Elbląg: DOSTAWA DRZEW, KRZEWÓW, PNĄCZY, BYLIN, TRAW

advertisement
DOSTAWA DRZEW, KRZEWÓW, PNĄCZY, BYLIN, TRAW OZDOBNYCH I RÓŻ
DO NASADZEŃ NA TERENIE PARKU KAJKI W ELBLĄGU W związku z zadaniem
inwestycyjnym Rewitalizacja zieleni w Parku Kajki
Numer ogłoszenia: 340850 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu , ul. Krakusa 13-16, 82-300
Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 234 10 75, 234 20 37, faks 055 234 15 16.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.elblag.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy powołany uchwałą Rady
Miejskiej w Elblągu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DRZEW,
KRZEWÓW, PNĄCZY, BYLIN, TRAW OZDOBNYCH I RÓŻ DO NASADZEŃ NA
TERENIE PARKU KAJKI W ELBLĄGU W związku z zadaniem inwestycyjnym
Rewitalizacja zieleni w Parku Kajki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa drzew, krzewów, pnączy bylin, traw ozdobnych i róż do nasadzeń
na terenie Parku Kajki w Elblągu w związku z zadaniem inwestycyjnym Rewitalizacja zieleni
w Parku Kajki CZĘŚĆ I. ZAMÓWIENIA - DOSTAWA DRZEW, KRZEWÓW I PNĄCZY
Przedmiotem zamówienia w zakresie tego zadania jest jednorazowa dostawa niżej podanych
drzew, krzewów i pnączy - Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego:
Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987.
Materiał dostarczony musi być właściwe oznaczony i zawierać co najmniej następujące
informacje: nazwa polska (nazwa gatunku i odmiany), nazwa łacińska, ilość (szt.)
dostarczonego materiału, wysokość (cm), wielkość pojemnika (jeżeli jest), wysokość korony
uformowanej, wysokość szczepienia, obwód pnia. Wymagania ogólne: Rośliny powinny być
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadać następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie
uformowany, - obwód pnia jak wskazany w tabeli nr 1, - przyrost ostatniego roku powinien
wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, - pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone
równomiernie (nie jednostronnie), - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo
rozwinięty, na korzeniach szkieletowych; powinny występować liczne korzenie drobne, - u
roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo
uformowana i nie uszkodzona, - pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, że
jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, - przewodnik powinien być prosty, - blizny na
przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. - Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenia
mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, - ślady żerowania
szkodników, - oznaki chorobowe, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie pąka
szczytowego przewodnika, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, - wielopędowe
korony drzew, - drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, - złe zrośnięcie
odmiany szczepionej z podkładką, - jednostronne ułożenie pędów. Transport drzew:
Transport może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami i
przesuszeniem. System korzeniowy należy przenosić z podłożem, w którym rosła roślina i
starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona,
wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed
posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, przemrożeniem
poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. - Szczegółowe
zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą
PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi być właściwe oznaczony i
zawierać co najmniej następujące informacje: nazwa polska (nazwa gatunku i odmiany),
nazwa łacińska, ilość (szt.) dostarczonego materiału, wysokość (cm), wielkość pojemnika
(jeżeli jest), wysokość korony uformowanej, wysokość szczepienia, obwód pnia. - Krzewy
powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien
być wyraźnie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać
przewodnik, - pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie
jednostronnie), - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na
korzeniach szkieletowych; powinny występować liczne korzenie drobne, - u roślin sadzonych
z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie
uszkodzona, - pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie
formujące, np. u form kulistych, - przewodnik powinien być prosty, - blizny na przewodniku
powinny być dobrze zarośnięte. - Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenia mechaniczne
roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, - ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie pąka szczytowego
przewodnika, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, - wielopędowe korony
drzew, - drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, - złe zrośnięcie odmiany
szczepionej z podkładką, - jednostronne ułożenie pędów krzewów. - Transport krzewów:
Transport krzewów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy
jakości transportowanych materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i
podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami i
przesuszeniem. System korzeniowy należy przenosić z podłożem, w którym rosła roślina i
starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona,
wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed
posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, przemrożeniem
poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. CZĘŚĆ II.
ZAMÓWIENIA - DOSTAWA BYLIN I TRAW OZDOBNYCH Przedmiotem zamówienia w
zakresie tego zadania jest jednorazowa dostawa niżej podanych bylin i traw ozdobnych Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Materiał dostarczony musi być
właściwe oznaczony i zawierać co najmniej następujące informacje: nazwa polska, nazwa
łacińska, ilość (szt.) dostarczonego materiału, wysokość (cm), wielkość pojemnika (jeżeli
jest), nazwa producenta. - Wymagania ogólne: - rośliny powinny być dojrzale technicznie tzn.
nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, - pokrój rośliny,
barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, - bryła
korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, - rośliny
powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach, - do czasu wysadzenia rośliny
powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. - Wady
niedopuszczalne: - zwiędnięcie liści i kwiatów, - uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści
i korzeni, - oznaki chorobowe, - ślady żerowania szkodników. - Transport bylin: Rośliny
przygotowane do transportu po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach
osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roślin w ciągu kilku godzin od
wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak
mokre, aby unikać zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je
przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości,
rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. CZĘŚĆ III
ZAMÓWIENIA - DOSTAWA RÓŻ Przedmiotem zamówienia w zakresie tego zadania jest
jednorazowa dostawa niżej podanych krzewów róż - Szczegółowe zalecenia dotyczące
materiału roślinnego: - Róże powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pędy
stanowiące o jakości krzewów powinny być dostatecznie zdrewniałe - grubość pnia pod
oczkiem powinna wynosić min. 9mm - muszą być założone min. 2 oczka - system
korzeniowy powinien być dobrze wykształcony i rozgałęziony - Róże muszą mieć co
najmniej 3 pędy wyrastające z miejsca okulizacji. - Wady niedopuszczalne: - silne
uszkodzenia mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, - ślady
żerowania szkodników, - oznaki chorobowe, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie lub
przesuszenie bryły korzeniowej, - złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, jednostronne ułożenie pędów krzewów. - Transport róż: Transport róż może być dowolny pod
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami i przesuszeniem..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.45.20.00-2, 03.45.13.00-9, 03.44.10.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodny z
wymogami zamawiającego, określonymi SIWZ. 2. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy
aktualny przedłożą odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
dokona oceny spełnienia przez Wykonawców powyższych warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z
działem VI SIWZ i zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione
warunki Wykonawca spełnił na dzień składania oferty. Nie spełnienie powyższych
warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.
1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr2), 2. oświadczenie
potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2), 3. aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, Wykonawca winien
złożyć dokumenty we wskazanej kolejności. UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy §2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r., Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zzm.elblag.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd
Zieleni Miejskiej w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13 - 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.10.2009 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Zieleni
Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13 - 16, do dnia 14.10.2009r. do godz.10:00 W pokoju nr 18
- Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Download