sposoby konkurowania jakością

advertisement
ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU
W SZCZECINIE
ARTUR PLUTA
SPOSOBY KONKUROWANIA JAKOŚCIĄ
NA PRZYKŁADZIE FIRMY „FENSTER”
Praca magisterska napisana
pod kierunkiem
prof. dr hab. J. Nikołajewa
SZCZECIN
2001
Spis treści
Wstęp
s. 3
Rozdział 1. Idea totalnego zarządzania przez jakość
s. 4
1.1. Definicje jakości oraz przegląd koncepcji zarządzania przez jakość
s. 4
1.2. Koncepcja totalnego zarządzania przez jakość
s. 17
1.3. Wprowadzanie i wykorzystywanie totalnego zarządzania przez jakość
s. 24
1.4. Normy jakościowe i certyfikacja jakości
s. 34
1.4.1. Historia, wyszczególnienie i interpretacja norm jakościowych
s. 34
1.4.2. Sposób zdobywania i wprowadzania certyfikatów jakości w firmie
s. 38
Rozdział 2. Zależność między jakością a konkurencyjnością przedsiębiorstwa
s. 41
2.1. Miejsce jakości pośród instrumentów konkurencji
s. 41
2.2. Mechanizm konkurowania jakością
s. 47
2.2.1. Konkurowanie jakością produktu
s. 47
2
2.2.2. Konkurowanie jakością dystrybucji
s. 52
2.2.3. Konkurowanie jakością promocji
s. 54
2.2.4. Konkurowanie jakością personelu
s. 56
2.3. Jakość jako sposób zdobycia przewagi konkurencyjnej
Rozdział 3. Analiza i ocena działalności firmy „Fenster”
s. 58
s. 60
3.1. Ogólna charakterystyka firmy "Fenster"
s. 60
3.2. Analiza SWOT
s. 67
3.3. Jakość produktów i usług firmy „Fenster”
s. 72
Wnioski
s. 75
Spis rysunków i tabel
s. 77
Bibliografia
s. 78
Wstęp
Jakość jest jednym z wielu pojęć, które w ostatnim okresie zrobiły znaczącą
„karierę” i zmieniły wizerunek bardzo wielu aspektów funkcjonowania świata. Coraz
więcej mówi się o jakości produktów, usług czy nawet życia.
Celem niniejszej pracy jest uwidocznienie zależności pomiędzy jakością a
pozycją przedsiębiorstwa na zajmowanym rynku. Nie chodzi już tylko o jakość
towarów oferowanych przez firmę, lecz także o jakość wszystkich elementów
organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo.
W rozdziale pierwszym zamieszczono przegląd dotychczasowych koncepcji
dotyczących postrzegania problemu jakości. Opisano także ideę i sposoby
wprowadzania najaktualniejszego systemu zapewnienia jakości, jakim jest zarządzanie
przez jakość.
3
Rozdział drugi traktuje o zależności pomiędzy jakością a konkurencyjnością
przedsiębiorstwa. Zawiera sposoby konkurowania jakością, opis norm jakościowych
oraz certyfikacji jakości.
Rozdział trzeci stanowi analizę działalności świnoujskiej firmy „Fenster”,
trudniącej się produkcją i sprzedażą okien PCV. Zawiera charakterystykę firmy oraz
sposoby wykorzystania przez nią jakości jako drogi walki o przewagę konkurencyjną.
Rozdział 1.
IDEA TOTALNEGO ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ
1.1.
Definicje jakości oraz przegląd koncepcji zarządzania jakością
Bez narażania się na krytykę ze strony purystów można stwierdzić, iż historia
naszej cywilizacji (będącej cywilizacją stricte techniczną) jest historią poszukiwania
sposobów zaspokajania ludzkich potrzeb. Potrzeby te, od pierwotnych aż po najwyższe,
pozostają niemal niezmienione od wielu lat. Zmieniają się natomiast technologie ich
zaspokajania. Ich rozwój generuje powstawanie tzw. potrzeb wtórnych (rozwojowych);
ilość ich powiększa się proporcjonalnie do wzrostu stopnia zaspokojenia potrzeb
4
niższego
rzędu. Idea samochodu drogowego napędzanego silnikiem spalinowym,
powstała w latach osiemdziesiątych minionego stulecia, była nowym sposobem
zaspokojenia potrzeby przemieszczania się. Doprowadziła ona do powstania tysięcy
marek i typów samochodów, zaowocowała też pojawieniem się wielu potrzeb
wtórnych, takich jak budowa i utrzymanie dróg, paliwo, szkolenie kierowców, systemy
zabezpieczeń itd. W społeczeństwach rozwiniętych zaspokajanie potrzeb pierwotnych w
zasadzie
nie
napotyka
wielkich
trudności;
główny
wysiłek
przedsiębiorstw
produkujących wyroby i świadczących usługi skierowany jest więc na zaspokajanie
potrzeb rozwojowych.
W dzisiejszej rzeczywistości rynkowej technologia zaspokajania potrzeb nie
może obejść się bez konkretnej koncepcji, działania planowanego i opartego na
systemie organizacyjnym. Związana jest ona zwykle z wykorzystaniem odkrycia
naukowego lub wynalazku, efekt finalny zaś jest realizacją owej koncepcji, wyrażoną w
postaci produktu lub usługi. W rozwiniętych systemach społeczno - ekonomicznych
informacje o stopniu zaspokojenia potrzeb przyjmują postać bodźców emitowanych
przez rynek. Impulsy te nie istniałyby, gdyby nie rozbieżności w obecnym
i oczekiwanym stopniu zaspokojenia potrzeb. Informacje te wysyłane są bezpośrednio
lub pośrednio przez klientów, ich adresatami są producenci i świadczący usługi. Wiedzą
oni o tym, że ich pozycja na rynku jest ściśle związana ze zdolnością ich wyrobów do
spełniania oczekiwań klientów. Dlatego też nowoczesne przedsiębiorstwo musi być
nastawione na badania potrzeb klientów, opracowywanie sposobów ich zaspokajania
oraz, mówiąc o samym produkcie, podnoszenie jego jakości.
Jakość jest jednym z tych określeń, które trudno jest ściśle zdefiniować. Nie jest
to pojęcie jednoznaczne; wymaga różnego podejścia od strony filozofii, techniki,
ekonomii i marketingu. W ujęciu filozoficznym pojęcie jakości ma związek z definicją
odrębności rodzajowej. Z tego punktu widzenia każdy przedmiot lub zjawisko to
odrębna jakość. Kategoria jakości pojawia się po raz pierwszy u Platona (427-347
p.n.e.). W jego ujęciu rzeczy materialne są niedoskonałym odzwierciedleniem
doskonałych idei. Jakość jest zatem stopniem osiągnięcia przez przedmioty owej
doskonałości. Arystoteles (384 – 322 p.n.e.) natomiast rozumiał przez jakość zespół
swoistych cech odróżniających daną rzecz od innych rzeczy tego samego rodzaju. Dziś
w ujęciu technicznym (jakże podobnym do definicji Arystotelesa) jakość jest zespołem
cech decydujących o tym, że dany przedmiot jest właśnie tym a nie innym
przedmiotem. Tworzona jest ona w dwóch rozłącznych etapach:
5
-
podczas projektowania produktu oraz realizacji projektu (jakość projektu);
-
podczas produkcji wyrobu lub świadczenia usługi (jakość wykonania).
Rys. 1. obrazuje ekonomiczne uwarunkowanie jakości; przedstawia rynek jako
system
relacji
konsumentów
(ich
decyzji
dotyczących
zakupu
produktów)
i producentów (ich posunięć dokonywanych w odniesieniu do jakości wytwarzanych
wyrobów lub oferowanych usług).:
PODAŻOWA STRONA RYNKU
Produkty
POPYTOWA STRONA RYNKU
Właściwości użytkowe
Potrzeby i preferencje
i techniczne
w zakresie ich zaspokajania
Ceny
Ograniczenia budżetowe
Konsumenci
Regulacje prawne
Rys. nr 1. Rynek jako system relacji między producentem i konsumentem.
Źródło: A. Iwasiewicz: „Zarządzanie jakością”, PWN, Warszawa – Kraków, 1999, s. 16
Analiza tego schematu rynku prowadzi do wniosku, że niezależnie od przyjętego
punktu widzenia jakość dowolnego produktu (wyrobu czy usługi) powinna być
rozumiana jako relacja między właściwościami tego produktu a potrzebami
konsumentów. W definicjach opisowych relacja ta równoznaczna jest ze „zdolnością do
zaspokajania potrzeb”, bez jej stopniowania i uwarunkowywania od przyjmowanych
założeń. Przykładem takiego podejścia do problemu jakości jest definicja zamieszczona
w normie terminologicznej PN - ISO 28402:
Jakość - ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do
zaspokajania potrzeb stwierdzonych lub oczekiwanych. 1
Przez pojęcie obiektu rozumie się nie tylko wyrób czy usługę, ale także
organizację, proces lub kombinację wymienionych elementów.
Wczesne wydania „Słownika jakości” podają następującą definicję jakości:
Jakość wyrobu jest to stopień spełnienia przez niego wymagań odbiorcy.2
1
A. Iwasiewicz: „Zarządzanie…”, s. 16
6
Definicja ta może być rozumiana jako „natężenie zdolności do zaspokajania
potrzeb”. Jest to stwierdzenie wartościujące, umożliwiające hierarchizację produktów ze
względu na ich jakość.
Tak wyglądają definicje jakości w literaturze przedmiotu, zwłaszcza w pracach
uznawanych obecnie za klasykę tematu. Proponują je niekwestionowane autorytety w
zakresie sterowania i zarządzania jakością: A. V. Feigenbaum czy J. M. Juran. Definicje
te, choć nie są bezbłędne formalnie, zgodne są z wymogami instytucji oceniających
jakość i wystarczają do rozwiązywania problemów związanych z procesami sterowania
i zarządzania jakością.
Od najdawniejszych czasów jakość produktów i usług traktowana była bardzo
poważnie. Decyzje podejmowane w celu podnoszenia jakości produktów nie zawsze
były skuteczne (powodem brak badań, segmentacji rynku i rozpoznania oczekiwań
klientów); niektóre z nich były z założenia błędne.
„Słownik jakości”, opary na „Glossary of Terms Used in Quality Control(EOQC)”, 4th edition, 1976,
Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1980,s. 214
2
7
W średniowieczu groźba głodu była faktem jak najbardziej realnym, także
towary konsumpcyjne wytwarzane ręcznie były nadzwyczaj drogie. Nie istniały wtedy
normy regulujące poziom jakości w skali krajowej, słowniki musiały poczekać jeszcze
kilka wieków, aby pojawiły się w nich takie pojęcia, jak globalizacja czy kanały
dystrybucyjne. Dlatego też niesolidni dostawcy czy wytwórcy musieli spodziewać się,
oprócz groźby utraty klientów, kar takich jak pręgierz czy chłosta, nie wspominając
o nader częstym publicznym niszczeniu wadliwego towaru.
Pierwsze zmiany w podejściu do problemu jakości nastąpiły wraz z początkiem
rewolucji przemysłowej. Wykształcenie się pierwszych organizacyjnych struktur
przemysłu fabrycznego w Anglii na przełomie XIX i XX w. pozwoliło na
zapoczątkowanie niektórych zadań zarządzania jakością. Dotyczyły one przeważnie
ograniczenia ilości braków oraz jak najczęstszych kontroli, prowadzonych przez
brygadzistę, majstra lub mistrza. Z czasem zadania te objęte zostały jednym terminem
„kontroli technicznej”. Nie miały niestety nic wspólnego z pojmowaniem dążenia do
wysokiej jakości jako jednego z najważniejszych sposobów walki konkurencyjnej i, co
za tym idzie, osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera na zajmowanym rynku. Częstość
kontroli, chociaż konieczna ze względu na niedoskonałość procesów produkcyjnych
i ogromną odpowiedzialność pojedynczego pracownika, nie powodowała podniesienia
jakości produktów, wpływała raczej na wydłużenie okresu produkcji oraz złą atmosferę
wśród zastraszonych i przez to bardziej omylnych pracowników. Rosnąca ilość
przedsiębiorstw o pozycji monopolisty na zajmowanych przez nie rynkach była
powodem spadku jakości. Nie było to zagrożeniem dla przedsiębiorców –
monopolistów; produkując buble obniżali oni koszty produkcji mając przy tym pewność
zbytu wytwarzanych towarów.
Wobec rosnącej konkurencji i coraz ostrzejszej walki o klienta zaistniała potrzeba
stworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu podnoszenia jakości oferowanych
produktów. Jednak w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku amerykańscy
i zachodnioeuropejscy przemysłowcy zdawali się o tym zapominać, tkwiąc
w przekonaniu o tym, że ich kwitnący przemysł rozwijać się będzie w nieskończoność.
Niewiele osób zwracało uwagę na statystyki wykazujące spadek jakości towarów
w bardzo wielu gałęziach przemysłu i ogólnie niski poziom zadowolenia klientów
z postrzeganego przez nich zaspokojenia potrzeb.
8
Jedną z osób zauważających zagrożenie związane z tymi faktami był E. Deming,
amerykański specjalista statystyk, który dał podstawy nowoczesnemu sposobowi
pojmowania
problemów
jakości
i
wykorzystywania
go
w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Niestety, poglądy Deminga nie znalazły posłuchu wśród
biznesmenów
zarządzających
amerykańskich,
zjednały
przedsiębiorstwami
siedemdziesiątych
Japonia
zaczęła
mu
japońskimi.
poważnie
natomiast
W
przychylność
efekcie
zagrażać
w
swoim
osób
połowie
lat
amerykańskim
i zachodnioeuropejskim konkurentom, początkowo w przemyśle samochodowym,
następnie w wielu innych, w tym produkcji sprzętu video, hi – fi i komputerów. Dopiero
wtedy amerykański przemysł docenił idee Deminga i rozpoczął wprowadzać je
w swoich przedsiębiorstwach.
Filozofia Deminga oparta jest na trzech podstawowych zasadach:3
-
zorientowanie działalności na zadowoleniu klienta;
-
ciągłe doskonalenie;
-
jakość określona przez system.
Jednym zdaniem, Deming stwierdza, iż konkurencyjność jest uzależniona od
stopnia zadowolenia klienta. Osiąga się je przez uwzględnianie jego potrzeb oraz
poglądów z równoczesnym ciągłym doskonaleniem produkcji i usług. Nie ma tu mowy
o bezustannych kontrolach, nawoływaniu pracowników do zwiększenia wysiłków
grożąc zwolnieniami lub przez ich upokarzanie. Nie istnieje kontrola ich prywatnego
życia, którą z powodzeniem stosował Ford. Podnoszenie jakości jest natomiast
wynikiem oparcia zarządzania na systemie zdefiniowanym przez sygnały wysyłane
przez klientów, informujące przedsiębiorców o stopniu realizacji wcześniej założonych
celów i poziomie satysfakcji nabywców z oferowanych przez producentów towarów.
Podejście Deminga do jakości sformułowane zostało w „czternastu punktach
o zarządzaniu”4. Oto one:
1. Stworzenie i utrzymywanie orientacji przedsiębiorstwa ukierunkowanej
na ciągłe doskonalenie produktów. Długookresowe planowanie skierowane
na osiągnięcie dominującej pozycji na rynku, a nie na problemy bieżące.
H. Drummond :W pogoni za jakością, TOTAL QUALITY MANAGEMENT, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 1998, s. 25
4
Tamże, s. 24
3
9
2. Przyjęcie nowej filozofii polegającej na odrzuceniu dotychczasowych
nawyków i norm w zakresie braków, błędów, wad, reklamacji itp.
3. Podważenie skuteczności jak najczęstszych kontroli i prowadzenia polityki
jakościowej poprzez masową, ogólną i stuprocentową kontrolę pracowników.
Stosowanie statystycznych metod kontrolowania jakości opartych na
wkomponowaniu jakości w proces zakupu, produkcji i sprzedaży.
4. Podejmowanie decyzji o zakupach nie tylko na podstawie cen, lecz
równocześnie jakości i wszystkich konsekwencji kosztowych z kosztami
alternatywnymi na czele. Dążenie do utrzymania stałego kontaktu z jak
najmniejszą liczbą dostawców, opartego na zaufaniu, lojalności i statystycznej
rejestracji jakości.
5. Rozwiązywanie problemów celem ciągłego doskonalenia planowania,
projektowania,
zakupów,
technologii
i
szkolenia
kadr,
wynikające
z przeświadczenia o wpływie permanentnego udoskonalania na
wzrost
jakości, na zwiększanie wydajności i zmniejszanie kosztów.
6. Wprowadzenie nowoczesnych metod szkolenia zawodowego na wszystkich
szczeblach. Zdobywanie nowych umiejętności a w tym stosowania
statystycznych narzędzi kontroli jakości.
7. Wprowadzenie projakościowego nadzoru nad produkcją. Pomoc ze strony
przełożonych wynikająca po pierwsze z dbałości o efekt finalny, później
dopiero przez wzgląd na wydajność pracowników.
8. Wyeliminowanie strachu jako czynnika stymulującego pracownika oraz
wzajemnego braku zaufania. Atmosfera wzajemnego zrozumienia sprzyja
większemu zaangażowaniu pracowników, lepszej wymianie informacji,
zmniejszeniu błędów i strat ekonomicznych przedsiębiorstwa.
9. Usunięcie
barier
utrudniających
poziomą
komunikację
jednostek
organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa.
10. Eliminowanie liczbowych zadań, afiszy, sloganów i haseł mających
stymulować
pracowników
do
wydajniejszej
pracy.
Zastąpienie
ich
skutecznymi metodami produkcji oraz usprawnieniem systemów pracy.
11. Odejście od normatywów pracy i braków oraz liczbowych norm wydajności i
akordu, gdyż niszczą one etykę zawodową i prowadzą do nieefektywności
i wzrostu kosztów.
10
12. Usunięcie barier uniemożliwiających samorealizację pracowników i ich
zadowolenie z wykonywanej pracy. Odejście od punktowej oceny
pracowników oraz zarządzania przez cele.
13. Wprowadzenie programu ciągłego szkolenia i samokształcenia pracowników,
co ułatwia konieczne przekwalifikowania, przeciwdziała bezrobociu, podnosi
jakość personelu i konkurencyjność firmy.
14. Powołanie i utrzymanie takiego zarządu, który byłby w stanie konsekwentnie
wprowadzać powyższe zasady. Istotne są kompetencje i zaangażowanie
naczelnego kierownictwa w projakościowe przekształcanie przedsiębiorstwa.
E. Deming dostrzega szereg barier utrudniających wdrażanie wymienionych
czternastu zasad. Do najważniejszych z nich zalicza orientację na doraźny zysk,
dominację kryteriów liczbowych w analizie przedsiębiorstwa, nadmierną rotację na
stanowiskach kierowniczych, sformalizowany system oceny pracowników oraz brak
stabilności celów i metod zarządzania. Według niego (pomimo partycypacji wszystkich
pracowników przedsiębiorstwa w zarządzaniu) 94% błędów jakościowych powstaje
z winy kierownictwa odpowiedzialnego za system zarządzania jakością. Musi ono
postępować zgodnie z koncepcją zarządzania opartą na sterowaniu jakością procesów
i produktów, przebiegającym w cyklu działań zarządczych i wykonawczych, zwanych
„kołem Deminga”. Stanowi ono zbiór chronologicznie uporządkowanych działań,
typowych dla układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym. Przebiegają one
w następujący sposób:
PLANOWANIE --- WYKONANIE --- SPRAWDZANIE --- KORYGOWANIE
Prace Deminga stanowiły prawdziwy przełom w koncepcjach konkurowania
przedsiębiorstw na rynku, dały początek obecnie najistotniejszej koncepcji zarządzania
przez jakość (TQM), przez co stały się podstawą obecnych filozofii zarządzania
w wielu dominujących dzisiaj firmach.
Autorem kluczowych dzieł z zakresu sterowania jakością jest Joseph M. Juran. 5
Pojęcie jakości utożsamia on z przydatnością użytkową, co prowadzi do ulokowania
klienta u centrum procesu kształtowania jakości produktów. Juran wyraźnie rozróżnia
5
A. Harmol, W. Mantura: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN Warszawa – Poznań 1998, s. 94
11
pojęcie jakości projektowej i jakości wykonania, uwzględniając koszty jakości i bilans
skutków ekonomicznych dla producenta i użytkownika. Zajmuje się organizacja
i planowaniem kształtowania jakości, obejmującego całość działań „spirali jakości”.
Koncepcja tej spirali zakłada rozpoczęcie prac od badania potrzeb i wymagań
użytkownika, poprzez projektowanie produktu i technologii, zaopatrzenie, produkcję,
sprzedaż aż po obsługę posprzedażną, a następnie kontynuowanie tych działań na
wyższym poziomie. Szczególny nacisk kładzie na możliwości wykorzystania metod
statystycznych. Wykorzystywane są one m.in. w obliczeniach niezawodnościowych,
przy planowaniu badań i analizie wyników, opracowywaniu specyfikacji wymagań
jakościowych, badaniu i regulowaniu stabilności procesów produkcji, prowadzeniu
kontroli technicznej a nawet przy kształtowaniu stosunków z dostawcami i odbiorcami.
Całość działań w obszarze jakości dzieli on na dwie grupy:
-
działania o charakterze kierowniczym i ekonomicznym (ogólna polityka
przedsiębiorstwa,
planowanie,
organizowanie,
dobór
personelu,
stymulowanie itd.);
-
działania o charakterze technicznym (projektowanie, specyfikacja wymagań,
procesy produkcji, oprzyrządowanie, kontrola techniczna, próby itd.).
Synteza funkcji tak rozumianego zarządzania znajduje swe odzwierciedlenie
w „trylogii Jurana”, prezentowanej w układzie:
PLANOWANIE JAKOŚCI --- KONTROLA JAKOŚCI --- POPRAWA JAKOŚCI
Rozwinięcie funkcji zarządzania jakością następuje w postaci następujących
działań:
-
ustalenie ogólnych zasad i wytycznych, zwanych polityką jakości;
-
ilościowe określenie celów w dziedzinie jakości;
-
sporządzanie zestawu czynności i harmonogramów, potrzebnych do
osiągnięcia celów;
-
stworzenie
struktury
organizacyjnej
przedsiębiorstwa,
zdolnej
do
prowadzenia działań i osiągania celów;
-
odpowiedni dobór i szkolenie personelu do wykonywania działań;
-
stosowanie systemu bodźców do motywowania pracowników;
12
-
porównywanie wyników z celami, ustalanie i usuwanie rozbieżności (Juran
nazywa to działanie sterowaniem, co jest zbieżne z praktycznym
pojmowaniem sterowania jakością).
Zasługi J.M. Jurana dla kompleksowego i modelowego formalizowania
zarządzania jakością są bodajże największe. Wiele norm serii ISO 9000 zawiera
rozwiązania zaczerpnięte z jego koncepcji. Nie ustrzegł się jednak przed pewnymi
niejasnościami i lukami. Przykładem niedociągnięć może być marginalne potraktowanie
funkcji kierowania i niedostateczne rozwinięcie funkcji planowania, a jednocześnie
przesadny nacisk na narzędzie statystyczne oraz aspekty techniczne.
Armand V. Feigenbaum6 jest twórcą koncepcji totalnej kontroli jakości (ang.
Total Quality Control - TQC), będącego podstawą najnowocześniejszego podejścia do
zarządzania jakością (ang. Total Quality Management – TQM). Koncepcja TQC
obejmuje całe przedsiębiorstwo; wszystkie jego jednostki biorą udział w kształtowaniu
jakości produktów. Jej realizacja przebiega w pięciu obszarach działań:
1) formułowanie strategii przedsiębiorstwa, w której jakość produktów stanowi
główny cel, definiowany oczekiwaniami klientów i odpowiednią alokacją
zasobów;
2) transformowanie strategii jakości na szczegółowe specyfikacje techniczne
oraz marketingowe, odpowiadające informacjom zdobywanym poprzez
badania rynku;
3) rozłożenie
obowiązków
i
odpowiedzialności
za
jakość
w
całym
przedsiębiorstwie, a nie tylko w dziale sterowania jakością;
4) objaśnianie i przestrzeganie zasad pracy obowiązujących kadrę kierowniczą
i dział sterowania jakością, zorientowanych na odpowiedzialności za system
jakości, technologię i wyniki ekonomiczne;
5) ciągłe motywowanie pracowników do osiągania i oceny jakościowych
wyników przedsiębiorstwa.
Działania w wymienionych obszarach powinno odbywać się z uwzględnieniem
następujących zasad:
6
Tamże, s. 95
13
-
jakość nie jest wyłącznie funkcją techniczną i celem działu sterowania
jakością, jest kompleksowym procesem obejmującym całe przedsiębiorstwo;
-
w pracy nad jakością muszą być dostrzegane i doceniane osiągnięcia
wszystkich pracowników i działów przedsiębiorstwa;
-
jakość produktów należy rozumieć jako wartość dla nabywcy;
-
osiągnięcie wysokiej jakości produktów wymaga stosowania nowoczesnych
technik w badaniu, projektowaniu, produkcji i ocenie jakości wyrobów,
a także zaangażowania i współpracy określonych działów i pracowników;
-
jakość produktów stanowi podstawę wyboru technik wytwórczych;
-
głównym czynnikiem w doskonaleniu jakości jest postawa, wiedza
i umiejętności liniowej kadry kierowniczej.
Mimo sygnalizowanej „totalności”, koncepcja Feigenbauma uwzględnia niestety
tylko niektóre aspekty kompleksowego ujmowania jakości i nie dostatecznie rozwija
podstawowe funkcje zarządzania, role zarządu i kontaktów pionowych w organizacji.
Jej dobre strony to dostrzeżenie roli nabywcy, etapowej pracy w kształtowaniu jakości,
niskich poziomów zarządzania i kontaktów poziomych. Feigenbaum dostrzega
możliwość kosztów jakości dla oceny skuteczności sterowania jakością oraz metod
statystycznych w jej regulacji.
Kolejną postacią zasłużoną w budowaniu teorii zarządzania jakością jest Philip B.
Crosby7, praktyk i doradca wielu wiodących przedsiębiorstw w lat 70’ i 80’. Jego
koncepcja opiera się na idei pracy bezusterkowej, nowej kulturze przedsiębiorstwa oraz
pojmowaniu jakości jako zgodności z wymogami. Główne założenia koncepcji zawarte
są w czterech zasadach:
-
jakość jest równoznaczna ze spełnieniem przez wyrób określonych wymagań,
oczekiwania klientów (świadome i nieświadome) stanowią największą część
tych wymagań;
-
ważniejsza od kontroli i oceny jest profilaktyka;
-
standardem jakości i wzorcem działań jest zerowa liczba błędów;
-
jakość jest mierzona i oceniana wielkością kosztów braku zgodności ze
specyfikacją wymagań.
7
Tamże, s. 96
14
Tak jak jego poprzednicy, Crosby rozumie tworzenie jakości jako proces ciągły
wymagający nowej kultury przedsiębiorstwa, opartej na profesjonalizmie, rzetelności,
współpracy i etyce wszystkich pracowników. W programie doskonalenia jakości
Crosby zawiera zagadnienia świadomości i zaangażowania kierownictwa, organizacji
i zadań powołanych zespołów, przepływu informacji i stymulacji pracowników,
projektowania produkcji wolnej od wad, prowadzenia działań naprawczych i promocji
systemu pracy bezusterkowej.
Do diagnozowania istniejącego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania
jakością, a następnie opracowywania kierunków jego doskonalenia służy „macierz
Crosby’ego”.:
Niepewność
Przebudzenie
Uświadomienie
Mądrość
Pewność
Świadomość
kierownictwa
Rozwiązania
organizacyjne
Postrzeganie
problemów
jakości
Koszty w
wartości
sprzedaży
Doskonalenie
i samoocena
Rys. nr 2. Macierz Crosby’ego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Harmol, W. Mantura: „Zarządzanie…”, s. 96
Kolumny macierzy określają stopnie doskonałości tego systemu, jej wiersze
zawierają kryteria diagnozy i oceny. Pola macierzy określają stany kryteriów,
odpowiadające poszczególnym etapom rozwoju systemu zarządzania jakością.
15
Zaprezentowane koncepcje autorskie z pewnością nie wyczerpują pełnego
zakresu propozycji i rozwiązań w zakresie zarządzania jakością. Wystarczy wymienić
kilku
innych
twórców
interesujących
koncepcji
teoretycznych
i
rozwiązań
praktycznych. Należą do nich: K. Ishikawa, W.E. Conway, J.S. Oakland, M. Imai, J.F.
Halpin, W. Masing, G. Taguchi, D. Shainin, M.D. Shegezzi.
Zastosowanie regionalnej perspektywy w badaniu rozwoju zarządzania jakością
prowadzi do wyróżnienia trzech charakterystycznych kultur tego zarządzania:
japońskiej, amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Mimo postępującej globalizacji
i uniwersalizacji podejść, można zauważyć wyraźne różnice w stosowaniu różnych
idei, narzędzi i metod zarządzania jakością. Różnice między amerykańską (liberalną)
a zachodnioeuropejską (biurokratyczną) kulturą zarządzania nie są tak znaczące, jak
rozbieżności między tymi dwoma podejściami a stylem japońskim. Oto najważniejsze
z tych różnic8:
1) Model zachodni oparty jest na elitarnych podziałach społecznych
w przedsiębiorstwie, ciągłej rywalizacji i stymulacji indywidualnych
osiągnięć pracowników; model japoński związany jest z egalitaryzmem,
współdziałaniem w małych grupach (koła jakości) i kolektywnym
podejmowaniem decyzji.
2) W modelu zachodnim występuje orientacja produktowa; w japońskim
procesowa.
3) Zachodni system wynagrodzeń wartościuje wyniki pracy i indywidualne
zasługi dla przedsiębiorstwa, silnie różnicując wynagrodzenie; w modelu
japońskim wynagrodzenie jest uzależnione raczej od stażu pracy i powolnego
awansu
pionowego
niż
wykształcenia
czy
wyników
pojedynczego
pracownika. Model zachodni preferuje zawężanie profilu specjalizacji i
znaczną fluktuację kadr; Japończycy z kolei popierają wielozawodowość
pracowników i zatrudnianie ich na całe życie, co zwiększa lojalność
i identyfikowanie się pracowników z firmą.
4) Zachód ocenia pracowników na podstawie dyscypliny wykonywania poleceń
służbowych,
stosując
zaangażowanie,
szeroką
pomysłowość,
gamę
nagród
aktywność
i
kar;
grupową
Japonia
i
ceni
uczestnictwo
w szkoleniach.
8
J. Bank: Zarządzanie przez jakość, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 74
16
5) Postęp techniczny na zachodzie ma charakter skokowy, po okresach
dynamicznego rozwoju następują okresy stagnacji; w firmach japońskich
postęp techniczny to w miarę stabilny proces ciągły wzbudzany okresowo
znaczniejszymi innowacjami.
6) Dla firm zachodnich doskonalenie jakości jest przeważnie problemem
technicznym, związanym ze wzrostem kosztów i zwiększeniem seryjności;
menedżerowie japońscy postrzegają jakość jako sposób na obniżenie
kosztów, a zmniejszanie seryjności i podział produktów ze względu na
jakość stosują jako sposób na zwiększenie przychodów, co przy
zmniejszonych kosztach prowadzi do wzrostu zysków.
7) W modelu zachodnim dominuje zarządzanie „z góry” i więzi pionowe, a od
robotników wymaga się tylko ścisłego wykonywania poleceń; model
japoński charakteryzuje zarządzanie partycypacyjne, więzi poziome,
a najważniejszą cechą pracownika jest pełne zaangażowanie w sprawy
przedsiębiorstwa.
Japoński model zarządzania jakością, w którego kształtowaniu duży udział mają
specjaliści zachodni, znajduje się najbliżej idei TQM. Europejska droga do TQM
wiedzie natomiast przez doskonalenie i rozwój koncepcji zawartych w normach ISO
9000 i pokrewnych. TQM jest dopiero powstającą koncepcją najnowocześniejszego
zarządzania przez jakość, stąd niepodobna podać jej wyczerpującej charakterystyki.
Ponadto, występują różnice poglądów, interpretacji a nawet samych założeń
dotyczących tej idei. Jednak, chociaż istniejące założenia totalnego zarządzania jakością
są niespójne, fragmentaryczne i hasłowe, chociaż nie tworzą one jeszcze podstaw
metodologicznych określających jego wprowadzanie i stosowanie, mogą one skutecznie
pełnić funkcje motywujące do wdrażania pełnego systemu zarządzania jakością.
17
1.2. Koncepcja totalnego zarządzania przez jakość
Trudno przyjąć, że samoistnym
obiektem praktycznych działań zarządczych
mógłby być abstrakt, którym są kategorie jakości. Dlatego w definiowaniu, a później w
posługiwaniu się pojęciem „zarządzanie jakością”, należy identyfikować przedmiot,
którego cechą jest owa jakość. Uniwersalną formułę takiego przedmiotu reprezentuje
kategoria „systemu zarządzanego”. Stąd pojmowanie zarządzania jakością jest
następujące:
Zarządzaniem jakością nazywa się wykonywanie funkcji zarządzania
w stosunku do jakości systemu zarządzanego i jakości jego składników.9
Należy zauważyć, iż idzie tutaj o jakość całego systemu (organizacji,
przedsiębiorstwa), a nie tylko o jakość gotowego produktu. Tak rozumiane zarządzanie
jakością przebiega w ramach systemu zarządzania organizacją i polega na zastosowaniu
jakościowego ujęcia systemu zarządzanego, postrzeganego jednocześnie jako całość jak
i zestaw elementów składowych jego struktury wewnętrznej. Zatem, ogólny zakres
zarządzania jakością jest wyznaczony zasięgiem i strukturą systemu zarządzanego.
Koniecznie należy odróżniać pojęcie „jakość zarządzania” od pojęcia „zarządzanie
jakością”. Z kolei:
System
zarządzania
jakością
należy
rozumieć
jako
wyodrębnioną
organizacyjnie w systemie zarządzania organizacji całość, złożoną z systemu
zarządzającego jakością oraz ujętego jakościowo systemu zarządzającego. 10
Operacja organizacyjnego wyodrębnienia systemu zarządzania jakością polega
przede wszystkim na stworzeniu formalnej struktury organizacyjnej, obejmującej
i realizującej funkcje zarządzania jakością w organizacji. Struktura organizacyjna tego
systemu identyfikuje, porządkuje i integruje jednostki organizacyjne, zasoby, działania,
procesy, cele, zadania, rezultaty, kompetencje, hierarchie i odpowiedzialność, związane
z zarządzaniem jakością. Ingeruje więc w każdy z obszarów działalności
przedsiębiorstwa.
9
A. Harmol, W. Mantura: „Zarządzanie…”, s. 98
Tamże, s, 103
10
18
Jeżeli w organizacji występuje służba jakości, to na ogół pełni ona rolę
centralnego składnika systemu zarządzania jakością. W wielu organizacjach nie
wydziela się formalnie problematyki jakości, a więc i nie występuje system zarządzania
nią. Nie oznacza to jednak, że nie występują tam procesy kształtowania jakości.
Przebiegają one jednak bez tej możliwości zmierzania ku doskonałości, jaka wiąże się
z pełnym i jawnym zastosowaniem metodyki zarządzania jakością. Przeciwna sytuacja
występuje wtedy, gdy system zarządzania jakością obejmuje swoim zasięgiem coraz
większą część organizacji i w końcu kompleksowo pokrywa cały system zarządzania.
Stan, w którym system zarządzania jakością jest zakresowo jednaki z systemem
zarządzania całą organizacją można przyjąć za wyznacznik występowania w niej
zarządzania przez jakość (TQM).
W piśmiennictwie i w praktyce wielu przedsiębiorstw występuje wiele
różnorodnych ujęć i rozwiązań w zakresie zarządzania jakością. Celem udowodnienia
wyższości koncepcji TQM nad wcześniejszymi osiągnięciami w dziedzinie jakości,
ukazano ewolucyjne etapy rozwoju koncepcji zarządzania jakością.
Początki praktycznego wykonywania działań nazywanych dzisiaj zarządzaniem
jakością wiążą się czasem, kiedy grupy społeczne w zorganizowany sposób zmierzały
do wytworzenia nie dowolnych lecz wcześniej obmyślonych przedmiotów. Ich
jakościowy poziom uzależniony był zatem od zgodności wykonanego przedmiotu
z jego wcześniej wyimaginowanym obrazem.
Poczynając od upowszechnienia kontroli technicznej w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, w XX wieku nastąpił intensywny rozwój form organizacyjnych, metod
oraz zakresu zarządzania jakością. Trudno jest datować poszczególne fazy rozwoju
zarządzania jakością, gdyż przebiegały one różnie w różnych miejscach w teorii
i praktyce. Poza tym, w kolejnych fazach stosowano równolegle (co wciąż ma miejsce)
rozwiązania z faz wcześniejszych. Uwzględniając powyższe uwagi, zestawiono
charakterystyczne etapy w rozwoju zarządzania jakością:11
11
Tamże, s. 91
19
I.
Kontrola techniczna.
Jej miejsce w strukturze organizacji znajduje się w jednostkach produkcyjnych
(pion produkcji i pion techniczny). Akcentuje funkcje kontrolne wobec
stanowiska roboczego. Obiektem kontroli jest wyrób, będący rezultatem procesu
technologicznego i postrzegany wyłącznie na płaszczyźnie cech technicznych.
Kontrola techniczna jest właściwa orientacji produktowej oraz funkcji
odbiorczej. Ten typ kontroli ma właściwości biernej kontroli restrykcyjnej a jej
wyniki służą jedynie przyjęciu lub odrzuceniu wyrobu oraz wynagrodzeniu lub
ukaraniu pracownika.
II..
Kontrola jakości.
Jest postępowa w porównaniu z kontrolą techniczną, gdyż wyraża przekonanie,
że jakości nie da się wymusić kontrolą, lecz należy ją wytworzyć. Struktura
organizacyjna jest wzbogacona o jednostki laboratoryjne, badawczo-analityczne,
sztabowe itd. Punkt widzenia spraw jakości jest poszerzony o działalność
profilaktyczną, rozkłada odpowiedzialność za jakość zarówno na jednostki
wykonawcze, jak i jednostki zarządzające oraz wykorzystuje metody
samokontroli. Ten typ kontroli ma właściwości czynnej kontroli profilaktycznoodbiorczej i wykorzystuje metody statystyczne.
II I .
Sterowanie jakością.
Ten etap rozwoju zarządzania jakością obejmuje większość funkcji zarządzania,
w szczególności akcentując funkcję regulowania, złożoną z kontrolowania
i korygowania. Pojawiają się także elementy planowania i stymulowania jakości.
Sterowanie jakością wykorzystuje model cybernetyczny ze sprzężeniem
zwrotnym, co właściwe jest orientacji procesowej. Kompleksowość sterowania
oznacza wyjście poza służbę jakości, która w strukturze przedsiębiorstwa
zajmuje miejsce rzędu zastępcy dyrektora. Rozwija się samokontrola oraz
system pracy bezusterkowej, wprowadza się statystyczne regulowanie procesów
technologicznych (SPC).
IV.
Zarządzanie przez jakość (TQM).
Poprzednie etapy uwzględniały tylko część pełnego wachlarza funkcji
zarządczych. Dla kompleksowego zarządzania jakością należy stworzyć
sytuację, w której w stosunku do obiektu zarządzania, za jaki przyjmuje się
20
jakość, ma zastosowanie kompletny zestaw funkcji zarządczych. Idea
zarządzania przez jakość sprowadza się do uznania, że wszystkie materialne czy
niematerialne składniki przedsiębiorstwa wpływają na jakość produktów oraz
procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Co za tym idzie, jakość produktów
oraz procesów, jak i jakość składników (zasobów) przedsiębiorstwa, powinna
być objęta kompleksem funkcji zarządczych.
Sama filozofia TQM jest bardzo klarowna i nieskomplikowana. Polega ona na
dążeniu do maksymalizacji zadowolenia klienta poprzez ciągły rozwój produktu,
doskonalenie procesu ochrony jakości w sferze poprodukcyjnej, aż do likwidacji
zużytego produktu włącznie12. Rozwój produktu odbywa się na wiele sposobów, co
stanowi pole do działania dla planowania jakości i działań projakościowych
w przedsiębiorstwie. Prowadzona równolegle analiza efektywności ponoszonych
nakładów pozwala oceniać celowość podejmowanych działań. Nie należy bowiem
zapominać, że ostatecznym celem zarządzania jakością jest maksymalizacja zysku
osiąganego przez przedsiębiorstwo w długim okresie, natomiast zadowolenie klienta
jest jedynie środkiem pozwalającym osiągnąć ten cel.
W każdym systemie zarządzania jakością istotną rolę odgrywa sprzężenia
zwrotne z rynkiem. Jednak w zależności od ogólnej koncepcji zarządzania jakością
sprzężeniu temu nadawane jest większe lub mniejsze znaczenie. W systemie TQM
odgrywa ono rolę dominującą. Przedsiębiorstwo wykorzystujące ideę TQM traktuje
informacje płynące z rynku jako źródło wiedzy o poziomie zadowolenia klientów
z nabywanych wyrobów. Informacje te są zawsze istotniejsze od wiadomości płynących
z wnętrza organizacji. Kontrola jakości, w wielu wypadkach sprowadzona jedynie do
sprawdzenia zgodności produktu z projektem oraz wykrycia wad produkcyjnych, nie
daje żadnych informacji o opinii odbiorców dokonujących zakupu proponowanych
towarów. Jedynie kontakt z klientem (dialog ustny, ankieta, badania, także reklamacja)
jest jedynym wiarygodnym źródłem wiedzy o tym, czy oferowane towary spełniają
oczekiwania odbiorców. Co więcej, pozwala on wcześniej poznać nieznane dotąd
potrzeby klienta, co daje możliwość ciągłego wyprzedzania konkurencji przez stałe
ulepszanie samego produktu, jak i wszystkich elementów składowych przedsiębiorstwa.
12
H. Drummond: „W pogoni…”, s. 76
21
Ogólne zasady kompleksowego zarządzania przez jakość zawarł E. Deming
w czternastu punktach o zarządzaniu. Większość z tych postulatów w momencie ich
formułowania nie była w zasadzie ani nowa, ani odkrywcza. Jednak dzięki efektowi
synergii (obecnemu w wymogu jednoczesnego doskonalenia każdego elementu
organizacji) stworzyły one podstawy nowego pojmowania problemów zarządzania
przedsiębiorstwem. Na uwagę zasługuje fakt, że aż dziewięć z nich dotyczy czynnika
ludzkiego. Deming podkreśla konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności
zawodowych pracowników, a także wskazuje na taką organizację procesów kreowania i
ochrony jakości, by owe umiejętności były jak najpełniej wykorzystane. Zaleca ciągłe
ulepszanie produktu i procesów związanych z projektowaniem, produkcją i sprzedażą,
traktując je jako warunek utrzymania rynkowej pozycji firmy. Jeżeli idzie o metody
sterowania procesami kreowania jakości, Deming unaocznia ograniczone możliwości
kontroli jako narzędzia sterowania jakością, jednocześnie podkreślając rolę działań
prewencyjnych, w szczególności właściwy dobór dostawców. Najistotniejszym jednak
z postulatów TQM jest ciągłe doskonalenie. Zauważmy, że nowa technologia
zaspokajania określonej potrzeby nie zawsze, choć często, wypiera technologie
wcześniejsze. Nowa technologia uzyskuje prymat dopiero wtedy, gdy jej przewaga
jakościowa jest dostatecznie wyraźna, a ceny produktów obu technologii nie są
diametralnie różne13. Pojawienie się samochodu osobowego nie spowodowało
zniknięcia innych środków transportu lądowego, w szczególności kolei. Jednak fakt ten
zmusił zarządy kolei żelaznych do wielkiego nakładu pracy celem uzyskania nowych
klientów nie tracąc przy tym starych. Należało podnieść stopień zadowolenia pasażerów
z oferowanej im usługi, a więc podnieść jej jakość. Dziś w krajach wysoko
rozwiniętych duża ilość pociągów osiąga prędkość porównywalną z prędkością
niewielu samochodów sportowych; rośnie komfort i opłacalność podróży koleją,
a zatrudnieni w kolei menedżerowie zdają sobie sprawę, że te powodzenia nie stanowią
końca ich wysiłków.
13
J. Bank „Zarządzanie…”, s. 112
22
Przykładów ciągłego doskonalenia produktów szukać można w codziennym
życiu. Wystarczy spojrzeć na rozwój telefonii, systemów przetwarzania danych,
przekazu obrazów i dźwięku czy nawet rozrywki.
Jednak ciągłe doskonalenie produktów nie może obejść się bez ciągłego
doskonalenia przedsiębiorstwa i wszystkich jego elementów. Chcąc podnosić jakość
wyrobów, uzyskać dobrą markę i wyprzedzić konkurencję należy koniecznie starać się
o najwyższej klasy surowce, najbardziej kompetentnego dostawcę, pracowników
o najwyższych kompetencjach, produkcję o jak najmniejszych rozmiarach strat
i badania rynku, za pośrednictwem których najlepiej poznać można potrzeby klientów.
W dzisiejszych realiach rynkowych nie ma już miejsca dla przedsiębiorstw
zorientowanych na doraźny zysk. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że imperatywem ich
działania nie może być nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Motorem
działań każdej firmy musi być satysfakcja klienta, osiągana często w bardzo długim
okresie i przy zastosowaniu wysokich inwestycji, w innym wypadku przedsiębiorstwo
zostanie wyprzedzone przez tych konkurentów, którzy zdają sobie z tego sprawę.
Najistotniejsza jest zatem świadomość, i nie idzie tu tylko o kadrę kierowniczą, lecz
o wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W wielu wypadkach
zmiana świadomości jest w naszych realiach jest najtrudniejszym wyzwaniem. Jednak
TQM wymaga zmian drugiego stopnia. Często zamiast zmian wewnątrz systemu
konieczne są zmiany samego systemu, gdyż tworzenie nowej kultury jakości wiąże się
z odwróceniem podstawowych założeń dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.
Jeżeli przeciwstawić sobie podejście do zarządzania jakością stosowane obecnie
(podejście nowoczesne) oraz stosowane w przeszłości (podejście tradycyjne), można to
przedstawić jak na rysunku 3:
23
PODEJŚCIE
PODEJŚCIE
TRADYCYJNE
NOWOCZESNE
Cele działania
Dobrze wytworzyć
Odpowiedzieć na
przedsiębiorstwa
wyrób
potrzeby rynku
Kryteria
Wskaźniki ekonomiczne
Zadowolenie odbiorców
oceny
Dopuszczalna wadliwość
Koszty jakości,
Dominująca forma
Kontrola
Samokontrola
oddziaływania
inspekcyjna
Sterowanie jakością
Odpowiedzialność
Rozmyta
Łatwa do określenia
za jakość
na każdym stanowisku
Rys. nr 3. Ewolucja zasad charakteryzujących podejście do problematyki jakości w przedsiębiorstwie.
Źródło: A. Harmol, W. Mantura: „Zarządzanie…”, s.204
Dominująca niegdyś ocena wyników przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników
(głównie wskaźników ekonomicznych) jest dzisiaj wypierana podejściem, w którym
wskaźniki zostały zastąpione „oceną wystawianą przez rynek” i którego celem jest
ciągłe doskonalenie jakości. Zasada „nie wypuszczania z przedsiębiorstwa wadliwych
wyrobów” została zastąpiona zasadą „produkcji bezbrakowej”.
Zasady wprowadzania koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość mogą
mieć charakter zbioru wskazówek dotyczących kształtowania stosunków w całym
przedsiębiorstwie, jak też mogą definiować konkretne zadania i być skierowane
w szczególności do pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach
przedsiębiorstwa.
24
1.3.
Wprowadzanie i wykorzystywanie totalnego zarządzania przez jakość.
Firmy o renomowanej dziś w świecie marce zmuszone były do stworzenia w
swych organizacjach zupełnie nowej kultury jakości, często kosztem wysokich
inwestycji oraz długiego oczekiwania. Wprowadzenie idei TQM wiąże się zawsze z
długim okresem oczekiwania na widoczne efekty w postaci zmiany świadomości
wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, przywiązania klientów do określonej marki
i jedynego wymiernego wyniku w postaci wzrostu poziomu zysków. Wprowadzenie
TQM pociąga za sobą bowiem wdrożenie nowych lub zmianę starych sposobów
projektowania, produkcji, kontroli, sprzedaży i obsługi klienta.
Dzisiaj żaden produkt czy usługa nie może zostać dopuszczony do produkcji bez
stworzenia dobrego projektu. Jak już wspomniano, jakość techniczna projektu
uzależniona jest od dwóch aspektów:
-
jakości projektu ;
-
jakości wykonania (stopnia zgodności produktu z projektem).
W literaturze dotyczącej przedmiotu znacznie więcej uwagi poświęcono
zgodności z projektem niż jakości projektu. Jest to zaskakujące, gdyż z dwóch
wymienionych uwarunkowań projekt jest ważniejszy, ponieważ14:
-
projekt określa specyficzne cechy produktu, które mają za zadanie zaspokoić
potrzeby klienta;
-
zgodność z projektem łatwiej jest osiągnąć, gdy projekt jest dobry, niż kiedy
jest on zły.
Najwyższy nawet stopień staranności w produkcji i dostarczaniu produktu do
klienta nie jest w stanie zrekompensować złej jakości projektu. Wiele błędów
projektowych jest niemożliwych do naprawienia przy produkcji. Uzyskanie dobrego
projektu na papierze to jedna kwestia; przełożenie go na rzeczywisty produkt to odrębna
sprawa. Jakkolwiek doświadczenie jest jedyną ścisłą wiedzą dostępną człowiekowi,
prawdopodobieństwo uzyskania dobrego projektu może być istotnie zwiększone przez
zastosowanie koncepcji TQM wobec zasad projektowania.
14
H. Drummond: „W pogoni…”, s. 39
25
Dobry jakościowo projekt zaczyna się od minimalizacji strat. Straty powstają na
skutek odchyleń w funkcjonowaniu (opóźnienia pociągów spowodowane awariami
technicznymi) lub na skutek niekorzystnych skutków ubocznych (uboczne efekty
działania niektórych leków). Najistotniejsze źródła strat to:
-
zużycie energii – urządzenie tańsze lecz bardziej energochłonne jest w
efekcie droższe niż urządzenie droższe lecz oszczędniejsze;
-
czas
użytkowania
–
tańszy
jest
zakup
produktu
droższego
ale
wykorzystywanego dłużej niż tańszego lecz kupowanego wielokrotnie;
-
konserwacja i niezawodność – usterka urządzenia pociąga za sobą nie tylko
koszt naprawy lecz również koszt niemożności jego używania;
-
gabaryty produktu – produkt dużych rozmiarów zajmuje tyle miejsca, ile
mogłoby zająć kilka mniejszych produktów, jest także mniej mobilny (stad
zawrotny pęd w stronę miniaturyzacji);
-
przygotowanie do użytkowania – czas na nie potrzebny także traktowany jest
jako strata.
Rzeczywistość rynkowa pokazuje, że projektowanie produktu, który redukuje
straty, opłaca się zarówno producentowi i klientowi. Po pierwsze, redukcja strat
powoduje, że produkt staje się atrakcyjniejszy i przez to bardziej konkurencyjny, co
przynosi producentowi konkretne zyski; po drugie klient poszukuje produktu
redukującego straty, gdyż po dokonaniu zakupu to on je wszystkie pokrywa.
Dobry projekt odzwierciedla optymalny kompromis między kosztem produktu
a jego właściwościami. Dobrze zaprojektowany produkt powinien być15:
-
tani i prosty;
-
dobrze funkcjonujący w szerokim zakresie warunków;
-
ergonomiczny i kompatybilny z urządzeniami, z którymi ma współpracować.
Łatwo jest uczynić projekt bardziej złożonym; potrzeba jednak geniusza, aby go
uprościć. Prostota ma wiele cech dodatnich. Proste projekty są od złożonych tańsze w
realizacji, złożoność wymaga większej precyzji, którą trudno jest osiągnąć. Prostota
oznacza także zmniejszenie liczby części, z których składa się produkt.
15
Tamże, s. 43
26
Produkt funkcjonujący dobrze w szerokim zakresie warunków będzie na pewno
niezawodny w warunkach dla niego normalnych. Z kolei produkt zdający egzamin w
warunkach ekstremalnych będzie zawsze bardziej pożądany niż produkt funkcjonujący
perfekcyjnie, ale tylko w stałych, określonych dla niego warunkach. Produkt
kompatybilny z innymi urządzeniami może spełniać więcej funkcji niż te, które spełnia
działając samoistnie.
Koncepcja „zero wad” opierała się na założeniu, że redukcja zmienności w
procesie produkcji prowadzi do obniżenia prawdopodobieństwa zawodności produktu w
jego przyszłym użytkowaniu. Projektowanie zgodne z zasadami TQM to jeden krok
głębiej od koncepcji „zero wad”:
Projektowanie, które ma na celu zmniejszenie szansy niewłaściwego
działania
produktu
podczas
eksploatacji,
zmniejsza
jednocześnie
prawdopodobieństwo występowania defektów podczas produkcji.16
Poprzednie koncepcje skupiały uwagę kierownictwa na tym, aby zmienność w
procesach produkcji mieściła się w akceptowanych odchyleniach od zadanych wartości.
Słabość tego podejścia polega na tym, że w każdej partii produktu znacząca liczba
pojedynczych egzemplarzy będzie blisko zewnętrznych wartości dopuszczalnych
tolerancji. Co więcej, wiele innych komponentów złożonego produktu będzie posiadało
podobne cechy, co nieuchronnie prowadzi do obniżenia jakości całego produktu. Idea
TQM zakłada, że chociaż nie ma możliwości wyprodukowania dwóch identycznych
przedmiotów, każde odejście od założonych wartości jest stratą. Należy zatem
wystrzegać się zbytniej dokładności w specyfikacji nawet ważnych cech. Deming
utrzymuje, że bardzo małe tolerancje są bardzo rzadko niezbędne i tylko komplikują
kontrolę zmienności danego parametru. Celem powinny być tolerancje większe, ale
ściśle przestrzegane.
Jak wspomniano, najlepszy projekt to ten, który najskuteczniej minimalizuje
straty. Jeżeli produkt oparty jest o oszczędny projekt, koszty (zarówno producenta jak
i konsumenta) obniżone są poprzez:
16
A. Iwasiewicz: „Zarządzanie…”, s. 133
27
-
mniejszą liczbę dostawców, administracji i nadzoru nad dostawcami;
-
szybszy i łatwiejszy montaż i produkcję;
-
podwyższoną odporność w różnych warunkach działania;
-
korzyści wynikające ze standaryzacji;
-
w rezultacie – większe zadowolenie klienta.
Istotnym faktem przy wprowadzaniu w przedsiębiorstwie systemu zapewnienia
jakości jest ograniczenie wpływu wzrostu jakości produktów i usług na poziom cen.
Podniesienie jakości proponowanych wyrobów wpływa zwykle na poziom kosztów,
związany
z
nim
skok
cen
powinien
jednak
zostać
możliwie
najbardziej
zminimalizowany.
W przedsiębiorstwie zaangażowanym w poprawę jakości zarówno wyrobów, jak
i całej organizacji nie może zabraknąć środków na sporządzenie dokładnej i jasnej
dokumentacji jakości. Firma ubiegająca się o certyfikat jakości musi posiadać ściśle
określone dokumenty, opisujące wprowadzany w organizacji system zapewnienia
jakości. Zestawione są one w hierarchicznym układzie17:
-
instrukcje – najbardziej szczegółowe z dokumentów jakości; przeznaczone
dla indywidualnych pracowników do stosowania na stanowisku pracy;
-
procedury – opisują tok postępowania podczas realizacji poszczególnych
procesów; zawierają opis spełniania wymagań normy, uszczegółowiają
powstający zapis, posiadają jasno określone połączenia zadań pomiędzy
poszczególnymi działami przedsiębiorstwa;
-
Księga Jakości – dokument stosowany do wręczania klientom; zawiera opis
działalności firmy, zarys jej historii, ogólny opis istniejącego w firmie
systemu jakości, streszczenia obowiązujących procedur; powinna być
w pewnym sensie instrumentem marketingowym, służącym zdobywaniu
zaufania klientów;
-
Norma ISO 9000 – najbardziej ogólny dokument systemu jakości
w przedsiębiorstwie; zawiera wytyczne co do wymagań, które muszą być
spełnione w celu przystąpienia do certyfikacji systemu zapewnienia jakości;
„System Zapewnienia jakości wg norm serii ISO 9000”, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 1999, s. 8
17
28
-
polityka
jakości
–
opracowana
przez
najwyższe
kierownictwo
przedsiębiorstwa, zawiera indywidualne cele jakościowe firmy, określa
sposoby ich realizacji, jest dokumentem przewodnim całego systemu
zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie.
Jedną z potocznych definicji zarządzania przez jakość jest stwierdzenie, że
zarządzanie przez jakość stanowi systematyczny sposób zagwarantowania, że
zorganizowane działania przebiegają w sposób, w jaki zostały zaplanowane. W filozofii
TQM duży nacisk położony jest na planowanie, zgodnie z przeświadczeniem, że
„pomyślne rzeczy zdarzają się, gdy są zaplanowane; niepomyślne zaś zdarzają się
same”. Nowoczesne planowanie odnosi się bezpośrednio do jakości: jeżeli mamy
pewność o posiadaniu dobrego projektu, wykonawcy używają sprawnych narzędzi
i pracują według jasnych instrukcji, wtedy uzależnienie jakości od nadzoru i kontroli
staje się znikome. W nowoczesnych firmach japońskich działalność nie opiera się na
różnych technikach kontroli, takich jak inspekcje czy system sankcji; nacisk położony
jest na zaprojektowanie systemów odpornych na jak największą ilość błędów.
Planowanie i kontrola powinny zatem przedstawiać stosunek 80% do 20%18. Takie
planowanie działalności przedsiębiorstwa redukuje bezpośrednie koszty braków,
jednocześnie przynosi oszczędności wynikające z zatrudnienia mniejszej liczby
inspektorów i personelu nadzoru. Skupia się ono na dostarczaniu materiałów i części,
procedurach instalacji, praktykach diagnostycznych, technikach dostosowawczych,
metodach inspekcji, kryteriach i metodach interwencji, zasad modyfikacji programu
oraz konserwacji systemu. Jego celem jest stworzenie warunków do wyraźnego
skupienia i właściwego ukierunkowania wysiłku pracowników. Jednym ze sposobów
planowania jakości jest japoński system Poka – Yoke. Jest on oparty na koncepcji
„zabezpieczenia przed pomyłką”, celem zaś jest takie zaprojektowanie systemu, aby
wyeliminować powstawanie błędów. Przykładowo, części zespołów do montażu mogą
być tak zaprojektowane, że możliwe jest tylko i wyłącznie poprawne połączenie ich
w całość. Jest to przykład planowania w oparciu o jakość finalną produkowanego
wyrobu. Takie podejście pozwala w bardzo dużym stopniu ograniczyć kontrolę
poprodukcyjną, obrazuje także zmniejszającą się rolę sprawdzania zgodności produktu
z projektem.
18
H. Drummond: „W pogoni…”, s. 61
29
System Poka – Yoke opiera się na czterech zasadach:
1) Kontrola u źródła – interwencja powinna następować tak blisko źródła
powstawania defektów, jak to możliwe i zawsze zanim wadliwy element
przejdzie do następnego etapu produkcji.
2) Zachowanie rozsądnych proporcji – im większe znaczenie ma potencjalny
defekt, tym ściślejszego systemu kontroli wymaga.
3) Prostota i efektywność – ulepszone metody planowania, produkcji i kontroli
są przydatniejsze niż najkosztowniejsze systemy kontroli automatycznej.
4) Koncentracja na sprawach oczywistych – korzystanie z pewnych metod
usuwania braków, skupienie na uzyskaniu jak największej poprawy kosztem
jak najmniejszych pieniędzy i wysiłku.
Chociaż jakość produktu nie jest wynikiem kontroli, nie oznacza to, że kontrola
nie odgrywa żadnej roli w produkcji towarów czy świadczeniu usług. W rzeczywistości
jednak znaczące obniżenia ilości braków przypisywane częstym kontrolom są
zazwyczaj spowodowane dużą liczbą „odrzutów” w pośrednich stadiach produkcji.
Może też zdarzyć się sytuacja odwrotna: zawężanie tolerancji błędów skłania
pracowników do nieprzestrzegania granicznych wymagań i produkcji braków celem
uzyskania dobrych wyników ilościowych. Przy projektowaniu systemu kontroli
konieczne jest przyjęcie zasady, że:
Ostatecznym kontrolerem jest klient.19
Ogólnie mówiąc, optymalną formą kontroli jest ta, która ma na celu najlepsze
usatysfakcjonowanie klienta. Efektywna kontrola jest kontrolą dynamiczną, zwracającą
uwagę na wszystko, co się dzieje w przedsiębiorstwie, przewidującą i wyszukującą
problemy związane po pierwsze z jakością produktu, a nie z wydajnością pracownika
i przebiegająca ciągle, a nie na wypadek ważnej dla firmy wizyty czy inspekcji.
19
J. Bank: „Zarządzanie.”, s. 166
30
Kontrola służy trzem następującym celom:
-
identyfikacji problemu;
-
zapobieganiu jego wystąpieniu:
-
eliminacji problemu.
Skuteczna identyfikacja problemu wymaga sprawdzania po zakończeniu każdego
etapu produkcji. Jedna możliwość to sprawdzanie dostarczonych komponentów, zanim
zostaną one użyte w dalszej produkcji. Druga to system samokontroli realizowany przez
osobę bezpośrednio wykonującą albo przetwarzającą owe komponenty. Zauważenie
obecności wadliwych elementów musi zawsze implikować natychmiastowe działania
w celu zlokalizowania przyczyny powstawania braków. Zmienność cech produktów
może być powodowana wieloma czynnikami, toteż istotna jest systematyczność
w dążeniu do określania przyczyn i skutków. Przy identyfikacji powodów powstawania
braków należy mieć na uwadze:
-
czy wszystkie możliwe przyczyny zostały rozpoznane;
-
czy problem jest w istocie taki, jakim się wydaje;
-
czy mogą występować przyczyny wielorakie (kilka przyczyn powodujących
jeden problem).
Za przykładem dominujących przedsiębiorstw japońskich, firmy zachodnie
zwracają uwagę na zaangażowanie pracowników w tematykę jakości. W ich strukturach
organizacyjnych powstają nowe elementy, nazywane kołami jakości. Są to formy
organizacji pracy skupiające pracowników jednego bądź kilku odcinków wokół idei
ulepszania fragmentu środowiska pracy20. Specyficznymi cechami kół jakości są:
20
-
ograniczona liczebność;
-
wspólne miejsce pracy;
-
ciągłe samodoskonalenie;
-
powszechna aktywność;
-
autonomia;
-
duża żywotność;
Tamże, s. 167
31
-
dobrowolna przynależność;
-
wspólny cel i temat.
Praca w kołach jakości odbywa się przeważnie raz w tygodniu poza
standardowymi godzinami pracy. Przynależność do koła jakości jest dobrowolna i nie
może być nagradzana środkami materialnymi w postaci premii czy dodatków
funkcyjnych. Nie może też być ona powodem awansu czy wzrostu zarobków.
Podstawowe cele kół jakości to:
-
samorealizacja przez pracę;
-
poprawa współżycia załogi;
-
racjonalizacja rozwiązań;
-
obniżka kosztów;
-
zwiększenie udziału załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Rodzaje kół jakości przedstawiono na rysunku 1.4.:
KOŁA JAKOŚCI
TEMATYCZNE
HAMBETSU
pracownicy różnych działów
REMGO
przedstawiciele różnych faz
w jednym temacie;
procesu produkcji;
analiza wieloaspektowa.
Rozpoznanie nieznanego
problemu.
Pracownicy jednego działu;
pogłębienie znanego problemu.
Rys. nr 4. Rodzaje kół jakości.
Źródło: J. Bank: Zarządzanie…, s. 134
32
Wraz z rozwojem zarządzania jakością, zaistniała potrzeba stworzenia
w organizacji przedsiębiorstw nowego stanowiska zarządczego, jakim jest funkcja
menedżera jakości.21 Co ciekawe, zatrudnienie menedżera jakości pozostaje
w sprzeczności z filozofią TQM, która podkreśla, iż jakość jest przedmiotem
odpowiedzialności wszystkich pracowników. Stanowisko menedżera jakości pozwala
w znacznej mierze innym menedżerom przestać czuć się odpowiedzialnym za jej
poprawę. To, co w istocie jest podstawą idei TQM, to determinacja firmy, by dokonać
zmian. Gdy zatrudnienie menedżera jakości ma na celu uzyskanie „magicznej
transformacji” z formalnym jedynie poparciem kierownictwa, wtedy stanowisko to jest
z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ niezbędne zaangażowanie całości
przedsiębiorstwa nie istnieje. Jeśli, z drugiej strony, przedsiębiorstwo rzeczywiście dąży
do poprawy jakości, wtedy menedżer jakości może odegrać niezmiernie pożyteczną
rolę, szczególnie w początkowych stadiach przekształceń organizacyjnych. Jego
działalność może być tylko wtedy skuteczna, kiedy posiada on odpowiednie
możliwości, uprawnienia i obowiązki:
-
składa sprawozdania dyrektorowi lub jego zastępcy;
-
jest członkiem zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem;
-
ponosi współodpowiedzialność za strategiczne zarządzanie;
-
jest zaangażowany we wszystkie aspekty jakości w przedsiębiorstwie;
-
posiada
odpowiednie
wsparcie
w
postaci
wykwalifikowanych
współpracowników, dostępu do danych itd.
Rola
menedżera
jakości
polega
na
tym,
aby
innym
menedżerom
w przedsiębiorstwie umożliwić pracę na rzecz poprawy jakości. W rozwiniętych
przedsiębiorstwach jest on przeważnie wspierany przez niewielki zespół; zadaniami
tego zespołu mogą być:
-
stymulowanie i ułatwianie poprawy jakości;
-
śledzenie i ocena inicjatyw dotyczących poprawy jakości oraz postępu
w osiąganiu tej poprawy;
-
stymulowanie i utrzymywanie dobrych stosunków z klientami i dostawcami;
-
planowanie, zarządzanie, auditowanie i przeglądanie systemów i procedur
dotyczących jakości;
21
H. Drummond: „W pogoni…”, s. 71
33
-
koordynowanie, ułatwianie, względnie zapewnianie szkolenia we wszystkich
aspektach dotyczących jakości;
-
doradzanie kierownictwu i pracownikom, jak wprowadzić systemy jakości
i ich kontrolę.
Niezależnie od tego, co w literaturze dotyczącej TQM mówi się o usunięciu
barier między działami przedsiębiorstwa, stanowisko menedżera jakości jest
potencjalnym źródłem napięć. Podobnie jak wszyscy inni, menedżerowie jakości dążą
do umocnienia swojego stanowiska. Mogą oni budować podstawy swej mocnej pozycji
poprzez szpiegowanie innych menedżerów, wyszukiwanie i podawanie przykładów złej
praktyki, identyfikowanie przejawów oporu itd. Mogą także wymagać, aby wszystkie
nowe propozycje były kierowane do ich biur celem oceny implikacji jakościowych.
Stąd już tylko mały krok do przejęcia kontroli nad podejmowaniem kluczowych dla
przedsiębiorstwa decyzji. Wtedy każda z prób ograniczenia wpływów menedżerów
jakości będzie powodować oskarżenia, że przedsiębiorstwo rezygnuje z zaangażowania
w poprawę jakości. Zagrożeniem może być też wytworzenie się paternalistycznych
stosunków między menedżerem jakości a innymi menedżerami. W efekcie każda ze
stron jest niezadowolona: menedżer jakości czuje się zobowiązany do przewodzenia
innym menedżerom, z drugiej strony często zamiast koordynacji wypełnia ich zadania;
inni menedżerowie czują się nie tylko urażeni, widząc, jak ktoś inny przejmuje całą
inicjatywę, ale także przeświadczeni są, że własną pracę wykonaliby lepiej niż
menedżer jakości, gdyby im tylko na to pozwolono.
Biorąc pod uwagę powyższe potencjalne trudności, kiedy tylko świadomość
jakości zostanie umocniona w przedsiębiorstwie, rozsądnie jest ograniczyć się do
oddzielnej
funkcji
zarządzania
przez
jakość
na
poziomie
strategicznym,
zdecentralizować zaś zadania codziennego zarządzania przez jakość. Umożliwia to
wspólną odpowiedzialność za jakość, z jednoczesnym zapewnieniem, że menedżerowie
będą aktualizować wytyczne co do poprawy jakości, przestrzegania przepisów,
organizowania szkoleń.
34
1.4. Normy jakościowe i certyfikacja jakości
1.4.1. Historia, wyszczególnienie i interpretacja norm jakościowych
Główną
organizacją
normalizacyjną
o
zasięgu
ogólnoświatowym
jest
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for
Standarization; ISO). Organizację tę powołano do życia po zakończeniu drugiej wojny
światowej (03.02.1947) w miejsce istniejącej wcześniej (od 1926) Międzynarodowej
Federacji Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (International Federation of
National Standarizing Associtions; ISA). Zrzesza ona pozarządowe organizacje
standaryzacyjne ze 120 krajów, a finansowana jest w 80% z obowiązkowych składek
ustalanych w zależności od wysokości importu, eksportu i produktu krajowego brutto
poszczególnych państw członkowskich, a w 20% ze sprzedaży norm i wydawania
dwóch branżowych biuletynów.
Pierwsze przesłanki o konieczności ujednolicenia norm jakościowych pojawiły
się pod koniec 1945 roku w USA. Z takim wnioskiem wystąpiły sektory strategiczne
wielkich koncernów, produkujących sprzęt dla armii, NASA czy przedsiębiorstw
wykorzystujących energię atomową. Wtedy Departament Obrony USA zadecydował o
stworzeniu organizacji standaryzacyjnej. Podobne działania podjęto w latach
osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, w celu osłabienia pozycji znaku ”Made in
Germany” na rynkach europejskich. Norma ISO powstała w 1987 roku, później przeszła
dwie nowelizacje w 1994 i 1996 roku. W Polsce 03.04.1993 roku powstała ustawa o
badaniach i certyfikacji, zastępujący wcześniejszą ustawę o jakości z 1973 roku. Weszła
ona w życie 01.01.1994 roku i powołała do istnienia Państwową Organizację
Normalizacyjną oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), zastępujące
Centralne Biuro Jakości Wyrobów, które działało od 1958 roku.
Ujednolicenie pojęć i terminów wykorzystywanych w zarządzaniu jakością było
warunkiem koniecznym racjonalnego prowadzenia dalszych prac normalizacyjnych w
tej dziedzinie. W tym celu stworzono normy22:
22
A. Iwasiewicz: „Zarządzanie…”, s. 112
35
1) Norma ISO 8402 nazwana „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości –
terminologia”.
2) Normy ISO 3534 – x zatytułowane „Statystyka i doświadczenia –
terminologia i symbole”
Obecnie w Europie standaryzacja systemów jakości odbywa się według modeli
normy serii ISO :
1) Normy ISO 9000 – x noszące ogólny tytuł „Normy dotyczące zarządzania
jakością oraz zapewnienia jakości”. Są to wytyczne dotyczące wyrobu i
stosowania standardowych systemów jakości.
2) Zespół trzech norm pod ogólnym tytułem „Systemy jakości”:
-
ISO 9001 – model dla przedsiębiorstw, które w swojej działalności posiadają
element projektowania (najszerszy model Systemu Zapewnienia Jakości);
-
ISO 9002 – model dla firm, które nie zajmują się projektowaniem swoich
wyrobów, kiedy projektu produktów i usług są gotowe, a system opisuje tylko
wymagania dotyczące produkcji czy montażu;
-
ISO 9003 – model dla przedsiębiorstw, które nie zajmują się ani
projektowaniem, ani produkcją sprzedawanych wyrobów (system opisuje
dokumentowanie działań zapewniających jakość dla kontroli końcowych).
3) Normy ISO 9004 – x noszące ogólny tytuł „Zarządzanie jakością i elementy
systemu jakości”.
4) Normy ISO 10012 – x zatytułowane „Wymagania dotyczące zapewnienia
jakości wyposażenia pomiarowego”.
5) Norma ISO 10013 dotycząca dokumentacji systemu jakości.
Wraz z rozwojem przemysłu, konieczne było wprowadzenie norm dotyczących ochrony
środowiska. Stworzono zatem zbiór norm dotyczących standaryzacji systemów
zarządzania środowiskiem. Zbiór ten jest bardzo obszerny i obejmuje ponad
dwadzieścia norm. Do roku 1998 wydano dwie:
1) Norma ISO 14001 nazwana jako „Systemy zarządzania środowiskowego;
specyfikacja i wytyczne stosowania”.
2) Norma ISO 14004 zatytułowana „ Systemy zarządzania środowiskowego;
ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających”.
Istnieje także zestaw norm obejmujących standaryzację procesów związanych z
przeglądami i rewizjami (auditami) systemów jakości i systemów zarządzania
36
środowiskowego, koniecznych do uzyskania, a następnie utrzymania odpowiednich
certyfikatów. W skład tego zestawu wchodzą:
1) Norma ISO 10011 – 1 pod nazwą „Wytyczne do auditowania systemów
jakości; arkusz 1: Auditowanie”.
2) Norma ISO 10011 – 2 nazwana „Wytyczne do auditowania systemów jakości;
arkusz 2: Kryteria kwalifikowania auditorów systemów jakości”.
3) Norma ISO 10011 – 3 zatytułowana „Wytyczne do auditowania systemów
jakości; arkusz 3: Zarządzanie programami auditów”.
4) Norma ISO 14010 pod nazwą „Wytyczne do auditowania środowiskowego;
ogólne zasady”.
5) Norma ISO 14011 nazwana „Wytyczne do auditowania środowiskowego;
procedury auditu; auditowanie systemów zarządzania środowiskowego”.
6) Norma ISO 14012 pod tytułem „Wytyczne do auditowania środowiskowego;
kryteria kwalifikowania auditorów środowiskowych”.
Problemom związanym ze standaryzacją procedur stosowanych w procesie
certyfikacji systemów jakości, auditorów i produktów, a także w procesie akredytacji
laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących, poświęcony jest zespół siedmiu
norm europejskich, oznaczonych symbolem EN:
1) Norma EN 45001 zatytułowana „Ogólne kryteria działania laboratoriów
badawczych”.
2) Norma EN 45002 pod nazwą „Ogólne kryteria oceny laboratoriów
badawczych”.
3) Norma EN 45003 nazwana „Ogólne kryteria dotyczące jednostek
akredytujących laboratoria”.
4) Norma EN 45011 pod tytułem „Ogólne kryteria dotyczące jednostek
certyfikujących wyroby”.
5) Norma EN 45012 nazwana „Ogólne kryteria dotyczące jednostek
certyfikujących systemy jakości”.
6) Norma EN 45013 zatytułowana „Ogólne kryteria dotyczące jednostek
certyfikujących personel”.
7) Norma EN 45014 pod nazwą „Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności
wydawanej przez dostawców”.
37
Opracowano także osiem norm dotyczących standaryzacji statystycznych
procedur sterowania jakością, z których cztery poświęcono planów odbiorczych badań
jakości, pozostałe cztery dotyczą kart kontrolnych:
1) Norma ISO 2859 – 0 opisana jako „Procedury kontroli wyrywkowej metodą
alternatywną; arkusz 0: Wprowadzenie do systemu ISO 2859 kontroli
wyrywkowej metodą alternatywną”.
2) Norma ISO 2859 – 1 pod tytułem „Procedury kontroli wyrywkowej metodą
alternatywną; arkusz 1: Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu
jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partia za partią”.
3) Norma ISO 2859 – 2 nazwana „Procedury kontroli wyrywkowej metodą
alternatywną; arkusz 2: Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ)
stosowane podczas kontroli partii izolowanych”.
4) Norma ISO 2859 – 3 pod tytułem „Procedury kontroli wyrywkowej metodą
alternatywną; arkusz 3: Procedury kontroli skokowej”.
5) Norma ISO 3951 – 3 o nazwie „Kontrola wyrywkowa procentu jednostek
niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości; procedury i
nomogramy”
6) Norma ISO 7870 pod tytułem „Karty kontrolne; ogólny przewodnik i
instrukcje”.
7) Norma ISO 7873 nazwana jako „Karty kontrolne dla standardów
arytmetycznych z limitami ostrzegawczymi”.
8) Norma ISO 8258 pod nazwą „Karty kontrolne Shewharta”.
38
2.4.2.
Sposób
zdobywania
i
utrzymywania
certyfikatów
jakości
w
przedsiębiorstwie
Zastosowanie wymienionych powyżej norm ISO i EN, a zwłaszcza norm
dotyczących systemów jakości, przynosi niewątpliwe korzyści nawet w pojedynczym
przedsiębiorstwie. Wynikają one przede wszystkim z faktu, że wspomniane normy
wymuszają klarowne określenie funkcji poszczególnych elementów systemu jakości, a
także zdefiniowanie relacji między tymi elementami. Nie bez znaczenia jest także
uporządkowanie dokumentacji systemu.
Podstawowy cel międzynarodowej standaryzacji systemów jakości wykracza
jednak znacznie poza interesy pojedynczego przedsiębiorstwa. Celem tym jest
skonstruowanie systemu zapewnienia jakości o zasięgu globalnym, pozwalającego
racjonalizować różnego rodzaju procedury stosowane w obrocie towarowym. Stracą w
nim na znaczeniu niektóre ze stosowanych obecnie procedur, a niektóre staną się
całkowicie zbędne. Dotyczy to w szczególności procedur stosowanych w kontaktach
między dostawcami i odbiorcami dużych partii towarów; badania odbiorcze będą mogły
być skutecznie zastąpione poręczeniem dostawcy, jeżeli jego system jakości będzie
dawał gwarancję dotrzymania wymagań stawianych produktowi. Wiarygodna
informacja o systemie jakości producenta ma też istotne znaczenie dla finalnego
odbiorcy produktu.
Istnienie samych norm nie wystarcza dla funkcjonowania międzynarodowego
systemu zapewnienia jakości. Niezbędne są instytucje międzynarodowe i krajowe,
upoważnione do sprawowania nadzoru nad stosowaniem wspomnianych norm.
Konieczne jest także zdefiniowanie i zaakceptowanie przez uczestników systemu
procedur pozwalających na podejmowanie rożnego rodzaju praktycznych działań w
ramach owego nadzoru. Idzie tu przede wszystkim o dwie procedury określane jako
certyfikacja i akredytacja. Certyfikacja23 jest postępowaniem, w wyniku którego
upoważniona instytucja zaświadcza, że badany obiekt (system albo produkt i proces, w
którym on powstaje) wykazuje pożądaną zgodność z ustalonymi wymaganiami.
Akredytacja24 natomiast oznacza nadawanie uprawnień do certyfikacji, dotyczy ona
instytucji lub laboratoriów badawczych ubiegających się o prawa do certyfikacji.
23
24
J. Iwasiewicz: „Zarządzanie…”, s.
Tamże, s.
39
W Polsce instytucją taką jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, której
certyfikaty utrzymują swoją ważność przez trzy lata. Do jego podstawowych zadań
należy:
-
certyfikacja systemów jakości zgodnych z normami ISO 9001, ISO 9002,
ISO 9003 i ISO 14000;
-
przygotowanie i certyfikacji auditorów wewnętrznych i wiodących, a także
innych specjalistów niezbędnych do funkcjonowania systemów jakości;
-
certyfikacja wyrobów;
-
akredytacja laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących.
W procesie certyfikacji systemu jakości można wyróżnić trzy etapy:
-
Etap
I
–
obejmujący
wybór
modelu
systemu
jakości
najlepiej
odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa, konstruowanie systemu
zgodnie z zaleceniami wybranej normy ISO, szkolenie personelu (w tym
również auditorów wewnętrznych) oraz dokumentowanie systemu;
-
Etap II – zawierający weryfikację zgodności systemu z wybranym modelem i
wydanie certyfikatu;
-
Etap III – stanowiący nadzór jednostki certyfikującej nad systemem w formie
okresowych przeglądów i rewizji (auditów).
Obowiązkowej certyfikacji na znak „B” podlegają wyroby, których użytkowanie
może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia lub też może zagrażać znacznym
skażeniem środowiska. Istnieje także certyfikacja dobrowolna, dająca możliwość
uzyskania znaku jakości „Q”, zastrzeżonego przez PCBC.
Certyfikacja wyrobów także przebiega w trzech etapach:
-
Etap I – zawierający pełne badania wyrobu, przeprowadzane przez
akredytowane laboratoria badawcze, które oceniają zgodność rzeczywistych
właściwości wyrobu z deklaracjami producenta albo wymaganiami norm
przedmiotowych, jeżeli takowe obowiązują (badania te pozwalają ocenić
jakość typu);
-
Etap II – obejmujący badania systemu jakości producenta, pozwalające
ocenić możliwość uzyskania wymaganego poziomu jakości wykonania
(ograniczają się do badań dokumentacji jakości lub występują w postaci
bezpośredniej kontroli warunków technicznych i organizacyjnych);
40
-
Etap III – stanowiący nadzór w postaci okresowych kontroli systemu jakości
oraz produktu w okresie ważności wydanego certyfikatu.
Pomyślny przebieg procesu certyfikacji oznacza włączenie przedsiębiorstwa do
międzynarodowego systemu zapewnienia jakości. Niestety, stwierdzenie to ma wciąż
ograniczone znaczenie, gdyż odsetek firm uczestniczących w tym systemie jest ciągle
niewielkie.
41
Rozdział 2.
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY JAKOŚCIĄ
A KONKURENCYJNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Miejsce jakości pośród instrumentów konkurencji
Początki zainteresowania przedsiębiorców problemem konkurencyjności nie są
równoznaczne z początkiem okresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. Na
przełomie XIX i XX wieku firmy prezentowały orientację produkcyjną; dominującym
celem przedsiębiorstw było permanentne powiększanie rozmiarów produkcji. Chłonny
wtedy rynek był w stanie wykupić wszystkie wyprodukowane wyroby, przez co uwaga
kierownictw ogromnej większości firm nie skupiała się na analizowaniu sposobów
działalności rynkowej, a raczej na gromadzeniu surowców, najmowaniu odpowiedniej
liczby pracowników, technologii i technice oraz wskaźnikach ilościowych. Jakość
oferowanych produktów nie była zatem odpowiedzią na potrzeby konsumentów; w
sytuacji znacznej przewagi popytu nad podażą w zasadzie każdy wyrób znajdywał
nabywcę.
W późniejszym okresie nastąpił znaczny spadek popytu; w wyniku wzrostu
nasycenia rynku coraz więcej producentów zaczęło borykać się z problemem zbytu
wyprodukowanych dóbr. Nastąpił wtedy widoczny wzrost zainteresowania niektórymi
instrumentami marketingu, głównie sposobami podniesienia wielkości sprzedaży. W
wielu firmach można było zaobserwować zmianę orientacji działania z produkcyjnej na
orientację dystrybucyjną (moment ten można utożsamiać z początkiem walki
konkurencyjnej o nabywcę).
Wraz ze wzrostem stopnia zamożności i wybredności klientów nastąpił wzrost
zainteresowania towarami o wysokiej jakości, funkcjonalności i trwałości. Producenci
zatem zmuszeni zostali do dostosowywania struktury oraz rozmiarów produkcji do
potrzeb nabywców. Coraz większą rolę zaczęły zatem odgrywać badania rynku
i ukierunkowanie działalności na zaspokojenie wymagań klientów, które powoli
42
stawały się wyznacznikiem jakości towarów i usług. Nieodłącznymi elementami
działalności przedsiębiorstw stała się reklama, promocja sprzedaży, świadczenie usług
dodatkowych. Z biegiem czasu znacznie spadł popyt na dużą liczbę towarów,
producenci skupili więc całą swą uwagę na rynku i konsumencie. Taka orientacja
działania przedsiębiorstwa nazwana została orientacją rynkową (marketingową);
rynek stanowi w niej punkt wyjścia wszelkich działań. Najważniejszy w tej orientacji
jest klient; producenci zmuszeni są do badania jego potrzeb oraz takiego projektowania
jakości swoich wyrobów, aby
w jak najlepszy sposób zaspokoić wymagania
konsumentów.
W warunkach nieskrępowanej działalności przedsiębiorstw na wolnym rynku
najistotniejszym elementem wspierania procesów rynkowych jest właśnie marketing.
Sam marketing na przestrzeni lat przechodził znaczące przeobrażenia w sposobach
wykorzystywania jego elementów. Obecnie przyjmuje on formę marketingu – mix,
pojmowanego dwojako: jako marketing – mix przedsiębiorcy i marketing – mix
konsumenta. Zależności pomiędzy elementami marketingu w tych dwóch podejściach
obrazuje rysunek 2.1.:
PRZEDSIĘBIORCA
KONSUMENT
(marketing mix 5P)
(marketing mix 5C)
Cena
Koszt dla klienta
Produkt
Korzyść dla klienta
Dystrybucja
Komfort zakupu
Promocja
Komunikacja
Personel
Kontakt
Rys. nr 5. Postrzeganie marketingu – mix przez przedsiębiorcę i konsumenta.
Źródło: opracowanie własne.
43
Spojrzenie na specyfikę działań marketingowych obrazuje rysunek 2.2.,
przedstawiający rodzaje zależności, jakie zachodzą między firmą, klientem i
personelem na rynku:
PRZEDSIĘBIORSTWO
Marketing
Marketing
wewnętrzny
PRACOWNICY
zewnętrzny
Marketing
KLIENCI
interakcyjny
Rys. nr 6. Rodzaje działań marketingowych w przedsiębiorstwie.
Źródło: Ph. Kotler: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA,
Warszawa 1999, s. 432.
Marketing zewnętrzny zawiera działania polegające na przygotowaniu wyrobu,
określeniu jego ceny, sposobów dystrybucji i promocji. Marketing wewnętrzny
obejmuje przeszkolenie i motywowanie pracowników celem lepszej obsługi klientów.
Marketing interakcyjny z kolei stanowi ocenę kwalifikacji personelu w obsłudze
konsumentów.
Elementy marketingu – mix stanowią dla przedsiębiorstwa podstawowe
instrumenty konkurencji przedsiębiorstw na zajmowanych rynkach. Konkurencja jest
jednym z najważniejszych procesów rynkowych, bez wykorzystania którego dzisiejsze
przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie utrzymać swojej pozycji pośród wielu
zagrażających rywali. Oto jedna z najbardziej wyczerpujących definicji konkurencji
rynkowej:
44
Konkurencja jest to zespół działań, za pomocą których uczestnicy rynku,
dążąc do realizacji swych interesów i osiągania zysków, przedstawiają nabywcom
korzystniejsze od innych firm oferty zakupu bardziej atrakcyjnych towarów i
usług, sprzedawanych po dogodniejszych cenach i przy silniej oddziałującej
promocji.25
Istnieje szereg warunków koniecznych dla zaistnienia konkurencji pomiędzy
podmiotami rynku26:
-
na danym rynku działa przynajmniej dwóch sprzedawców;
-
cele, jakie mogą oni osiągnąć są od siebie uzależnione, istnieje zatem konflikt
interesów pomiędzy sprzedawcami;
-
mają oni możliwość dowolnego wykorzystywania instrumentów konkurencji;
-
cele sprzedawców (pozyskanie jak największej liczby klientów, zdobycie
przewagi
konkurencyjnej,
wreszcie
osiągnięcie
pozycji
lidera
na
zajmowanym rynku) zmuszają sprzedawców do konkurowania między sobą.
Konkurencja spełnia następujące funkcje27:
-
funkcja sterownicza – sterowanie podziałem oraz przepływem produktów
celem najlepszego spełnienia oczekiwań klientów;
-
funkcja dostosowawcza – elastyczne dostosowywanie produktów do zmian
popytu i technologii;
-
funkcja
alokacyjna
–
optymalna
alokacja
zasobów,
celowość
ich
wykorzystania w kierunku wzrostu wolumenu produkcji oraz obniżki
kosztów;
-
funkcja regulacyjna – podział dochodów pomiędzy sprzedawcami według
kryterium wydajności i skuteczności, a nie na podstawie sił ekonomicznych,
politycznych czy regulacji państwowej;
-
funkcja innowacyjna – wymuszanie wprowadzania nowych rozwiązań w
zakresie oferowanych produktów, postępu techniczno – organizacyjnego,
innych działań, które w efekcie mogą prowadzić do pozyskania nowych
klientów.
T. Sztucki: Marketing przedsiębiorcy i menedżera”, PLACET, Warszawa 1996, s. 30
G. Rosa: „Konkurencja o nabywcę – wybrane problemy”, PTE, Szczecin 1998, s. 16
27
Tamże, s. 16
25
26
45
Działania konkurencyjne podmiotów rynkowych mogą być tylko wtedy
skuteczne, kiedy są zauważane i akceptowane przez potencjalnych klientów. Rozmiary
korzyści wynikających z konkurowania elementami marketingu – mix uzależnione są
od stopnia łatwości naśladowania posunięć sprzedawcy przez jego konkurentów oraz od
odpowiedniego zanalizowania rynku i rozpoznania potrzeb klientów. Instrumenty
konkurencji (cena, produkt, promocja, dystrybucja, personel) spełniają następujące
funkcje:
-
wzmacniają pozycję konkurencyjną sprzedawcy na tle rywali rynkowych;
-
neutralizują oraz przezwyciężają przewagę negocjacyjną nabywców.
Skuteczność wykorzystywanych w konkurowaniu o nabywcę instrumentów
można mierzyć szybkością reakcji odbiorców na posunięcia sprzedawców, lub
głębokością tych reakcji. Skuteczność instrumentów konkurencji jest zarazem tym
wyższa, im trudniej jest je naśladować rywalom działającym w tych samych
segmentach rynku. Zależy więc ona od:
-
przewidzenia
reakcji
konsumentów
i
konkurentów
na
działania
wykorzystujące instrumenty konkurencji;
-
zależności pomiędzy poszczególnymi instrumentami konkurencji opartej na
cenie, produkcie, promocji, dystrybucji oraz personelu;
W
specyfiki segmentu rynku oraz struktury otoczenia konkurencyjnego.
zależności
od
udziału
poszczególnych
instrumentów
w
procesach
konkurencyjnych, można wyróżnić konkurencję:
-
cenową;
-
pozacenową, podzieloną w literaturze na innowacyjną i informacyjną.
Z pośród elementów marketingu – mix wykorzystywanych jako instrumenty
konkurencji rynkowej o nabywcę jedynie cena nie posiada aspektu jakościowego. Bez
wątpienia jakość wpływa na poziom cen, jednak (chociaż produkty i usługi tego samego
typu różniące się poziomem jakości osiągają różne ceny), nie sposób mówić o „jakości
ceny” jako możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Konkurowanie jakością
można zatem umiejscowić w konkurencji pozacenowej.
46
Każdy (z wyjątkiem ceny) instrument konkurencji jest bez wątpienia postrzegany
przez konsumentów w aspekcie jakościowym. Klient jako ostateczny kontroler poddaje
swej subiektywnej ocenie jakość produktu, dystrybucji, promocji oraz personelu. W
literaturze najwięcej miejsca poświęca się konkurowaniu za pomocą produktu oraz
promocji. W wielu dziedzinach zauważalnie rośnie zainteresowanie wpływem
umiejętności personelu na stopień zadowolenia klienta. Konkurowaniu dystrybucją
natomiast poświęca się zadziwiająco mało uwagi. A przecież każdy z wymienionych
elementów ma swój niezaprzeczalny wkład w zaspokajanie potrzeb konsumentów, co
jest punktem wyjścia przy zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Klient ocenia jakość
produktu, porównując go ze swoimi potrzebami, kierując się jego wielofunkcyjnością,
kompatybilnością z innymi produktami a nawet odczuwaniem satysfakcji z
użytkowania wyrobu (jest to szczególnie widoczne w działalności usługowej). Poziom
jakościowy dystrybucji także wpływa na zachowania konsumentów. Terminowość
dostaw czy długość okresu oczekiwania na realizację zamówienia funkcjonuje w
świadomości klientów jako jakość dystrybucji i jest częstą przyczyną wyboru towarów
właśnie tej a nie innej firmy. Promocja jest często pierwszą informacją o istnieniu
danego dobra czy sprzedawcy na rynku. Jej jakość zatem przyczynia się do budowy
pierwszego wizerunku towaru lub producenta w świadomości adresata promocji. Wiele
bardzo znaczących rodzajów działalności opiera swój sukces na odpowiednim doborze
personelu. Jakość obsługi klienta, wiedza sprzedawców czy umiejętności przetargowe
akwizytorów są także wyznacznikami pozycji przedsiębiorstwa na zajmowanym rynku.
Poza tym, idea totalnego zarządzania przez jakość zwraca uwagę na podnoszenie
jakości wszystkich bez wyjątku składowych przedsiębiorstwa; nie może ona zatem
pominąć elementów marketingu – mix, stanowiących podstawowe instrumenty
konkurencji o nabywcę.
47
2.2. Mechanizm konkurowania jakością
2.2.1. Konkurowanie jakością produktu
W temacie konkurowania jakością najistotniejszą bezsprzecznie sprawą jest
jakość produktu, który jest podstawowym instrumentem konkurencji pozacenowej,
opartej na zmianach innowacyjnych oferowanych wyrobów.
Produktem nazwać można fizyczny przedmiot, usługę, działanie, organizację
czy ideę, służącą zaspokojeniu potrzeb i pragnień konsumentów.28
Struktura produktu jest układem zawierających się w sobie zbiorów cech
produktu, które, będąc kreowane przez producentów, maja na celu jak najlepsze w
efekcie zaspokojenie potrzeb klienta. Zaliczamy do nich :
-
rdzeń produktu – rozumiany jako podstawowa korzyść, jaką wynosi klient z
zakupu produktu;
-
produkt rzeczywisty – rdzeń produktu rozszerzony o cechy rodzajowe;
-
produkt poszerzony – produkt rzeczywisty wzbogacony o dodatkowe cechy
ukierunkowane na podniesienie walorów użytkowych w oczach nabywców;
-
produkt potencjalny – produkt poszerzony wyrażający gotowość sprzedawcy
do spełnienia dodatkowych potrzeb nabywców.
Wraz ze wzrostem konkurowania produktem, zauważalny jest także wzrost
oczekiwań i wymagań nabywców. Produkt o podstawowych cechach użytkowych nie
na dzisiaj możliwości stania się najbardziej poszukiwanym przez nabywców towarem.
Sukces w tej materii można odnieść tylko poprzez wykreowanie projektu jak
najbardziej zbliżonego do bezustannie rosnących wymagań jak najszerszej grupy
konsumentów.
B .Żurawik, W. Żurawik: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 1996, s.
16
28
48
Konieczna jest zatem także zmiana podejścia do segmentacji rynku. Nie może
ona zawężać segmentów rynku do minimum; to produkt powinien zostać tak
zaprojektowany, aby w efekcie postrzegany był jako najatrakcyjniejszy z dostępnych
przez możliwie najszerszy segment rynku.
W krajach wysoko rozwiniętych konkurencja rynkowa ma miejsce na poziomie
produktu poszerzonego lub potencjalnego. Tamtejsi klienci są bardziej wymagający,
oczekują od produktu takich cech, które będą ich satysfakcjonować, czy nawet
zachwycać. Mogą oni pozwolić sobie na zakup takich produktów, ze względu na
grubość ich portfeli.
Konkurencja w krajach słabo rozwiniętych przebiega wciąż na poziomie produktu
rzeczywistego. Klienci wybierają produkty o cechach podstawowych, po pierwsze
dlatego, że te właśnie produkty stanowią znakomitą większość wśród dostępnych na
tamtejszych rynkach wyrobów, po drugie, nie są oni tak zamożni jak konsumenci w
krajach wysoko rozwiniętych.
Wzrost konkurencji na rynku pociąga za sobą wzrost znaczenia jakości
produktów. W oczach klientów może być ona oceniana w sposób obiektywny lub
subiektywny29. Do obiektywnych cech oceny jakości produktu zalicza się:
-
bezpieczeństwo użytkowania produktu;
-
trwałość;
-
niezawodność;
-
rodzaj materiałów użytych w produkcji;
-
wykorzystanie nowoczesnych technologii;
-
oszczędność pobieranej energii itd.
Subiektywna ocena produktu przez konsumenta opiera się na:
29
-
modzie;
-
zainteresowaniach;
-
obyczajach;
-
przyzwyczajeniach;
-
kulturze;
-
stylu.
G. Rosa: „Konkurencja…”, s. 26
49
W procesie planowania asortymentu firmy, przedsiębiorstwo musi zdawać sobie
sprawę z tego, że proponowany produkt musi być atrakcyjny i dostarczać satysfakcji.
Należy więc zorientować się, kim są potencjalni klienci. Trzeba posiąść jak najgłębszą
wiedzę o ich potrzebach oraz o tym, w jaki sposób oceniają oni oferowane na rynku
produkty.
Dla różnych rodzajów produktów istnieją różne kryteria, plasujące je w oczach
nabywców jako atrakcyjne bądź nie. Jeżeli firma prowadzi systematyczną analizę
potrzeb i percepcji nabywców, korzysta z badań rynkowych i analizuje sygnały
wysyłane przez rynek, może dowiedzieć się, co klienci cenią sobie w jej produktach czy
usługach oraz o co można te produkty czy usługi jeszcze wzbogacić, aby podnieść ich
atrakcyjność w oczach nabywców.
Należy jednak pamiętać, że nie zawsze konieczne jest podnoszenie jakości
produktów za wszelką cenę, gdyż:
-
nie opłaca się maksymalizacja trwałości produktu ulegającego zmianom
mody;
-
przyzwyczajenia klientów bywają tak silne, że niechętnie akceptują oni nowe
rozwiązania;
-
wprowadzanie jak najwyższej jakości często wiąże się ze znaczącymi
kosztami i wzrostem cen, co z kolei zmniejsza liczbę konsumentów, których
stać na zakup drogich dóbr.
Badania dowodzą, że 90% klientów traci zaufanie do marki, której produkt uległ
awarii. O wiele droższe jest także zdobycie nowego klienta, niż utrzymanie starego.
Jakość produktu powinna zatem iść w parze z niezawodnością i posunięciami
wyprzedzającymi
ofertę
konkurentów.
Coraz
większe
znaczenie
ma
zatem
różnicowanie produktu, to znaczy takie opracowywanie projektu, aby produkt znacząco
różnił się od podobnych wyrobów firm konkurencyjnych.
Kolejna istotną sprawą w zakresie konkurowania produktem jest jego
opakowanie. Spełnia ono następujące funkcje:
-
ochronną;
-
wyróżniającą;
-
informacyjną;
-
reklamową.
50
Funkcja ochronna jest dobrze spełniona tylko wtedy, gdy opakowanie
charakteryzuje się odpowiednią jakością. Opakowanie powinno być skonstruowane z
materiałów o odpowiednim stopniu wytrzymałości, celem ochrony produktu podczas
transportu. Musi ono być także odpowiednio szczelne i odporne na zmiany warunków
otoczenia. W przodujących przedsiębiorstwach kładzie się obecnie duży nacisk na takie
zaprojektowanie opakowania, aby ustrzec produkt przed każdym możliwym do
wyobrażenia zdarzeniem, jakie może go spotkać od momentu zapakowania do
dostarczenia finalnemu konsumentowi.
Funkcja wyróżniająca służy przyciągnięciu uwagi klienta. Służy temu
odpowiednie rozmieszczenie na opakowaniu marki czy znaku towarowego. Istotne
znaczenie ma także stosowany z dużym powodzeniem „efekt półki”, polegający na
umieszczeniu w sklepie specjalnej półki, na której eksponowane są tylko produkty tej
samej firmy. Tutaj także nie bez znaczenia jest segmentacja rynku; na podstawie badań
rynku stwierdzono bowiem, iż inne opakowania są szybciej zauważane przez mężczyzn,
inne przez kobiety a jeszcze inne przez dzieci.
Przekazywanie danych o składnikach produktu, jego cechach, użytkowaniu czy
obsłudze realizowane jest za pośrednictwem informacyjnej funkcji opakowania. Przy
produktach prostych wystarczają krótkie informacje zamieszczane na zewnętrznych
stronach opakowania; przy towarach technicznie złożonych lub takich, których
nieprawidłowe użytkowanie mogłoby doprowadzić do zniszczenia produktu lub
zagrażać użytkownikowi, niezbędne jest zamieszczenie instrukcji w ojczystym języku
nabywcy.
Funkcja reklamowa opakowania powinna być zaprojektowana w momencie
planowania działań promocyjnych w przedsiębiorstwie. Treści reklamujące produkt
powinny być na opakowaniu najlepiej widoczne, zawierać korzyści z dokonania zakupu
oraz zachętę do nabycia towaru. Obecnie coraz więcej opakowań umożliwia obejrzenie
produktu znajdującego się wewnątrz, co także jest istotnym działaniem reklamowym.
Jak widać, konkurowanie produktem nie sprowadza się do podnoszenia jego
funkcjonalności czy rozszerzania wachlarza usług jemu towarzyszących. Jakość coraz
częściej staje się podstawowym kryterium wyboru produktu z pośród wielu innych.
Napis „NOWOŚĆ” na opakowaniu produktu, choć nie zawsze jest przyczyną zakupu,
bez wątpienia zwiększa zainteresowanie konsumentów, gdyż przekonani są oni o tym,
że produkt nowy jest pozbawiony ewentualnych mankamentów, które posiadała jego
poprzednia wersja, lub też zawiera szereg przydatnych ulepszeń.
51
Należy jednak pamiętać, że wysoka jakość produktów może być także źródłem
problemów30, takich jak:
-
spadek sprzedaży części zamiennych;
-
spadek przychodów z tytułu płatnych serwisów pogwarancyjnych;
-
spadek częstotliwości dokonywanych zakupów.
Pomimo to trzeba zdawać sobie sprawę, że wysoka jakość produktów buduje
zaufanie klientów do firmy i wpływa na stopień spełnienia ich oczekiwań, co jest
pierwszym krokiem w kierunku zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
30
Tamże, s. 34
52
2.2.2. Konkurowanie jakością dystrybucji
Dystrybucja jest to zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem
produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców.31
Chociaż autorzy literatury ekonomicznej zdają się nie dostrzegać roli dystrybucji
w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, klienci poddają ocenie także jakość
dystrybucji, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:
-
okres oczekiwania na realizację zamówień;
-
elastyczność i terminowość dostaw;
-
dostępność;
-
usytuowanie i wygląd punktu sprzedaży;
-
asortyment.
Dystrybucji w marketingu – mix przedsiębiorstwa odpowiada komfort zakupu w
marketingu – mix nabywcy. Nie można zatem pomijać roli dystrybucji w konkurowaniu
o nabywcę.
Czas oczekiwania na realizację zamówienia jest często jednym z najistotniejszych
kryteriów przy podpisywaniu umowy pomiędzy producentem a sprzedawcą
detalicznym. Nie jest on także bez znaczenia dla konsumentów indywidualnych,
szczególnie przy zakupie produktów wybieralnych.
Niedociągnięcia w temacie elastyczności i terminowości dostaw bywają
przyczyną rezygnacji klientów z zakupu zamówionych towarów. Jedyny koszt jaki przy
tym ponoszą konsumenci stanowią wpłacone zaliczki; jednak gros firm rezygnuje z
pobierania zaliczek, co ma podnosić zaufanie klientów do sprzedawców. W tej sytuacji
koszt niezrealizowanego zamówienia ponosi sam sprzedawca.
Mała dostępność towarów na rynku sprawia, że wielu klientów o wysokich
wymaganiach decyduje się ponieść koszty podróży do miejscowości lepiej
wyposażonych, oby tylko zaspokoić swoje potrzeby.
31
B. Żurawik, W. Żurawik: „Zarządzanie…”, s. 399
53
Wybór usytuowania punktu sprzedaży ma bardzo duży wpływ na sprzedaż
towarów (szczególnie dóbr codziennego zakupu). Klient w ogromnej większości
przypadków korzysta ze sklepów położonych blisko swojego miejsca zamieszkania lub
wzdłuż pokonywanej przez niego codziennie trasy (np. droga do pracy). Wygląd sklepu
także warunkuje komfort zakupu. Wolimy dokonywać zakupu w nowocześnie
urządzonym, przestronnym i czystym sklepie. Istotny jest także podział sklepu na
części, gdzie eksponowany jest asortyment zbliżonego rodzaju, sposób ułożenia towaru
na półkach oraz zewnętrzny wygląd sklepu.
Komfort zakupu towarów jest różnie postrzegany przez klienta przy decydowaniu
się na produkty różnego rodzaju. Przy kupnie dobra podstawowego, klientowi zależy na
dogodnych godzinach otwarcia, bliskości miejsca sprzedaży czy szybkości obsługi.
Jeżeli konsument kupuje dobro wybieralne, zależy mu na kompetencjach sprzedawców,
dogodnych warunkach zapłaty czy wyglądzie punktu sprzedaży. Natomiast kupując
dobro luksusowe, nabywca oczekuje informacji, porady, kredytu lub pomocy w
załatwieniu koniecznych formalności. Dlatego przedsiębiorstwo powinno uzależnić
rodzaj swojej dystrybucji od rodzaju asortymentu, jaki oferuje nabywcom.
54
2.2.3. Konkurowanie jakością promocji
Promocja jest (zaraz po produkcie) najistotniejszym instrumentem konkurencji
pozacenowej.
Promocja jest to zestaw środków, za pomocą których firma przekazuje na
rynek informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców
oraz kieruje popytem.32
Jak mówi definicja, promocja nie jest jednym narzędziem marketingowym, lecz
zestawem środków służących informowaniu klientów o istnieniu firmy i jej produktów.
Należą do nich:
-
reklama – bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma
przekazywania informacji rynkowych, ukierunkowana najczęściej na
konkretny
produkt
masowej
konsumpcji,
wielokrotnie
powtarzana,
oddziałująca na różne zmysły człowieka;
-
public relations i publicity – kompleks działań związanych z wypracowaniem
odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudowania pozytywnego
wizerunku firmy na rynku, wykorzystujących artykuły prasowe, audycje
radiowe, programy telewizyjne;
-
sprzedaż osobista – prezentowanie produktów firmy drogą bezpośrednich
kontaktów osobowych handlowców z konsumentami, pozwala na elastyczne
reagowanie na zachowania klientów i nawiązywanie długoletnich kontaktów
poprzez przyzwyczajenie handlowców do stałych akwizytorów;
-
promocja sprzedaży – zespół materialnych środków zwiększających
atrakcyjność sprzedaży danego produktu oraz chęć zakupu.
Na wybór odpowiedniego zestawu narzędzi promocji wpływają takie czynniki
jak:
32
-
rodzaj produktu;
-
stopień zróżnicowania produktu;
-
charakter rynku;
Tamże, s. 318
55
-
pozycja firmy na rynku;
-
poziom konkurencji.
Jakość promocji można utożsamić z siłą, z jaką oddziałuje ona na adresatów, z
szybkością reakcji klientów na działania promocyjne oraz z poziomem trudności
naśladowania promocji przez konkurentów rynkowych.
Aby promocja wywarła pożądane wrażenie na konsumentach, niezbędna jest
wnikliwa segmentacja rynku. Działania promocyjne będą tylko wtedy skuteczne, jeżeli
do rodzaju sprzedawanego produktu, wymagań konsumentów i pozycji firmy na rynku
dopasuje się intensywność promocji, sposób wyboru jej instrumentów, natężenie i
formę.
Zasadniczą cechą promocji jest (w odróżnieniu od produktu czy dystrybucji)
możliwość konkurowania nią w praktycznie nieograniczonym zakresie. Tylko w gestii
firmy leży wybór narzędzi promocyjnych, form promocji czy jej natężenia. Bardzo
istotna jest zatem pomysłowość ludzi projektujących posunięcia promocyjne; pozwala
ona w jak najlepszy sposób trafić do klientów stanowiących docelowy segment rynku
oraz, co najważniejsze, opracować taki charakter i styl promocji, który będzie wyróżniał
ją z pośród działań konkurencji, tym samym pozwalając wyprzedzić ją na płaszczyźnie
konkurowania promocją.
56
2.2.4. Konkurowanie jakością personelu
Jak już wspomniano, większość z „czternastu punktów o zarządzaniu”, autorstwa
E. Deminga, odnosi się do czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie. Unaocznia to
ogrom znaczenia personelu w pozyskiwaniu klientów.
Jakość personelu stanowi w percepcji konsumentów ocenę wykorzystywanego w
przedsiębiorstwie marketingu interakcyjnego, łączącego bezpośrednio pracowników
firmy z jej klientami. W znakomitej większości przypadków, klient musi skontaktować
się ze sprzedawcą, aby nabyć pożądany produkt lub usługę. Istnieją oczywiście wyjątki
od tej reguły (korzystanie z bankomatów, składanie zamówień z wykorzystaniem sieci
komputerowych, rozmowy telefoniczne), jednak każdą z tych operacji muszą i tak
zaprojektować i przetestować ludzie.
Powodzenie każdego z wymienionych instrumentów konkurencji, tak samo jak
powodzenie każdego aspektu działalności przedsiębiorstwa, uzależnione jest od
zatrudnionych w nim ludzi. Szczególną uwagę na jakość personelu zwraca się dziś w
takich dziedzinach jak usługi bankowe, hotelarskie, mass media czy show biznes.
Pracodawcy najchętniej zatrudniają ludzi energicznych i kreatywnych, posiadających
lub kontynuujących zdobywanie wykształcenia, znających języki.
Klienci oceniają jakość oferowanych im produktów i usług nie tylko na podstawie
jakości technicznej. Zawsze biorą pod uwagę zainteresowanie personelu ich osobą,
poświęcony im czas, kompetencje sprzedawców, budzący zaufanie sposób ich
zachowania, wiedzę i umiejętności doradztwa.
W każdej dziedzinie działalności gospodarczej, państwowej czy prywatnej,
potrzebni
są dziś
ludzie o ponadprzeciętnych
zdolnościach. Poszukuje się
utalentowanych projektantów, sprawnych akwizytorów, wytrawnych negocjatorów,
świadomych politologów czy doświadczonych menedżerów. Firmy coraz częściej
wysyłają swych pracowników na wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Wzrasta też
poziom wymagań co do umiejętności i doświadczeń przy najmowaniu nowego
personelu. Posiadanie prawa jazdy, znajomość języków czy obsługi komputera jest
dzisiaj warunkiem koniecznym przy podejmowaniu pracy na większości stanowisk.
Pojawia się coraz więcej uczelni oraz centrów edukacji, kształcących świeżą kadrę
zarządczą, kierowniczą czy wykonawczą. Od pracowników wymaga się przede
57
wszystkim umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, pełnego zaangażowania w
sprawy przedsiębiorstwa oraz chęci ciągłego doskonalenia swych umiejętności.
Biorąc pod uwagę fakt, że każde z posunięć mających na celu zdobycie przewagi
konkurencyjnej na zajmowanym rynku uzależnione jest w największym stopniu od
wykonujących je ludzi, można stwierdzić, że personel staje się dziś najistotniejszym ze
wszystkich narzędzi konkurowania o nabywcę.
58
2.3. Jakość jako sposób zdobycia przewagi konkurencyjnej
Wszystkie wymienione wcześniej działania konkurencyjne mają na celu podnieść
atrakcyjność wyrobów w oczach klientów, czyli służą zwiększeniu ich postrzeganej
wartości wartości użytkowej. Definicję PWU podają D. Faulkner i C. Bowman:
Postrzegana wartość użytkowa (PWU) rozumiana jest jako satysfakcja
doświadczana przez nabywcę przy zakupie bądź podczas użytkowania produktu
lub usługi.
Nie chodzi tutaj o podstawową korzyść dla klienta, wynikającą z zakupu danego
dobra, jak to wygląda w analizie samego rdzenia produktu. Postrzegana wartość
użytkowa odnosi się do korzyści związanych z wykorzystywaniem wszystkich
(podstawowych i dodatkowych) cech produktu.
Postrzegana wartość użytkowa jest uwidoczniona na „macierzy klienta”, będącej
narzędziem umożliwiającym analizę zagadnień związanych ze strategią konkurencyjną
przedsiębiorstwa. Schemat macierzy klienta zawiera rysunek 2.3.:
Postrzegana
Wartość
Użytkowa
wysoka
X
X
X
X
X
X
X
X
X
niska
niska
wysoka
Postrzegana cena
Rys. nr 7. Macierz klienta.
Źródło: D. Faulkner, C. Bowman: Strategie konkurencji, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 10
59
Elementy oznaczone w macierzy klienta znakiem „X” symbolizują obecne na
rynku produktu oraz ich zróżnicowanie ze względu na poziom PWU i cen. Postrzegana
cena i postrzegana wartość użytkowa to dwa elementy nabywanego przez konsumenta
dobra. Macierz klienta opisuje je osobno, co pozwala (pamiętając, że konkurowanie
jakością jest konkurencją pozacenową) przeanalizować sposoby konkurowania
postrzeganą wartością użytkową bez odnoszenia się do poziomu cen.
Podstawowym sposobem na zdobycie większego udziału w rynku jest
podniesienie PWU produktu, co na macierzy klienta będzie równoznaczne z
przesunięciem pozycji produktu w górę. W tej sytuacji firma oferuje wyższą niż
przedsiębiorstwa konkurencyjne postrzeganą wartość użytkową za ta sama cenę. Można
to osiągnąć ulepszając produkt poprzez:
-
wprowadzenie nowej technologii obniżającej jednocześnie koszty produkcji,
celem zachowania tej samej ceny;
-
opracowanie
nowych
projektów
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii;
-
prowadzenie systematycznych szkoleń sprzedawców w celu jak najlepszej
obsługi klientów;
-
wykorzystywanie najprostszych, a za razem najwydajniejszych kanałów
dystrybucyjnych dla uelastycznienia dostaw i skrócenia czasu realizacji
zamówień;
-
prowadzenie działań promocyjnych mających na celu zmianę w percepcji
klientów co do wartości oferowanych wyrobów;
-
wprowadzenie systemu zapewnienia jakości i uświadomienie wszystkich
pracowników co do ich odpowiedzialności za jakość.
Każdy inny ruch na macierzy klienta (oprócz wysoce niepożądanego ruchu w dół)
prowadzi do zmiany poziomu cen, co przy konkurowaniu jakością powinno być
traktowane jako ostateczność.
Jeżeli firmie zależy na podniesieniu znaczenia jej marki, osiągnięciu przewagi
konkurencyjnej na zajmowanym rynku i zdobyciu nowych segmentów, ukoronowaniem
jej wysiłków będzie zdobycie certyfikatu jakości produktu lub przedsiębiorstwa.
Traktuje o tym następna część rozdziału.
60
Rozdział 3
ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI
FIRMY „FENSTER”
3.1. Ogólna charakterystyka firmy "FENSTER".
Firma 'FENSTER" powstała w 1996 roku. Firma została wpisana do rejestru jako
jednoosobowa działalność gospodarcza. Roczne obroty w latach 1996 - 2000 wyniosły
od 40 000 do 60 000 PLN. Rachunkowością zajmuje się właściciel, który wraz z trzema
zatrudnionymi pracownikami wykonuje prace instalacyjno - montażowe.
Specyfika rynku dystrybucji i montażu okien PCV polega na jego sezonowości
tzn. istnieje tak zwany "martwy okres" (od grudnia do marca włącznie), w którym
obroty firm spadają do 20 % średnich obrotów w pozostałych miesiącach. W realiach
Świnoujścia rynek ten jest wciąż wystarczająco chłonny, aby swobodnie mogło
rozwijać się na nim kilka konkurujących ze sobą firm. Klientami są zarówno
gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni) jak i przedsiębiorstwa np. "Odra port", WAK, domy wczasowe.
Dotychczas firma "FENSTER" w przeciągu całego okresu istnienia wykonała
około
1000
zleceń,
z
czego
większość
stanowiły
zamówienia
odbiorców
indywidualnych w Świnoujściu oraz w miejscowościach ościennych (Międzyzdroje,
Wolin itd.).
PRODUKT
Produkt na rynku dystrybucji okien PCV obejmuje także usługę dodatkową w
postaci prac instalacyjno – montażowych.
Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać
nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę.6
Ph. Kotler: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA,
Warszawa 1999, s. 400
6
61
Według proponowanego przez Kotlera podziału produktu na poziomy,
przedstawiono produkt firmy „Fenster” jako pięć następujących poziomów:
I.
Podstawowy pożytek - posiadanie okien.
II.
Produkt w formie podstawowej - okno.
III.
Produkt oczekiwany - okna rozwierano-uchylane.
IV.
Produkt ulepszony - transport, montaż, serwis, obróbka tynkarska.
V.
Produkt potencjalny - dźwiękoszczelność, izolacja cieplna, łatwość
konserwacji.
W ciągłej sprzedaży w firmie "FENSTER" znajdują się dwa profile okien:
"Panorama" i "KBE". KBE jest profilem niemieckim, praktykowanym na tamtejszym
rynku od 30 lat. Profil "Panorama" jest produktem polskim, ustępującym KBE pod
względem jakości i wyglądu oraz ceny.
W okresie zmniejszonych obrotów firma podejmuje się wszelkich prac
ogólnobudowlanych, na co pozwalają wszechstronne umiejętności i doświadczenie
pracowników.
REKLAMA
Podstawowymi instrumentami reklamowymi w firmie są rozmieszczone na
tablicach informacyjnych w większości budynków mieszkalnych naklejki zawierające
logo firmy, hasło reklamowe, rodzaje stosowanych profili, zakres usług i numery
telefonów kontaktowych.
Od dwóch lat corocznie wznawiana jest inwestycja w postaci reklamy na środku
transportu (autobus MZK obsługujący prawo- i lewobrzeże miasta).
Grafika umieszczona na autobusie jest utrzymana w tej samej konwencji, co
naklejki reklamowe. Oprócz tego, co kwartał drukowane są foldery reklamowe formatu
A-4 dołączone do tygodnika "Nowy Wyspiarz", będącego czołową gazetą lokalną
w Świnoujsciu, ukazującą się w nakładzie 3500 egzemplarzy. Ponadto każdy
z potencjalnych klientów otrzymuje wizytówkę w postaci kalendarzyka. Jednak
najbardziej skuteczną formą reklamy w naszym małym mieście jest reklama "z ust do
ust" i to właśnie ona przyczynia się w największym stopniu do rozwoju firmy. Wysoka
62
jakość produktu i usług towarzyszących buduje zaufanie do firmy i sprawia, że jest ona
chętnie polecana kolejnym nabywcom.
DYSTRYBYCJA
Firma wykorzystuje dwa szczeble kanałów dystrybucji. W początkowym okresie
funkcjonowania
firma
działała
jako
przedsiębiorstwo
hurtowo
-
detaliczne,
sprowadzające okna z koszalińskiej firmy "PUF" (profile "KBE" i "Panorama"). "PUF"
jest bardzo dużą firmą z tradycjami, gwarantuje dostawy produktów do sprzedawców
detalicznych.
Ze względu na dobrze układającą się współpracę, dużą ilość zamówień i rosnące
zaufanie, w 1998 roku firma "PUF" przeszkoliła pracowników i udostępniła wszystkie
maszyny oraz urządzenia wykorzystywane w cyklu produkcyjnym okien PCV typu
"Panorama": piły do profili plastikowych, wzmocnień i listew przyszybowych
aluminiowych, zgrzewarka, frezarki oraz stoły do uszczelniania i szklenia. Szyby
wykorzystywane w produkcji są wyrobem świnoujskiego zakładu szklarskiego. Są to
szyby zespolone typu Float 4-16-4, posiadające wewnątrz mieszaninę gazów,
zapewniającą dźwiękoszczelność i izolację cieplną. W momencie uruchomienia fabryki
w Świnoujsciu powstał nowy kanał dystrybucyjny, łączący bezpośrednio producenta z
konsumentem, co znacznie wpłynęło na okres oczekiwania na realizację zamówień i na
koszty zatrudnienia. Obecnie okres realizacji zamówienia wynosi tydzień dla profilu
"Panorama" i trzy tygodnie dla profilu "KBE".
SKLEP
Punkt sprzedaży firmy „Fenster” działa od lata 2000 roku. Mieści się on przy
centralnym placu w Świnoujściu. Dzięki uprzejmości dostawcy okien, sklep
wyposażony został w przykładowe zestawy okien standardowych oraz drzwi
balkonowych. Działalność sklepu umożliwiła pełne wykorzystanie możliwości
dystrybucyjnych firmy i umocniła jej pozycję na zajmowanym rynku.
63
PROCES SPRZEDAŻY
Proces sprzedaży jest nadrzędnym celem obsługi klienta. Schemat procesu
sprzedaży obrazuje rysunek
NAWIĄZANIE KONTAKTU
PYTANIA – POZNANIE POTRZEB
PRZEDSTAWIENIE OFERTY
OBIEKCJE
FINALIZACJA
Rys. nr 8. Proces sprzedaży.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Rosa. Konkurencja o nabywcę. PTE,
Szczecin 1998, s. 85
Proces sprzedaży w firmie „Fenster” odbywa się w następujący sposób:
-
nawiązanie kontaktu – telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania przez klienta;
-
pytania – poznanie potrzeb – pytania na temat profilu, ceny i terminu
realizacji;
-
przedstawienie oferty – wizyta przedstawiciela u klienta, prezentacja próbek
profilu, pobranie wymiarów, , ustalenie ceny i terminu;
-
obiekcje – ustosunkowanie się klienta do warunków umowy;
-
finalizacja – instalacja okien i rozliczenie z klientem.
64
TERMINY
Firma "FENSTER" charakteryzuje się krótkimi terminami realizacji zamówień,
co wynika z dużej wydajności produkcyjnej dostawcy - producenta oraz adekwatnej do
podejmowanych zleceń ilości zatrudnianych pracowników. Na długość realizacji
zamówień wpłynęło także uruchomienie fabryki, co pozwoliło skrócić termin
oczekiwania na okna systemu "Panorama" z trzech tygodni do tygodnia. Instalacja wraz
z obróbką jednego okna trwa przeważnie 2 dni. Pierwszego dnia ma miejsce demontaż
starego i instalacja nowego okna. Obróbka tynkarska może być rozpoczęta dopiero
następnego dnia ze względu na 24-godzinny okres utwardzania pianki instalacyjnomontażowej. Obróbka zewnętrzna i wewnętrzna, montaż parapetów i malowanie
zajmuje zwykle cały drugi dzień.
GWARANCJA
Gwarancji na okna i szyby udzielają ich producenci, gwarancji na montaż i
obróbkę udziela firma "FENSTER". Jest to zawsze okres 5 lat. Podstawą umowy
gwarancyjnej jest rachunek uproszczony lub faktura VAT, zawierające podpis
właściciela firmy oraz klienta.
ZALICZKI.
Jako jedyna z firm na świnoujskim rynku okiennym firma "FENSTER" nie
pobiera zaliczek. Jest to znaczne udogodnienie dla klienta, zaś dla firmy jest to pewne
ryzyko, gdyż klient w każdej chwili może on zrezygnować z zamówienia, co nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami. Jednak postępowanie takie wzbudza zaufanie
klientów do firmy i z reguły nie dochodzi na tym tle do żadnych konfliktów.
65
MARKA I IMAGE
Firma "FENSTER" używa swojej marki od początku swego istnienia, co jest
powodem jej głębokiego zakorzenienia w świadomości potencjalnych klientów. Dobre
postrzeganie firmy przejawia się w bardzo częstych rekomendacjach klientów. Po
każdym montażu przeprowadzana jest rozmowa z klientem, pozwalająca ocenić stopień
zaspokojenia jego potrzeb oraz zadowolenia z wykonanej usługi.
ZATRUDNIENIE
Podstawowym kryterium przy zatrudnieniu pracowników jest ich wzajemna
znajomość. Nie są to osoby połączone jedynie pracą, ale wspólnymi zainteresowaniami
i sposobami spędzania wolnego czasu. Podnosi to zaufanie pracowników między sobą,
między pracodawcą i zatrudnianymi oraz wpływa korzystnie na atmosferę pracy i jej
wyniki. Osoby zatrudniane są to młodzi, dyspozycyjni mieszkańcy Świnoujścia. Mają
przynajmniej
średnie
wykształcenie.
Nie
istnieje
wśród
nich
specjalizacja
wykonywanych czynności, nie ma wyznaczonych stanowisk, co pozwala każdemu
pracownikowi zastąpić innego przy wszystkich elementach procesu produkcji czy
montażu.
W
momentach
wzmożonych
zamówień
firma
korzysta
z
usług
podwykonawców, co pozwala utrzymać ciągłość realizacji zamówień i zaufanie
klientów.
CENY
Klient ma możliwość wyboru dwóch rodzajów płatności: gotówkową lub
ratalną, która funkcjonuje na podstawie umowy podpisanej z systemem sprzedaży
ratalnej "Lukas".
Przy sprzedaży okien systemu "Panorama" od momentu powstania fabryki firma
oferuje ceny producenta. Okna systemu "KBE" sprzedawane są z narzutem 15 %. Cena
montażu obliczana jest według rozmiaru obwodu ramy okiennej. Osobno ustalana jest
cena obróbki tynkarskiej, obejmującej wszystkie jej elementy ( obróbka płytą
kartonowo - gipsową z narożnikami aluminiowymi, montaż parapetów zewnętrznych
66
i wewnętrznych, tynkowanie i malowanie). Wyróżnia to firmę na tle przedsiębiorstw
konkurencyjnych, które osobno wyceniają każdy element montażu i obróbki okien.
Na wysokość cen wpływają też obniżone koszty. Jest to efektem:
- zatrudnienia minimalnej ilości pracowników;
-
produkcji okien typowych w okresie braku zamówień, pozwalająca na
wykorzystanie
siły roboczej w momentach obniżonego popytu;
- wykorzystywanie produktów o certyfikowanej jakości, co niweluje ilość braków i
zwrotów;
- pominięcia pośredników w wykorzystywanych kanałach dystrybucyjnych.
67
3.2. Analiza SWOT firmy „Fenster”
Jednym z podstawowych narzędzi analizy pozycji firmy na rynku jest analiza
SWOT. Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia konkurencyjnego
organizacji oraz analizy jej wnętrza. Analiza SWOT jest akronimem angielskich słów:
Strenghts (mocne strony organizacji), Weaknesses (słabe strony organizacji),
Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Jest ona
opisywana w literaturze jako jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników
warunkujących strategię firmy. SWOT jest algorytmem procesu analizy strategicznej,
propozycją systematycznej i wszechstronnej oceny zewnętrznych i wewnętrznych
czynników określających kondycję bieżącą i potencjał rozwoju firmy. Schemat analizy
SWOT obrazuje rysunek:
zewnętrzne
SZANSE
ZAGROŻENIA
wewnętrzne
MOCNE
SŁABE
STRONY
STRONY
pozytywne
negatywne
Rys. nr 9. Schemat analizy SWOT.
Źródło: G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
PWE, Warszawa 1997, s. 210
68
Potencjalne szanse firma „Fenster” widzi w:
-
możliwości poszerzenia asortymentu (produkcja okien systemu KBE);
-
pojawieniu się nowych grup klientów (rozwój miasta, poszerzenie dystrybucji
na większą ilość miast ościennych);
-
możliwości dywersyfikacji produktów (montaże rolet, witryn, drzwi
otwieranych elektronicznie itd.);
-
ograniczonej rywalizacji w sektorze (duże bariery wejścia do sektora);
-
szybszy wzrost rynku (pojawienie się klientów zamożnych – Niemcy osiadli
w Świnoujściu, wzrost stopy życiowej mieszkańców miasta).
Potencjalne zagrożenia postrzegane są jako:
-
wzrost sprzedaży substytutów (rozwój firm sprzedających okna drewniane);
-
zmiany potrzeb i gustów nabywców (rosnący popyt na okna drewniane);
-
podatność firmy na recesję i wahania koniunktury (sezonowość sprzedaży
okien).
Potencjalne mocne strony firmy to:
-
znacząca pozycja (związana z długoletnim funkcjonowaniem na rynku);
-
wystarczające zasoby (regularne dostawy materiałów oraz produktów
gotowych od producentów);
-
dobra opinia u klientów (częste rekomendacje);
-
dobrze przemyślane strategie funkcjonalne ( w zakresie zatrudnienia,
inwestycji itd.);
-
korzystanie z efektów doświadczeń (dwuletnia praktyka właściciela firmy w
tym samym rodzaju działalności na rynku niemieckim);
-
brak silnej presji konkurencji (wystarczająca chłonność rynku);
-
przewaga kosztowa (zarysowująca się pozycja lidera kosztowego na rynku);
-
doświadczona kadra kierownicza.
69
Potencjalne słabe strony firma postrzega jako:
-
słaby poziom marketingu (zbyt mały nacisk na promocję firmy);
-
brak środków na finansowanie zmian organizacyjnych (wciąż niskie obroty
uniemożliwiają szybkie wprowadzanie innowacji);
-
podatność na naciski konkurencji (szczególnie ze strony sprzedawców
towarów substytucyjnych);
-
niska rentowność (poziom cen konkurentów wymusza niski narzut);
Ogólne wytyczne analizy SWOT są proste, choć jednocześnie trudne w realizacji:
-
unikać zagrożeń;
-
wykorzystywać szanse;
-
wzmacniać słabe strony;
-
opierać się na mocnych stronach.
70
Porównanie firmy „Fenster” z dwoma najistotniejszymi rywalami w sektorze
przedstawia tabela nr 1:
Tabela nr 1
Porównanie przodujących firm okiennych w Świnoujściu.
Kryterium
oceny
„Fenster”
„DGG”
„PECEVAL”
Forma
własności
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka cywilna
(2 osoby)
Spółka z o.o.
(2 osoby)
Produkt
KBE
Panorama
Veka
Panorama
KBE
Plastmo
Cena
Najniższa
Średnia
Najwyższa
Formy
płatności
Gotówka
Raty
Gotówka
Raty
Gotówka
Raty
Zaliczki
Brak
50 %
wartości
40 %
wartości
Koszty
Najniższe
Wysokie
Średnie
Gwarancje
(w latach)
5
10
5
Dystrybucja
Szczebel 1 i 5
Szczebel 2
Szczebel 2
Reklama
Środek transportu,
naklejki, foldery
Prasa, radio
telewizja, foldery
Środek transportu
telewizja
Marka
Silna
Bardzo silna
Silna
Jakość
EN ISO 9001
ISO 9002
EN ISO 9001
Realizacja zamówień
(w tygodniach)
1 – Panorama
3 - KBE
4
3 – KBE
4 - Plastmo
Zatrudnienie
(w osobach)
3
3 + podwykonawcy
2 + podwykonawcy
Lokalizacja
sklepu
Brak
Centrum
Ul. Władysława IV
Dzielnica Pomorska
Ul. Komandorska
Źródło: opracowanie własne.
Wśród kryteriów oceny wymienionych w tabeli nr jfd
firm, konkurencja
występuje w zakresie produktu, ceny, pobierania zaliczek, kosztów (a w nich wielkość
zatrudnienia, posiadanie punktu sprzedaży, rodzaje wykorzystywanych kanałów
71
dystrybucyjnych, reklama) gwarancji, dystrybucji, marki, jakości, czasu realizacji
zamówień.
Jeżeli chodzi o produkt, pierwszą pozycję na rynku świnoujskim zajmuje firma
„PECEVAL”, która sprzedaje najlepsze z dostępnych na polskim rynku systemy
okienne. Co za tym idzie, „PECEVAL” oferuje najwyższe ceny. Ceny w dwóch
pozostałych firmach ogólnie są zbliżone, ale obróbki tynkarskie w firmie „DGG” są
około 3 razy droższe, niż w firmie „Fenster”, gdyż nie pobiera ona osobnych opłat za
montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie, wykończenia itp. Każda
z tych pozycji zawiera się w jednej cenie obróbek. Jako jedyna w Świnoujściu, firma
„Fenster” nie pobiera zaliczek, jak czynią to inne firmy. Pozwala to zdobyć zaufanie
klientów oraz zdobyć przewagę nad konkurentami. Kolejnym tematem jest sprawa
kosztów. Tutaj firma „Fenster” bezsprzecznie zajmuje pozycję lidera kosztowego. Jest
to spowodowane tym, że zatrudnia ona najmniejszą ilość pracowników (nie korzystając
przy tym z usług podwykonawców), nie posiada punktu sprzedaży, wykorzystuje
najprostsze (bezpośrednie) kanały dystrybucyjne i ponosi najniższe nakłady na reklamę.
W temacie gwarancji prym wiedzie firma „DGG”. Dwa razy dłuższy niż w innych
firmach okres gwarancyjny ustalony został przez producenta okien, u którego firma
zaopatruje się w towar. Funkcjonuje ona na świnoujskim rynku okiennym o dwa lata
dłużej od konkurencyjnych firm, co pozwoliło jej uzyskać najlepszą markę i renomę w
sektorze. Jakość produktów wszystkich wymienionych firm zagwarantowana jest
certyfikatami ISO, a wszelkie usługi instalacyjno – montażowe są na zbliżonym,
wysokim poziomie. Co do czasu realizacji zamówień, firma „Fenster” charakteryzuje
się najkrótszymi terminami, dlatego, że sama jest producentem okien systemu
Panorama .Realizacja zamówień na pozostałe okna jest terminowo zbliżona do
konkurencyjnych firm.
72
3.3. Jakość Produktów i usług firmy „Fenster”
Oba proponowane przez firmę „Fenster” systemy okienne posiadają:
-
certyfikaty jakości ISO 9001;
-
aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie;
-
pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie;
-
orzeczenie Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie k. Otwocka.
Przewidziany przy projektowaniu profili konstrukcyjnych okien system
trójkomorowy zapewnia doskonałą izolację termiczną. Wysoka dźwiękoszczelność
gwarantuje ciszę i spokój wewnątrz pomieszczeń. Wszystkie okna posiadają uszczelki
wykonane z materiałów najwyższej jakości oraz wyposażone są w otwory odwadniające
zapewniające kontrolowane odprowadzanie wody oraz optymalne zabezpieczenie przed
najsilniejszym deszczem. Nanoszenie kolorów jeszcze przed wyprodukowaniem
gotowych elementów gwarantuje odporność na światło słoneczne i zmiany czynników
atmosferycznych. Zawartość związków szkodliwych w PCV została zredukowana do
minimum, co pozwoliło na pozytywną ocenę wystawioną przez warszawski PZH.
Wnętrze profili okiennych usztywniane jest wzmocnieniami ze stali ocynkowanej
(ceownik o grubości 3mm), co czyni okna PCV odpornymi na odkształcenia. Kształt
profili umożliwia takie zamocowanie okuć, aby funkcjonowały one nienagannie przez
cały okres użytkowania okna. Producenci profili okien PCV aktywnie angażują się w
ochronę
środowiska
naturalnego.
Wdrożony
system
recyklingu
pozwala
na
stuprocentowe przetworzenie wszystkich używanych w produkcji materiałów.
Zastosowanie systemu wielopunktowego ryglowania oraz okuć antywłamaniowych
chroni przed włamaniem. Okucia wyposażone są w system wielostronnej regulacji, co
pozwala na doprowadzenie ich szczelności do perfekcji.
Widać stad, iż producenci okien PCV konkurują na poziomie produktu
potencjalnego. W grę wchodzą wszystkie wymagane przez klientów cechy, każde z
posunięć producentów jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwań i upodobań.
73
Nieograniczone możliwości w zakresie kolorystyki i kształtów oferowanych
okien
pozwalają zadowolić najwybredniejszych klientów niezależnie od wpływów
mody, aktualnych trendów w architekturze czy indywidualnych gustów konsumentów.
Firma „Fenster” dokłada starań, aby usługi dodatkowe, towarzyszące sprzedaży
okien, charakteryzowały się jak najwyższym poziomem jakości.
Pomiar zamawianych okien jest wykonywany dwukrotnie przez różne osoby
celem weryfikacji otrzymanych wyników i uniknięcia błędów projektowych. Teren
montażu (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku) jest zawsze gruntownie
zabezpieczany. Demontaż starych okien wykonuje się ze szczególną ostrożnością, po
pierwsze ze względu na bezpieczeństwo przechodniów, po drugie celem jak
najmniejszego naruszenia struktury otworu okiennego. Okna PCV montowane są
zawsze przy użyciu stalowo – aluminiowych dybli, gwarantujących najstabilniejsze
osadzenie ram w otworach okiennych. Bardzo istotną sprawą jest utrzymanie
wszystkich elementów okna w pionie i poziomie, co nie tylko zapewnia dobry efekt
wizualny, ale jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania skrzydeł okiennych.
Nieszczelności pomiędzy ramą a otworem
okiennym wypełniane są pianą
uszczelniającą produkcji niemieckiej. Zachowuje ona trwałość przez cały okres
funkcjonowania okna i odporna jest na wszystkie czynniki zewnętrzne. Obróbka
tynkarska może być rozpoczęta dopiero na drugi dzień, ze względu na 24 – godzinny
czas utwardzania piany uszczelniającej. Wykorzystuje się do niej materiały produkcji
francuskiej, uchodzące za najlepiej wiążące i dające najlepsze efekty wizualne. Zawsze
stosowana jest płyta kartonowo – gipsowa i narożniki metalowe. Dzięki temu
powierzchnie ścian są zawsze idealnie płaskie, zaś kąty zachowują 90 stopni.
Końcowym etapem instalacji okien jest regulacja skrzydeł celem uszczelnienia okien,
montaż klamek i elementów plastikowych.
Stały kontakt z klientem utrzymuje zawsze właściciel firmy, co pozwala uniknąć
problemów związanych z niekompetencją pracowników w kluczowych sprawach.
Każdy z zatrudnianych pracowników przechodzi trzydniowe szkolenie,
prowadzone przez firmę „Puf”. Zakończone jest ono egzaminem teoretycznym oraz
praktycznym.
Praca w fabryce odbywa się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa
i higieny pracy. Pracownicy znają parametry techniczne wykorzystywanych w
produkcji
maszyn i
urządzeń, co pozwala
im
na zminimalizowanie strat
spowodowanych stosowaniem naddatku przy kształtowaniu poszczególnych elementów
74
okien. Ewentualne błędy nie wiążą się nigdy z jakąkolwiek konsekwencją dla
pracowników; jednak ich świadomość co do odpowiedzialności za jakość pozwala
skutecznie zminimalizować ilość produkowanych braków. Stałe uzupełnianie zapasów
uelastycznia dystrybucję oraz umożliwia natychmiastową interwencję w wypadku
reklamacji.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług oferowanych przez firmę „Fenster” są
bardzo częste rekomendacje ze strony klientów, którzy wcześniej mieli styczność z
usługami udzielanymi przez firmy konkurencyjne. Firma świadoma jest wpływu jakości
na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, korzysta przy tym z najlepszego
sposobu reklamowania firmy, jakim jest reklama „z ust do ust”.
75
Wnioski
Rynek okien PCV jest wciąż wystarczająco chłonny, aby mogło na nim rozwijać
się wiele konkurencyjnych firm. Wysoki poziom konkurencji wykorzystującej
wszystkie możliwe instrumenty zmusza przedsiębiorców do szukania sposobów
wyprzedzenia swoich rywali. Czynią oni wszystko, żeby wyjść naprzeciw
oczekiwaniom klientów i spełnić ich najbardziej wysublimowane wymagania.
W sytuacji nieskrępowanej konkurencji rynkowej, rośnie zainteresowanie
konsumentów towarami o jak najwyższej jakości. Jakość staje się zatem wyznacznikiem
pozycji firmy na rynku. Klienci oceniają nie tylko jakość produktu (w fizycznym
znaczeniu tego słowa), lecz także każdego dostrzeganego przez nich aspektu
działalności przedsiębiorstwa. Zadowolenie klienta jest więc siłą napędową tych firm,
którym zależy na zdobyciu pozycji lidera na zajmowanym rynku.
Świnoujski rynek okien PCV charakteryzuje się znacznymi wahaniami
sezonowymi. Oznacza to, że firma „Fenster” musi podejmować odpowiednie kroki
w celu podniesienia poziomu popytu w okresach spadku. W tym celu organizowane są
różnego rodzaju promocje, dotyczące poziomu cen oraz terminów realizacji zamówień.
Aspekt jakościowy produktów i usług oferowanych przez firmę „Fenster” jest
zatem najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Zdaje sobie ono sprawę, że
tylko wysoki stopień jakości sprzedawanych wyrobów będzie sposobem na zajęcie
pierwszego miejsca wśród konkurentów. Na szczęście, efekty wysiłków poczynionych
w tym kierunku stają się coraz bardziej widoczne.
Zmiany organizacyjne pozwoliły firmie „Fenster” podnieść poziom jakości
produkowanych przez nią wyrobów. Nie oznacza to jednak, że usprawnianie jakości
zostało w tym przedsiębiorstwie ukończone. Firma musi skupiać swoją uwagę na
prowadzeniu ciągłych zmian wewnątrz organizacji, monitorowaniu konkurencji oraz
nieustannym badaniu potrzeb klientów, bez znajomości których wszelkie starania firm
stają się bezcelowe.
Potrzebny będzie zatem przeszkolony personel, mający bezpośredni kontakt z
klientem. Umożliwi to rozpoznawanie jego oczekiwań oraz jak najlepsze dobieranie
produktów i usług firmy do indywidualnych gustów kupujących.
76
Niezbędny jest wzrost świadomości znaczenia jakości jako instrumentu
konkurowania na zajmowanym rynku. Konieczna będzie także zmiana nastawienia
działalności na doraźny zysk. Rynek ulega znacznym wahaniom, zauważalny jest
jednak stały spadek popytu, spowodowany zmniejszeniem siły nabywczej klientów oraz
działaniami konkurencji. W takiej sytuacji jakość może okazać się najlepszym
sposobem pozyskiwania nowych i utrzymaniu stałych klientów, co jest dla firmy celem
priorytetowym.
77
Spis rysunków i tabel
Rys. nr 1. Rynek jako system relacji między producentem i konsumentem.
s. 4
Rys. nr 2. Macierz Crosby’ego.
s. 13
Rys. nr 3. Ewolucja zasad charakteryzujących podejście
do problematyki jakości w przedsiębiorstwie.
s. 22
Rys. nr 4. Rodzaje kół jakości.
s. 30
Rys. nr 5. Postrzeganie marketingu – mix przez przedsiębiorcę i konsumenta.
s. 41
Rys. nr 6. Rodzaje działań marketingowych w przedsiębiorstwie.
s. 42
Rys. nr 7. Macierz klienta.
s. 57
Rys. nr 8. Proces sprzedaży.
s. 62
Rys. nr 9. Schemat analizy SWOT.
s. 66
Tabela nr 1. Porównanie przodujących firm okiennych w Świnoujściu.
s. 69
78
Bibliografia
1) J. Bank: „Zarządzanie przez jakość”, Felberg SJA, Warszawa 1999
2) H. Drummond: „W pogoni za jakością. TOTAL QUALITY MANAGEMENT”, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
3) D. Faulkner, C. Bowman: „Strategie konkurencji”, Felberg SJA, Warszawa 1999
4) L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: „MARKETING. Punkt zwrotny
nowoczesnej firmy”, PWE, Warszawa 1996
5) G. Gierszewska, M. Romanowska: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE,
Warszawa 1997
6) R. W. Griffin: „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, Warszawa 1999
7) A. Harmol, W. Mantura: „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, PWN,
Warszawa – Poznań, 1998
8) J. Hołub, J. Perenc, G. Rosa: „Podstawy marketingu”, Uniwersytet Szczeciński
1997
9) A. Iwasiewicz: „Zarządzanie jakością”, PWN, Warszawa – Kraków 1999
10) Ph. Kotler: „Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola” ,Felberg SJA,
Warszawa 1999
11) A. Payne: „Marketing usług”, PWE, Warszawa 1996
12) G. Rosa: „Konkurencja o nabywcę”, PTE, Szczecin 1998
13) „Słownik jakości”, oparty na: „Glossary of Terms Used in Quality Control
(EOQC)”, 4th edition, 1976, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa,
1980
14) „System zapewnienia jakości wg norm serii ISO 9000”, Polskie Zrzeszenie Hoteli,
Warszawa 1999
15) T. Sztucki: „Marketing przedsiębiorcy i menedżera”, PLACET, Warszawa 1996
16) B. Żurawik, W. Żurawik: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”, PWE,
Warszawa 1996
79
80
Download