Zabezpieczenie Wykonania Umowy

advertisement
Załącznik nr 11 – Zabezpieczenie Wykonania Umowy
do Umowy na Serwis i Utrzymanie Urządzeń
Umowa nr: […]
1.
WSTĘP
1.1. Niniejszy Załącznik opisuje zasady udzielenia gwarancji bankowej oraz jej zastosowania jako
zabezpieczenia realizacji Umowy.
1.2. Pojęcia pisane w niniejszym Załączniku wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że
w treści Załącznika wyraźnie przyjęta została inna definicja.
2.
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
2.1. W wypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca zabezpieczy wykonanie Umowy poprzez
ustanowienie gwarancji.
2.2. Szczegółowe warunki, jakie ma spełniać gwarancja, określa ust. 3 niniejszego załącznika.
3.
GWARANCJA BANKOWA
3.1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego Wykonawca przedłoży gwarancję bankową
wystawioną przez bank z siedzibą w Polsce.
3.2. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci: w pieniądzu, gwarancjach bankowych
wystawionych przez bank prowadzący działalność na terenie Polski, gwarancjach ubezpieczeniowych
wystawionych przez ubezpieczyciela prowadzącego działalność na terenie Polski. Bank lub
ubezpieczyciel wystawiający zabezpieczenie musi znajdować się na liście instytucji finansowych
akceptowanych przez RWE, która wskazane są w ust. 4 niniejszego załącznika.
3.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający wpłaca kwotę
zabezpieczenia przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3.4. Wszystkie zabezpieczenia powinny być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne.
3.5. Zabezpieczenia powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem
Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
3.6. Zabezpieczenie w formie gwarancji należytego wykonania Umowy będzie obejmowało okres od
chwili wystawienia gwarancji do momentu wskazanego w Umowie lub uzgodnionego przez
Kierowników Projektu Stron oraz zaakceptowanego przez Contract Managera.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania kolejnej gwarancji należytego wykonania, zgodnej z
Umową, na co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności poprzedniej
tak, aby łączny okres ważności wszystkich gwarancji był zgodny z postanowieniami poprzedniego
punktu. Jeżeli w powyższym terminie Wykonawca nie przedstawi odnowionej gwarancji należytego
wykonania Umowy, Zamawiający może zrealizować dotychczasową gwarancję i otrzymaną kwotę
złożyć na swoim rachunku bankowym, przeznaczając ją na zaspokojenie z niej wszelkich roszczeń w
stosunku do Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę. Pozostała po zaspokojeniu tych roszczeń kwota określona powyżej zostanie
zwrócona po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy albo po rozwiązaniu Umowy i Zamówień,
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane,
pomniejszoną o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3.8. Zamawiający jest uprawniony do zaspokajania z gwarancji należytego wykonania Umowy wszelkich
roszczeń związanych z niniejszą Umową, w tym roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu
kar umownych. Nie ogranicza to prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
3.9. Warunkiem zwrotu przez Zamawiającego dokumentu gwarancji jest zaspokojenie przez Wykonawcę
wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, w ustalonych zgodnie z Umową
terminach. Zwrot dokumentu nastąpi na wniosek Wykonawcy, po upływie okresu ważności gwarancji.
3.10. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
4.
LISTA INSTYTUCJI FINANSOWYCH
4.1. Banki:
1. Bank BPH S.A.
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego
4. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
5. Bank Millennium S.A.
6. Bank Pekao S.A.
7. Bank PKO BP S.A.
8. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Kredyt Bank S.A.
9. BNP Paribas Bank Polska SA
10. BRE Bank S.A. (mBank S.A.)
11. Deutsche Bank PBC S.A.
12. HSBC Bank Polska S.A.
13. ING Bank Śląski S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. Rabobank Polska S.A.
16. Raiffeisen Bank Polska S.A.
17. Royal Bank of Scotland PLC S.A. Oddział w Polsce
18. SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce
19. Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
4.2. Ubezpieczenia:
1. GENERALI T.U. S.A.
2. InterRisk S.A.
3. STU Ergo Hestia S.A.
4. TU Allianz Polska S.A.
5. TU Euler Hermes S.A.
6. UNIQA TU S.A.
7. PZU S.A.
8. TUiR Warta S.A.
Download