Formularz zgłoszeniowy

advertisement
Formularz zgłoszeniowy
SEKCJA POMYSŁODAWCY
1 Nazwa Pomysłodawcy
Proszę podać dane pomysłodawcy oraz dane teleadresowe
2 Doświadczenie Pomysłodawcy
Proszę krótko opisać dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie objętej niniejszym przedsięwzięciem.
ZAŁĄCZNIK – CV Pomysłodawcy obejmujące zdobytą wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji inwestycji[wiek, wykształcenie,
przebieg doświadczenia zawodowego, dodatkowe kwalifikacje].
3 Schemat organizacyjny
Proszę o przedstawienie kluczowego personelu, a także ich roli w realizacji przedsięwzięcia. W przypadku braku personelu proszę określić
oczekiwane kompetencje przyszłej kadry oraz ich roli w realizacji przedsięwzięcia
SEKCJA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
1 Cel realizacji przedsięwzięcia
Proszę krótko scharakteryzować, na czym polegać będzie pomysł oraz jaki jest cel realizacji inwestycji.
3 Korzyści
Proszę krótko opisać korzyści, jakie przyniesie realizacja inwestycji zarówno z punktu widzenia nowego podmiotu, jak również na
płaszczyźnie samego odbiorcy, ogólnych uwarunkowań rynkowych w danym sektorze
SEKCJA TECHNICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1 Innowacyjność rozwiązania
Proszę przedstawić innowacyjność pomysłu kierując się następującymi elementami:
- skala innowacyjności (lokalna, regionalna, krajowa, międzynarodowa)
- długość stosowania w Polsce / na świecie innowacyjnego rozwiązania
- porównanie z obecnie stosowanymi rozwiązaniami
- rodzaj innowacyjności (produktowa/ procesowa)
- określenie specyficznych parametrów technicznych rozwiązania
- możliwość rozwoju technologii/przedsięwzięcia
- uwarunkowania prawne związane z przedsięwzięciem - wskazanie najważniejszych ustaw
1
- źródła danych na podstawie których stwierdzono innowacyjność przedsięwzięcia
- aktualny etap rozwoju pomysłu (tylko koncepcja, przeprowadzone badania, opracowana technologia, działający prototyp,
gotowa koncepcja biznesowa, dokonane zgłoszenie patentowe, produkt posiadający patent)
- krótki opis przedmiotu aportu, mającego być wkładem Pomysłodawcy do nowej spółki celowej
2 Przebieg procesu produkcyjnego / realizacji usługi
Proszę przedstawić przebieg procesu wytwarzania nowego produktu lub realizacji nowej usługi
3 Harmonogram realizacji i przedmiot inwestycji
Proszę przedstawić zakres inwestycji, terminy realizacji oraz określić jej budżet, a także krótko scharakteryzować rolę i niezbędność
poniesienia każdego z wydatków. W przypadku braku typowo kosztów inwestycyjnych, wykaz kosztów operacyjnych – zgodnie z
założeniami pkt. 2 Sekcji nowego produktu/usługi. Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model biznesowy? Które kluczowe zasoby
kosztują najwięcej? Które kluczowe działania wymagają największych nakładów finansowych?
SEKCJA NOWEGO PRODUKTU / USŁUGI
1 Nowy produkt / usługa
Proszę krótko scharakteryzować nowy produkt / usługę / technologię wraz z przedstawieniem jego unikatowych właściwości, bądź korzyści
dla odbiorcy. Jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom rozwiązać? Które potrzeby klientów zaspokajamy? Jaki zbiór produktów /
usług oferujemy każdemu z segmentów klientów?
2 Segmenty klientów
Proszę opisać dla kogo tworzymy wartość? Kim są najważniejsi klienci? Z jakich kanałów powinniśmy korzystać przy nawiązywaniu
kontaktów z poszczególnymi segmentami klientów? W jaki sposób będziemy nawiązywać te kontakty? Które kanały sprawdzą się najlepiej?
Które są najbardziej ekonomiczne? Jaki wpisują się one w nasze standardowe zasady postępowania z klientami?
2 Założenia finansowe
Proszę o określenie poniższych szacunkowych założeń sprzedażowych.
Koszt produktu / usługi [zł]
Wzrost ceny w skali roku [zł/%]
2
Wielkość sprzedaży [szt.]
Wzrost sprzedaży [szt./ %]
Planowany przychodów najbliższych 3 latach po realizacji przedsięwzięcia
I rok
II rok
III rok
Określenie założeń/szacunkowych wielkości kosztów operacyjnych działalności w ujęciu
rocznym za okres 3 lat.
Założenia i projekcje finansowe można przedstawić w odrębnym pliku xls.
3 Logistyka / dystrybucja
Proszę przedstawić założenia związane z dystrybucją nowego produktu / usługi, a także dostawą surowców
4 Rynek docelowy
Proszę odnieść się do poniższych elementów w kontekście nowego produktu / usługi
- rynek docelowy produktu / usługi (Polska, zagranica)
- bariery na rynku
- czy na rynku istnieją produkty substytucyjne
- czy istnieje na rynku zapotrzebowanie na nowy produkt / usługę
- kim są nasi najważniejsi klienci
5 Odbiorcy
Proszę krótko scharakteryzować grupę odbiorców, do których kierowany będzie nowy produkt / usługa
6 Kluczowi partnerzy
Kogo należy uznać za kluczowego partnera? Kto zasługuje na miano kluczowego dostawcy? Jakie kluczowe zasoby pozyskujemy od
partnerów? Jakie kluczowe działania realizują nasi partnerzy?
7 Konkurencja
Proszę wymienić 3 głównych konkurentów dla nowopowstałego podmiotu oferującego nowe produkty/usługi
1.
2.
3.
3
7 Promocja
Proszę określić, jakie działania promocyjne zostaną podjęte dla rozpowszechnienia informacji o nowej firmie i jej ofercie.
OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do potrzeb niezbędnych w projekcie realizowanym zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 83 ze zm.)
2. Oświadczam, że opisany produkt/usługa nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw
własności przemysłowej lub intelektualnej przez inne osoby / podmioty prawne.
3. Oświadczam, iż nie byłem karany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, nie jest
prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4
Download