Decyzja Komisji

advertisement
DECYZJA KOMISJI
z dnia 10 kwietnia 2002 r.
zmieniająca decyzję 2001/393/WE w odniesieniu do świadectw przy przywozie jaj
wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, pochodzących z państw trzecich
(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1374)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2002/278/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie
warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z
państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych1, ostatnio zmienioną decyzją Komisji
2001/867/WE2, w szczególności jej art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 27a,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Decyzja Komisji 2001/393/WE3 ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i wydawania
świadectw weterynaryjnych przy przywozie jaj wolnych od określonych czynników
chorobotwórczych i ustanawia wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie
zezwalają na przywóz takich jaj.
(2)
Okres ważności świadectwa zdrowia został ustalony na pięć dni.
(3)
Trudności transportowe i logistyczne powodowały problemy z dostarczaniem
Państwom Członkowskim jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych
przed upływem terminu ważności świadectwa zdrowia.
(4)
Istnieje niewielkie ryzyko zakażenia tych produktów podczas transportu, jeżeli są one
zapakowane i przewożone zgodnie z wymogami decyzji 2001/393/WE. Przedłużenie
okresu ważności świadectwa do 15 dni nie zagroziłoby statusowi zdrowotnemu tych
produktów.
(5)
W związku z powyższym, należy odpowiednio zmienić decyzję 2001/393/WE.
(6)
Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds.
Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
1
Dz.U L 303 z 31.10.1990, str. 6.
Dz.U L 323 z 7.12.2001, str. 29.
3
Dz.U L 138 z 22.5.2001, str. 31.
2
Artykuł 1
Załącznik II do decyzji 2001/393/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2002 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK II
ŚWIADECTWO ZDROWIA ZWIERZĄT
dla jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych (SPF) i przeznaczonych
do wysłania do Wspólnoty Europejskiej
Po kontroli przywozowej, przesyłka musi zostać przewieziona bezpośrednio do jej
ostatecznego miejsca przeznaczenia.
1.
Wysyłający (pełna nazwa/nazwisko i
adres):
2.
ŚWIADECTWO ZDROWIA
Nr
ORYGINAŁ
3.
Odbiorca (pełna nazwa/nazwisko i
adres):
4.
Kraj pochodzenia:
5.
WŁAŚCIWY ORGAN:
6.
Miejsce załadunku:
8.
Środki transportu1:
5.1. Ministerstwo:
5.2. Służba:
7.
WŁAŚCIWY ORGAN WYDAJĄCY
(SZCZEBEL LOKALNY):
9.
Adres zakładu hodowlanego, z którego 10.1. Państwo Członkowskie miejsca
pochodzą jaja:
przeznaczenia:
10.2. Ostateczne miejsce przeznaczenia
(pełna nazwa / nazwisko i adres)
Wskazać środek transportu oraz znaki rejestracyjne albo zarejestrowaną nazwę.
1
11.
Numer zatwierdzenia adres zakładu
12.
hodowlanego, z którego pochodzą jaja:
Szczegółowe dane identyfikacyjne
przesyłki: (łącznie z numerami
pieczęci na pojemnikach)
13.
Oznakowanie jaj (łącznie z numerem
zakładu i kodem ISO kraju
pochodzenia):
Ilość (słownie i cyframi):
14.
14.1. Liczba jaj:
14.2. Liczba pudełek:
14.3. Waga netto:
Uwagi:
a)
15.
Oddzielne świadectwo musi być
b)
przedstawione dla każdej przesyłki jaj
wylęgowych przewożonych w tym
samym wagonie, ciężarówce,
samolocie lub na statku i wysyłanych c)
do tego samego miejsca przeznaczenia.
Oryginał świadectwa powinien
towarzyszyć przesyłce do punktu
kontroli granicznej.
Świadectwo musi być wypełnione w
dniu załadunku i wszystkie określone
w nim ograniczenia czasowe odnoszą
się do tej daty.
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam zgodnie z
przepisami dyrektywy 90/539/EWG, że:
Poświadczenie zdrowotności:
1.
2
jaja SPF opisane w tym świadectwie pochodzą ze stad kur, które spełniają
następujące wymagania:
a)
są wolne od określonych czynników chorobotwórczych jak opisuje
Europejska Farmakopea2 i wszystkie testy i badania kliniczne,
przeprowadzone w ciągu ostatnich 30 dni przed wysłaniem, wymagane w
przypadku niniejszego szczególnego statusu dały zadowalające wyniki
łącznie z ujemnymi wynikami testów w kierunku influenzy drobiu oraz
rzekomego pomoru drobiu;
b)
były kliniczne badane co najmniej raz na tydzień jak opisuje Europejska
Farmakopea2 i nie wykryto klinicznych objawów choroby ani nie
stwierdzono podejrzeń choroby;
c)
przebywały przez więcej niż sześć tygodni w następujących zakładach
Trzecie wydanie, Rada Europy 1997 r.
urzędowo zatwierdzonych zgodnie z wymaganiami, które są co najmniej
równoważne ustanowionym w załączniku II do dyrektywy
90/539/EWG:....................3:
d)
dla których zatwierdzenie nie jest zawieszone lub wycofane,
-
które nie są przedmiotem żadnych ograniczeń zdrowotnych;
w okresie wymienionym w lit. c) nie miały kontaktu ani z drobiem nie
spełniającym wymagań ustanowionych w tym świadectwie, ani dzikim
ptactwem.
2.
zostały oznakowane jak wskazuje pkt. 13 świadectwa przy użyciu kolorowego
atramentu:
3.
zostały zebrane od ............................ do .................................................. (daty):
4.
jaja są przewożone w jednorazowych pudełkach używanych po raz pierwszy,
które:
a)
zawierają wyłącznie jaja pochodzące z tego samego zakładu;
b)
są wyraźnie oznakowane z podaniem:
c)
5.
16.
-
-
nazwy kraju pochodzenia,
-
SPF jaja do diagnostyki do użytku farmaceutycznego lub do celów
badawczych,
-
liczby jaj,
-
nazwy, adresu i numeru zatwierdzenia zakładu produkcyjnego,
-
Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia;
są zamknięte zgodnie z instrukcjami właściwego organu w taki sposób,
by uniknąć możliwości zamiany zawartości oraz zapobiegający przed
przeciekaniem.
pojemniki i pojazdy, w których są przewożone pudełka wymienione w pkt. 4,
zostały wyczyszczone i zdezynfekowane przed załadunkiem zgodnie z
instrukcjami właściwych organów.
Niniejsze świadectwo jest ważne przez 15 dni.
Sporządzono w .......................................... , dnia ..................................................................
Numer(-y) zatwierdzenia zatwierdzonego(-ych) zakładu(-ów) miejsca pochodzenia.
3
.........................................................................................................
(Podpis urzędowego lekarza weterynarii)4
Pieczęć4
.........................................................................................................
(Nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje i tytuł)
Pieczęć i podpis w kolorze innym niż kolor druku.”
4
Download