przyjęte lub odrzucone przez kierownictwo. W przypadku, gdy „odrzucono propozycje grupy
problemowej, jej członkowie muszą aktywnie i uważnie wysłuchać powodów tej decyzji, gdyż to
ułatwi im jej zrozumienie, a także może stanowić wskazówkę, co do innych rozwiązań, które
byłyby do przyjęcia i które załatwiłyby problem w całości albo części. Oczekiwanie, że wszystkie
bez wyjątku rozwiązania zaproponowane przez grupę zostaną przyjęte, byłoby nierealistyczne.
Jednak na ogół bardzo rzadko propozycje grup problemowych zostają odrzucone. Nie powinno to
dziwić, bo grupy rozwiązują problemy w kategoriach faktów, a nie opinii”.12W przypadku
zaakceptowania proponowanych rozwiązań należy sporządzić plan działania, według, którego
będzie się je wprowadzać w życie. Należy ustalić osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowe
wprowadzenie rozwiązań, a także ustalić precyzyjny termin zakończenia. W trakcie wprowadzania
zmian należy cały czas kontrolować czy prace postępują zgodnie z planem i w razie konieczności
podjąć działania korygujące. Po zakończeniu prac nad zmianami należy poddać ocenie efektywność
wprowadzonych zmian. Krok ten pozwala ocenić, jakie korzyści rzeczywiście przyniosły
proponowane rozwiązania. Za problem rozwiązany z sukcesem uznaje się takie rozwiązania, które
spowodują niewystępowanie problemu przez okres sześciu miesięcy.
Grupowe rozwiązywanie problemów wymaga, zatem dużego zaangażowania członków grupy w
proces poszukiwania rozwiązania, oraz umiejętnego stosowania technik opisanych powyżej. To z
kolei pociąga za sobą konieczność ciągłego szkolenia pracowników.
12
Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005, str.132
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Bibliografia:
1.
Grupowe Rozwiązywanie Problemów, Mike Robson, PWE, Warszawa 2005,
2.
Kierowanie, James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, PWE,
Warszawa 2001,
3.
Gazeta Prawna Nr 200/2004 z dnia 2004-10-12.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download