16.06.2016 - czwartek Zjazd PTP 2016

advertisement
Zjazd PTP 2016
16.06.2016 czwartek
8.30 - 10.00
Sesje wykładowe
90m
Sala A
Sala B
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Sala A
Sala B
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Sesja Polskiego Towarzystwa
Psychiatrii Sądowej i Sekcji Psychiatrii
Sądowej PTP
Moderacja: Dr hab. Robert Pudlo, Dr
Jerzy Pobocha,
1. J. Pobocha - Problem błędnego
rozpoznawania urojeń gdzie ich nie ma W
psychiatrii sądowej to ma szczególne
znaczenie. Sekcja Psychiatrii Sądowej i
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej.
2. L. Ciszewski, M. Nowopolski, A.
Welento-Nowacka - Wykorzystanie
narzędzia SAPROF do formułowania
celów i planu terapii w psychiatrii
sądowej.
3. R. Wardeński - Doświadczenia w
funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka
Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym w Gostyninie jako nowego
rodzaju środka zabezpieczającego
4. J. Ciechorski - Odpowiedzialność
szpitala psychiatrycznego za
samobójstwo pacjenta w świetle
orzecznictwa sądowego
Pacjent z chorobą neurodegeneracyjną
we współczesnym świecie.
Moderacja: Dr hab. Beata Łabuz, Dr hab.
Piotr Gorczyca
1. B. Łabuz-Roszak: Choroba Alzheimera
o wczesnym początku - opis przypadku.
2. A. Machowska-Majchrzak, B. ŁabuzRoszak: Otępienie czołowo-skroniowe opis przypadku.
3. K. Pierzchała: Stwardnienie rozsiane
jako choroba neurodegeneracyjna.
4. B. Łabuz-Roszak, P. Gorczyca:
Zaburzenia psychiczne u chorego na
stwardnienie rozsiane.
5. J. Rymaszewska, D. Szcześniak, K.
Urbańska: Centrum Spotkań dla osób z
otępieniem oraz ich opiekunów – ocena
jakościowa oraz ilościowa adaptacji
amsterdamskiego modelu wsparcia
(projekt JPND MeetingDem).
Nutripsychiatria – znaczenie
mikrobioty w powstawaniu zaburzeń
psychicznych, różne koncepcje różne
terapie
Moderacja: Prof. Hanna KarakułaJuchnowicz, Prof. Jerzy Samochowiec,
1. J. Pełka-Wysiecka J. Samochowiec:
Dysbioza a upośledzenie struktury i
funkcji bariery jelitowej w schizofrenii i
depresji.
2. P. Szachta: Jak bakterie wpływają na
nasz nastrój i samopoczucie? Oś jelitowo
– mózgowa
3. M. Dzikowski: Czy schizofrenia
zaczyna się w jelicie: znaczenie
nietolerancji glutenu.
4. D. Juchnowicz: Depresja jako
zaburzenie wynikające z nadwrażliwości
pokarmowych
Od depresji do zaburzeń organicznych
1. T. Sobów - Lęk i depresja u osób w
wieku podeszłym
2. T. Gabryelewicz - Od depresji w MCI
po zaburzenia zachowania w otępieniu.
3. J. Kaźmierski - Depresja a otępienie i
zaburzenia świadomości
4. T. Parnowski - Objawy psychotyczne w
wieku podeszłym - jak rozpoznawać i
różnicować?
Arteterapia. Część I: Teoria
Moderacja: Dr hab. Bartosz Łoza,
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
1. M. Tanaś, A. Chmielnicka-Plaskota, B.
Łoza - Multimedia w arteterapii
2. M. Polikowska, B. Łoza - Facebook
bierze wszystko
3. R. Bartel - Mindfulness w arteterapii
4. A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, A.
Zielińska - Teoria arteterapii w praktyce
klinicznej
5. W. Szulc - Arteterapia czy
kulturoterapia? Analiza teorii, wnioski dla
praktyki medycznej i pedagogicznej.
Otwarte spotkanie konsultanta
krajowgo w dziedzinie psychiatrii z
konsultantami wojewódzkimi
Moderacja: Prof. Piotr Gałecki
początek godz. 9.00
Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i
dokąd idziemy?
Moderacja: Dr hab. Bartosz Łoza
1. A. Czernikiewicz - Scenariusz filmu,
który jeszcze nie powstał o polskiej
psychiatrii
2. P. Gałecki - Polska psychiatria: czym
dysponujemy i czego nam brakuje
3. B. Łoza - Polska psychiatria: wyzwania
i projekty"
Od elektrowstrząsów do głębokiej
stymulacji mózgu - drogi i bezdroża
leczenia w psychiatrii
Moderacja: Prof. Robert T. Hese, Dr hab.
Krzysztof Kucia
1. T. E. Schlaepfer, University Hospital
Department of Psychiatry, Bonn; The
Johns Hopkins University School of
Medicine, Baltimore.: Rewiring Faulty
Circuits – The Role of Deep Brain
Stimulation.
2. A. Wysokiński - Wpływ leczenia
elektrowstrząsami na funkcje poznawcze
oraz parametry metaboliczne u pacjentów
ze schizofrenią.
3. K. Drzyzga: Kliniczne problemy w
terapii elektrowstrząsowej i propozycje ich
rozwiązania.
4. T. Mędrala: Blaski i cienie stymulacji
nerwu błędnego (VNS) w porównaniu z
elektrowstrząsami (EW).
5. A. Poleszczyk: Biologiczne,
niefarmakologiczne metody leczenia
depresji. rTMS - marzenia a
rzeczywistość. Wyniki badań i możliwosci
zastosowania w przyszłości.
Współczesna psychologia kliniczna.
Oferta diagnostyczno-terapeutyczna.
Moderacja: Dr hab. Bernadetta
Izydorczyk, Dr Katarzyna SitnikWarchulska, Dr Leonard Szafraniec
1. B. Izydorczyk, A. Gąska Zastosowanie diagnozy psychologicznej
w kwalifikacji do psychoterapii
psychodynamicznej osób z zaburzeniami
osobowości i nerwicowymi.
2. Z. Wajda - Psychoterapia grupowa lekarstwo o poszerzonym składzie.
3. K. Rojewska- Styl żywienia w rodzinie
jako czynnik ryzyka oraz czynnik
zdrowienia w jadłowstręcie psychicznym.
Czynniki leczące i efektywność.
4. B. Izydorczyk - Psychologia kliniczna a
psychoterapia w psychiatrii (płaszczyzny
wspólne i rozłączne).
5. J. Hyrnik - Wyzwania w praktyce
specjalisty psychologa klinicznego doświadczenia własne.
6. K. Cyranka - MMPI-2, KON-2006 i
Kwestionariusz „O” w diagnostyce i
kwalifikacji do intensywnej grupowej
psychoterapii psychodynamicznej.
Sesja w ramach Lubelskich Spotkań
Naukowych
Moderacja: H.Karakuła-Juchnowicz, M.
Olajossy
1. H.Karakuła-Juchnowicz, M. Majewska:
Zatrucia samobójcze na terenie
Lubelszczyzny w latach 1981-2010.
2. J. Masiak. G M Wójcik: Badania
czynności elektrycznej mózgu
wykorzystujące algorytmy lokalizacji
źródeł w elektroencefalografii gęstej
matrycy dla wybranych zaburzeń
psychicznych
3. P. Krukow, Małgorzata PlechawskaWójcik: Dynamika przetwarzania
informacji przez pacjentów z
rozpoznaniem choroby afektywnej
dwubiegunowej - podobieństwa i roznice
w porównaniu do osób zdrowych.
4. D. Malicki, M. Olajossy:
Uwarunkowania pięcioletniej abstynencji
uzyskanej w modelach leczenia
Oddziału Odwykowego w Lublinie u
chorych z zespołem uzależnienia
spowodowany używaniem alkoholu.
Neuromorficzna architektura szpitali
psychiatrycznych.
Moderacja: Dr hab. Beata Łabuz-Roszak,
dr hab. Piotr Gorczyca, dr inż. Jakub Bil
1. B. Łabuz-Roszak, P. Gorczyca - Chory
z otępieniem – charakterystyka kliniczna.
2. J. Bil - Prosthetic and therapeutic
environment - architektura
neuromorficzna dla osób z chorobami
neurodegradacyjnymi.
3. P. Gorczyca, J. Bil - Podejście
ekologiczne w badaniach nad
występowaniem zaburzeń (chorób)
psychicznych.
4. J. Bil - Architektura szpitala
psychiatrycznego - Kreowanie
terapeutycznego środowiska
zbudowanego szpitali psychiatrycznych
poprzez architekturę neuromorficzną.
Pokaz filmu "Walka z szatanem"
reż. Konrad Szołajski, prod. HBO Europe,
ZK Studio (77 min).
Dyskusja
Dialog o dialogu terapeutycznym
Cel sesji: O dialogu terapeutycznym w
psychiatrii i psychoterapii dyskutują
lingwista i psychiatra
Moderacja: Prof. Andrzej Czernikiewicz
Prof. Jerzy Warchala
Sesja Honorowych Gości Sekcji
Naukowej Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży PTP.
Moderacja: Dr hab. Małgorzata JanasKozik
1. I.Namysłowska 2. J. Bomba -
Biochemiczne i metaboliczne
determinanty procesu
neurozwyrodnieniowego w chorobie
Alzheimera. Znaczenie dla wczesnej
diagnozy i perspektywy terapii
Moderacja: Jerzy Leszek i Andrzej
Gamian
1. B. Panaszek - Zespół metaboliczny, a
otępienie ustosunkowuje się do roli
zespołu metabolicznego w uszkodzeniu
bariery naczyniowo-mózgowej i rozwoju
zmian otępiennych w oun,
2. A. Gamian - Możliwości oznaczania
produktów zaawansowanej glikacji (AGE)
jako nowego biomarkera w AD)
3. E. Trypka - Choroba Alzheimera
cukrzycą typu III-go) zwracające uwagę
zaburzenia w produkcji insuliny w oun i
brak odpowiedzi receptorów
insulinowych, mogące stanowić czynnik
ryzyka AD.
4. J. Leszek - Rola nanotechnologii w
rozpoznawaniu i leczeniu choroby
Alzheimera
Ryzyko zachowań samobójczych w
różnych zaburzeniach psychicznych –
na podstawie badań klinicznych
Moderacja: Sylwia Fudalej, Bartłomiej
Gmaj
1. J. Wciórka - Ryzyko zachowań
samobójczych w kryzysie
schizofrenicznym a przesłanki
statystyczne i indywidualne.
2. J. Pawlak - Próby samobójcze w
zaburzeniach afektywnych ze
szczególnym uwzględnieniem płci.
3. S. Fudalej - Molestowanie seksualne i
obciążenia somatyczne jako predyktory
prób samobójczych osób uzależnionych
od opioidów.
4. A. Michalska - Czynniki ryzyka
podejmowania prób samobójczych u
osób leczonych stacjonarnie z powodu
uzależnienia od alkoholu w Polsce.
Telepsychiatria - nowa twarz terapii
zaburzeń psychicznych
Moderacja: Dr hab. Marek Krzystanek,
Prof. Piotr Gałecki
1. M. Krzystanek - Wyniki polskiego
rocznego wieloośrodkowego
randomizowanego badania klinicznego
telepsychiatrycznej metody terapii
pacjentów ze schizofrenią paranoidalną –
czy jesteśmy gotowi do leczenia?
2. A. Klasik, E. Martyniak - Możliwości
zastosowania telemedycznych treningów
kognitywnych w poprawie funkcji
poznawczych osób zdrowych –
prezentacja wyników badania klinicznego.
3. K. Krysta - Środowisko lekarzy wobec
możliwości zastosowania telemedycyny w
ich praktyce/ośrodkach zdrowia – wyniki
ogólnopolskiego badania
teleankietowego.
Zaburzenia zachowania - perspektywa
diagnostyczna i terapeutyczna
Moderacja: Dr hab. Piotr Gorczyca, Dr
Katarzyna Sitnik-Warchulska
1. A. Kapinos-Gorczyca, M. Zakrawacz,
A. Kapała, M. Majka, M. Bogucka, M.
Karczewska, M. Połomska, I. Baran, H.
Głowacka, M. Skórzak - „Młodzi gniewni”
– zaburzenia zachowania w strukturze
dziennego oddziału psychiatrycznego dla
dzieci i młodzieży. Perspektywa
psychoterapeutyczna i psychiatryczna.
2. K. Sitnik-Warchulska - Silne Ja?
Zachowania autodestrukcyjne i
agresywne dorastających dziewcząt w
kontekście ich doświadczeń rodzinnych.
3. K. Sitnik-Warchulska, A. KapinosGorczyca - Okiełznać wrogość.
Współpraca psychiatry i psychologa w
diagnozie i terapii adolescentów z
zaburzeniami zachowania.
4. K. Rojewska, S. Cichocki - Dysfunkcje
seksualne w rodzinie jako czynnik ryzyka
molestowania seksualnego dzieci.
Markery zaburzeń afektywnych
Moderacja: Prof. Dominika Dudek, Prof.
Janusz Rybakowski.
1. M. Siwek i wsp. - TBARS w chorobie
afektywnej jedno-i dwubiegunowej
2. K. Styczeń i wsp. - Cynk w chorobie
afektywnej jedno-i dwubiegunowej
3. A. Remlinger-Molenda i wsp. - Markery
etapów przebiegu choroby afektywnej
jednobiegunowej
4. E. Ferensztajn-Rochowiak i wsp. Markery etapów przebiegu choroby
afektywnej dwubiegunowej
ADHD – problematyka zaburzeń
współwystępujących na przestrzeni
życia
Moderacja: Prof. Tomasz Wolańczyk,
Prof. Małgorzata Janas-Kozik
1. T. Wolańczyk - Obraz kliniczny i
leczenie depresji u osób z ADHD.
2. M. Szaniawska - Zaburzenia lękowe u
osób z ADHD.
3. K. Krysta - Uzależnienia u osob z
ADHD.
4. W. Pawliczuk - Modyfikacja
standardowej terapii poznawczobehawioralnej w pracy z pacjentem z
objawami nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD)
Warsztat: Próby samobójcze pacjentów
szpitali psychiatrycznych - identyfikacja
ryzyka w środowisku zbudowanym
szpitali psychiatrycznych oraz metody
eliminacji zagrożeń.
Dr Jakub Bil
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
10.15 - 11.45 Sesje wykładowe
90m
11.45 - 12.00 Przerwa / Sesja
posterowa
12.00 - 13.30 Sesja inauguracyjna
Sesja inauguracyjna
Wręczenie honorowego
członkostwa
Adolescent Mental Health in
Europe. Can suicide be
prevented?
Prof. Danuta Wasserman, EPA
Past-President
13.30 - 14.15 Obiad
14.15 - 15.15 Sesje wykładowe
60m
Czynniki ryzyka nawrotu w
zaburzeniach psychicznych
Moderacja: Prof. Marcin Wojnar, Prof.
Jerzy Samochowiec
1. M. Kopera - Zaburzenia regulacji
emocji jako czynnik ryzyka nawrotu w
uzależnieniu od alkoholu
2. A. Krasowska - Czynniki ryzyka
ponownego popełnienia przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej
3. A. Jakubczyk, M. Wojnar - Nasilenie
bólu fizycznego jako czynnik wpływający
na skuteczność terapii uzależnienia od
alkoholu
4. J. Kucharska-Mazur, J. Samochowiec Predyktory nawrotu w schizofrenii
Czynniki warunkujące funkcjonowanie Sanofi
poznawcze w świetle współczesnych
badań nad schizofrenią. Fakty i Mity
Moderacja: Dr Beata Hintze i Dr
Agnieszka Kałwa
1. B. Hintze - Czy okres zachorowania na
schizofrenię (EOS i AOS) różnicuje profil
poznawczy po wielu latach trwania
psychozy?
2. A. Kałwa - Funkcje wykonawcze w
schizofrenii – czy istnieją różnice
międzypłciowe ?
3. M. Jaracz - Zaburzenia procesów
decyzyjnych i funkcji poznawczych w
schizofrenii
4. A. Borkowska - Znaczenie diagnozy
neuropsychologicznej dla terapii funkcji
poznawczych w schizofrenii
15.15 - 15.30 Przerwa
15.30 - 16.30 Sesje wykładowe
60m
Janssen
Polpharma
16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
1
Zjazd PTP 2016
16.45 - 17.45 Sesje wykładowe
60m
Sala A
Sala B
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Poświęcenie pionka - granice prepsychozy - granice interwencji
Cel sesji: Debata na temat
współczesnych możliwości diagnozy
stanów pre-psychotycznych i
prodromalnych i możliwości interwencji
profilaktycznej
Wykładowcy: Prof. Andrzej Czernikiewicz
(Moderacja sesji), Dr hab. Bartosz Łoza WUM Warszawa, Dr Tomasz Szafrański
Psychiatria na obcasach i pod
krawatem
Moderacja: Joanna Rymaszewska, Prof.
Dominika Dudek
1. J. Aleksandrowicz - Kobiece i męskie
lęki
2. D. Dudek - Czy depresja jest kobietą?
3. J. Rymaszewska - Mężczyzna choruje
Sesja lokalnego komitetu naukowego
Moderacja: Prof. Małgorztata JanasKozik, Dr Maciej Matuszczyk
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
Prof. Agnieszka Gmitrowicz
Dr hab. Marek Krzystanek
Godność a zdrowie psychiczne:
Pierwsza pomoc psychologiczno psychiatryczna dla wszystkich. Kim
jest terapeuta środowiskowy.
Sesja Sekcji Naukowej Psychiatrii
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
Moderacja sesji: Katarzyna Lech
1. E. Kuśmierczyk - Cienie i blaski pracy
terapeuty środowiskowego.
2. Ekspert przez doświadczenie/Członek
Rodziny: Praca terapeuty
środowiskowego z perspektywy pacjenta.
3. A. Kochański - Rola terapeuty
środowiskowego z perspektywy
psychiatry.
4. S. Dorosz - Na styku psychiatrii i
seksuologii – nowe wyzwania w pracy
terapeuty środowiskowego.
5. K. Lech - Kompleksowe leczenie osób
chronicznie bezdomnych chorujących
psychicznie i/lub uzależnionych - projekt
„Najpierw mieszkanie”. Zadania terapeuty
środowiskowego w Zespole Hybrydowym
6. Ł. Cichocki, A. Cechnicki, J. Palka Wykorzystanie maski w terapii pacjentów
z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi
Zaburzenia komunikacji społecznej w
niemowlęctwie i wczesnym
dzieciństwie - od pediatry do
psychiatry.
1. B. Kazek, E. Emich-Widera Zaburzenia somatyczne występujące u
osób z autyzmem
2. A. Kapinos-Gorczyca, A. Dorczak, B.
Włodarczyk-Skórzak, I. MataczSzymanowicz, A. Kosz - Wczesne
wykrywanie autyzmu w oparciu o
koncepcję teorii umysłu.
3. B. Kazek, A. Kapinos-Gorczyca - Rola
zmysłów w procesie komunikacji
4. K. Lazarowska-Mielnik, M. Runowska Logopeda na oddziale noworodkowym I
stopnia referencyjności – możliwości,
plany, nadzieje
5. A. Wosz - Skala NBAS jak narzędzie
wspomagające rozumienie zachowania
noworodka
Neurofizjologia procesów
poznawczych
Moderacja sesji: Dr Piotr Januszko, Dr
Tadeusz Piotrowski
1.P. Januszko - Funkcjonalna interakcja
struktur sieci kontroli poznawczej jako
czynnik prognostyczny abstynencji od
alkoholu
2. B. Gmaj - Badanie zależności mocy w
pasmie beta od przestrzennego
ukierunkowania antycypacyjnej uwagi
wzrokowej
3. K. Wincewicz - Aktywność
elektrodermalna w ocenie ryzyka
samobójstwa u osób cierpiących na
zaburzenia afektywne.
4. T. Piotrowski - Ocena aktywności
wyspy w uwadze wzrokowej u pacjentów
z zaburzeniami depresyjnymi
Depresja w przebiegu zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego wyzwanie terapeutyczne
1. O. Gawlik-Kotelnicka - Leki
przeciwdepresyjne w dwubiegunowości.
2. A. Permoda-Osip - Nowe strategie
leczenia w kontekście koncepcji
glutaminergicznej choroby afektywnej
dwubiegunowej
3. A. Bartosiewicz - Zaburzenia funkcji
poznawczych w depresji w przebiegu
ChAD a farmakoterapia.
Neuroscience - co nowego dla
psychiatry Przewodniczący: Prof Hanna
Karakuła-Juchnowicz, Prof. Michal
Harciarek
1. A. Borkowska: Nowosci w diagnostyce
przesiewowej ADHD- znaczenie testów
ciągłego wykonania (CPT).
2. M. Harciarek: Neuropsychologiczne
cechy otępienia czołowo-skroniowego
3. J. Morylowska, H. KarakułaJuchnowicz: Wgląd chorobowy w
schizofrenii - uwarunkowania oraz
znaczenie w praktyce terapeutycznej.
4. P. Krukow: Teoria wyczerpywania
zasobów w schizofrenii na podstawie
analizy testów szybkości przetwarzania
informacji
Dieta dla mózgu
Moderacja: Prof. Agata Szulc, Dr hab.
Lucyna Ostrowska
1. L. Ostrowska - Modne diety a mózg.
2. A. Szulc - Dieta a zmiany w mózgu.
3. B. Galińska-Skok - Dieta a funkcje
poznawcze.
Zaburzenia psychiczne u pacjentów
niepełnosprawnych intelektualnie
1. K. Krysta, J. Krysta - Rehabilitacja
zawodowa osób niepełnosprawnych
intelektualnie
2. K. Bobińska - Współczesne podejście
do zagadnienia niepełnosprawności
intelektualnej
3. A. Gutowska - Dorosłość osób z
niepełnosprawnością intelektualną z
perspektywy andragogicznej - studium
jednego przypadku
4. R. Nixon - Could practical social
learning methods compliment existing
treatments for intellectually disabled
people with mental health issues?
Uzależnienie od opioidów - panel
ekspertów
Moderacja: Edward Jacek Gorzelańczyk
H. Zvi Lothane - Miłość a uzalęznienie podbieństwa i różnice
A. Mohsen Fareed (Department of
Psychiatry, Emory University, School of
Medicine, Atlanta VA Medical Center,
Atlanta, Stany Zjednoczone) - The
comorbidity between post traumatic
stress disorder and opiate addiction /
Współchorobowość zaburzenia
stresowego pourazowego i uzależnienia
od opioidów
L. Patricio (Consultant Psychiatrist
Director of Addiction & Dual Diagnosis
Clinic., Portugal) - New synthetic drugs,
new challenges / Nowe syntetyczne
narkotyki, nowe wyzwania
Leczenie nerwic i zaburzeń
osobowości
Moderacja: Dr med. Katarzyna Cyranka,
Dr med. Edyta Dembińska
1. J. Aleksandrowicz, K. Cyranka, M.
Mielimąka - Próby wyjaśnienia dynamiki
objawów zaburzeń nerwicowych.
2. J. A. Sobański, K. Klasa, K. Rutkowski,
E. Dembińska, K. Cyranka, M. Mielimąka
- Rozpoznania zaburzeń nerwicowych wg
ICD-10 stawiane przez psychiatrów
versus wybrane symptomy zgłaszane
przez pacjentów w kwestionariuszach
objawowych.
3. M. Mielimąka, K. Cyranka, K.
Rutkowski, J. A. Sobański, E. Dembińska
- Dynamika i zróżnicowanie objawów u
chorych z zaburzeniami nerwicowymi i
osobowości
4. K. Klasa, J. A. Sobański, K. Rutkowski,
K. Cyranka, E. Dembińska, M. Mielimąka
- Ocena poziomu i zmian w zakresie
kompetencji społecznych wśród
pacjentów oddziału dziennego leczonych
z powodu zaburzeń nerwicowych i
osobowości
5. K. Cyranka, K. Rutkowski, M.
Mielimąka, J. A. Sobański, E. Dembińska
- Skale zrestrukturyzowane MMPI-2:
diagnostyka i monitorowanie
psychoterapii pacjentów z zaburzeniami
nerwicowymi i osobowości.
6. M. Mielimąka, K. Rutkowski, K.
Cyranka, J. A. Sobański, E. Dembińska Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów
leczonych intensywną, krótkoterminową
psychoterapią grupową z powodu
zaburzeń nerwicowych i osobowości
7. A. Dziurska
Sesja psychiatrycznej genetyki
klinicznej "Genetyka psychiatryczne
chorób neurodegeneracyjnych i
uzależnień"
Moderacja: J. Hauser, Prof. Jerzy
Samochowiec
1. A. Grzywacz - Metylacja w genie DAT1
a zespół zależności alkoholowej
2. J. Samochowiec (Szczecin), E. Huang,
J. L. Kennedy (Kanada) - Związek
polimorfizm genu COMT Val158Met z
odpowiedzią na leki
przeciwpsychotyczne: metaanaliza
dziesięciu badań.
3. P. Kapelski (Poznań) - Badania
asocjacyjne funkcjonalnych
polimorfizmów genów interleukin oraz ich
receptorów: IL1A, IL1B, IL1RA, IL6, IL6R,
IL10, IL10RA i TGFB1 w schizofrenii
4. J. Pełka Wysiecka (Szczecin) Genetyka schizofrenii deficytowej
5. B. Misiak, Ł. Łaczmański, N. K. Słoka,
E. Szmida, R. Ślęzak, P. Piotrowski, A.
Kiejna, D. Frydecka - Polimorfizm genu
MTHFR a rozwój zaburzeń
metabolicznych u pacjentów z pierwszym
epizodem schizofrenii
6. D. Frydecka, E. Pawlak-Adamska, L.
Karabon, A. Beszłej, M.
Szewczuk-Bogusławska, B. Misiak Związek polimorfizmów genetycznych
kompleksu interleukin 1 (IL-1) z
psychopatologią schizofrenii
Biologiczne i psychologiczne
uwarunkowania chorób psychicznych
Moderacja sesji: Prof. Kuan-Pin Su, Prof.
Piotr Gałecki,
1. Kuan-Pin Su, Tajwan - Personalized
medicine with omega-3 fatty acids for
depression: clinical and biological
aspects.
2. K. Bobińska - Zespół przewlekłego
zmęczenia a wypalenie zawodowe.
3. M. Talarowska - Funkcje poznawcze w
chorobach psychicznych.
4. P. Gałecki - Teoria zapalna depresji.
Psychiatria i sztuka. Cz. 1. Warsztat
komisji ds. kultury i sztuki PTP.
D. Wasilewski, A. Czernikiewicz, P.
Bieńkowski, S. Murawiec
Wpływ trudności z obszaru zdrowia
Neuropsychoanaliza - nowe idee.
psychicznego na proces studiowania. S. Murawiec, C. Żechowski
Specyfika usług dla studentów
doświadczających kryzysów zdrowia
psychicznego na Uniwersytecie
Warszawskim
U. Zaniewska-Chłopik, A. Szymańska
Rozwój seksualny człowieka –
informacje przydatne dla psychiatry .
A. Leśnicka
Psychiatria i sztuka. Cz. 2. Warsztat
komisja ds. kultury i sztuki PTP.
D. Wasilewski, A. Czernikiewicz, P.
Bieńkowski, S. Murawiec
Rola terapii rodzinnej w leczeniu
anoreksji
M. Marquardt
Szkolenie lekarzy i studentów w
zakresie psychiatrii i opiniowania
sądowo - psychiatrycznego
W. Kosmowski
FASD (Spektrum Polakoholowych
Wrodzonych z na przestrzeni życia
M. Klecka, M. Janas-Kozik, A. Sieroń, M.
Lisik
17.45 - 18.00 Przerwa
Komisji ds. Autyzmu działającą
18.00 - 19.30 Sesje
Warsztaty Sesja
przy Sekcji Naukowej Psychiatrii
wykładow
Dzieci i Młodzieży PTP
e 90m
Moderacja sesji: Dr hab. Filip
Rybakowski, Prof. IPiN, Dr hab.
Agnieszka Słopień
1. F. Rybakowski - Badania przesiewowe
w ASD
2. A. Słopień, A. Wojciechowska Możliwości komunikacyjne oraz wybrane
językowe dzieci i młodzieży z
rozpoznaniem ASD w normie
intelektualnej
3. E. Pisula - Poszerzony fenotyp
autyzmu
4. B. Zimowska - Geny układu oksytocyny
i poznanie społeczne w zespole
Aspergera
Przerwa
Warsztaty
19.30
Kolacja - dodatkowo
płatna
17.06.2016 piątek
8.30 - 10.00
Sesje wykładowe
90m
Sala A
Sala B
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Zdrowie psychiczne współczesnego
człowieka i jego rodziny - panel
ekspertów.
Moderacja : Dr hab. Bernadetta
Izydorczyk (psychologia klinicznej), Prof.
Piotr Gałecki (psychiatria), Prof. Filip
Rybakowski (psychiatrii dzieci i
młodzieży), Prof. Zbigniew Lew-Starowicz
(seksuologia)
Psychiatria Wojskowa
Moderacja:
1. A. Radzikowski, Stanisław Ilnicki Uwarunkowania zaburzeń psychicznych u
hospitalizowanych żołnierzy Polskich
Kontyngentów Wojskowych.
2. L. Kosińska, P. Ilnicki, M. Filarowska,
S. Szymańska, S. Szyszko-Ginalska, R.
Tworus, A. Petrović-Chojnacka - Wpływ
doświadczeń bojowych na jakość życia
żołnierzy – weteranów Polskich
Kontyngentów Wojskowych i ich rodzin.
3. A. Nycz, R. Tworus - Telefon zaufania
dla weteranów i ich rodzin – prymitywna
forma telemedycyny, czy skuteczna forma
pomocy?
4. S. Ilnicki, M. Glińska - Adam
Cygielstrejch (1886-1935) polski
prekursor studiów nad psychologicznymi
skutkami stresu bojowego.
5. S. Szymańska - Nadal razem czy
osobno? Wpływ zdarzeń wojennych o
charakterze traumatycznym i objawów
zespołu stresu pourazowego na relację
małżeńską polskich weteranów.
6. S. Szyszko-Ginalska, Sylwia
Szymańska - Czy mnie słyszysz?
Ekspozycja na stres bojowy a
komunikacja w rodzinach polskich
weteranów.
7. P. Ilnicki, P. Chmielarz, S. Ilnicki Analiza indywidualnych uwarunkowań
samobójstw żołnierzy WP w latach 20002012.
8. M. Filarowska, E. Młożniak, R. Tworus
- Specyfika kontaktu psychotraumatologa
z cywilnymi pacjentami po urazach
wielonarządowych oraz ich rodzinami.
9. R. Tworus, S. Szymańska, M.
Zbyszewski, E. Bogusławska-Ziółkowska,
P. Ilnicki, M. Mazur, A. Nycz, M. Dziuk Neuropsychologicznie i neurobiologiczne
odległe skutki bojowego zdarzenia
traumatycznego - doniesienie wstępne.
Somatyczne następstwa zaburzeń
psychicznych
Moderacja: Prof. Krzysztof Rutkowski, Dr
hab. Robert Pudlo,
1. E. Dembińska - Dobowy profil kortyzolu
w ślinie w zaburzeniach lękowych i
zaburzeniach osobowości.
2. K. Rutkowski - Hiperprolaktynemia w
przebiegu zaburzeń osobowości i
zaburzeń nerwicowych i jej zmiany w
czasie psychoterapii.
3. J.A. Sobański - Osobowość nerwicowa
a objawy z dolnego odcinka układu
moczowego u pacjentów kwalifikowanych
do leczenia psychoterapią w oddziale
dziennym w latach 2004-2014.
4. M. Serafin-Czaja, M. Jarząb - Rak
tarczycy - wyzwania dla psychiatry
5. Ł. Kunert, R. Pudlo, J. Gawrychowski Zaburzenia psychiczne w nadczynności
przytarczyc
6. Mariusz Furgał - Psychosomatyka
astmy a funkcjonowanie małżeństwa
Arteterapia. Część II: Autorskie
projekty arteterapeutyczne
Moderacja: Piotr Baron, Aleksandra
Chmielnicka-Plaskota
1. G. Borowik - Wystawy sztuki art brut terapia w wymiarze estetycznym
2. M. Pałuba - Arteterapia jako projekt
społeczny
3. P. Baron - Terapia dźwiękiem, jako
działanie wspomagające w psychoterapii i
coachingu
4. R. Bartel - Znaki i symbole na drodze
do uzyskiwania wglądu i w dążeniu do
zmiany
5. M. Tyszkiewicz, W. Żuchowicz Symbole i znaki w pracach plastycznych
chorych na schizofrenię lub Miłość i jej
zaniechanie
Polscy psychiatrzy 2016 - jacy
jesteśmy? Co mówią aktualne
badania?
Moderacja: Dr Michał Feldman
2. S. Murawiec, M. Matuszczyk, P.
Bieńkowski - Nastawienia lekarzy
psychiatrów do psychoterapii - wyniki
ogólnopolskiego badania.
3. M. Flaga-Łuczkiewicz - Stosunek
lekarzy różnych specjalizacji do
korzystania z pomocy
psychiatrycznej, nastawienie do
psychoterapii jako metody leczenia.
Badania własne.
4. M. Makara-Studzińska - Czego
psycholodzy oczekują od "wystarczająco
dobrych" psychiatrów wyniki badania.
Sesja STN
Emisja filmu fabularnego "Once upon
a time"
Moderacja: Renata Bisikiewicz
Prezentacja filmu jest wstępem do sesji
"Chory psychicznie i jego rodzina w
środowisku".
Postępy w seksuologii
Moderacja:
1. M. Lew-Starowicz M - Czy nowe leki
odmienią naszą seksualność?
2. J. Kurpisz, M. Mak - Między
pobudzeniem a hamowaniem – czy
Model Podwójnej Kontroli wciąż jest
aktualny?
3. M. Gola, M. Wordecha, G. Sescousse,
B. Kossowski, M. Wypych, M. LewStarowicz, M. Potenza, A. Marchewka Neuronalne mechanizmy nałogowych
zachowań seksualnych - wskazówki do
terapii.
4. J. Samochowiec - Dlaczego
zestresowani ludzie nie mogą mieć
dzieci?
5. K. Nowosielski - Antykoncepcja a
seksualność - między neurobiologią a
genetyką
Depresja a dieta, insulinooporność,
zaburzenia odżywiania
Moderacja: Dr hab. Aleksandra Suwalska,
Dr Dorota Łojko
1. A. Suwalska - Depresja jako
determinanta diety (projekt europejski
DEDIPAC KH); dieta i insulinooporność a
przebieg CHAD
2. D. Łojko - Zaburzenia nastroju a
otyłość - co rozpoznawać? Jak leczyć?
3. K. Wieczorowska-Tobis - Depresja a
niedożywienie u osób starszych
4. W. Pałys - Zaburzenia węchu a
depresja i inne zaburzenia psychiczne
(WP)
5. M. Jaracz - Depresja i czynności
poznawcze u pacjentów z otyłością
olbrzymią
Sesja Suicydologiczna: Interwencja i
prewencja w praktyce lekarza
psychiatry
Moderacja: prof. Agnieszka Gmitrowicz,
Dr Iwona Koszewska
1. N. Kapusta (Austria) - Psychiatricpsychotherapeutic work with suicidal
patients.
2. A. Baran (Szwecja) - Szwedzkie
standardy pracy z pacjentem z ryzykiem
samobójczym.
3. I. Koszewska - Lekarz psychiatra
wobec śmierci samobójczej pacjenta
4. A. Gmitrowicz - Farmakoterapia a
profilaktyka samobójstw w praktyce
psychiatrycznej
2
Zjazd PTP 2016
Sala A
Sala B
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Postępy w pielęgniarstwie
Janssen
psychiatrycznym – w stronę opieki czy
terapii?
Moderacja sesji: Dr hab. Marcin
Ziółkowski, Prof. UMK
1. M Ziółkowski - Gdzie kończy się opieka
pielegniarska a zaczyna terapia
prowadzona przez pielęgniarki u osób z
zaburzeniami psychicznymi
2. B. Łangowska-Grodzka Postępowanie teraputyczne u osób z zab.
psychotycznymi
3. A. Markowska - Biofeedback jako
metoda wspomagająca leczenie w
pielęgniarstwie psychiatrycznym
4. D. Czarnecki - Postępowanie
terapeutyczne u osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
5. M. Tudorowska - Postępowanie
terapeutyczne u osób z Zespołem
Przewlekłego Zmęczenia
6. B. Kosińska - Pomoc czy przemoc –
dylematy stosowania przymusu
bezpośredniego
Interdyscyplinarność czyli gdzie
trudności tam po… psychiatrę
Moderacja: Prof. Joanna Rymaszewska,
Prof. Dominika Dudek
1. K. Małyszczak - Stany depresyjno lękowe w chorobach serca, przyczyny i
leczenie.
2. P. Pacan - Obłęd pasożytniczy i
kosmici.
3. M. Skalski - Współwystępowanie
objawów z dolnego odcinka dróg
moczowych (LUTS) z lękiem i depresją
Sesja psychiatrycznej genetyki
klinicznej "Genetyka psychiatryczne
zaburzen neurorozwojowych
Moderacja Prof. Joanna Hauser, Prof.
Jerzy Samochowiec
1. M. Wiłkość - Stężenie proBDNF i
mBDNF a funkcjonowanie poznawcze
osób zdrowych
2. M. Badura-Stronka - Genom osoby z
niepełnosprawnością intelektualną
3. A. Słopień, T. Hanć - Genetyczne i
neuropsychologiczne uwarunkowania
podwyższonego ryzyka nadwagi i otyłości
u chłopców z ADHD
4. K. Kucia (Katowice) - Badania genów
białek szoku cieplnego w schizofrenii
Sesja STN
Chory psychicznie i jego rodzina w
środowisku.
Moderacja: Dr hab. Krystyna Górna, Dr
hab. Krystyna Jaracz, Mgr Regina
Bisikiewicz
1. K. Górna, K. Jaracz, J. Kiejda, A.
Suwalska, J. Jaracz, R. Szpalik, J.
Rybakowski - Naturalny przebieg
schizofrenii w świetle 15 letnich badań
chorych po pierwszej hospitalizacji
psychiatrycznej.
2. K. Jaracz, K. Górna, K. Justyna, J.
Jaracz, A. Nieznańska, B. GrabowskaFudala - Obciążenie rodzin sprawujących
opiekę nad pacjentami ze schizofrenią i
chorobą afektywną.
3. R. Bisikiewicz, Prezes Polskiego
Instytutu Otwartego Dialogu, członek
Mental Health Europe - Otwarty Dialog –
dobra praktyka europejska, która
upowszechnia się w Polsce.
4. A. Jankowiak, U. JurczakRobaszkiewicz, Krystyna Górna - Formy
opieki środowiskowej w oparciu o
doświadczenia wielospecjalistycznego
zespołu „Diamed” w Wielkopolsce.
5. A. Królika, A. Lisińska-Jarża - Praktyka
Otwartego Dialogu w opiece poszpitalnej.
Doświadczenia Zespołu XII Oddziału
Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej
WSS im. J. Gromskiego we Wrocławiu.
Polpharma
Krka
Badanie dwubiegunowości w różnych
populacjach za pomocą MDQ i TEMPSA
Moderacja: Prof. Dominika Dudek i
Janusz Rybakowski.
1. A. Arciszewska i wsp. Dwubiegunowość a sporty ekstremalne
2. M. Siwek i wsp. - Dwubiegunowość a
otyłość
3. R. Jaeschke i wsp. - Dwubiegunowość
a depresja poporodowa
4. K. Kamińska i wsp. - Dwubiegunowość
i bulimia
Problemy psychiczne pacjentów
poddawanych zabiegom chirurgii
bariatrycznej
Moderacja: Prof. Irena KrupkaMatuszczyk, Dr Jakub Paliga
1. I. Krupka-Matuszczyk - Bariatria w
terapii otyłości.
2. A. Oleksiak- Mechanizmy obronne w
grupie pacjentów z otyłością
olbrzymią.
3. I. Borek - Style radzenia sobie ze
stresem i umiejscowienie kontroli
u pacjentów bariatrycznych.
4. J. Paliga - Wzorce przywiązania w
rodzinach pacjentów z otyłością
olbrzymią.
Neuroleptyki ( i nie tylko...) w
psychiatrii dzieci i młodzieży
Moderacja: Prof. Andrzej Rajewski, Dr
hab. Filip Rybakowski Prof. IPiN
1. A. Rajewski - Czynniki warunkujące
działanie leków
psychotropowych/neuroleptyków/ u dzieci
i młodzieży.
2. A. Dietrich-Muszalska - Zastosowanie
kwasów omega-3 w psychiatrii wieku
rozwojowego.
3. M. Tyszkiewicz–Nwafor - Adipocytokiny
a powikłania metaboliczne po pierwszym
zastosowaniu neuroleptyków atypowych
u dzieci i młodzieży
4. L. Popek - Praktyczne zastosowanie
neuroleptyków atypowych w psychiatrii
dzieci i młodzieży we wskazaniach i poza
wskazaniami
5. J. Brągoszewska - Zaburzenia
percepcji smaków jako predyktor
powikłań metabolicznych u młodzieży
leczonej neuroleptykami atypowymi
6. B. Remberk - Monitorowanie leczenia
lekami przeciwpsychotycznymi u dzieci i
młodzieży. Możliwości terapeutyczne.
Rola markerów biologicznych w
psychiatrii - od endofenotypów po
testy diagnostyczne. Sesja Sekcji
Psychiatrii Biologicznej PTP
Przewodniczący: Marek Jarema, Adam
Wichniak
1. J. Samochowiec - Metody genetyczne.
2. A. Szulc - Metody neuroradiologiczne.
3. P. Gałecki. - Metody laboratoryjne.
4. A. Wichniak - Metody
neurofizjologiczne.
Sesja Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP
Moderacja: Dr hab. Robert Pudlo. Jerzy
Pobocha
1. J. Pobocha - Kontradyktoryjność –
dobra, czy zła?
2. K. Zgryzek - Orzecznictwo w sprawie
stosowania środków zabezpieczających –
teoria i praktyka
3. M. Borowski - Przepisy dotyczące
realizacji środków zabezpieczajacych
4. M. Brzezińska - Interwencja Rzecznika
Praw Pacjenta i mediów -pomoc czy
szkoda dla pacjenta psychiatrycznego?
5. J. Heitzman - Miejsce psychiatrii
sądowej w zreformowanej opiece
psychiatrycznej
Neuropsychologiczne aspekty
zaburzeń psychicznych
Moderacja:
1. M. Mak - Relacja móżdżek – płaty
czołowe w świetle badań własnych.
Deficyty funkcji wykonawczych u
pacjentów po interwencjach
neurochirurgicznych w obrębie móżdżku.
2. E. Tyburski - Specyfika
neuropsychologicznego funkcjonowania
pacjentów ze schizofrenią deficytową.
3. A. Sokołowski - Mechanizmy regulacji
emocji w kontekście badań
psychologicznych i neuroobrazowych.
4. E. Karabanowicz - Charakterystyka
wybranych funkcji językowych i
komunikacyjnych u pacjentów ze
schizofrenią.
5. A. Bratek - Zależność pomiędzy
stężeniem wybranych hormonów w
surowicy a funkcjami poznawczymi
mężczyzn chorych na schizofrenię.
6. L Szafraniec - Zaburzenia urojeniowe u
osób po ciężkich uskodzeniach mózgu neuropsychologiczna diagnostyka i
terapia.
Ile psychiatrii w kardiologii
Moderacja: Prof. Tomasz Sobów, Dr hab.
Robert Pudlo
1. J. Piegza, M. Piegza - Kardiologiczny
zespół X - aktualny stan wiedzy.
2. R. Pudlo i wsp. - Znaczenie zaburzeń
psychicznych po implantacji defibrylatorakardiowertera.
3. P. Rasmus, J. Kasprzak, P. Ptaszyński,
T. Sobów - Nieadekwatna tachykardia
zatokowa - prawdopodobne podłoże
psychogenne.
4. L. Popiołek - Analiza związków
pomiędzy wybranymi zmiennymi
psychologicznymi a jakością snu u osób z
rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.
5. L. Popiołek - Różnice w zakresie
osobowości oraz sposobów radzenia
sobie ze stresem u mężczyzn i kobiet z
rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
pomiędzy nerwicą a psychozą
1. M. Żerdziński - Problematyka natręctw
w psychiatrii: bieżąca pozycja
nozologiczna, fenomenologia,
współwystępowanie.
2. H. John-Ziaja - Współczesne leczenie
OCD w ujęciu neurobiologicznym i
psychologicznym.
3. A. Gross i zespół II Oddziału Centrum
Psychiatrii - Leczenie OCD w II Oddziale
Centrum Psychiatrii – dwie dekady
poszukiwań optymalnej metody
diagnostycznej i terapeutycznej
wzbogacone opisami wybranych
przypadków.
4. M. Żerdziński - Problematyka wglądu w
OCD – jeszcze obsesje czy już paranoja:
analiza korelacji w kontekście wybranych
przypadków.
5. J. Wciórka - Natręctwo i urojenie fenomeny bliskie czy dalekie sobie?
6. T. Sobów - Współwystępowanie
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w
przebiegu choroby afektywnej
dwubiegunowej.
Specyfika zaburzeń snu u kobiet
Moderacja sesji: Dr Dorota WołyńczykGmaj, Dr Michał Skalski
1. Michał Skalski: Sen u kobiet i
mężczyzn
2. Anna Różańska- Walędziak, Krzysztof
Czajkowski: Fizjologiczne zmiany w
trakcie ciąży i ich potencjalny wpływ na
jakość snu
3. Małgorzata Czajkowska-Malinowska:
Zaburzenia oddychania w czasie snu u
kobiet
4. Dorota Wołyńczyk-Gmaj, Simon
Ziemka, Aneta Brzezicka, Anna
Różańska- Walędziak, Bartłomiej Gmaj,
Piotr Januszko, Krzysztof Czajkowski,
Marcin Ufnal, Marcin Wojnar: Jak śpią
kobiety w ciąży
5. Michał Skalski, Dorota WołyńczykGmaj: Zaburzenia snu u kobiet w okresie
menopauzy
6. Ewa Drozdowicz-Jastrzębska, Michał
Skalski, Mirosław Wielgoś, Maria
Radziwoń-Zaleska: Sen u kobiet po
porodzie
Psychiatria i antropologia filozoficzna Sesja panelowa
Moderacja Prof. Zofia Rosińska, Dr
Leonor Irarrzaval, Dr hab.Andrzej
Kapusta, Dr Grzegorz Kopacz
1. J. Wciórka - Choroba psychiczna ontologiczny fundament czy fatamorgana
psychiatrii?
2. A. Kapusta: Filozofia jako terapia.
3. Z. Rosińska - Doświadczenie
mistyczne, patologia czy awangarda
ludzkości.
4. G. Kopacz - Fenomenologia jako
antropologiczne źródło doświadczenia.
5. W. Kosmowski - Etyka i deontologia
profesjonalistów zaangażowanych w
ochronę zdrowia psychicznego w Polsce
Dlaczego konieczne jest
zreformowanie polskiej psychiatrii?
Moderacja: Prof. Janusz Heitzman
1. J. Wciórka - Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego 20162020
2. M. Balicki - Zarządzanie Centrum
Zdrowia Psychicznego.
3. J. Heitzman, A. Cechnicki - Obszary
współdziałania i konkurencji w NPOZP.
Hipnoza
Moderacja: Dr Michał Mielimąka, Prof.
Jerzy Aleksandrowicz
1. M. Mielimąka, J. Aleksandrowicz Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu
zaburzeń psychicznych z odniesieniem
do wyników najnowszych badań.
2. M. Mielimąka - Możliwości
zastosowania techniki hipnozy w leczeniu
fobii specyficznych na podstawie
przykładów klinicznych
3. Zebranie wyborcze członków Sekcji
Hipnozy Klinicznej PTP
Biologiczne i psychologiczne
uwarunkowania przydatniości do
służby w lotnictwie
Moderacja: Dr hab. Piotr Gałecki, Dr
Marian Macander
1. K. Zboralski, M. Macander - Wypadki
lotnicze, uwarunkowania psychologiczne
2. M. Macander, O. Truszczyński - Urazy
psychiczne i fizyczne w procesie
katapultowania
3. M. Kowalczyk - Nasilenie stresu i
kontrola emocji u personelu latającego
4. P. Gałecki - Biologiczne markery
osobowości u personelu latającego
Otyłość- różne koncepcje, różne
terapie
Moderacja: Prof. Irena KrupkaMatuszczyk, Lucyna Ostrowska, Prof.
Hanna Karakuła-Juchnowicz
1. I. Krupka-Matuszczyk - Czynniki
prognostyczne zastosowania chirurgii
bariatrycznej
2. L. Ostrowska - Wpływ mikrobioty na
otyłość i zaburzenia metaboliczne
3. M. Matuszczyk - Skale
psychometryczne w diagnostyce otyłości
4. H. Karakuła-Juchnowicz - Otyłość i
zaburzenia odżywiania się – dwie strony
tej samej monety?
Depresja lekooporna - wybrane
aspekty kliniczne
Moderacja: Wiktor Dróżdż
1. L. Giziński, W. Dróżdż - Stany
mieszane- problemy diagnostyczne i
terapeutyczne
2. W. Dróżdż - Depresja lekooporna czy
stan mieszany- opis serii przypadków
3. M. Rudaś, M. Harat - Stymulacja nerwu
błędnego i głęboka stymulacja mózgu u
pacjentów z depresją lekooporną.
4. A. Z. Antosik-Wojcińska Elektrowstrząsy - co wiemy a czego nie
wiemy, chociaż bardzo chcielibyśmy się
dowiedzieć. Zastosowanie EW w depresji
lekoopornej.
Od neuronu do rzeczownika i z
powrotem
Moderacja: Prof. Andrzej Czernikiewicz
Prof. Andrzej Czernikiewicz,
Prof. Tomasz Wożniak,
mgr Wojciech Lipski
Psychiatria metaboliczna
Moderacja: Dr hab. Wiesław Cubała
1. W. Cubała - Zaburzenia metaboliczne
w przebiegu chorób afektywnych i
schizofrenii.
2. A. Wysokiński - Skład ciała u
pacjentów z depresją i schizofrenią.
3. J. Kaźmierski - Możliwości interwencji
żywieniowych u osób w podeszłym wieku
z zaburzeniami poznawczymi.
4. R. Magierski - Skład ciała i stan
odżywienia u osób w podeszłym wieku z
zaburzeniami poznawczymi.
Nauczyciele polskiej psychiatrii
Moderacja: Prof. J.Perzyński, Prof.
I.Krupka-Matuszczyk
1. J. Perzyński - Teoria
psychofizjologiczna Profesora Jana
Mazurkiewicza.
2. J. Gierowski - Profesor Adam
Szymusik - człowiek, który łączył.
3. Z. Nowicki - Profesor Adam Bilikiewicz.
Sala 9
Sala 10
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
10.15 - 11.15 Sesje wykładowe
60m
Prof. Wolfgang Gaebel, EPA
President
ICD-11: Concepts,
Methodologies, Current Status
11.15 - 11.30 Przerwa / Sesja
posterowa
11.30 - 13.00 Sesje wykładowe
90m
Psychoterapia a zdrowie psychiczne
Moderacja: Prof. Marta MakaraStudzińska, Prof. Krzysztof Rutkowski
1. J. Bomba, K. Bierzyński - Czy mamy
juz w Polsce psychoterapie estetyczną?
2. J.Aleksandrowicz - Czy psychoterapia
pozwala zachować zdrowie psychiczne?
3. K. Rutkowski - Psychoterapia a New
Age
4. M.Makara-Studzińska - Epsychoterapia – próba analizy
5. B. de Barbaro - Psychoterapia w
postmodernie
13.00 - 13.45 Obiad
13.45 - 14.45 Sesje wykładowe
60m
14.45 - 15.00 Przerwa
15.00 - 16.30 Sesje wykładowe
90m
Jak osiągnąć remisję czynnościową w
schizofrenii?
Moderacja: Prof. Andrzej Czernikiewicz
Cel sesji: Debata na temat
współczesnych metod
psychofarmakologicznych i
psychosocjalnych w terapii schizofrenii.
A. Czernikiewicz
B. Łoza
A. Kochański
16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
16.45 - 17.45 Sesje wykładowe
60m
17.45 - 18.00 Przerwa
3
Niefarmakologiczne metody leczenia
bezsenności. Sesja Polskiego
Towarzystwa Badań nad Snem
Moderacja: Wojciech Jenajczyk, Zbigniew
Nowicki
1. A. Wichniak - Zasady kwalifikowania
pacjentów do terapii poznawczo
behawioralnej bezsenności.
2. M. Fornal-Pawłowska - Terapia
poznawczo-behawioralna bezsenności.
3. E. Poradowska, A. Wrzosek-Borodiuk Najczęstsze trudności w terapii
poznawczo-behawioralnej bezsenności.
4. M. Skalski - Farmakoterapia
bezsenności, czy jest potrzebna, kiedy i
jak ją stosować.
Neurobrazoowanie w zaburzeniach
lękowych
Moderacja:
1. J. Michałowski - Neuronalne korelaty
przetwarzania bodźców zagrażających w
fobiach specyficznych
2. W. Dragan - Zmienność w genie
ADCYAP1R1, temperament a aktywność
neuronalna w sytuacji stresu
społecznego.
3. P. Holas, Ł. Żurawski - Neuronalne
korelaty tendencyjności uwagi na bodźce
zagrażające w fobii społecznej
4. Ł. Żurawski, P. Holas - Kontrola
poznawcza w fobii społecznej, badanie
aktywności neuronalej z użyciem fMRI.
Zjazd PTP 2016
18.00 - 19.30 Sesje wykładowe
90m
Sala A
Sala B
Sesja psychiatrycznej genetyki
klinicznej : "Geny a fenotypy depresji"
Moderacja: Prof. Joanna Hauser, Prof.
Jerzy Samochowiec
1. B. Godlewska - Uchwycone w kadrze:
identyfikacja endofenotypów metodami
neuroobrazowania w służbie poznania
genetyki depresji
2. A. Szczepankiewicz - Badania genów
osi stresu w zaburzeniach nastroju
3. A. Grzywacz - Haplotypy DRD2 a
podatność na samobójstwa
4. M. Dmitrzak-Węglarz - Zaburzenia
rytmów okołodobowych z
uwzględnieniem zaburzeń afektywnych –
badania genów CLOCK
5. J. Pawlak - Zachowania samobójcze w
zaburzeniach afektywnych – geny
kandydujące związane z różnymi
koncepcjami patogenetycznymi.
Uzależnienia - psychoterapia czy
Mylan
farmakoterapia
Moderacja: Prof. Irena KrupkaMatuszczyk, Mgr Małgorzata Kowalcze,
1. M. Kowalcze - Psychoterapia
uzależnień – dlaczego? jaka? dla kogo?
2. I. Krupka-Matuszczyk - Farmakoterapia
w uzależnieniach
3. A. Kolano - Redukcja szkód w
uzależnieniach
4. E. Bruchajzer - Stosowanie płynów
energetyzujących oraz leków OTC (overthe-counter drugs) w kontekście
uzależnień z punktu widzenia toksykologa
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Nutripsychiatria - znaczenie
homocysteiny, KYNA w patogenezie i
terapii zaburzeń psychicznych
Moderacja: Prof. Hanna KarakułaJuchnowicz, Prof. Jerzy Samochowiec
1. B. Trześniowska-Drukała - Nowe
spojrzenie na przebieg zaburzeń
psychicznych – znaczenie homocysteiny.
2. A. Permoda-Osip Hyperhomocysteinemia w chorobie
afektywnej dwubiegunowej
3. M. Flis - Schizofrenia jako wynik
procesu zapalnego wywołanego
przepuszczalnością jelita- znaczenie
KYNA
4. H. Karakuła-Juchnowicz, A. Opolska Od homocysteiny do nutrigenetyki –
przydatne metody diagnostyczne dla
psychiatry.
Wokół Góry Tajget - debata o zagładzie
chorych
Moderacja: Tadeusz Nasierowski,
Grażyna Herczyńska, Tomasz Szafrański,
Anna Dziewit Meller
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
19.30
,
20.30
18.06.2016 sobota
8.30 - 10.00
Sesje wykładowe
90m
Sala A
Sala B
Sala 3 audytoryjna
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10
Komórki macierzyste a psychiatria
Moderacja sesji: Prof. Jerzy
Samochowiec, Prof. Janusz Rybakowski
1. M. Ratajczak - Terapie komórkami
macierzystymi w medycynie
regeneracyjnej – obecny stan wiedzy.
2. J. Kucharska-Mazur - Komórki
macierzyste i czynniki humoralne w
pierwszym epizodzie psychotycznym.
3. E. Ferensztajn-Rochowiak, J.
Rybakowski - Wpływ litu na komórki
macierzyste.
4. M. Jabłoński - Komórki macierzyste w
napadach paniki.
Dysocjacja a psychoza. Sesja
Polskiego Towarzystwa na rzecz
Psychologicznego i Społecznego
Podejścia do Psychoz: Dysocjacja a
psychoza.
A. Moskowitz - The relation between
dissociation and schizophrenia: Historical
and contemporary enigmas?
A. Bielańska - Zastosowanie
psychodramy w leczeniu halucynacji
słuchowych
K. Prot-Klinger - Praca z dysocjacją w
modelu psychodynamicznym.
Miłość nie wszystko wybaczy
Moderacja: Prof. Marek Jarema
1. M. Jarema - Jak kochać to nie na zabój
- psychopatologia stanu zakochania
2. A. Wichniak - Śnię o tobie...
3. M. Lew-Starowicz - Seksualne
perypetie zakochanych
4. J. Holka-Pokorska - 'Kocha, lubi,
szanuje...', czyli meandry pożądania
Nowe trendy w glutamatergicznej teorii
zaburzeń psychicznych
Moderacja: Prof. Gabriel Nowak, Dr hab.
Maria Radziwoń-Zaleska
1. M. Radziwoń-Zaleska Glutamatergiczna teorii depresji - badania
własne.
2. G. Nowak - Cynk w terapii depresji.
Mechanizmy działania
3. W. Merk - Polimorfizmy genów
transportera aminokwasów
pobudzających i transportera glicyny 1 u
chorych na schizofrenię.
4. A. Jachimowski - Substancje działające
na układ glutamatergiczny jako
potencjalne leki psychotropowe.
5. M. Skalski - Zastosowanie
farmakoelektroencefalografii w praktyce
klinicznej - badania własne
Nałogi behawioralne
Moderacja: Dr Bogusław Hbrat
1. A. Silczuk - Co wynika z nowej
klasyfikacji zaburzeń uprawiania
hazardu?
2. B. Habrat - Farmakoterapia zaburzeń
uprawiania hazardu
3. T. Szafrański - Pierwotne zbieractwo
4. P. Izdebski - Kryteria do rozważenia
Zaburzenia Korzystania z Gier
Internetowych (Internet Gaming
Disorder). Analiza krytyczna
Jak wiedza o biologicznych
mechanizmach chorób psychicznych
pomaga lekarzowi i psychologowi
leczyć zaburzenia psychiczne?
Moderacja: Dr hab. Adam Wichniak
1. A.Wichniak, M. Dąbrowski Biologiczne metody leczenia w psychiatrii.
Co poza lekami?
2. M. Linke - Jak psychologia
wykorzystuje wiedzę neurobiologiczną? trening neuropoznawczy w leczeniu osób
z zaburzeniami psychicznymi.
3. A. Poleszczyk - Kliniczne i
neurofizjologiczne czynniki predykcyjne
reakcji na leczenie rTMS u osób z
depresją.
4. M. Jarkiewicz - Jak badania
neurofizjologiczne zmieniają praktykę
kliniczną? Ocena układu
glutaminianergicznego w schizofrenii za
pomocą fali niezgodności.
5. Ł. Okruszek - Wpływ treningu z
elementami rozszerzonej rzeczywistości
na funkcje poznawcze w schizofrenii
Jadłowstręt psychiczny – zagrożenia
somatyczne, psychiczne i metody
postępowania. Postępowanie
interdyscyplinarne
Moderacja: Prof. Andrzej Rajewski, Prof.
Małgorzata Janas-Kozik
1. I. Jelonek, M. Janas-Kozik, T.
Koszutski - Jadłowstręt psychiczny w
okresie preadolescencji i wczesnej
adolescencji – powikłania somatyczne.
2. G. Jagielska - Krótkoterminowe wyniki
leczenia w jadłowstręcie psychicznym –
badania własne.
3. E. Paszyńska, M. Dmitrzak-Węglarz,
M. Tyszkiewicz-Nwafor, A. Słopień Możliwości wykorzystania analizy
składników śliny w poszukiwaniu
predykcyjnych i diagnostycznych
biomarkerów jadłowstrętu psychicznego.
4. A. Piróg-Balcerzak - Wpływ
wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3 na objawy
kliniczne, funkcje neuropoznawcze i
poznanie społeczne w AN.
5. K. Biernacka - Zaburzenia poznania
społecznego w jadłowstręcie
psychicznym
6. M. W. Pilecki, B. Józefik, D. Solecka,
P. Cygankiewicz - Wyniki leczenia w
zaburzeniach odżywiania. Badania
własne.
Rehabilitacja psychiatryczna - miedzy
metoda a systemem
Moderacja:
1. M. Sawicka, P. Bronowska, S.
Wojtowicz - Model naprawczy w
rehabilitacji osob chorych na schizofrenie
- zasady zalozenia i oczekiwania.
2. B. Hintze - Trening funkcji
poznawczych - przed czy razem z
psychoterapia, wskazania dla mlodziezy i
osob doroslych z rozpoznaniem
schizofrenii
3. M. Giguere, A. Bednarek, E.Wilkos, K.
Kucharska, M. Sawicka - Trening
neuropoznania w ujeciu holistycznego
modelu naprawczego. Analiza
skutecznosci przeprowadzonych badan i
zajec terapeutycznych w Klinice
Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN
4. B. Kasperek-Zimowska, M. Giguere, K.
Kucharska, A. Bednarek, E. Wilkos, M.
Sawicka - Skutecznosc terapeutycznego
systemu naprawczego w rehabilitacji
osob przewlekle chorych na schizofrenie
w poprawie funkcjonowania spolecznego
i spolecznego poznania
5. P. Rozya, M. Sawicka - Mocne strony
charakteru jako predyktory zdrowienia u
osob chorych na schizofrenie
6. P. Rasmus, K. Pękala, E. Kozłowska,
T. Sobów: Skuteczność programu
rehabilitacji psychospołecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi w
środowiskowej opiece psychiatrycznej
Wypalenie zawodowe, jako problem
medyczny i psychologiczny
Moderacja: Dr hab. Piotr Gorczyca, Dr
Aleksandra Misiołek
1. P. Gorczyca, D. Grabowski - Zespół
wypalenia zawodowego - medyczne i
psychologiczne uwarunkowania.
2. A. Misiołek - Propozycja leczenia
psychoterapeutycznego wypalenia
zawodowego.
3. A. Misiołek, Z. Gierlotka Zastosowanie technik relaksacyjnych i
hipnozy w terapii zespołu wypalenia
zawodowego
4. D. Grabowski - Wypalenie zawodowe a
etyka pracy. Wymiary etyki pracy jako
predyktory wypalenia zawodowego
Interwencje terapeutyczne przez
internet
Moderacja: Dr Hubert Suszek, Dr Paweł
Holas
1. P. Holas, I. Krejtz, M. Rusanowska, J.
Nezlek Zmiana tendencyjności poznawczych i
poprawa objawowa u osób depresyjnych
w wyniku internetowego treningu uwagi.
2. N. Rhonka, I. Krejtz, P. Holas, J.
Nezlek - Efekty treningu wdzięczności
przez internet u osób z rozpoznaniem
depresji.
3. W. Jankowska, A. Gabińska, H.
Suszek - Pomoc w rozwiązywaniu
problemów przez internet: porównanie
techniki dialogowej i poznawczej.
Randomizowane badanie kontrolowane.
4. A. Werner-Maliszewska, O. Lasota, E.
Trzebinska - Laboratorium emocji –
internetowa interwencja skupiona na
poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia.
Związek treningu doświadczania
zadowolenia z dobrostanem i zdrowiem
psychicznym.
5. T. Wyrzykowski - Praktyka terapii
psychodynamicznej prowadzonej przez
skype.
Zdrowie psychiczne i seksualne osób
nieheteronormatywnych
Moderacja sesji: Prof. Zbigniew LewStarowicz, Dr Bartosz Grabski, Dr
Grzegorz Iniewicz
1. B. Grabski - Zdrowie psychiczne osób
różnorodnych seksualnie i płciowo –
prezentacja zagadnienia
2. G. Iniewicz - Zdrowie psychiczne osób
homo- i biseksualnych w kontekście
modelu stresu mniejszościowego –
prezentacja wyników badań własnych.
3. B. Grabski, K. Kasparek - Zaburzenia
seksualne u mężczyzn homoseksualnych
– prezentacja zagadnienia
4. D. Bąk - Podstawowe zasady kontaktu
lekarskiego i psychoterapeutycznego z
pacjentem różnorodnym seksualnie i
płciowo
5. M. Dora, M. Mijas - Grupy wsparcia dla
osób transpłciowych – rola, potrzeby,
funkcjonowanie – omówienie w oparciu o
doświadczenia własne
6. Z. Lew-Starowicz - Nietypowy
transseksualizm: analiza przypadków ze
zmienną tożsamością i kolejnymi
zmianami płci
7. R. Kowalczyk, M. Krzystanek Potrzeby i prawa zdrowotne LGBT standard postępowania
Historia psychiatrii polskiej
Moderacja: Tadeusz Nasierowski
1. F. Marcinowski - Polska psychiatria w
przededniu II wojny światowej. Relacje
psychiatrów australijskich Audreya
Lewisa i Reginalda Ellery’ego z wizyt w
Polsce w latach 1936-1937
2. F. Marcinowski - Maurycy Bornsztajn
(1874-1952) jako badacz schizofrenii
3. T. Nasierowski - Gdy strach
przechodził z człowieka na człowieka.
4. T. Nasierowski - Przypadek Kiryła
Sosnowskiego
5. S. Ilnicki - Dzieje oddziału
psychiatrycznego w wojskowym Szpitalu
Ujazdowskim w Warszawie
6. E. Dembińska - Ludwika KarpińskaWoyczyńska „polska pani filozof”
7. A. Rutkowski - Karol de Beaurain nieznany psychoanalityk znanego artysty
Od adolescencji ku dorosłości - rola
rodziny w dynamice przebiegu i
rokowaniach zaburzeń psychicznych
Moderacja: Dr hab. Wiktor Dróżdż, Dr
Mirosław Dabkowski
1. B. Izydorczyk i in. - Ocena stanu
psychicznego młodych dorosłych
pacjentów, którzy w wieku
adolescencyjnym leczyli się z powodu
zaburzeń lękowych
2. B. Kowalewska, Ł. Kowalewski, J.
Hillery, N. Hannan, W. Dróżdż - Ocena
stosowania leków neuroleptycznych u
osób z niepełnosprawnością intelektualną
w ośrodkach Carmona i Kildare w Irlandii
3. M Dabkowski - Przebieg Choroby
Afektywnej Dwubiegunowej w zaleznosci
od stylu oddzialywan rodzinnych.
4. W. I. Ponomaryov i in.
- Przebieg Zespolu Stresu Pourazowego
wśród ludności cywilnej w warunkach
dzialan wojennych
- Nastepstwa mlodziezowych zaburzen
zachowania poddanych kompleksowym
oddzialywaniom korekcyjnym
5. M. Dąbkowska - Etiopatogeneza i
przebieg zaburzeń lękowych u dzieci.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
Moderacja: Dr Małgorzata FornalPawłowska, Dr Szymon Niemcewicz, Dr
Aleksander Prejbisz
1. A. Prejbisz: Zaburzenia snu –
modyfikowalny czynnik ryzyka sercowonaczyniowego?
2. M. Fornal-Pawłowska - Grupy
terapeutyczne dla osób z bezsennością doświadczenia własne
3. M. Skalski - Bezsenność a zaburzenia
rytmu okołodobowego
4. T. Piotrowski - Neurofizjologiczne
mechanizmy wzbudzenia we śnie u
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i
bezsennością
5. E. Walacik - Diagnostyka różnicowa
hipersomnii pochodzenia ośrodkowego
6. P. Januszko - Leczenie parasomnii
Dialog Motywujący w psychiatrii
Moderacja:
1. D. Białas-Kopystecka - WModeracja do
Dialogu Motywującego. Jak skutecznie
rozmawiać o zmianie?
2. J. Wciórka - Pomocne dialogi w
cierpieniu schizofrenicznym –
przywracanie perspektywy
3. M. Załuska - Znaczenie dialogu
motywującego dla współpracy pacjenta,
podczas leczenia ostrego epizodu
schizofrenii
4. W. Dróżdż - Przegląd badań
klinicznych nad skutecznością Dialogu
Motywującego w psychiatrii
Psychiatria ambulatoryjna w prywatnej
praktyce
Moderacja:
1. A. Nowak - 30 lat z Trilafonem - jak
rutyna wpływa na leczenie?
2. D. Ochędzan - Dermatotillomania rozpoznawanie i leczenie.
3. D. Bzinkowska - Sezonowa bulimia.
4. M. Feldman - Dysmorfofobia - 5 faktów,
które powinien znać każdy psychiatra.
5. D. Dudek - Sport - alternatywa dla
leku?
6. W. Gajos - Zwolnienie wstecznedylematy psychiatry.
7. M. Flaga-Łuczkiewicz - Lekarz jako
pacjent w gabinecie psychiatry wyzwania i doświadczenia.
8. M. Jarema - Stygmatyzacja w obronie
przed stygmatyzacją.
Wczesna interwencja w psychiatrii:
ślepa uliczka czy droga przyszłości?
Moderacja: Dr Magdalena KotlickaAntczak, Dr Dominik Strzelecki
1. M. Kotlicka-Antczak - Jak rozpoznawać
i leczyć ryzykowny stan psychiczny wytyczne EPA
2. M. Kotlicka-Antczak - Co nowego
wiemy o ryzykownym stanie psychicznym
3. M. Urban-Kowalczyk - Prodrom w
CHAD (wykład zgłoszony)
4. D. Strzelecki - Skuteczność kliniczna
sarkozyny – inhibitora transportera
glicynowego - w schizofrenii z
dominującymi objawami negatywnymi.
Wyniki randomizowanego
kontrolowanego badania klinicznego.
5. M. Podgórski - Spektroskopia
rezonansu magnetycznego – opis
metody, parametry metaboliczne
wykorzystywane w ocenie zaburzeń
psychicznych.
6. D. Strzelecki - Wpływ sarkozyny na
parametry metaboliczne mózgu w obrębie
kory przedczołowej, istoty białej i
hipokampa.
Neurostymulacja i neuromodulacja w
psychiatrii
Moderacja: Prof. Robert T. Hese,
1. R. T. Hese, T. Zyss, P. Gorczyca Schizma w terapii elektrowstrząsami wyniki ostatnich 15 lat badań.
2. A. Wichniak - Przezczaszkowa
stymulacja elektryczna w psychiatrii i
psychologii
3. A. Zięba, R.T. Hese, P. Gorczyca, T.
Zyss - Dekada badań nad
wykorzystaniem głębokiej stymulacji
mózgu DBS w psychiatrii.
4. T. Zyss, A. Zięba, D. Dudek, R.T. Hese
- Status quo w badaniach nad
przezczaszkową stymulacją magnetyczną
TMS oraz stymulacją nerwu błędnego w
terapii depresji
5. Ł. Święcicki - Światło, które leczy przez
cały rok. Zastosowanie fototerapii w
depresji niesezonowej.
Arteterapia. Część III: Praktyka
Moderacja: Aleksandra ChmielnickaPlaskota, Dr hab. Bartosz Łoza
1. R. Kompowska - Praktyka
arteterapeutyczna w psychiatrii koncepcja, metody pracy, planowane
efekty.
2. E. Nieduziak - Psychodrama w terapii
rodzin
3. A. Rojewska-Nowak - Terapia tańcem i
ruchem w leczeniu zaburzeń afektywnych
i lękowych
4. A. Sikorska - Symultaniczność form
terapii przez sztukę w rehabilitacji
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
5. I. Rakoca, S. Walczak, A. Winiarska, J.
Kosmulska, A. Korcelli, P. Smolaga, K.
Stokowska, B. Wójcicka, M. Polikowska,
B. Łoza - Krótkie historie o miłości
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
10.15 - 11.15 Sesje wykładowe
60m
Prof. Dinesh Bhugra, WPA President
11.15 - 11.30 Przerwa / Sesja
posterowa
11.30 - 13.00 Sesje wykładowe
90m
Psychopatologia przemocy, agresji,
terroryzmu
1. J. Vetulani: Czy jesteśmy bardziej
agresywni?
2. J.K.Gierowski: Nowa czy stara
psychopatia?
3. J. Heitzman: Czy terroryzm wkracza w
obręb psychopatologii psychozy?
13.00 - 13.30 Zakończenie Zjazdu
4
Download