Asertywność - sztuka do opanowania

advertisement
wność
Aserty
Asertywność - sztuka do
opanowania
Asertywność to sposób zachowania, dzięki któremu jesteśmy fair wobec siebie
i innych. Dzięki takiemu zachowaniu możemy uniknąć wielu sytuacji, niekorzystnych lub
nieprzyjemnych dla nas, jak np. krytyka.
Zachowanie asertywne to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec drugiej osoby
swoich uczuć, opinii i postaw, przy jednoczesnym respektowaniu jej praw.
Zachowanie takie opiera się na założeniu, że każdy człowiek ma swoje prawa
i trzeba je szanować. Każdy z nas jest inny i nie wolno zmuszać partnera do zmiany poglądów czy
celów tylko dlatego, że nam się one nie podobają lub kolidują z naszymi. Zachowania asertywne
pokazują naszą odrębność, ale nie atakują, nie obrażają drugiej osoby.
Asertywność
można
określić
następującym
sformułowaniem:
Ja
jestem
w porządku i mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku i masz prawo być sobą.
U ludzi różnego rodzaju sytuacje, w których są stawiani przez innych, wywołują na przykład
uczucie zakłopotania, napięcia, skrępowania. To częste zjawisko. Są to dla tych osób sytuacje
trudne. Na takie właśnie sytuacje reagujemy w zróżnicowany sposób.
Wyodrębnione zostały też trzy typy zachowań:
1. Agresywność – bywa często mylona z asertywnością. W przypadku zachowań
agresywnych sytuacje są spostrzegane jako pole walki, a calem staje się wygrana
własna i przegrana, pokonanie innych. W zachowaniach agresywnych respektujemy własne prawa lekceważąc jednocześnie prawa innych. Nie liczymy się z innymi,
nie słuchamy ich, podejmujemy decyzje bez uwzględnienia praw innych. Zdarza
się, że dominujemy nad innymi upokarzając ich.
2. Uległość – polega na respektowaniu praw innych przy jednoczesnym lekceważeniu własnych praw. Zachowania uległe charakteryzują się tym, że interesy innych osób stawiamy ponad własnymi, częstokroć rezygnując z własnych celów,
pragnień i potrzeb.
Typy zachowań:
Agresywność
Uległość
Asertywność
Lekceważąc
własne
prawa
pozwalamy
innym
je
naruszać.
Rezygnujemy
z ujawniania własnych potrzeb, odczuć i poglądów. Kumulujemy w sobie wiele spraw, co powoduje nagromadzenie się złości i wewnętrznych urazów.
3. Asertywność -Dzięki asertywności wzmacniamy szacunek dla innych i dla samych siebie.
Często
w kontaktach z innymi ludźmi pragniemy, by zmienili swój stosunek i zachowanie wobec nas.
Asertywność to dobre narzędzie do spowodowania takiej zmiany. Mamy szansę, by inni ujrzeli
nas z odmiennej perspektywy „w innym, nowym świetle”, gdy aktywnie zaczniemy wysyłać do
nich swoje sygnały, komunikaty lub wzmocnimy (wyciszymy) dotychczasowe przekazy adresowane do ludzi. Jest bardzo prawdopodobne, że zauważą zmianę, będą próbowali się do niej odnieść,
a w efekcie zmienią swoje zachowanie wobec nas.
Klub Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Asertywność
Jeżeli chcesz zachowywać się ase
rtywnie:
używaj otwarcie słów TAK i NIE;
nie przepraszaj, jeśli nie zawiniłeś;
nie usprawiedliwiaj się, nie
tłumacz nadmiernie, natomiast jeśli
chcesz być zrozumiany wyjaśniaj innym powody twojego postępow
ania;
nie napadaj na rozmówcę, nie strasz
go, nie poddawaj w wątpliwość wartości jego charakteru lub umy
słu;
gdy jesteś atakowany – broń się; nie
pozwalaj na naruszanie twojej godności osobistej; nie pozwalaj na
to, aby ktoś traktował cię w
sposób raniący twoje uczucia;
staraj się nie kłamać – masz prawo
być sobą, nie wstydź się siebie nawet jeśli popełniasz błędy;
mów jasno i wprost, o co ci chodzi;
pytaj otwarcie, gdy czegoś nie rozumie
sz;
mów, że nie wiesz, gdy czegoś nie
wiesz; mów, że nie chcesz o
czymś mówić, jeśli nie chcesz o tym mów
ić;
zwróć uwagę na to, by realizować swo
je zamiary nie krzywdząc
innych;
przyznaj innym dokładnie takie sam
o prawo do asertywnego zachowania jakie przyznajesz sobie.
- masz prawo:
Prawa asertywności
chcesz – ale nie
1.Prosić o to, czego
wymagać tego.
sne zdanie.
2.Mieć i wyrażać wła
icznie i nie uza3.Postępować nielog
sadniać tego.
zje i ponosić ich
4.Podejmować decy
konsekwencje.
chcesz się angażo5.Decydować, czy
ch ludzi czy nie.
wać w problemy inny
znać, nie rozumieć.
6.Nie wiedzieć, nie
7.Popełniać błędy.
8.Odnosić sukcesy.
9.Zmieniać zdanie.
rzystać ze swoich
10.Zmieniać się i ko
praw.
Klub Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Download