Wyklad cz.3

advertisement
asertywność
asertywność
JeŜeli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest
asertywne, sprawdź, czy choćby odrobinę zwiększa
ono Twój szacunek do samego siebie.
JeŜeli tak, jest ono asertywne.
JeŜeli nie – nie jest ono asertywne.
Herbert Fensterheim
Czy jestem asertywny?
jeśli ktoś nalega, trudno mi odmówić
kogoś, kto mi przeszkadza, nie proszę, aby przestał
jeśli ktoś mnie niesłusznie obwinia, nie protestuję
często miewam poczucie winy
niezbyt umiem dopominać się o swoje
nie wiem jak domagać się zwrotu poŜyczonej rzeczy
czasem czuję się wykorzystywany
trudno mi rozpocząć rozmowę z kimś, kogo nie znam
Czy jestem asertywny?
jeśli ktoś mnie chwali, czuję się zaŜenowany i nie wiem co
powiedzieć
nie umiem chwalić innych
nie wiem jak się zachować, kiedy jestem krytykowany
nie potrafię prosić o pomoc
nie umiem być całkiem szczery
nie wiem co zrobić, kiedy jestem zakłopotany
nie umiem bronić własnego zdania
złoszczę się, kiedy ktoś ma inne zdanie niŜ ja
bywam agresywny
bywa, Ŝe krzykiem wymuszam spełnienie moich próśb
asertywność – definicja
szacunek dla siebie i innych - naleŜy rozumieć ją
jako przeświadczenie jednostki, Ŝe jej opinie,
przekonania, myśli i uczucia są równie waŜne jak
opinie, przekonania, myśli i uczucia innych
umiejętność mówienia „NIE”
umiejętność pełnego, stanowczego i
otwartego wyraŜania siebie, własnych uczuć i
opinii w kontakcie z innymi osobami
szacunek dla siebie
świadomość własnych moŜliwości i ograniczeń
asertywność – definicja
asertywność, to umiejętność:
uczciwego, szczerego wyraŜania własnych
uczuć i poglądów
obrony własnych praw przy
jednoczesnym respektowaniu praw
innych
korzystania z osobistych praw bez
naruszania praw innych
bycia sobą – dysponowania swoim
czasem, energią, dobrami materialnymi,
układania swoich spraw wg własnej woli i
zgodnie z własnym interesem, tak jak go
pojmuję
typy postaw w relacjach z innymi
bierna
agresywna
manipulująca
asertywna
asertywność
to obok empatii podstawowa umiejętność
wchodząca w skład inteligencji
emocjonalnej
postawa bierna
OPIS:
PRZYCZYNY:
SKUTKI:
podporządkowy brak wiary w siebie niedowartościowanie się innym
wanie, utrata wiary
ucieczka od
osobom lub grupom podejmowania
w siebie
osób
decyzji
poczucie krzywdy
ograniczanie
obawa przed
stres, frustracje,
własnych praw na
reakcją innych
depresje
rzecz respektowania
praw innych osób
postawa agresywna
OPIS:
PRZYCZYNY:
SKUTKI:
traktowanie innych brak wiary w
jako przeciwników siebie
łamanie praw
innych osób
chęć zwrócenia na
osiąganie celu
siebie uwagi
wszystkimi
moŜliwymi
nagromadzenie
sposobami
stresów i złości
strach lub
lekcewaŜenie ze
strony otoczenia
konflikty z
otoczeniem
postawa manipulacyjna
OPIS:
narzucanie innym
własnych zasad
skłanianie innych
do angaŜowania się
w działania, które
wymagają od nich
nadmiernego
wysiłku
PRZYCZYNY:
SKUTKI:
poczucie wyŜszości
w stosunku do
innych
świadomość
przewagi fizycznej
nad innymi
brak szacunku dla
innych
izolacja i brak
sympatii otoczenia
konieczność
podejmowania
decyzji za innych
często niewłaściwa
ocena rzeczywistej
sytuacji
postawa asertywna
OPIS:
respektowanie w
takim samym
stopniu praw
własnych i innych
osób
otwartość,
szczerość
wyraŜanie
własnych poglądów
bez poczucia winy
PRZYCZYNY:
SKUTKI:
szacunek dla
samego siebie i
innych
kontrola własnego
postępowania
wiara w siebie i
innych
uczciwość w Ŝyciu
sprzeczne odczucia
otoczenia – brak
sympatii ze strony
niektórych osób i
szacunek ze strony
innych
zadowolenie z
własnego
postępowania
asertywne zachowania
asertywne odmawianie, czyli umiejętność
mówienia „NIE” – zawsze masz prawo do
powiedzenia „nie”
asertywna prośba – zawsze wyraŜana w
formie „JA”
asertywne przyjmowanie krytyki
asertywne przyjmowanie pochwały
prawa asertywne
jako człowiek masz prawo:
sam ustalać swoje cele i samodzielnie podejmować decyzje
być traktowany z szacunkiem
posiadać i wyraŜać własne opinie i odczucia
odpowiadać „nie” na prośby
prosić o róŜne rzeczy
popełniać błędy
zachowywać się asertywnie
NIE zachowywać się asertywnie
zmieniać zdanie
zastanawiać się
?
Z ilu tych praw naprawdę skorzystasz?
JEŚLI NIE SKORZYSTASZ Z PRAWA,
TO TAK,
JAKBYŚ GO FAKTYCZNIE
NIE POSIADAŁ
pięć praw Fensterheima
masz prawo do robienia tego, co chcesz, dopóty,
dopóki nie rani to kogoś innego
masz prawo do zachowania swojej godności przez
asertywne zachowanie, nawet jeśli rani to kogoś innego –
dopóty, dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz
asertywne
masz prawo do przedstawienia innym swoich próśb –
dopóty, dopóki uznajesz, Ŝe druga osoba ma prawo odmówić
istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie
są oczywiste; zawsze jednak masz prawo do
przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej
masz prawo do korzystania ze swoich praw
zachowania asertywne
respektowanie własnych praw przy
jednoczesnym respektowaniu praw
innych osób
oznacza to obronę własnych przekonań
przy uznaniu przekonań innych,
wyraŜanie swoich potrzeb, poglądów i
odczuć
gdy zachowujemy się asertywnie nasze
stosunki z innymi ludźmi cechuje wiara
w siebie
zachowania asertywne
gdy jesteśmy asertywni przekaz
brzmi:
takie jest moje zdanie
tak to odczuwam
tak oto widzę tę sytuację
chciałbym usłyszeć, jak się z tym
czujesz
moŜe uda się nam znaleźć rozwiązanie,
które zadowoli nas oboje
zachowania asertywne
stosowany asertywny styl komunikacji :
–
–
–
–
formułowanie jasnych wypowiedzi na temat
uczuć, myśli i Ŝyczeń
uwaŜnie słucha i daje innym poznać, Ŝe ich
wysłuchała
potrafi formułować bezpośrednie prośby oraz
otwarcie odmówić
w zachowaniu asertywnym moŜna wyczuć
pewność, siłę i empatię
asertywne słuchanie
skoncentrowanie uwagi wyłącznie na drugiej
osobie, bez przerywania jej wypowiedzi
trzy kroki asertywnego słuchania
–
–
–
przygotowanie
słuchanie
potwierdzenie
kroki asertywnego słuchania
przygotowanie
– uświadom sobie swoje własne uczucia i potrzeby,
aby sprawdzić czy jesteś gotowy do słuchania
słuchanie
– skup całą swoją uwagę na rozmówcy
– wsłuchaj się w uczucia i potrzeby
– jeśli nie jesteś pewny, czy dobrze je odczytujesz,
poproś o wyjaśnienie
potwierdzenie
– powiedz rozmówcy, Ŝe usłyszałeś jego uczucia i
potrzeby
– być moŜe podzielisz się z rozmówcą swoimi
podobnymi odczuciami na ten temat
przeciwieństwa zachowań
asertywnych
zachowania uległe
zachowania
agresywne
zachowania uległe
bezzasadna rezygnacja ze swoich praw
interesy innych osób stawiamy ponad
własnymi
lekcewaŜymy własne prawa i pozwalamy
innym je naruszać
brak umiejętności obrony własnych poglądów
zachowujemy się w sposób nieuczciwy:
– deklarujemy coś ulegle, a co innego robimy
zachowania uległe
mogą wynikać z:
– lęku przed dezaprobatą ze strony
innych ludzi
– strachu przed konfrontacją
– źle pojętego „dobrego
wychowania”
zachowania uległe
gdy kierujemy się zasadami uległymi przekaz
brzmi:
– liczy się to, co ty myślisz - nie to, co ja myślę
– liczą się twoje odczucia - a nie moje
– waŜne jest - jak ty widzisz tę sytuację
głosie i postawie moŜna zauwaŜyć
podporządkowanie się innym osobom, brak
zdecydowania, bierność, oczekiwanie na zdarzenia
uległe potakiwanie ze spuszczoną głową i
wzrokiem utkwionym w czubkach butów to w
pewnych sytuacjach wyraz uległości
zachowania uległe
stosowany pasywny styl komunikacji:
– brak bezpośredniej ekspresji uczuć, myśli i Ŝyczeń
– ekspresja pośrednia przez marszczenie czoła, mamrotanie
pod nosem
– lub całkowite tłumienie emocji
główna korzyść to NIE brać odpowiedzialności za
swoje uczucia i potrzeby
zawsze znajdzie się ktoś, kto podejmie za nas
decyzję i zaopiekuje się nami
wadą jest utrata niezaleŜności, stłumienie swoich
uczuć i potrzeb
pasywność często bywa powodem konfliktów,
bowiem osoba pasywna często się frustruje i złości
z powodu ukrywanych potrzeb
zachowania agresywne
realizacja własnych celów bez
respektowania praw innych
świadomie lub nieświadomie wyrządzające
komuś krzywdę swoim zachowaniem
mogą wynikać z autorytarnej osobowości
danego człowieka lub nabytych nawyków
bywają często mylone z asertywnością
zachowania agresywne
gdy kierujemy się zasadami agresywnymi przekaz brzmi:
ja mam rację - jesteś głupi skoro myślisz inaczej
takie są moje odczucia - twoje się nie liczą
tak wygląda ta sytuacja - nie obchodzi mnie, jak ty ją
widzisz
w głosie pobrzmiewa pogróŜka, kpina, sarkazm,
ton głosu często jest napastliwy, hałaśliwy
mierzymy rozmówcę wrogim spojrzeniem,
grozimy palcem
czasem atakujemy fizycznie
zachowania agresywne
stosowany agresywny styl komunikacji :
– potrafi dobrze wyrazić co czuje, co myśli i czego chce
– często to kosztem praw i uczuć innych ludzi
kiedy coś się dzieje nie po jej myśli przechodzi do ataku
wzbudza w innych Ŝal i poczucie winy
zachowanie agresywne moŜna poznać po wyniosłym stylu
bycia i manifestowaniu siły
celem agresywnego zachowania jest uzyskanie przewagi i
dominacja nad innymi
osoba agresywna często uzyskuje swoje cele, jednak na
krótką metę
w ostatecznym rozrachunku otoczenie jest do niej
zniechęcone i rozŜalone jej postępowaniem
w rezultacie jest ona sfrustrowana i samotna
postawa a mowa ciała
uległość
niepokój
opuszczanie
głowy
niedbałe
poruszanie się
brak kontaktu
wzrokowego z
rozmówcą
asertywność
zainteresowanie
kontakt
wzrokowy
okazywanie
szacunku
agresywność
szukanie
poklasku i
uwagi
wtrącanie i
przerywanie
wygraŜanie
palcem
okazywanie
złości i
nienawiści
postawa a komuniacja
uległość
mówią bardzo
mało
– tak, ale byłbyś na
tyle uprzejmy, aby…
nieustanne
przeprosiny i
usprawiedliwianie
się
asertywność
stawiają
pytania
– ja myślę
– ja czuje
– jak moŜemy to
rozwiązać?
agresywność
mówią duŜo
– lepiej Ŝebyś...
– jeśli nie to...
– uwaŜaj abyś...
postawa a uczucia
uległość
obawiają się
wyrazić uczucia
czują się winne
usprawiedliwiają
swoje zachowanie
asertywność
agresywność
spokojnie i
otwarcie
wyraŜają swoje
uczucia i
emocje
czują niewiele
w stosunku do
innych ludzi
złość do całego
świata
nienawiść
model asertywności
ASERTYWNOŚĆ
PRAWA WŁASNE
PRAWA INNYCH
AGRESJA
ULEGŁOŚĆ
NIEASERTYWNOŚĆ
jak być asertywnym wśród
najbliŜszych?
mów najbliŜszym coś miłego
pytaj bliskich jak minął dzień
mów patrząc prosto w oczy
uŜywaj uprzejmych słów i komplementów
chwal najbliŜszych
przed rozmową opanuj wszystkie
negatywne uczucia
proś, a nie wydawaj rozkazów:
„Czy mógłbyś…”
„Proszę cię, Ŝebyś…”
„Muszę cię o coś poprosić…”
asertywność okazujemy w
sytuacji
odmowy
reakcji na krytykę
wyraŜania krytyki
reakcji na pochwały
wyraŜania pochwał
wyraŜania próśb
konfrontowania opinii
nieasertywne odmawianie
odmowa uległa
odmowa agresywna
odmowa uległa
gdy powiedzenie NIE
przekracza moŜliwości
psychiczne tej osoby
próby odmowy poprzez:
– przepraszanie
– usprawiedliwianie się
– tłumaczenie
odmowa agresywna
gdy Ŝyczenie wydaje się zbyt
wygórowane
a osoba proszona moŜe uwaŜać,
Ŝe jest wykorzystywana i mieć
poczucie krzywdy
zasady asertywnej odmowy
ja mam prawo prosić, ty masz prawo odmówić
ja mam prawo odmówić, ty masz prawo prosić
relacja między proszącym a proszonym jest
wyłącznie partnerska, nie ma tu winnych ani
skrzywdzonych
mam prawo nie spełniać cudzych oczekiwań
mam prawo do własnych potrzeb
i preferencji
wyraŜenia zmiękczające odmowę
„Przykro mi”
„Kocham, ale nie …”
„Jest mi trudno”
odpowiadanie na krytykę
jednym z głównych powodów, dla których
trudno nam zachować się asertywnie, jest fakt,
iŜ utoŜsamiamy krytykę z odrzuceniem
zarówno bierne jak i agresywne strategie
radzenia sobie z krytyką mogą powaŜnie
zaburzyć relacje z innymi
asertywna odpowiedz na krytykę oparta jest
na załoŜeniu, iŜ to mu sami jesteśmy
ostatecznymi sędziami swoich uczuć, myśli,
potrzeb i zachowań
asertywność w sytuacji krytyki
człowiek ma prawo nie zgodzić
się z negatywną opinią innych,
szczególnie, gdy jest ona
krzywdząca
inni mają prawo do wyraŜania
swoich poglądów
asertywność w sytuacji krytyki
w sytuacji krytyki naleŜy:
ukonkretnić ją
powstrzymać agresję drugiej
strony
gdy krytyka dotyczy
błahych kwestii, zastosować
technikę „zamglenia”
asertywność w sytuacji krytyki
techniki
potwierdzenie
zamglenie
sonda
asertywność w sytuacji krytyki
potwierdzenie
konstruktywna krytyka moŜe nam
pomóc w rozwoju
kiedy usłyszysz krytykę z którą się
zgadzasz, niezaleŜnie od tego czy
będzie ona konstruktywna przyznaj,
Ŝe krytyk ma rację
asertywność w sytuacji krytyki
zamglenie
przydatna w radzeniu sobie z manipulacją i
niekonstruktywną krytyką, z którą się nie zgadzamy
moŜemy uporać się ze stwierdzeniami, które być moŜe
zawierają ziarno prawdy, ale wypowiadane są z
zamiarem poniŜenia nas
znalezienie w danym stwierdzeniu elementu, z którym
się zgadzamy i równocześnie trzymaniu się
wewnętrznie swojego punktu widzenia
trzy formy zamglania:
– zgoda częściowa „tak masz rację ... (powtórzenie i
osłabienie)
– zgoda „być moŜe”
– zgoda logiczna - zgadzamy się z logiką stwierdzenia ale
nie z przesłaniem „jeśli nie ..., to....”
asertywność w sytuacji krytyki
sonda
przydatna wówczas, gdy:
– nie jesteśmy pewni czy krytyka jest manipulacją
– nie rozumiemy krytyki lub wydaje się nam, Ŝe
rozmówca nie mówi nam wszystkiego
jeśli jakaś krytyka wyda się niezbyt jasna, zbadaj co
się pod nią kryje
wybierz tę część krytycznego stwierdzenia która
twoim zdaniem jest najwaŜniejsza dla osoby
wypowiadającej – i zapytaj dokładnie o to, co jej w
danej rzeczy przeszkadza
sonduj autentyczne uczucia i potrzeby partnera
asertywna konfrontacja przekonań
twój rozmówca myśli o świecie inaczej niŜ ty i
ma do tego prawo, w przeciwnym razie
asertywna konfrontacja opinii nie będzie miała
Ŝadnego sensu
kaŜdy ma prawo do swoich przekonań,
niezaleŜnie od tego co myślą inni
masz prawo myśleć i czuć po swojemu
masz prawo do własnego gustu
masz prawo do oryginalności
asertywność fizyczna
umiejętność przekazywania swym
wyglądem zewnętrznym i
zachowaniem, Ŝe potrafisz walczyć
w obronie swoich praw i Ŝe to ty
kontrolujesz sytuację
jak się zachowywać asertywnie
fizycznie?
chodź równym i pewnym
krokiem
nieznacznie machaj
ramionami podczas
chodzenia
chodź z podniesioną głową
rejestruj wszystko lub
prawie wszystko, co się
wokół ciebie dzieje
krótko, ale uwaŜnie
przyglądaj się mijanym
osobom
sprawiaj wraŜenie
czujnego
gdy rozmawiasz z drugą
osobą patrz jej prosto w
oczy
mów z przekonaniem
dobrze się ubieraj
uśmiechaj się
bądź uprzejmy
mów w równym tempie
mocno ściskaj dłoń, gdy
kogoś witasz lub Ŝegnasz
asertywność wykazuje 3 właściwości:
dobrze pojęty własny interes
uczciwe postępowanie
poszanowanie praw
asertywność – moŜliwe koszty
wrogie nastawienie do nas przez niektórych
ludzi, przez to, Ŝe wyraŜamy swoje uczucia
otrzymanie etykietki, Ŝe naleŜymy do grupy
ludzi, którzy przez Ŝycie idą przebojem
zmiana naszych stosunków i relacji z innymi
osobami
ciągła krytyka
pozytywne zmiany:
lepsze poznanie siebie i
innych
prawdziwe zbliŜenie
się do innych ludzi
zrozumienie zachowań
innych ludzi
mniej stresów i
frustracji
wyrazy podziwu,
pochwały otoczenia
samorealizacja,
zadowolenie,
radość
uzyskanie tego, co
chcemy
doznawanie sympatii i
przyjaźni
kiedy uŜywać
umiejętności asertywnych?
sytuacja
– czy ta sytuacja ci nie
odpowiada
– lub czy nie grozi
naruszeniem twoich
praw?
miejsce
– najlepiej jest stosować
asertywność w
kontaktach prywatnych
czas
– tuŜ po pojawieniu się
problemu
– wziąć pod uwagę stan
emocjonalny rozmówcy
relacje z rozmówcą
– do sprzedawcy wystarczy
„nie”
– inaczej w stosunku do ludzi,
którzy mają władzę nad
Tobą
sytuacja 1
Jesteś z grupą znajomych, którzy próbują zdecydować o
tym do jakiej pójść restauracji. Jedna z osób nalega na
odwiedzenie restauracji, w której byłeś i która niezbyt ci
się podoba, więc mówisz:
A Nic z tego, musisz być szalony chcąc tam iść.
Ja nie chcę tam iść. Gdy byłem tam ostatni raz jedzenie
AS było nieciekawe i drogie. Co myślicie o pójściu do XXX.
Słyszałem, Ŝe jedzenie jest tam bardzo dobre.
M
Ja naprawdę nie chcę tam iść. Jeśli jednak wy chcecie,
to nie mam Ŝadnego wyboru. Jeśli będzie okropnie
to przez Was.
U Dobrze, świetnie, pójdźmy tam.
sytuacja 2
W przyszłym miesiącu są twoje urodziny. Są one
dla ciebie waŜne. Chciałbyś, Ŝeby odbyły się uroczyście.
Mówisz:
Myślę, Ŝe chciałbyś uroczyście obejść moje urodziny.
AS Byłbym wdzięczny, gdybyś zaplanował coś
fajnego dla mnie.
Czy mamy coś specjalnie zaplanowanego na przyszły
U miesiąc?
A
M
Nie przypuszczam, abyś pamiętał o moich urodzinach
w przyszłym miesiącu. Czy nie zrobiłbyś teraz coś
miłego dla mnie.
Ania powiedziała mi dziś, Ŝe jej przyjaciele uczcili
wspaniale jej urodziny. Zabrali ja na wycieczkę. CzyŜ to nie
miłe?
sytuacja 3
Twój kolega zachowuje się wobec ciebie
nie w porządku. Odpowiadasz wówczas.
A Zamknij się, nie chcę cię słuchać..
U To było niemiłe.
AS Nigdy wobec ciebie się tak nie zachowałem i
nie chciałbym, Ŝebyś ty się tak zachowywał. Nie rób tak
więcej.
trudności z odmawianiem
nie chcesz się narazić, bo sądzisz,
Ŝe sprzeciw wywołałby złość na ciebie
chcesz być lubiany za wszelką cenę
nie chcesz nikogo urazić
obawiasz się zemsty za swój protest
jesteś zaskoczony
pozwalasz innym sobą rządzić
chcesz się przypodobać
uwaga!
nabycie umiejętności asertywnego
zachowania nie oznacza, Ŝe zawsze
musimy reagować asertywnie
są sytuacje, w których właściwa jest
reakcja agresywna, na przykład
wówczas gdy coś zagraŜa naszemu Ŝyciu
lub własności
asertywność oznacza więc takŜe
umiejętność ocenienia sytuacji, w której
naleŜy przyjąć postawę asertywną
strategie asertywne
zacięta płyta
z treści na proces
chwila na oddech
odkładanie na później
jujitsu
jestem słoniem
zmiana oceny na opinię
demaskowanie aluzji
poszukiwanie krytyki
uprzedzanie krytyki
zacięta płyta
technika przydatna wówczas, gdy chcemy
powiedzieć „nie” lub w inny sposób
wytyczyć granice w rozmowie z osobą, do
której nie dociera, to co mówimy
powtarzaj komunikat w niezmienionej
formie tak długo aŜ rozmówca zrezygnuje z
dalszej polemiki
z treści na proces
kiedy zauwaŜysz, Ŝe rozmowa odbiega od tego,
o czym chcesz rozmawiać
naleŜy przesunąć uwagę z aktualnego tematu
na to, co dzieje się pomiędzy tobą a rozmówcą
(proces)
przesunięcie uwagi z treści na proces wymaga
ujawnienia tego, co czujemy lub myślimy w
danej interakcji w określonym momencie
szczególnie pomocne, gdy ty i twój rozmówca
czujecie złość i zaczynacie podnosić głos
chwila na oddech
w sytuacji gdy czujesz, Ŝe zanim coś powiesz
potrzebujesz czasu na przemyślenie sobie
swoich uczuć i potrzeb
pozwala
–
–
–
–
upewnić się Ŝe rozumiesz drugą osobę
zanalizować to co zostało powiedziane
skupić się na swoim wnętrzu
świadomie wpływać na sytuację, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo osiągnięcia swojego celu
odkładanie na później
kiedy wiesz, Ŝe to co mówicie, jest
istotne, ale dyskusja utknęła w
martwym punkcie
odłóŜ ją na później
przydatna gdy interakcja jest zbyt
bierna lub agresywna
oraz gdy potrzebujemy czasu na
przemyślenie czegoś
jujitsu
polega na
nie przeciwstawianiu się argumentom
partnera
nie na staraniu się udowodnienia własnej
racji
ale konsekwentnej stanowczej obronie
własnych racji
jestem słoniem
polega na zwolnieniu tempa reagowania w
trudnych sytuacjach interpersonalnych
zwolnienie tempa powoduje zwiększenie
poczucia własnej mocy
druga strona odbiera równieŜ nas jako
pewniejszych siebie
zmiana oceny na opinię
uświadomieniu partnerowi
negocjacyjnemu
– Ŝe dokonana prze niego ocena jest
tylko jego subiektywną opinią
– my moŜemy się zgadzać lub nie
demaskowanie aluzji
technika ta polega na
demaskowaniu stwierdzeń
partnera
zabieg demarkacyjny
polega na przejściu od
ogółu do szczegółu
poszukiwanie krytyki
polega na uszczegóławianiu krytycznego
stanowiska partnera przez zadawanie
pytań
przejście od niesprawiedliwych i
bolesnych ogólników do konkretu
przeniesienie rozmowy na płaszczyznę
dotyczącą realnej rzeczywistości
pytanie o konkrety krytyki daje szansę na
naprawienie błędów
stosowana w przypadku zarzutów
brzmiących dość ogólnie oceniających nas
lub naszą pracę
uprzedzanie krytyki
polega na przyznawaniu się do błędu zanim
druga strona zacznie o nim mówić
wcześniejsze przyznanie się do błędu
znacznie osłabia impet krytykującego
powoduje złagodzenie kary ?
technika często naduŜywana jej
skuteczność bywa problematyczna
stosowana równieŜ przez dzieci
stosowana w przypadku kiedy rzeczywiście
popełniliśmy błąd lub wykroczenie
Download