Ogólne warunki kredytowania w zakresie udzielania kredytów

advertisement
OGÓLNE WARUNKI KREDYTOWANIA W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW
GOTÓWKOWYCH ORAZ KREDYTÓW KONSOLIDACYJNO-RESTRUKTURYZACYJNYCH
W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.
§ 1.
[Postanowienia ogólne i definicje]
1. Ogólne Warunki Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów
Gotówkowych
oraz
Kredytów
KonsolidacyjnoRestrukturyzacyjnych w Banku Zachodnim WBK S.A. określają
podstawowe prawa i obowiązki stron umowy Ekstra Kredytu
Gotówkowego oraz kredytu konsolidacyjno-restrukturyzacyjnego
przyznawanego osobom fizycznym.
2. UŜyte wyraŜenia oznaczają:
1) Bank – Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
2) data (dzień) całkowitej spłaty kredytu - ostateczny termin
spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi naleŜnościami
Banku,
3) data (dzień) faktycznej spłaty - dzień uznania rachunku
kredytu w Banku (data wpływu środków na rachunek kredytu
w Banku),
4) kredyt – Ekstra Kredyt Gotówkowy udzielony na podstawie
umowy kredytu gotówkowego w tym oferta kredytu celowego
oraz kredytu konsolidacyjno-restrukturyzacyjnego,
5) Kredytobiorca – osoba fizyczna lub osoby fizyczne,
z którymi Bank zawarł Umowę,
6) odstąpienie od Umowy - jednostronne oświadczenie jednej ze
stron Umowy powodujące, iŜ Umowę uwaŜa się za niezawartą,
7) okres obrachunkowy - określony w Umowie okres, za jaki
odsetki są naliczane i rozliczane (spłacane, kumulowane),
8) okres odsetkowy – określony w Umowie trzymiesięczny
okres obowiązywania ustalonej zgodnie z Umową stopy
procentowej,
9) okres kredytowania - okres liczony od dnia zawarcia Umowy
do dnia określonego w Umowie jako data całkowitej spłaty
kredytu,
10) OWKG – Ogólne Warunki Kredytowania w Zakresie
Udzielania Kredytów Gotówkowych oraz Kredytów
Konsolidacyjno-Restrukturyzacyjnych w Banku Zachodnim
WBK S.A. ,
11) transza – część kredytu, którą Bank uruchamia w danym
terminie/okresie w celu jej wykorzystania,
12) Umowa – Umowa kredytu zawarta pomiędzy Kredytobiorcą
a Bankiem, do której OWKG są Załącznikiem nr 1,
13) uruchomienie kredytu - postawienie przez Bank do
dyspozycji Kredytobiorcy w danym okresie środków
pienięŜnych na warunkach określonych w Umowie,
14) ustawa o kredycie konsumenckim – ustawa z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126
poz. 715, z późniejszymi zmianami),
15) Prawo bankowe-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi
zmianami),
16) wykorzystanie kredytu/wypłata kredytu – realizacja
dyspozycji Kredytobiorcy w cięŜar rachunku kredytu na
warunkach określonych w Umowie,
17) zadłuŜenie przeterminowane - część lub całość kredytu,
odsetek od kredytu oraz innych naleŜności niespłaconych
przez Kredytobiorcę w terminie ustalonym w Umowie.
§ 2.
[Warunki wstępne uruchomienia kredytu]
Kredytobiorca zobowiązuje się do spełnienia następujących
warunków (o ile mają zastosowanie do danej Umowy) nie później
niŜ w dniu uruchomienia kredytu:
1) ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu,
określonych w Umowie, z wyłączeniem zastawu rejestrowego
w przypadku kredytów konsolidacyjno-restrukturyzacyjnych
chyba, Ŝe Umowa stanowi inaczej,
Strona 1 z 4
2) udzielenia pełnomocnictwa dla Banku do obciąŜania/ składania
dyspozycji przelewu środków z rachunku wskazanego
w Umowie kwotą wymagalnych zobowiązań wynikających
z Umowy,
3) uregulowania przez Kredytobiorcę prowizji i opłat naleŜnych
zgodnie z postanowieniami Umowy,
4) złoŜenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez
Kredytobiorcę,
Poręczycieli,
osoby
trzecie
będące
właścicielami majątku przyjętego na zabezpieczenie kredytu,
5) innych określonych w Umowie.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 3.
[Przeznaczenie kredytu]
Cel, na który moŜe zostać przeznaczony kredyt, określa
Umowa.
Wykorzystanie kredytu musi być zgodne z celem, na jaki
kredyt został udzielony.
§ 4.
[Ogólne zasady oprocentowania kredytów oraz zasady
informowania o jego zmianie]
Oprocentowanie (stopa procentowa) kredytu moŜe być
wyraŜone stopą zmienną lub stałą – rodzaj stopy
oprocentowania określa Umowa.
W przypadku kredytów oprocentowanych wg stopy zmiennej,
oprocentowanie stanowi sumę stawki odniesienia, którą jest
stawka rynku pienięŜnego oraz marŜy Banku.
Szczegółowe zasady oprocentowania kredytu, w tym rodzaj
stawki rynku pienięŜnego, wysokość marŜy w punktach
procentowych (p.p.) ustalonej na dzień zawarcia Umowy oraz
warunki zmiany stawki odniesienia oraz marŜy Banku określa
Umowa.
Bank nalicza odsetki codziennie, od kwoty wykorzystanego
i niespłaconego kredytu według stóp procentowych
obowiązujących w czasie trwania Umowy, począwszy od dnia
pierwszego wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego
całkowitą spłatę kredytu włącznie.
Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, Ŝe miesiąc liczy
rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni (366 dni w roku
przestępnym).
O zmianie oprocentowania kredytu wynikającej ze zmiany
wysokości stawki odniesienia, w kolejnych trzymiesięcznych
okresach, począwszy od dnia dokonania pierwszej zmiany
oprocentowania, Bank będzie zawiadamiał Kredytobiorcę
przesyłając mu harmonogram spłat kredytu, z zastrzeŜeniem
ust. 9.
Poręczycieli oraz inne osoby będące dłuŜnikami Banku z
tytułu zabezpieczenia kredytu Bank będzie zawiadamiał przez:
1) umieszczenie
informacji
na
tablicy
ogłoszeń
w Oddziałach Banku,
2) umieszczenie informacji na stronach internetowych
Banku,
3) infolinię: 0 801 360 360.
O zmianie wysokości oprocentowania, wynikającej ze zmiany
marŜy Banku z przyczyn określonych w Umowie,
niewymagających zawarcia aneksu do Umowy, Bank będzie
zawiadamiał przesyłając Kredytobiorcy nowy harmonogram
niezwłocznie po dokonaniu zmiany marŜy. Zmiana
oprocentowania wynikająca ze zmiany marŜy zostanie
uwzględniona w harmonogramach spłat przesyłanych
Kredytobiorcy zgodnie z ust. 6.
W przypadku zmiany oprocentowania kredytu wyraŜonego
stopą stałą z przyczyn określonych w Umowie,
niewymagających zawarcia aneksu do Umowy, informację o
zmianie oprocentowania oraz nowy harmonogram spłat Bank
prześle Kredytobiorcy niezwłocznie po dokonaniu zmiany
oprocentowania kredytu.
9. Kredytobiorca
upowaŜnia
Bank
do
przekazania
harmonogramów spłat listem zwykłym.
10. O zmianie wysokości stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego stanowiącej podstawę ustalenia
wysokości oprocentowania dla zadłuŜenia przeterminowanego
oraz podstawę ustalenia wysokości odsetek maksymalnych
Bank będzie informował Kredytobiorcę, Poręczycieli oraz inne
osoby będące dłuŜnikami Banku z tytułu zabezpieczenia
kredytu przez:
1) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Oddziałach
Banku,
2) umieszczenie informacji na stronach internetowych
Banku,
3) infolinię: 0 801 360 360.
11. Zmiana oprocentowania kredytu:
1) w przypadku kredytu oprocentowanego wg stopy
zmiennej wynikająca ze zmiany stawki odniesienia i/lub
zmiany wysokości marŜy Banku z przyczyn określonych
w Umowie;
2) w przypadku kredytu oprocentowanego wg stopy stałej
wynikająca z przyczyn określonych w Umowie
3) wynikająca ze zmiany wysokości stopy kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego
nie wymaga wypowiedzenia Umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 5.
[Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji]
Rodzaj, sposób, termin płatności prowizji i opłat oraz zasady
ich zmiany określa Umowa.
Aktualną „Taryfę opłat i prowizji pobieranych przez Bank
Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności”
(Taryfa) Bank udostępnia na tablicy ogłoszeń w placówkach
Banku.
Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi,
z zastrzeŜeniem zapisów ust. 4.
W przypadku kredytów podlegających ustawie o kredycie
konsumenckim opłaty i prowizje podlegają zwrotowi na
warunkach określonych w Umowie.
Bank prześle Kredytobiorcy informację o zmianie wysokości
opłat i prowizji.
W przypadku niezaakceptowania nowych stawek prowizji
i opłat Kredytobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy, ze skutkami jak przy wypowiedzeniu Umowy przez
Bank zgodnie z § 12 OWKG.
§ 6.
[Spłata]
Kredytobiorca dokonuje spłaty kredytu, odsetek i innych
naleŜności Banku w sposób określony w Umowie.
Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w miesięcznych
ratach kapitałowo-odsetkowych w:
1) wysokości malejącej, przy czym raty kapitałowe będą
równe w całym okresie spłaty, a odsetki w wysokości
malejącej liczone od aktualnego zadłuŜenia lub
2) wysokości równej (co do zasady), przy czym raty
kapitałowe określone będą w wysokości stanowiącej
róŜnicę pomiędzy kwotą obowiązującej raty kapitałowoodsetkowej i kwotą odsetek naliczonych od aktualnego
zadłuŜenia.
Rodzaj rat kapitałowo-odsetkowych, o których mowa w ust. 2
określa Umowa.
Spłaty naleŜności wynikających z Umowy, dokonywane są na
podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w formie
przelewu z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego,
z wyłączeniem rachunku a’vista lub rachunku spłat
prowadzonego dla Kredytobiorcy przez Bank w złotych.
Rachunek spłat prowadzony jest przez Bank bezpłatnie.
Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych z wyodrębnieniem ich
poszczególnych składników, w szczególności kapitału
i odsetek, a w przypadku gdy Kredytobiorca korzysta
Strona 2 z 4
z karencji w spłacie kapitału takŜe wysokość odsetek w okresie
karencji, wysokość wszelkich innych kosztów kredytu, które
Kredytobiorca zobowiązany jest ponieść, jak równieŜ terminy
ich spłat, a takŜe szczegółowe określenie stopy
oprocentowania określone są w harmonogramie spłat, który
stanowi załącznik do Umowy i który przekazywany jest
Kredytobiorcy w dniu zawarcia Umowy, z zastrzeŜeniem ust.
6.
6. Harmonogram spłat stanowiący załącznik do umowy kredytu
konsolidacyjno-restrukturyzacyjnego
przekazany
Kredytobiorcy w dniu zawarcia Umowy ma charakter
wyłącznie techniczny i określa w sposób symulacyjny
wysokość miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych,
a w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z karencji
w spłacie kapitału, takŜe wysokość odsetek w okresie karencji.
W terminie 7 dni od dnia całkowitego wykorzystania kredytu
Bank przekaŜe Kredytobiorcy harmonogram spłat określający
wysokość wykorzystanego kredytu oraz wysokość i terminy
płatności rat kapitałowo-odsetkowych, a takŜe wysokość
i terminy płatności odsetek w okresie karencji.
7. Kolejne harmonogramy spłat będą przesyłane Kredytobiorcy
stosownie do postanowień § 4 ust. 6 i 7 i 8 OWKG.
Otrzymywane przez Kredytobiorcę harmonogramy spłat nie
będą uwzględniały zmian stopy procentowej kredytu,
w przypadku gdy w okresie kredytowania wysokość
oprocentowania kredytu przekroczy czterokrotność stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego,
natomiast nadwyŜka środków pienięŜnych wpłaconych przez
Kredytobiorcę w celu spłaty naleŜności Banku zostanie
rozliczona przez Bank na zasadach określonych w Umowie.
8. Jako datę spłaty kapitału i odsetek przyjmuje się dzień wpływu
środków na rachunek kredytu w Banku.
9. JeŜeli termin spłaty raty kapitałowo – odsetkowej lub innych
naleŜności został określony w Umowie na 29, 30 lub 31 dnia
kaŜdego miesiąca to w kolejnych miesiącach, które posiadają
mniejszą liczbę dni, dzień wymagalności danej naleŜności
przypada na ostatni dzień danego miesiąca, z zastrzeŜeniem
ust.10.
10. JeŜeli termin spłaty raty kapitałowo – odsetkowej lub innych
naleŜności Banku przypada na dzień wolny od pracy w Banku,
to wpływ środków z tytułu spłaty raty kapitałowo - odsetkowej
lub innych naleŜności Banku w pierwszym dniu roboczym po
tym dniu jest traktowany jako spłata w terminie.
§ 7.
[Dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu]
Bank zastrzega sobie moŜliwość Ŝądania ustanowienia przez
Kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia udzielonego kredytu
w przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie naleŜności z tytułu
Umowy.
§ 8.
[NaleŜności przeterminowane]
1. Od kwoty kapitału niespłaconego w terminie spłaty
określonym w Umowie, Kredytobiorca od dnia następnego po
terminie spłaty, zobowiązany jest do zapłaty odsetek według
stawki oprocentowania obowiązującej w Banku dla zadłuŜenia
przeterminowanego. Sposób ustalania oprocentowania dla
zadłuŜenia przeterminowanego oraz jego wysokość na dzień
zawarcia Umowy określa Umowa. Oprocentowanie dla
zadłuŜenia przeterminowanego będzie ulegało zmianie na
zasadach określonych w Umowie. Bank poinformuje o zmianie
wysokości w/w oprocentowania w sposób określony w § 4 ust.
10 OWKG. Zmiana wysokości oprocentowania dla zadłuŜenia
przeterminowanego nie wymaga wypowiedzenia Umowy.
2. Bank zobowiązuje się powiadamiać w formie pisemnej osoby
będące dłuŜnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu
o opóźnieniu Kredytobiorcy w spłacie kredytu.
§ 9.
[Wcześniejsza spłata kredytu przez Kredytobiorcę ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub
części kapitału wraz z odsetkami.
Dokonana przez Kredytobiorcę wcześniejsza spłata części
kapitału kredytu, z zastrzeŜeniem ust. 3, spowoduje:
1) skrócenie umownego okresu spłaty, bez zmiany
wysokości rat kapitałowych - w przypadku kredytu
spłacanego
w
ratach
kapitałowo-odsetkowych
w wysokości malejącej,
2) zmniejszenie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych, przy
zachowaniu umownego okresu spłaty - w przypadku
kredytu spłacanego w ratach kapitałowo-odsetkowych
w równej wysokości.
Kredytobiorca moŜe wnioskować, aby dokonana przez niego
wcześniejsza spłata części kapitału kredytu spowodowała:
1) zmniejszenie wysokości rat kapitałowych, przy
zachowaniu umownego okresu spłaty - w przypadku
kredytu spłacanego w ratach kapitałowo-odsetkowych
w wysokości malejącej,
2) skrócenie umownego okresu spłaty, bez zmiany
wysokości rat kapitałowo-odsetkowych - w przypadku
kredytu spłacanego w ratach kapitałowo-odsetkowych
w równej wysokości.
Wcześniejsza spłata części kredytu oraz wynikająca z niej
zmiana warunków spłaty kredytu nie wymagają zawarcia
aneksu do Umowy.
Po dokonaniu wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu
Bank przekaŜe Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat
określający odpowiednio nową wysokość rat kapitałowych
bądź kapitałowo-odsetkowych lub nową datę (dzień)
całkowitej spłaty kredytu, co stanowić będzie zmianę
warunków spłaty określonych w Umowie, w tym w
szczególności zmianę ostatecznego terminu spłaty kredytu,
odsetek i innych naleŜności.
W przypadku kredytów niepodlegających ustawie o kredycie
konsumenckim za wcześniejszą spłatę całości lub części
kredytu, dokonaną przed terminem spłaty określonym
w Umowie, Bank pobierze prowizję na zasadach
i w wysokości określonej w “Taryfie opłat i prowizji
pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności
bankowe dla ludności”. Bank nie pobierze prowizji za
wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu, dokonaną przed
terminem
spłaty
określonym
w Umowie w przypadku kredytów podlegających ustawie
o kredycie konsumenckim.
§ 10.
[Zobowiązania Kredytobiorcy]
Kredytobiorca zobowiązany jest do przestrzegania
zobowiązań wynikających z Umowy, w tym między innymi
do:
1) wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) terminowego
regulowania
wszelkich
zobowiązań
podatkowych oraz terminowej spłaty zaciągniętych
kredytów i poŜyczek,
3) udokumentowania, na wezwanie Banku, wysokości
aktualnie osiąganego dochodu,
4) niedopuszczenia do utraty przedmiotu zabezpieczenia lub
obniŜenia realnej wartości ustanowionego zabezpieczenia
w stosunku do kwoty zadłuŜenia z tytułu kredytu,
5) niezbywania
oraz
nieobciąŜania
przedmiotu
zabezpieczenia na rzecz osób trzecich bez uzyskania
uprzedniej zgody Banku wyraŜonej na piśmie,
6) przedłoŜenia – na wezwanie Banku – pisemnej informacji
o zaciągnięciu kredytu, poŜyczki oraz o udzieleniu
poręczenia lub gwarancji na rzecz osób trzecich,
7) dodatkowo w przypadku kredytu zabezpieczonego
w postaci zastawu rejestrowego na samochodzie/
pojeździe jednośladowym/ sprzęcie do czasu spłaty
wszystkich naleŜności Banku wynikających z Umowy:
a) ubezpieczania samochodu/ pojazdu jednośladowego/
sprzętu w pełnym zakresie AC w całym okresie
Strona 3 z 4
b)
c)
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
kredytowania i przenoszenia na rzecz Banku praw
z polis AC oraz zawiadamiania właściwego zakładu
ubezpieczeń o przelaniu praw wynikających
z zawartej umowy ubezpieczenia,
regularnego
opłacania
składek
z
tytułu
ubezpieczenia, o którym mowa w lit a,
uzupełnienia sumy ubezpieczenia, o którym mowa
w lit. a (doubezpieczenia samochodu/ pojazdu
jednośladowego/ sprzętu) co najmniej do kwoty
odpowiadającej aktualnemu zadłuŜeniu z tytułu
udzielonego kredytu, w przypadku, gdy w okresie
obowiązywania Umowy zmniejszeniu ulegnie suma
ubezpieczenia (na skutek wypłaty odszkodowania).
§ 11.
[Naruszenie Umowy]
Naruszenie postanowień Umowy ma miejsce w razie utraty
przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej lub w przypadku
niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia
kredytu określonych w Umowie oraz OWKG polegających na
wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń:
1) Kredytobiorca nienaleŜycie wywiązuje się ze swoich
zobowiązań wynikających z Umowy oraz OWKG, w tym
nie dokonuje w określonym w Umowie terminie spłaty
kredytu, odsetek lub innych naleŜności,
2) Kredytobiorca złoŜył fałszywe oświadczenia, dokumenty
bądź informacje stanowiące podstawę do zawarcia
Umowy, w tym do ustanowienia zabezpieczeń spłaty
kredytu,
3) oświadczenia, dokumenty bądź informacje złoŜone przez
Kredytobiorcę po zawarciu Umowy okazały się
nieprawdziwe,
4) nastąpiło zmniejszenie wartości złoŜonego zabezpieczenia
do poziomu niŜszego niŜ wartość wierzytelności Banku
wynikająca z tytułu Umowy,
5) Kredytobiorca wykorzystał kredyt niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
§ 12.
[Skutki naruszenia Umowy]
W przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń,
o których mowa w § 11 OWKG, Bank ma prawo odmówić
wypłaty kredytu, wypowiedzieć Umowę lub obniŜyć kwotę
przyznanego kredytu oraz podjąć wszelkie działania
zmierzające do odzyskania wymagalnych naleŜności Banku,
w szczególności z ustanowionych zabezpieczeń prawnych oraz
innego majątku Kredytobiorcy.
Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia
Kredytobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu
wykorzystanego i niespłaconego kredytu bądź kwoty, o którą
obniŜono przyznany kredyt wraz z odsetkami oraz innymi
naleŜnościami Banku wynikającymi z Umowy.
W przypadku niespłacenia zadłuŜenia w okresie
wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu
wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić
Bankowi od kwoty zadłuŜenia z tytułu niespłaconego kredytu
odsetki według stawki oprocentowania obowiązującej
w Banku dla zadłuŜenia przeterminowanego w wysokości
określonej w § 8 OWKG oraz w Umowie.
Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Banku w wykonywaniu
innych uprawnień określonych w Umowie.
W razie niespłacenia kredytu przez Kredytobiorcę, Bank
przystąpi w drodze egzekucji do odzyskania swoich naleŜności
z ustanowionych zabezpieczeń prawnych i majątku
Kredytobiorcy.
§ 13.
[Zmiana danych Stron Umowy]
KaŜda ze Stron Umowy zobowiązana jest do powiadomienia
pozostałych Stron Umowy odpowiednio o kaŜdej zmianie
imienia, nazwiska/firmy, dowodu osobistego lub adresu.
2.
3.
1.
2.
W sytuacji gdy przyjęte zostało majątkowe zabezpieczenie
spłaty kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest takŜe do
powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych
z miejscem połoŜenia przedmiotu zabezpieczenia.
Strona Umowy, która nie dokonała aktualizacji danych,
o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie danych
adresowych, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie
wynikające z tego skutki.
W przypadku, gdy korespondencja została zwrócona do
nadawcy z powodu odmowy jej przyjęcia, to za datę
doręczenia uwaŜa się datę odmowy jej przyjęcia przez
adresata.
§ 14.
[Reklamacje]
Kredytobiorca moŜe złoŜyć reklamację ustnie w siedzibie
Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej
się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego
dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą
klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej, oraz
numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych
Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na
stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
Odpowiedź na reklamację, w zaleŜności od charakteru sprawy,
zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie
lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niŜ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi
moŜe zostać wydłuŜony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim
wyjaśnieniu Kredytobiorcy przyczyn opóźnienia i wskazania
okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
§ 15
[Spory]
Organem nadzoru w stosunku do Banku jest Komisja
Nadzoru Finansowego.
Kredytobiorca moŜe wnieść skargę na naruszające
przepisy prawa działanie Banku do organu nadzoru.
Kredytobiorca moŜe zwrócić się o bezpłatną pomoc
prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
Spory pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem mogą być
rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym
przy Związku Banków Polskich, o ile wartość
przedmiotu sporu nie jest wyŜsza niŜ 8 000 złotych
polskich.
§ 16
[Postanowienia końcowe]
W zakresie nieunormowanym Umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Bankowego.
OWKG stosuje się do oferty kredytów: „Ekstra Kredyt
Gotówkowy” oraz kredyt konsolidacyjno-restrukturyzacyjny
obowiązującej do dnia 08.09.2013 r.
OWKG zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego i art. 109
Prawa Bankowego są wiąŜące dla Stron.
Strona 4 z 4
Download