zal_4 - Geopark Kielce

advertisement
Załącznik nr 4 do siwz
Projekt
UMOWA NR GEO.II.263.1........2017.
zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Rynek 1,
25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, reprezentowana przez Dyrektora Geoparku Kielce –
Elżbietę Czajkowską- Pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
przez Prezydenta Miasta Kielce, odbiorca faktury: Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202
Kielce,
zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”
a
….........…………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego,
w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony
ustalają, co następuje:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
,,Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony
ul. Gagarina (ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia, obok istniejącego
zabezpieczenia cz. II.”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: otwarcie obszarów
poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. zwanej dalej „usługą”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu prac zgodnie
z zapisami SIWZ oraz niniejszą umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i normami.
3. Wykonawca zapoznał się, z zachowaniem profesjonalnej staranności z dokumentacją –zał.
nr 5 do siwz oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczącymi realizacji
zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń, a przedmiot umowy wykona zgodnie z jego
przeznaczeniem z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa oraz wymaganych norm
technicznych i ekologicznych.
§2
Zakres usługi obejmuje:
a) dostawa i montaż kotew stalowych o długości 4 m, o średnicy 30 mm - 8 sztuk
b) dostawa i montaż gwoździ stalowych o długości 2 m, o średnicy 20 mm - 62 sztuk
c) dostawa i montaż wysokowytrzymałej siatki stalowej, o oczkach romboidalnych, o średnicy
drutu min.3 mm, wytrzymałości na rozciąganie ≥ 150 kN/m2, pokrytej warstwą antykorozyjną
cynkową w ilości ≥ 150g/m2 – 217 m2
d) dostawa i montaż maty przeciwerozyjnej - 175 m2
§3
Termin realizacji usługi do 28.04.2017 r.
§4
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie wykonywania usługi.
2. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność
wykonawczą.
3. Wykonawca wyznacza kierownika robót w osobie…………………………….
4. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania , udostępniania i przekazania
Zamawiającemu wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje
zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań
laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania
robót określonych w umowie lub projekcie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków z art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie
sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
§6
1. Za realizację całego przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
……………………. brutto zł (słownie złotych …………. …………………. )
2. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę , co
wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 6 w kwocie:
....................................................................................................................................................
w formie ............................................................................................................., z tym że, 70%
(zgodnie z art. 148 ustawy pzp)
wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości..................................................................
...................................................................................................................................................p
rzeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś pozostałe 30%, tj.
kwotę...........................................................................................................................................
.................................................. przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Zabezpieczenie
terminach:
1)
2)
należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących
część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie
robót, po końcowym odbiorze i wystawieniu faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc
od daty jej doręczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych
umową,
pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu
rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) nie
później niż w 15 dniu po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar
przewidzianych umową.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
wykonawcy.
§8
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane usługi płatne będzie po wystawieniu przez
Wykonawcę faktury. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie prac. Wartość faktur
częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości prac. Rozliczanie Wykonawcy następować
będzie fakturami miesięcznymi wystawionymi po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,
w którym realizowane były usługi.
2. Załącznikiem do faktur będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę
i przedstawiciela Zamawiającego.
Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, pod
warunkiem dołączenia do nich protokołu odbioru.
3. Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną do
odbioru w imieniu Zamawiającego.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana
będzie przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz
z fakturą pisemne potwierdzenie Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty
wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne
podwykonawcy z tej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
podwykonawcy.
6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 8 ust.5. Zamawiający
wstrzyma płatności należne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania umowy powołując
się na okoliczności wstrzymania płatności, o których mowa w § 8 ust.5.
§9
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub
uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości
na wykonany przedmiot Umowy na okres …..lat. Gwarancja jakości obowiązuje od
chwili odbioru końcowego robót.
3. Strony postanawiają , że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem
okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości
mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienia wady lub/i usterki w okresie objętym
gwarancja jakości.
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, przeglądy gwarancyjne będą
odbywały się w następujących terminach:
1.) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego
wad lub usterek,
2.) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
3.) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W każdym przypadku koszty i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie ( w terminie nie dłuższym niż dwa
dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin
przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach
może
zostać
wydłużony
za
zgoda
Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym
koszty.
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może:
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji
jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
o skorzystaniu z powyższego uprawnienia lub
2) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w §10.
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postępowań ) oraz roszczenia osób trzecich w
przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej
staranności przez wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
§ 10
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy
b) za zwłokę w zapłacie należnego wynagrodzenia w wysokości równej odsetkom
ustawowym obowiązującym w okresie pozostawania Zamawiającego w zwłoce, za każdy
dzień zwłoki.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
b) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 0,15 % wynagrodzenia
określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi
w wysokości ustalonej w pkt. b – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do
usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.
§ 11
Zamawiający w szczególności może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a/ jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy,
b/ Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c/ jeżeli Wykonawca nie wykonuje, którejkolwiek z czynności wymienionych w § 2
umowy.
§ 12
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty poniesione przez osoby
trzecie, powstałe w wyniku realizacji usługi.
2. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku
prowadzonych prac.
§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do
treści
oferty, na
podstawie
której
dokonano
wyboru
Wykonawcy
w sytuacji, gdy:
1) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki geologiczne będą odbiegać od
przeciętnych lub gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów
instalacji podziemnej.
2) Wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od
typowych i uniemożliwiających prowadzenie robót lub klęski żywiołowe.
3) Nastąpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności
sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd
w Kielcach.
§ 16
Umowę sporządzono
i Wykonawcy.
w
dwóch
egzemplarzach,
po
jednym
dla
Zamawiającego
§ 17
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zawierających m. in. istotne postanowienia i zobowiązania.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) Oferta.
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający:
Wykonawca:
Download