Edukacja dla bezpieczeństwa

advertisement
PLAN WYNIKOWY Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLASY 3A, 3B, 3C
ROK SZKOLNY 2014/2015
Lp.
1.
Temat jednostki
Liczba
lekcyjnej
godzin
Zajęcia wstępne
1
Realizowane treści
Wymagania edukacyjne
podstawowe
ponadpodstawowe
Zajęcia poświęcone
Uczeń wie, jakie treści będzie poznawał i jakimi
poznaniu uczniów,
metodami będzie się uczył w ramach przedmiotu w
poziomu ich
gimnazjum.
znajomości zagrożeń
Uczeń zna sposób organizacji nauki edukacji dla
we współczesnym
bezpieczeństwa w gimnazjum, kryteria oceniania.
świecie wynikających
z praw przyrody oraz
zagrożeń
wynikających z
ingerencji w
środowisko naturalne.
2.
Zagrożenia we
2
współczesnym
świecie
Zagrożenia
Typowe zagrożenia
Uczeń zna typowe
Uczeń potrafi opisać
wynikające z praw
zdrowia i życia
zagrożenia zdrowia i
właściwe zachowanie w
przyrody.
podczas powodzi oraz
życia podczas powodzi
przypadku wystąpienia
innych klęsk
oraz innych klęsk
zagrożeń, zna zagrożenia,
żywiołowych.
żywiołowych.
które miały miejsce w
1
regionie i potrafi
Zagrożenia
Zagrożenia życia
Uczeń zna źródła
przedstawić propozycje
wynikające z
podczas pożaru,
promieniowania
sposobów zapobiegania im
ingerencji w
wypadku
jądrowego i jego skutki,
w przyszłości.
środowisko naturalne
samochodowego,
zna wpływ środków
oraz z działalności
awarii energetycznej,
promieniotwórczych na
gospodarczej
chemicznej,
ludzi, zwierzęta, żywność
człowieka.
radiacyjnej.
i wodę.
1
Zagrożenia
chorobami
zakaźnymi. Źródła
skażenia
chemicznego,
biologicznego i
radiacyjnego. Wpływ
promieniowania
jądrowego i jego
skutki dla ludzi,
zwierząt, żywności i
wody.
3.
Zagrożenia w domu,
szkole, w najbliższej
okolicy
2
Zagrożenia w domu,
Zagrożenia związane
Uczeń zna zagrożenia
Uczeń potrafi
szkole oraz w
z eksploatacją sieci
pożarowe w domu, szkole
scharakteryzować
najbliższej okolicy.
oraz urządzeń
i najbliższej okolicy.
zagrożenia w górach i nad
1
elektrycznych i
wodą (śródlądowo i nad
gazowych, pieców,
morzem).
maszyn
gospodarczych i
środków ochrony
roślin (na wsi).
Zagrożenia
wynikające ze
stosowania używek
(alkohol, narkotyki).
Zagrożenia na
szlakach i w
jaskiniach (na
terenach górskich).
Zagrożenia związane
z wodą – śródlądowo
i nad morzem.
Zagrożenia związane
z chorobami
przenoszonymi przez
zwierzęta (tereny
leśne itp.)
Zagrożenia w
Najczęstsze
Uczeń zna zasady
Uczeń zna zasady
transporcie oraz w
przyczyny wypadków
poruszania się po drodze
zachowania się podczas
obiektach
w ruchu drogowym.
poza terenem
wypadków i katastrof
użyteczności
Zagrożenia
zabudowanym.
komunikacyjnych,
publicznej.
przemysłowe na
Uczeń wie, jakie zjawiska
technicznych i innych.
przykładzie firm i
patologiczne występują
szlaków
wśród dzieci i młodzieży.
1
komunikacyjnych
znajdujących się w
pobliżu miejsca
zamieszkania
uczniów.
Zagrożenia w
obiektach
użyteczności
publicznej (centra
handlowe,
wydarzenia
kulturalne, sportowe
itp. z dużą liczbą
widzów).
4.
Ochrona
2
przeciwpożarowa
Pożar, telefony
Pojęcie i rodzaje
Uczeń wie, jakie warunki
Uczeń potrafi opisać środki
alarmowe. Sposób
pożarów, zagrożeń
muszą być spełnione, aby
gaśnicze i sprzęt gaśniczy
informowania o
miejscowych. Środki
nastąpił proces spalania.
oraz przedstawić zasady ich
powstaniu zdarzenia.
gaśnicze i sprzęt
Uczeń zna najczęstsze
stosowania podczas pożaru.
gaśniczy. Telefony
przyczyny powstawania
alarmowe. Sposoby
pożarów.
1
informowania o
powstaniu zdarzenia.
Zakres zadań
Wypalanie traw.
Uczeń zna różnice
Uczeń zna sposoby
ochrony
Zakres zadań ochrony
pomiędzy pożarem,
ratowania ludzi i zwierząt z
przeciwpożarowej
przeciwpożarowej
klęską żywiołową oraz
pożaru.
oraz jej organizacja.
oraz jej organizacja.
innym miejscowym
Uczeń potrafi
Zagrożenia pożarowe
zagrożeniem; umie
zaproponować działania
w domu, szkole i w
określić, czym zajmuje
zmierzające do
najbliższej okolicy
się ochrona
zapobiegania powstania
(centra
przeciwpożarowa; zna
pożarów.
mieszkaniowe,
numery telefonów
komunikacyjne,
alarmowych oraz sposób
obiekty zabytkowe,
przekazania informacji o
domy pomocy
powstaniu zdarzenia.
społecznej, szkoły,
Uczeń zna podstawowe
szpitale, lasy,
znaki ewakuacyjne.
1
gazociągi).
5.
Sposoby
2
postępowania w
przypadku
powstania zdarzenia
Sposób postępowania
Postępowanie w
Uczeń zna zasady
Uczeń potrafi uzasadnić
w przypadku
przypadku powstania
zachowania się ludności
potrzebę przeciwdziałania
powstania pożaru i
pożaru.
po ogłoszeniu alarmu.
panice; wie, jak
innych miejscowych
Alarmowanie i
Uczeń potrafi wyjaśnić,
przeciwdziałać panice.
zagrożeń.
ewakuacja.
jak należy gasić zarzewie
Zasady zarządzania
ognia, wyjaśnia, jak
tłumem i
należy gasić odzież palącą
przeciwdziałania
się na człowieku.
1
panice. Korzystanie z
podręcznego i
improwizowanego
sprzętu gaśniczego.
Gaszenie zarzewia
ognia, odzieży palącej
się na człowieku.
Sposób postępowania
Postępowanie w
Uczeń potrafi
Uczeń omawia zasady
w przypadku
przypadku powstania
zdefiniować i rozpoznać
zachowania się podczas
powstania innego
innego miejscowego
rodzaje alarmów i
wypadków i katastrof
miejscowego
zagrożenia
sygnałów alarmowych.
komunikacyjnych,
zagrożenia.
(wypadków i
Uczeń umie zachować się
technicznych i innych.
katastrof
w szkole po ogłoszeniu
komunikacyjnych,
alarmu.
1
technicznych).
Zasady postępowania
w przypadku
wystąpienia klęski
żywiołowej.
Postępowanie po
ogłoszeniu alarmu w
szkole.
6.
Materiały
2
niebezpieczne
Rodzaje materiałów
Rodzaje materiałów
Uczeń zna rodzaje
Uczeń potrafi wykorzystać
niebezpiecznych oraz
niebezpiecznych,
znaków substancji
różne materiały na
ich oznakowanie.
miejsca ich
toksycznych i miejsca ich
zastępcze środki ochrony
składowania oraz ich
eksponowania,
dróg oddechowych i skóry.
oznakowanie.
rozpoznaje znaki
1
substancji toksycznych na
pojazdach i budowlach.
Transport materiałów
1
niebezpiecznych.
Oznakowanie
Uczeń zna zasady
Uczeń potrafi
materiałów
postępowania w
zaproponować sposoby
niebezpiecznych w
przypadku awarii
zapobiegania skażeniom
transporcie.
instalacji chemicznej,
chemicznym.
Zasady postępowania
środka transportu lub
w przypadku awarii
rozszczelnienia
instalacji chemicznej,
zbiorników z
środka transportu lub
substancjami
rozszczelnienia
toksycznymi.
zbiorników z
substancjami
toksycznymi.
Zasady
przygotowania
zastępczych środków
ochrony dróg
oddechowych i skóry.
7.
Ochrona ludności i
2
obrona cywilna
Podstawy prawne
Uczeń zna podstawy
Uczeń zna podstawowe
powszechna
funkcjonowania
prawne funkcjonowania
dokumenty ONZ regulujące
samoobrona ludności.
ochrony ludności i
ochrony ludności i obrony
funkcjonowanie obrony
System zarządzania
obrony cywilnej w
cywilnej w
cywilnej na świecie.
kryzysowego.
Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Polskiej.
Obrona cywilna oraz
1
Podstawowe
dokumenty ONZ
regulujące
funkcjonowanie
obrony cywilnej na
świecie. Obrona
cywilna oraz
powszechna
samoobrona ludności.
System zarządzania
kryzysowego.
Systemy alarmowania
Uczeń definiuje i
Uczeń zna zasady ewakuacji
alarmowania i
i informowania
rozpoznaje rodzaje
ludności i zwierząt z
informowania
ludności. Rodzaje
alarmów i sygnałów
terenów zagrożonych,
ludności.
alarmów i sygnałów
alarmowych,
potrafi wyjaśnić sposoby
Zasady
alarmowych. Zasady
charakteryzuje zasady
zaopatrzenia ludności
przeprowadzania
zachowania się po
zachowania się ludności
ewakuowanej w wodę i
ewakuacji planowej i
ogłoszeniu
po ogłoszeniu alarmu,
żywność.
doraźnej ludności.
poszczególnych
wymienia sposoby
Uczeń zna obowiązki osób
alarmów.
zabezpieczenia żywności
podlegających ewakuacji.
Zasady
i wody przed skażeniami,
przeprowadzania
wyjaśnia znaczenie pojęć:
ewakuacji planowej i
odkażanie, dezaktywacja,
doraźnej ludności.
dezynfekcja, deratyzacja;
Zabezpieczenie
wyjaśnia, na czym
potrzeb socjalno-
polegają zabiegi sanitarne
bytowych
i specjalne.
Systemy
1
ewakuowanej
ludności w wodę i
żywność.
8.
Pierwsza pomoc w
18
nagłych wypadkach
Łańcuch pierwszej
1
pomocy.
Pojęcie i zakres
Uczeń zna podstawowe
Uczeń umie ustalić i
pierwszej pomocy.
zasady udzielania
eliminować realne i
Łańcuch pierwszej
pierwszej pomocy.
potencjalne zagrożenia dla
pomocy jako
Uczeń potrafi ustalić, co
ratownika i
abecadło ratownicze.
stało się w miejscu
poszkodowanego w miejscu
Zagrożenia
wypadku.
wypadku.
najczęściej spotykane
Uczeń umie dokonać
podczas udzielania
kontroli podstawowych
pierwszej pomocy.
czynności życiowych
poszkodowanego.
Ogólne zasady
udzielania pierwszej
pomocy ze
Uczeń umie wezwać
Uczeń zna zasady
udzielania pierwszej
szczególnym
odpowiednią pomoc;
postępowania aseptycznego
pomocy.
uwzględnieniem
rozpoznaje stopień
i bezpieczeństwa dla
Ogólne zasady
1
aspektów
zagrożenia osoby
ratownika, omawia sposób
bezpieczeństwa
poszkodowanej i wyjaśnia
wynoszenia
ratownika, miejsca
zasady bezpiecznego
poszkodowanego ze strefy
zdarzenia,
postępowania w rejonie
zagrożenia.
poszkodowanego i
wypadku; omawia zasady
osób postronnych
zabezpieczenia miejsca
oraz skutecznego
wypadku; wyjaśnia, jak
alarmowania służb
należy udzielać pomocy
ratunkowych.
w wypadku drogowym,
Sposoby ewakuacji
podczas kąpieli,
poszkodowanego ze
załamania lodu.
strefy zagrożenia.
Zasady działania
ratowniczego podczas
wypadku drogowego,
wypadku podczas
kąpieli, załamania
lodu.
Pojęcie przytomności.
Rozpoznawanie
Osoba nieprzytomna.
1
nieprzytomności.
Uczeń rozpoznaje stan
Ocena obecności
przytomności, bada
Uczeń zna zagrożenia dla
oddechu. Zagrożenia
oddech i tętno.
osoby nieprzytomnej.
związane z utratą
Uczeń zna zasady
Uczeń zna przyczyny
przytomności.
postępowania przy
zaburzeń oddechu i
Wstępna ocena stanu
omdleniu.
krążenia.
poszkodowanego.
Układanie osoby
nieprzytomnej w
pozycji bezpiecznej.
Opieka nad
nieprzytomnym w
Udzielanie pomocy
osobom
nieprzytomnym.
1
sytuacjach
Uczeń zna najważniejsze
nietypowych –
zadania ratownicze do
Uczeń wie, jak ocenić stan
złamania, hipotermii,
czasu przyjazdu
poszkodowanego leżącego
wstrząsu, ciąży.
pogotowia.
na brzuchu, siedzącego w
Uczeń wie, kiedy i jak
samochodzie i wie, kiedy
Pojęcia resuscytacji
ułożyć osobę
można zmienić tę pozycję
krążeniowo-
nieprzytomną w pozycji
na pozycję bezpieczną.
oddechowej (RKO) i
bezpiecznej z pozycji
podstawowego
zastanej.
podtrzymywania
życia (PPŻ). Pojęcie
bezdechu.
Resuscytacja.
Rozpoznawanie
Uczeń rozpoznaje oznaki
Uczeń potrafi przedstawić
bezdechu.
zatrzymania oddechu i
schemat postępowania
krążenia. Uczeń zna
ratowniczego z niezbędnym
objawy śmierci klinicznej
wykonaniem zabiegów
i biologicznej.
resuscytacyjnych.
Technika wykonania
Uczeń wie, jak ułożyć
Uczeń wie, jakie zagrożenia
procedury
poszkodowanego, zna
dla życia poszkodowanego
resuscytacji
miejsce ucisku, jego
stanowi bezdech i brak
krążeniowo-
częstotliwość i głębokość.
krążenia.
dorosłych i dzieci;
Uczeń potrafi udrożnić
Uczeń wie, jakie warunki
porażenia prądem,
drogi oddechowe i
muszą być zachowane przy
podtopienia/utonięcia,
przeprowadzić
RKO i PPŻ u porażonych
hipotermii, kobiety
resuscytację krążeniowo-
prądem, przy
ciężarnej.
oddechową u
podtopieniu/utonięciu i u
poszkodowanego.
kobiety ciężarnej.
1
oddechowej u osób
Resuscytacja w
sytuacjach
1
szczególnych.
Źródła, przyczyny i
Uczeń wie, jak wykonać
charakterystyka.
czynności RKO i PPŻ u
Porażenie prądem z
małych dzieci i
zerwanej linii
niemowląt.
wysokiego napięcia.
Rozpoznawanie
Porażenie prądem.
Źródła, przyczyny i
1
porażenia prądem.
Uczeń wyjaśnia, jak
Uczeń wie, jakie są objawy
Postępowanie w
należy udzielać pomocy
porażenia piorunem i jak
przypadku ratowania
w wypadku porażenia
należy udzielać pomocy.
ofiary porażenia
prądem ze szczególnym
prądem.
zwróceniem uwagi na
bezpieczeństwo
charakterystyka
porażenia prądem
Utrwalenie
zmiennym i stałym.
umiejętności
ratownika.
wykonania
resuscytacji
krążeniowooddechowej.
Uczeń wie, jakie są
Uczeń potrafi udzielić
objawy porażenia prądem
pierwszej pomocy zgodnie
Pojęcie rany, zasady
elektrycznym.
ze schematem ratowniczym.
postępowania
Uczeń umie wykonać
Pierwsza pomoc w
przypadku ratowania
1
aseptycznego.
resuscytację krążeniowo-
Technika wykonania
oddechową.
ofiary porażenia
opatrunku
prądem.
osłaniającego za
Uczeń zna rodzaje ran.
Uczeń potrafi udzielić
pomocą bandaża,
Uczeń potrafi rozpoznać
pomocy poszkodowanemu z
przylepca, siatki
objawy krwotoku
krwotokiem zewnętrznym i
opatrunkowej.
tętniczego i żylnego;
wewnętrznym.
Technika wykonania
potrafi zatamować
Uczeń umie tamować
opatrunku
krwotok za pomocą
krwotok z ciałem obcym.
uciskowego.
opatrunku uciskowego.
Uczeń potrafi dowieść, że
Krwotok.
1
Zasady postępowania
pomoc przedlekarska ma
z raną z ciałem
istotny wpływ na sposób
obcym. Pojęcie i
gojenia się ran i stan
rodzaje krwotoków.
poszkodowanego.
Rozpoznawanie
krwotoków.
Postępowanie w
przypadku ratowania
ofiary krwotoku.
Pojęcie i rodzaje
wstrząsów.
Rozpoznawanie
wstrząsów.
Pozycja
przeciwwstrząsowa.
Uczeń umie zabezpieczyć
Uczeń potrafi rozpoznać
Niebezpieczeństwa
się przed bezpośrednim
objawy wstrząsu
związane z
kontaktem z krwią. Uczeń
pourazowego.
krwotokiem i
wie, co nazywamy
Uczeń umie wyjaśnić
wstrząsem
zakażeniem rany i jakie są
przyczyny zakażenia ran.
pourazowym.
jego objawy.
Uczeń potrafi ułożyć
Niebezpieczeństwa
związane z
poszkodowanego w pozycji
1
Pojęcie i rodzaje
krwotokiem i
złamań, zwichnięć i
wstrząsem
skręceń.
pourazowym.
Rozpoznawanie
przeciwwstrząsowej.
podejrzenia złamania.
Postępowanie w
przypadku ratowania
Uczeń rozpoznaje
ofiary podejrzenia
złamanie i zwichnięcie;
Uczeń umie na podstawie
złamania kończyny i
zna reguły Potta
objawów określić
urazu kręgosłupa.
dotyczące
zwichnięcie i skręcenie.
Złamanie i
zwichnięcie.
1
Technika
unieruchamiania
Uczeń potrafi udzielić
stabilizowania
złamanych kości i
pierwszej pomocy w
kończyny górnej,
zwichniętych stawów;
przypadku uszkodzenia
kończyny dolnej.
potrafi unieruchomić
stawu barkowego,
Technika
uszkodzone kończyny.
łokciowego, kolanowego i
postępowania w
Uczeń wie, jakie są
skokowego.
podejrzeniu urazu
objawy złamań kości.
kręgosłupa.
Uczeń zna sposoby
unieruchamiania kości
Technika
kończyn.
postępowania w
podejrzeniu urazu
kręgosłupa.
Odmienności
postępowania w
przypadku złamania
otwartego.
Niebezpieczeństwa
Uczeń wie, jakie mogą
związane ze
być przyczyny urazów
Uczeń zna metody
złamaniami,
głowy i kręgosłupa i
unieruchomienia głowy i
zwichnięciami i
krwotoków
szyi poszkodowanego przy
skręceniami.
wewnętrznych. Uczeń
użyciu swoich rąk i kolan.
wie, jak należy traktować
Uczeń umie postępować
Rodzaje zatruć.
odłamki kostne w ranie
zgodnie ze schematem
Specyfika zatruć
przy złamaniu otwartym.
postępowania ratowniczego.
pokarmowych,
Uczeń zna różnicę
lekami, gazami,
pomiędzy zwichnięciem i
złamaniami kości i
środkami
skręceniem.
urazami stawów.
chemicznymi.
Niebezpieczeństwa
związane ze
1
Rozpoznawanie
zatrucia.
Uczeń rozpoznaje objawy
Postępowanie w
zatrucia; udziela pomocy
Uczeń wie, jakimi drogami
przypadku ratowania
przy zatruciach:
może nastąpić zatrucie
ofiary zatrucia.
pokarmowych, lekami,
organizmu i potrafi udzielić
gazami, środkami
pierwszej pomocy przy
chemicznymi.
zatruciach przez układ
Niebezpieczeństwa
związane z
zatruciami.
Ewakuacja
poszkodowanego ze
Zatrucie.
strefy zatrutej.
1
Technika, zasady,
pokarmowy i skórę.
wskazania i
Uczeń potrafi ocenić
przeciwwskazania do
niebezpieczeństwo
Uczeń zna zagrożenia
prowokowania
grożące zatrutemu.
wynikające z oparzeń
wymiotów.
Uczeń wie, co może
chemicznych.
Rozpoznawanie
spowodować zatrucie
Uczeń potrafi udzielić
oparzeń
organizmu.
pierwszej pomocy przy
chemicznych.
zatruciach i oparzeniach
chemicznych zgodnie ze
Pojęcia oraz rodzaje
schematem postępowania
oparzeń i odmrożeń.
ratowniczego.
Rozpoznawanie
Niebezpieczeństwa
związane z
oparzeń i odmrożeń.
1
zatruciami.
Postępowanie w
przypadku ratowania
ofiary oparzenia lub
odmrożenia.
Uczeń zna skutki
Technika chłodzenia
działania niskiej i
Uczeń potrafi określić na
oparzeń i ocieplania
wysokiej temperatury na
podstawie objawów stopnie
odmrożeń.
organizm ludzki; udziela
oparzenia i odmrożenia.
pomocy osobie
Uczeń wie, jakie są objawy
Niebezpieczeństwa
poszkodowanej przy
udaru cieplnego i porażenia
związane z
oparzeniu termicznym i
słonecznego oraz porażenia
oparzeniami i
chemicznym.
prądem elektrycznym.
odmrożeniami.
Mechanizm oraz
objawy przegrzania i
wychłodzenia
Oparzenie i
odmrożenie.
1
organizmu.
Postępowanie w
przypadku ratowania
Uczeń potrafi udzielić
ofiary przegrzania lub
wychłodzenia
Uczeń zna mechanizm
pierwszej pomocy ofierze w
organizmu.
oraz objawy przegrzania i
wypadku przegrzania lub
Technika
wychłodzenia.
wychłodzenia zgodnie ze
postępowania z ofiarą
Uczeń wie, co może
schematem ratowniczym.
udaru termicznego i
spowodować oparzenie.
hipotermii.
Pojęcie zawału serca,
duszności, epilepsji,
omdlenia, udaru
mózgu.
Niebezpieczeństwa
związane z
Rozpoznawanie
1
napadu duszności,
oparzeniami i
napadu
odmrożeniami.
drgawkowego,
podejrzenia zawału
serca, omdlenia,
udaru mózgu.
Uczeń umie ustalić, co się
Postępowanie z
Uczeń potrafi rozpoznać
ofiarą: napadu
oznaki zawału serca,
duszności, napadu
duszności, epilepsji;
drgawkowego,
omdlenia potrafi nieść
podejrzenia zawału
pomoc osobom, które
serca, omdlenia,
doznają zawału serca,
udaru mózgu.
ataku duszności lub
Technika
epilepsji.
stało w miejscu wypadku.
zabezpieczenia osoby
z napadem
drgawkowym,
Kiedy ktoś nagle
zachoruje.
1
napadem duszności,
Uczeń potrafi udzielić
Uczeń wie, jakie są
podejrzeniem zawału
pomocy
zagrożenia związane z
serca, udarem mózgu,
poszkodowanemu z
nieudzieleniem pomocy
omdleniem.
napadem duszności,
osobie z napadem
Zagrożenia związane
napadu drgawkowego,
drgawkowym, napadem
z brakiem udzielenia
zawałem serca, udarem
duszności, zawałem serca,
pomocy w takich
mózgu i przy omdleniu.
udarem mózgu.
przypadkach.
Uczeń wie, jak
zabezpieczyć osobę z
napadem drgawkowym.
Pierwsza pomoc w
przypadku nagłych
zachorowań.
1
9.
Kontrola nad
2
Sprawdzenie
przebiegiem i
wymagań –
wynikami
weryfikacja
kształcenia.
praktyczna i
teoretyczna.
Zadanie testowe kontrolno-oceniające w I i II półroczu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards