Schemat kinematyczny

advertisement
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Popatrz, sprawdź, przemyśl…
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Co to?
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
… a gdzie głowa???
zawiesia
pion
wysięgnik
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
… i zdarzyło się !
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
A to co?
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny
Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 1: Dostawa na samochód
Ryszard Kościelny
Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 2: Dostawa na dach
Ryszard Kościelny
Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 3: Łowienie w mętnej wodzie
Ryszard Kościelny
Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 4: Decyzja należy do operatora
Ryszard Kościelny
Tematem zajęć jest ……….
Ryszard Kościelny
Co to jest wypadek przy pracy?
Definicja :
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które
nastąpiło w związku z pracą:
• podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
• podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez
polecenia
• w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy
a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Ryszard Kościelny
Kwalifikacja
Kryteria:
1. nagłość zdarzenia
2. przyczyna
3. uraz
4. lub śmierć
natychmiastowe ujawnienie się określonych skutków,
zewnętrznawywołanych przyczyną zewnętrzną
znajdująca się poza organizmem poszkodowanego, np.
narzędzie pracy, siły przyrody, praca i czynność samego
poszkodowanego, działania lub zaniedbania różnych osób
uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek
działania czynnika zewnętrznego
5. związek wypadku z pracą
trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu (nie
zdefiniowana w ustawie)
czynności określone w zakresie obowiązków zawartych w
umowie o pracę
Ryszard Kościelny
Kwalifikacja
Utrata związku wypadku z pracą następuje w przypadku:
1. spożycia alkoholu w czasie pracy lub znajdowania się w czasie i miejscu pracy
w stanie nietrzeźwym
2. nie wykonywania pracy w czasie i w miejscu, w którym praca powinna być wykonywana
bez usprawiedliwienia prawnego (nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw
pozostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami),
3. opuszczenia miejsca pracy w godzinach pracy w celu załatwienia prywatnych spraw
Ryszard Kościelny
Klasyfikacja wypadków
ze względu na skutki :
• śmiertelne - śmierć poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy
od dnia wypadku
• ciężkie - u poszkodowanych nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała
(utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała
albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także
choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna,
całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne
zeszpecenie lub zniekształcenie ciała)
• zbiorowe - wyniku tego samego zdarzenia uległy poszkodowaniu co najmniej
dwie osoby.
Ryszard Kościelny
Klasyfikacja wypadków
Wypadek pod względem prawnym:
• przy pracy
• traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
• przy innych czynnościach podczas wykonywania pracy, np. na podstawie umów:
zlecenia, o dzieło, agencyjnej
• w drodze do lub z pracy
• podczas prac w rolnictwie
Ryszard Kościelny
A co na równi?
Na równi z wypadkiem przy pracy
(w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie)
traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
• w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej
określone
(chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie
pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań)
• przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe
działające u pracodawcy
Ryszard Kościelny
Postępowanie pracodawcy
1.
udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy,
2.
podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie,
3.
podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia miejsca wypadku, tak aby do
miejsca wypadku nie dopuszczać osób niepowołanych,
4.
niezwłoczne zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz
o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek
z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
5.
zawiadomienie właściwego Oddziału Dozoru Technicznego, jeżeli wypadek ma
związek z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego lub urządzeń ciśnieniowych
i zbiorników, podlegających dozorowi technicznemu,
6.
powołanie zespołu powypadkowego
w składzie: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
społeczny inspektor pracy
Ryszard Kościelny
Postępowanie pracodawcy jeżeli…
• jeżeli w zakładzie pracy nie działa służba bhp, zamiast pracownika służby bhp
wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu
pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza
zakładu pracy
• jeżeli nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy,
jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy
• jeżeli ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników nie można dopełnić
obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, to
okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład
wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy
Pracodawca jest zobowiązany stworzyć zespołowi powypadkowemu odpowiednie
warunki do pracy umożliwiające sprawne i terminowe przeprowadzenie postępowania.
Ryszard Kościelny
Komisja powypadkowa
Protokół powypadkowy (wzór)
PROTOKÓŁ nr.
ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony w:…………………………………………………………………..
nazwa lub imię, nazwisko pracodawcy
…………………………………………………………………..
adres siedziby pracodawcy
NIP:
REGON:
PESEL:
NR DOWODU OSOBISTEGO:
2. Zespół powypadkowy w składzie:
1. …………………………………
imię i nazwisko
2. ………………………………….
imię i nazwisko
3. …………………………………..
imię i nazwisko
Ryszard Kościelny
…………………………
funkcja
…………………………
funkcja
………………………….
funkcja
Komisja powypadkowa
Protokół powypadkowy (wzór cd.)
dokonał w dniach od ………. do …. …..ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
jakiemu w dniu ……….. o godzinie ……… uległ Pan ……………………………., imię ojca …………………..…,
urodzony ………………….. (data) w ………………. (miejscowość), zamieszkały: …………………………………
ulica, nr domu, nr mieszkania
PESEL:
NIP:
NR. DOWODU OSOBISTEGO:
.…………………………………
kod, miejscowość
.…………………………………
.…………………………………
.…………………………………
zatrudniony w …………………………. na stanowisku …………………………
Komórka organizacyjna
nazwa stanowiska
3.
Ryszard Kościelny
Wpadek zgłosił(a) ……………………………….. w dniu …………………….
Imię i nazwisko
data
Komisja powypadkowa
Protokół powypadkowy (wzór cd.)
4.
Ustalono następujące okoliczności wypadku: ……………………………………………………………………..
5.
Ustalono następujące przyczyny wypadku: ……………………………………………………………………….
6.
Skutki wypadku (rodzaj urazu i jego umiejscowienie): ………………………………………………………….
7.
Stwierdza się, że wypadek jest/nie jest wypadkiem przy pracy, co uzasadnia się następująco: ………………..
8.
Rodzaj wypadku:
9.
Wnioski i zalecenia profilaktyczne:
10.
Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku:
…………………………………… (czytelny podpis)
…………………………………… (czytelny podpis)
11.
Protokół sporządzono dnia ………………………..
Poszkodowanego zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia się do protokołu uwag i
zastrzeżeń
…………………………………..
……………
……………….
imię i nazwisko poszkodowanego
data
podpis
12.
13. Protokół zatwierdzono
…………………………
……………………………….
data
podpis pracodawcy
Potwierdzenie odbioru protokołu: …………………………………
imię i nazwisko poszkodowanego
Ryszard Kościelny
wypadek przy pracy..
… powiązany z urządzeniami objętymi dozorem technicznym:
"Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić
Jakietechnicznego
to urządzenia
organ właściwej jednostki dozoru
o każdym …
niebezpiecznym
uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego
eksploatacją"
(art. 19 Ustawy o dozorze technicznym)
W przypadku urządzeń podlegających dozorowi UDT należy powiadomić właściwy
oddział UDT. Dyrektor oddziału niezwłocznie powołuje komisję, która wykonuje
badanie doraźne, powypadkowe i przeprowadza postępowanie powypadkowe.
Ryszard Kościelny
wypadek przy pracy..
Wina i kara:
"Kto nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru
technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub
nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego, podlega
karze grzywny"
(art. 64 Ustawy o dozorze technicznym)
"Postępowanie w sprawach określonych w art. 64 następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie
złożonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego"
(art. 65 Ustawy o dozorze technicznym)
Ryszard Kościelny
Bądź członkiem.. sporządź protokół
Przypadek
nr
Widok
Okoliczności
Poszkodowani
Podpory ustawione nieprawidłowo,
prawdopodobne przeciążenie
Operator (zwichnięty kciuk ręki prawej)
Przeciążenie, „skośne ciągnienie”
Pracownik pizzerni uderzony podporą żurawia
(rana cięta skóry głowy)
3
Katastrofa budowlana spowodowana
utratą stateczności żurawia
Instalator (przygnieciony stropem budynku zmiażdżone oba podudzia)
4
Zwarcie układu linowego żurawia
z linią wysokiego napięcia
Operator (porażony prądem - zgon)
5
Utrata wytrzymałości wysięgnika
żurawia
1 robotnik (przygnieciony prętami
zbrojeniowymi - zgon), 1 robotnik (uderzony
zbloczem - uraz kręgosłupa)
6
Utrata stateczności wskutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi
Operator (złamanie kości łódkowatej oraz
ogólne obrażenia ciała)
7
Kabina pojazdu uszkodzona
upadającym wysięgnikiem
Kierowca (pęknięcie kręgów szyjnych, ogólne
obrażenia głowy)
1
2
Ryszard Kościelny
Czasami w robocie się zdarzy..
Przezorny bądź, nie tylko na drodze…
po co sporządzać protokół powypadkowy ?
Tego sobie i Zgromadzonym życzę
I to by było na tyle …….
Ryszard Kościelny
Film nr 5: Czynności nie objęte umową o pracę
Download