bezrobocie

advertisement
Czym jest bezrobocie?
to zjawisko polegające na tym, że pewna cześć ludzi
zdolnych
do
pracy,
poszukujących
pracy
i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia, nie
znajduje zatrudnienia.
Stopa bezrobocia
to wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska
bezrobocia w danej populacji.
Przyczyny bezrobocia
* likwidacja niektórych gałęzi przemysłu,
* zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi,
* ograniczanie produkcji,
* brak informacji o miejscach pracy,
* brak mobilności,
* przeniesienie zakładu do innego rejonu,
* niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników,
* zmiany w technologii,
* wysokie obciążenia fiskalne.
Konsekwencje bezrobocia
Zjawisko bezrobocia pociąga za sobą negatywne konsekwencje społeczne i
ekonomiczne.
* pogarsza się sytuacja materialna bezrobotnych i ich rodzin,
* patologiczne zjawiska społeczne,
* straty w produkcji wynikłe z niepełnego wykorzystania siły roboczej,
* straty budżetu państwa
* narastają niepokoje w społeczeństwie wywołane frustracjami,
beznadziejnością, strajkami,
* wzrasta przestępczość,
* niski poziom inwestycji.
Sposoby walki z bezrobociem
PASYWNE
AKTYWNE
 zasiłki dla bezrobotnych
 roboty publiczne
 świadczenia przedemerytalne
 pożyczki na tworzenie
 wcześniejsze emerytury
przedsiębiorstw
 szkolenia
 przekwalifikowania zawodowe
Przedsiębiorczość
• Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność
dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do
wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do
podejmowania ryzyka.
„Wolontariat na rzecz
aktywności obywatelskiej”
XVII Sejm Dzieci i Młodzieży
Jak założyć własną firmę?
- CZYLI 7 PIERWSZYCH KROKÓW
7 pierwszych kroków
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
KONCESJA CZY NIE?
WNIOSEK RG-1 O WYDANIE NUMERU REGON
PIECZĄTKA
KONTO W BANKU
URZĄD SKARBOWY - FORMULARZ NIP-1 A TAKŻE VAT –R
(FORMA OPODATKOWANIA)
ZUS - FORMULARZ ZFA
Wpis do ewidencji
działalności gospodarczejwniosek EDG-1
•
składamy w: Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta
•
dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek
EDG-1 jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika
urzędu skarbowego,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek EDG-1 zawiera
•
nazwę firmy - najlepiej pełną nazwę z wersją skróconą, np. „IMEX" Przedsiębiorstwo
Eksportowo - Importowe;
•
imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
•
imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
•
rodzaj działalności - przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe,
tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo
handlowe, import, eksport itp. ( Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007);
•
miejsce wykonywania działalności - siedzibę firmy;
•
datę rozpoczęcia działalności - faktyczny moment rozpoczęcia;
•
numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.
Uwagi:
Należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku EDG-1 !!
Potrzebny dowód osobisty. Czas oczekiwania do 14 dni.
Załączniki do wniosku EDG-1
• EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania
działalności gospodarczej,
• EDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza,
• EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych,
• EDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w
przypadku pomyłek);.
WAŻNE:
przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu
złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku
i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie!
Koncesja czy nie?
• Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo
działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących
szczegółowo dany rodzaj działalności.
• Przykładowe działalności wymagające koncecji:
- przemysł wydobywczy
- obrót materiałami o przeznaczeniu wojskowym
- transport lotniczy
- telekomunikacja
REGON
W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku EDG-1 otrzymamy
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Zawiera ono:
•
nazwę firmy,
•
dane teleadresowe (adres, telefon),
•
formę prawno-organizacyjną (np.: osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna,
sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
•
stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
•
rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja
Działalności)
Pieczątka
na której musi znaleźć się przynajmniej:
• pełna nazwa firmy,
• siedziba firmy,
• numer REGON,
• numer NIP
• Strona www, e-mail….
Potrzebne dokumenty:
nie są wymagane, ale można przygotować oryginał Wpisu do
Ewidencji… i dowód osobisty.
Konto w banku
• na miejscu w banku są wypełniane:
- wniosek o założenie konta,
- karty ze wzorem podpisu.
Potrzebne dokumenty:
• dowód osobisty,
• ksero Wpisu do Ewidencji… i oryginał do wglądu,
• ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do
wglądu,
• pieczątka.
Urząd Skarbowy - formularz NIP-1
•
musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić
podatek dochodowy i oświadczyć to odrębnie w Urzędzie
Skarbowym
- w formie karty podatkowej,
- ryczałtu ewidencjonowanego,
- na zasadach ogólnych, wypełniając księgę
przychodów i rozchodów.
•
musimy także zadeklarować, czy będziemy płatnikami
podatku VAT (VAT-R)
•
musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość,
czy zlecimy to jakiejś firmie
ZUS - formularz ZFA
• ZUS na podstawie otrzymanego z organu
ewidencyjnego wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem
lub wznowieniem prowadzenia pozarolniczej
działalności sporządzi z urzędu formularz ZUS ZFA –
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby
fizycznej.
- numer rachunku bankowego firmy,
- dane personalne,
- numery NIP (wszystkich osób),
- rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.
Inne urzędy
• Gdy zatrudniamy pracowników  zgłoszenie
tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy
• Sanepid  jeśli tego wymaga rodzaj
prowadzonej działalności gospodarczej
Opracowali:
Michał Turczyn
Daniel Wojtak
na podstawie prezentacji:
Jak wypromować
firmę?
- czyli poznaj zasady marketingu
Wybór rynku docelowego
Nabywcy różnią się
między sobą
potrzebami,
sposobem
postrzegania oferty
i zachowaniami.
Wybór rynku docelowego
Segmentacja rynku
– Podział rynku na
odrębne grupy
nabywców
o różnych potrzebach,
cechach,
zachowaniach, które
mogą wymagać
odmiennych
produktów lub
instrumentów
marketingowych.
Wybór rynku
docelowego
– Wymaga atrakcyjności
każdego
z segmentów i
dokonania wyboru,
który z nich
obsługiwać.
MISJA FIRMY
Misja pokazuje cel
działalności firmy oraz
sposób dotarcia do tego
celu przy uwzględnieniu
zasobów oraz możliwości
firmy.
Najogólniejszym wyrazem decyzji
przedsiębiorstwa
jest
podejmowanie określonej misji
gospodarczej.
Misja może być definiowana w
sposób
tradycyjny
tj.
w
kategoriach
rodzajów
działalności oraz produktów np.
„Jesteśmy
przedsiębiorstwem
zajmującym się wydobyciem węgla”
Drugie ujęcie to misja zawierająca
marketingowe podejście do rynku.
Przy określaniu misji firmy może być
pomocny zestaw następujących pytań:
Co jest przedmiotem naszej działalności?
Kim są nasi nabywcy?
Co stanowi wartość dla naszych nabywców?
Jakie są oczekiwania nabywców wobec
przedsiębiorstwa?
- Jakie są oczekiwania zarządu?
- Jakie stosujemy technologie?
-
Po co w firmie formułuje się misję?
Misja zewnętrzna – to co
chcemy, aby usłyszeli nasi
konkurenci.
Misja wewnętrzna – informacje
rozpowszechniane
pracownikom.
• 3M: „rozwiązywać w sposób
innowacyjny dotąd
nierozwiązane
problemy”.
• Apple: „umożliwienie każdemu
człowiekowi korzystania z
potęgi komputera”.
• Disney: „czynić ludzi
szczęśliwymi”.
• Wall Mart: „dać zwykłym
ludziom szansę kupowania
takich samych rzeczy co
bogacze”.
Analiza sytuacji
Analiza konkurencji
– Kto jest naszym
konkurentem?
– Co robią?
• Benchmarking
Analiza rynku
–
–
–
–
Jak duży jest rynek?
Czy się zmienia?
Co klienci chcą?
Jak się zachowują?
Analiza wewnętrzna
– Jaki jest nasz cel?
– Jaki duży rynek
chcemy posiadać?
– Jaki mamy pomysł na
działanie?
Promocja
• Jest to oddziaływanie na odbiorców produktów
danej firmy, polegające na przekazaniu im
informacji,
• Promocja jest elementem komunikacji
marketingowej.
• Instrumentami promocji w marketingu mix dla
koncepcji 4P są:
promocja sprzedaży, reklama, personel
odpowiedzialny za sprzedaż, marketing
bezpośredni, public relations.
Reklama…
…każda odpłatna forma zawodowej prezentacji
dóbr i usług przez określoną organizację
– TV, radiowa, kinowa, wydawnicza, out - door,
prasowa, internetowa
Cena
• Popyt
• Koszty
• Konkurencja
• Ceny łamane – 3.45
• Ceny nieznacznie
niższe – 8,99
• Ceny ustalenie wokół
określonych liczb:
– 15 (14), 10, 25 – bez
reszty
Strategie dystrybucji
• Masowa
• Selektywna
• Ekskluzywna
HEADWAY z nami szybciej
ul. Biskupa Jarosława 4/17
48-300 Nysa,
tel./fax: 77 448-01-80
www.headway-nysa.pl
Właściciel Firmy: Łukasz Bogdanowski
Download