Większość działań opisanych w niniejszym dokumencie to działania

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 30.11.2016 r.
COM(2016) 860 final
ANNEX 2
ZAŁĄCZNIK
Działania na rzecz przyspieszenia przejścia na czystą energię
[…]
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU
REGIONÓW ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Czysta energia dla wszystkich Europejczyków
PL
PL
Większość działań opisanych w niniejszym dokumencie to działania, które wywrą wpływ w
perspektywie krótko- i średnioterminowej. W ramach corocznego sprawozdania na temat
stanu unii energetycznej Komisja przedstawi informacje dotyczące realizacji tych działań oraz
wytyczy kierunek nowych działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
1. Społecznie sprawiedliwa transformacja i nowe umiejętności
Energia stanowi niezwykle ważny towar i usługę i jest niezbędna do pełnego uczestnictwa w
nowoczesnym społeczeństwie. Obecnie istnieje już szereg instrumentów, które należy
zastosować, aby zapewnić sprawiedliwe przejście na czystą energię, uwzględniające wpływ
transformacji na sektory, regiony lub najbardziej wrażliwe grupy społeczne odczuwające
negatywne skutki tego przejścia.
Kluczowymi narzędziami w tym przypadku są europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne, w tym Europejski Fundusz Społeczny, które wspierają dostosowania w
dotkniętych zmianami sektorach i regionach oraz przejście na nowe modele działalności
gospodarczej i profile zawodowe. W latach 2014–2020 co najmniej 1,1 mld EUR zostanie
przeznaczone z Europejskiego Funduszu Społecznego na udoskonalenie systemów
kształcenia oraz systemów szkoleniowych, niezbędne dla dostosowania umiejętności i
kwalifikacji oraz dla stworzenia nowych miejsc pracy w sektorach związanych z energią i
środowiskiem. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystywane są przez
niektóre państwa członkowskie także do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego,
stanowiąc uzupełnienie 5,2 mld EUR przydzielonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności na inwestycje w budownictwie mieszkaniowym
służące efektywności energetycznej. Liczne państwa członkowskie zdecydowały się
przeznaczyć te przydzielone środki na mieszkania socjalne i gospodarstwa domowe
wymagające pomocy, przyczyniając się tym samym do długoterminowego rozwiązania
problemu ubóstwa energetycznego w przypadku niemal 1 mln gospodarstw domowych.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków to jedno z najważniejszych narzędzi
pozwalających na zapewnienie bardziej przystępnych cen energii oraz umożliwiających
zwalczanie ubóstwa energetycznego. Poza środkami proponowanymi we wnioskach
legislacyjnych1Komisja powoła także obserwatorium ubóstwa energetycznego,
odpowiedzialne za dostarczanie wiarygodnych statystyk, jeżeli chodzi o liczbę gospodarstw
domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym w poszczególnych państwach
członkowskim, oraz za upowszechnianie dobrych praktyk.
Wyspecjalizowane działania dotyczące transferu wiedzy, nabywania umiejętności oraz
promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania energii i jej
produkcji finansowane są w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Na przykład
przewiduje się, że w latach 2014–2020 aż 99 000 beneficjentów (głównie rolników i
właścicieli lasów) zostanie przeszkolonych w zakresie zagadnień związanych z energią.
Mając na celu ukierunkowane wspieranie solidarności przy przechodzeniu na czystą energię,
Komisja zaproponowała, aby w ramach rewizji unijnego system handlu uprawnieniami do
emisji2 rozdzielić fundusze w sposób uwzględniający szczególnie wysokie potrzeby
dodatkowych inwestycji w państwach członkowskich o niższych dochodach. Celem nowego
funduszu na rzecz modernizacji jest ułatwienie inwestycji związanych z modernizacją
Zob. wniosek o zmianę dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COM(2016) 765.
Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów
redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych, COM(2015) 337.
1
2
2
systemów energetycznych oraz poprawą efektywności energetycznej. Ponadto Komisja
zaproponowała, aby 10 % uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji przez państwa
członkowskie wciąż było przydzielane z korzyścią dla określonych państw członkowskich o
niższych dochodach. Wreszcie Komisja proponuje, aby państwa członkowskie przeznaczały
wpływy z handlu uprawnieniami do emisji także na promowanie nabywania umiejętności i
zmiany miejsc pracy przez pracowników, których dotyczy transformacja miejsc pracy w
gospodarce niskoemisyjnej, i aby dokonywały tego w ścisłej współpracy z partnerami
społecznymi.
Działanie to należy uzupełnić o specjalną inicjatywę, która zapewni dalsze, bardziej
ukierunkowane wsparcie przemian w regionach przemysłowych, w których dominuje
węgiel i występują wysokie emisje dwutlenku węgla. Celem jest uruchomienie lub
przyspieszenie procesów planowania regionalnego w zakresie zmian strukturalnych
związanych z transformacją energetyczną oraz w zakresie wymiany z regionami znajdującymi
się w podobnej sytuacji. W pierwszej kolejności Komisja zorganizuje spotkanie
przedstawicieli tych regionów w celu omówienia potencjalnych procesów planowania,
usprawnienia wymiany najlepszych praktyk oraz przeanalizowania dostępności
poszczególnych instrumentów wsparcia.
Odpowiednią pomoc może zapewnić regionom strategia inteligentnej specjalizacji w ramach
polityki spójności UE, a zwłaszcza tematyczne platformy3. Strategia ta, będąca oddolnym
procesem angażującym zwłaszcza przemysł, badania, rozwój i wspólnotę innowacji, a także
organy publiczne, pozwoli regionom na opracowywanie i wdrażanie ich strategii związanych
z transformacją sektora energetycznego.
Przejście na czystą energię oferuje możliwości tworzenia trwałych miejsc pracy. Niemniej
jednak, aby przejście to przebiegło pomyślnie, wymagane jest przekwalifikowanie
pracowników, lepsze planowanie i przewidywanie zmian i umiejętności, a także lepsze
dopasowywanie umiejętności. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być
przeznaczane na wspieranie powyższych starań na każdym etapie życia: mogą one służyć
zwiększaniu świadomości dzieci w szkole, organizowaniu szkoleń w zakresie odpowiednich
umiejętności, wspieraniu przedsiębiorczości związanej z czystą energią oraz włączeniu
społecznemu dzięki odpowiednim ścieżkom zawodowym. W ramach europejskiego
programu na rzecz umiejętności4 Komisja podjęła działania mające na celu pokonywanie
takich wyzwań związanych z umiejętnościami oraz w rozwiązanie problemu niedoboru
wykwalifikowanej siły roboczej w określonych sektorach gospodarki (tzw. „plan działania na
rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności”). Doświadczenia zdobyte w ramach
pilotażowego planu działania uruchomionego w tym roku (przede wszystkim w sektorze
motoryzacyjnym oraz sektorze technologii morskiej) dowodzą, że takie plany stanowią szansę
do wyjścia naprzeciw potrzebom w zakresie umiejętności związanym z przejściem na czystą
energię. Plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności realizowany
w sektorze morskim już w tej chwili obejmuje morską energię wiatrową i oceaniczną. Może
stanowić on szczególnie ważny sprawdzian przed drugą turą obejmującą takie sektory jak
odnawialne źródła energii i budownictwo.
Kluczową rolę w określaniu zapotrzebowania na umiejętności oraz w przewidywaniu zmian i
zarządzaniu nimi odgrywają partnerzy społeczni. Są już oni włączeni w prace związane z unią
3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.
Komunikat „Nowy europejski program na rzecz umiejętności: wspólne działania na rzecz wzmocnienia
kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności”, COM(2016) 381.
4
3
energetyczną na poziomie unijnym i muszą być ściśle włączeni w cały proces, a także w
dyskusje na temat zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu.
Aby wspierać społecznie sprawiedliwe przejście na czystą energię i nowe umiejętności:




Komisja przeanalizuje, jak lepiej wspierać regiony, w których dominuje węgiel i
występują wysokie emisje dwutlenku węgla, a które są objęte procesem przechodzenia
na czystą energię. W tym celu nawiąże ona współpracę partnerską z podmiotami z
tych regionów, będzie zapewniać wytyczne, zwłaszcza dotyczące dostępu do funduszy i
programów oraz sposobów ich wykorzystania, oraz będzie zachęcać do wymiany
dobrych praktyk, wliczając w to dyskusje na temat planów przemysłowych, potrzeb
związanych z przekwalifikowaniem siły roboczej, za pośrednictwem tematycznych
platform.
Państwa członkowskie powinny wykorzystywać zintegrowane krajowe plany w
zakresie energii i klimatu jako narzędzie refleksji nad skutkami przejścia na czystą
energię dla społeczeństwa, umiejętności i przemysłu.
W 2017 r. w oparciu o doświadczenie z projektów pilotażowych Komisja opracuje dwa
nowe plany działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności
związanych z nowymi technologiami – w dziedzinie ogólnie pojętych odnawialnych
źródeł energii oraz w sektorze budowlanym z naciskiem na technologie niskoemisyjne.
Komisja wzywa państwa członkowskie do ścisłego zaangażowania partnerów
społecznych w dyskusje na temat transformacji energetyki, zwłaszcza w kontekście
krajowych planów w zakresie energii i klimatu.
2. Środki unijne z korzyścią dla gospodarki realnej
Do sfinansowania transformacji energetyki potrzebne będzie połączenie prywatnych
inwestycji oraz finansów publicznych, które pozwalają na uruchomienie prywatnych
nakładów inwestycyjnych i korygują niedoskonałości rynku. Prywatne inwestycje staną się
łatwiejsze dzięki wnioskom ustawodawczym zawartym w niniejszym pakiecie oraz
wnioskowi mającemu na celu reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Kluczowym czynnikiem umożliwiającym sprostanie wyzwaniom inwestycyjnym będą
funkcjonujące rynki energii i emisji, podobnie jak stabilność regulacyjna i przejrzystość
prowadzonej polityki.
Ponadto zdecydowany wkład we wsparcie przejścia na czystą energię mają unijne
instrumenty finansowe, co pokazuje Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych. Fundusz jest na dobrej drodze, aby do połowy 2018 r. uruchomić co
najmniej 315 mld EUR w postaci dodatkowych inwestycji w obszarze gospodarki realnej.
Ostatnie kwoty osiągnęły poziom 154 mld EUR. Wraz z uruchomieniem drugiego etapu
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych Komisja złożyła wniosek o jego
wzmocnienie i rozszerzenie. Zaproponowano, aby co najmniej 40 % inwestycji w segmencie
infrastruktury i innowacji dotyczyło klimatu, energii oraz środowiska i stanowiło wkład w
osiąganie celów porozumienia paryskiego.
Zgodnie z celem UE, który zakłada przeznaczenie co najmniej 20 % budżetu unijnego na
lata 2014–2020 na działania w dziedzinie klimatu, istotną rolę w realizacji celów unii
4
energetycznej odgrywa także zreformowana polityka spójności 5, w ramach której dostępne są
alokacje finansowe na poziomie 68,8 mld EUR Środki te zostaną uzupełnione o publiczne i
prywatne środki finansowe o łącznej kwocie szacowanej na 92 mld EUR6. Ponadto wsparcie
dla ukierunkowanych inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną
zapewniają programy rozwoju obszarów wiejskich (prawie 6 mld EUR). Choć pierwsze
oznaki dotyczące środków w ramach polityki spójności wskazują na postępy we wdrażaniu w
2016 r.7, potrzebne są natychmiastowe działania służące przyspieszeniu wdrażania tych
funduszy w wielu państwach członkowskich. Komisja będzie w dalszym ciągu oferować
wsparcie techniczne dla państw członkowskich mających problemy z wdrażaniem.
Prostsze i bardziej elastyczne zasady zaproponowane przez Komisję w śródokresowym
przeglądzie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 również przyczynią się do
przyspieszenia wdrożenia finansowania. W ramach przeglądu Komisja zainicjuje program
uproszczeń w zakresie uregulowania europejskiego prawodawstwa dotyczącego funduszy.
Program obejmuje ułatwienia w zakresie łączenia Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych z innymi źródłami unijnego finansowania, w tym europejskimi
funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Jednym z celów jest zapewnienie
intensywniejszej absorpcji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w
regionach słabiej rozwiniętych i w regionach w okresie przejściowym. W ramach
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych państwa członkowskie i regiony już
planują przeznaczenie niemal 6,4 mld EUR za pośrednictwem instrumentów finansowych
na gospodarkę niskoemisyjną, zwłaszcza na efektywność energetyczną. Jest to kwota ponad
ośmiokrotnie większa od przydziałów z lat 2007–2013, co stanowi pierwszy sygnał, że
poczyniono już znaczne postępy8. Dążąc do zwiększenia poziomu absorpcji instrumentów
finansowych, Komisja udziela także państwom członkowskim wsparcia za pośrednictwem
platformy fi-compass dla służb doradczych oraz za pośrednictwem gotowych instrumentów
zapewniających standardowe warunki kompatybilne z przepisami europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych oraz zasadami pomocy państwa. Komisja dąży również do
łączenia środków publicznych i prywatnych.
Przykładem pomyślnie zrealizowanego projektu w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w połączeniu z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji
Strategicznych jest platforma inwestycyjna francuskiego regionu Hauts-de-France, która
dowodzi, jak szereg podmiotów publicznych i prywatnych może dokonać integracji
posiadanej wiedzy i zasobów fachowych, a także jak połączyć różnego rodzaju środki w celu
uruchomienia znaczących inwestycji sektora prywatnego w projekty niskoemisyjne.
Kolejnym przykładem są instrumenty finansowania prywatnego na rzecz efektywności
energetycznej („PF4EE”)9, zapewniające zabezpieczone przed ryzykiem finansowanie dłużne
za pośrednictwem lokalnych banków handlowych, co pozwala bankom na tworzenie lepszych
Polityka spójności wdrażana jest za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, które wchodzą w skład europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych.
6
Kwota oszacowana na podstawie średniej ważonej dofinansowań z zestawień finansowych programów
operacyjnych na lata 2014–2020, związanych z celami tematycznymi: „wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach” oraz „promowanie zrównoważonego transportu i usuwaniem
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”.
7
Dane dotyczące projektów wybranych do końca 2016 r. będą dostępne na początku 2017 r.
8
Pierwsze roczne podsumowanie postępów osiągniętych dzięki instrumentom finansowym w ramach
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020 sporządzone zostanie do końca
listopada 2016 r.
9
Finansowanie prywatne na rzecz efektywności energetycznej to unijny instrument finansowy opracowany
przez Komisję, finansowany w ramach programu LIFE, wdrażany przez Europejski Bank Inwestycyjny.
5
5
warunków finansowania projektów związanych z efektywnością energetyczną w budynkach i
MŚP. Zapewniają one również pomoc ekspercką, która pozwala lokalnym bankom na
opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych energooszczędnych produktów
finansowych dopasowanych do potrzeb klientów.
W programie ekologicznego transportu wykorzystane zostaną instrumenty finansowe i
finansowanie łączone, aby wprowadzić innowacyjne technologie niskoemisyjne w celu
przyspieszenia przejścia na mobilność niskoemisyjną. Możliwy potencjał rynku w związku z
odnową taboru autobusowego wynosi około 3 500 pojazdów lub 875 mln EUR dodatkowych
inwestycji rocznie.
Aby dalej zwiększać skalę inwestycji i przesuwać ich ciężar w związku z przejściem na czystą
energię:




Komisja uruchamia dziś inicjatywę „inteligentnego finansowania na rzecz
inteligentnych budynków” (zob. załącznik I), aby wspierać inwestycje w budynki
wykorzystujące czystą energię. Inicjatywa ta będzie wspierać tworzenie platform
inwestycyjnych pozwalających na łączenie funduszy publicznych oraz wprowadzanie
atrakcyjnych produktów finansowych dla uczestników rynku we wszystkich państwach
członkowskich w 2017 r. Wzmocni ona również pomoc techniczną, aby dalej rozwijać i
skupiać projekty prowadzone na małą skalę oraz wdroży szeroko zakrojone działania
zmniejszające ryzyko przy inwestycjach w zakresie efektywności energetycznej.
W kontekście planu inwestycyjnego dla Europy Komisja niedawno rozpoczęła projekty
pilotażowe mające na celu doprowadzenie do większej konwergencji czasowej
poszczególnych procedur związanych ze strategicznymi projektami inwestycyjnymi w
dziedzinie infrastruktury na poziomie unijnym. Pierwszy etap tych projektów obejmuje
Belgię oraz Słowację. W oparciu o ocenę tych projektów Komisja rozszerzy je w 2017
r. na kolejne państwa członkowskie, aby stworzyć skuteczny „pojedynczy punkt
kontaktowy” dla wszystkich państw członkowskich, łączący wszystkie właściwe służby
Komisji – w tym biura przedstawicielstw w państwach członkowskich – w jeden zespół
ds. polityki inwestycyjnej.
Komisja wzywa państwa członkowskie do szybszego wdrażania europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, aby wspierać przejście na czystą energię.
Z dniem 1 grudnia 2016 r. Komisja uruchomi wspólnie z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym program ekologicznego transportu, aby wspierać inwestycje w zakresie
ekologicznego i energooszczędnego transportu, a także w zakresie zintegrowanej
infrastruktury energetyczno-transportowej.
3. Stworzenie odpowiednich zachęt dla inwestycji w przechodzenie na czystą energię
Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii lub środków efektywności energetycznej to
działanie kapitałochłonne. Wymaga ono inwestycji wstępnych w formie oszczędności
gospodarstw domowych, kapitału własnego przedsiębiorstw lub finansowania dłużnego
instytucji kredytujących; w przyszłości pozwoli to na czerpanie korzyści w postaci niższych
rachunków za energię lub innych przychodów.
Obecna sytuacja gospodarcza, charakteryzująca się niskimi kosztami kapitału, sprzyja
uruchamianiu inwestycji na dużą skalę oraz przepływowi nakładów kapitałowych w kierunku
takich obszarów jak czysta energia, rozwiązania związane z efektywnością energetyczną oraz
6
zrównoważone nieruchomości. Stanowi to szansę dla obywateli, przedsiębiorstw, organów
publicznych i inwestorów na większy zwrot kapitału niż w przypadku oszczędności.
Aby wspierać to zasadnicze przesunięcie w inwestycjach w kierunku przejścia na czystą
energię, zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu państw członkowskich –
stanowiące część zarządzania unią energetyczną, w sprawie której Komisja przedstawi dziś
wniosek10 – posłużą również jako „mapy inwestycyjne” określające inwestycje publiczne i
prywatne w zakresie przechodzenia na czystą energię.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym prywatnym inwestycjom w zakresie przechodzenia na
czystą energię jest również korzystna i spójna struktura zachęt gospodarczych. Efektywne
wyznaczanie cen za emisje dwutlenku węgla oraz wycofywanie dotacji dla paliw
kopalnych to dwie kwestie istotne dla wyeliminowania szkodliwych zakłóceń rynku, dla
internalizacji kosztów środowiskowych i społecznych w scenariuszu przewidującym brak
istotnych zmian oraz dla wyceny ryzyka związanego z poszczególnymi możliwościami
inwestycyjnymi.
Komisja zaproponowała już reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na
okres po roku 202011. UE popiera również tworzenie systemów handlu uprawnieniami do
emisji w drodze dwustronnej współpracy12 oraz udziału w wielostronnych inicjatywach
podejmowanych z naszymi międzynarodowymi partnerami, jak również ich finansowania13.
Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego w sprawie zmian
klimatu oraz w gronie państw G7 i G20 Unia Europejska podjęła już szereg kroków w celu
zniesienia dotacji do paliw kopalnych. Mimo to utrzymujące się i wciąż wysokie poparcie
społeczne dla ropy naftowej, węgla i innych paliw, których stosowanie powoduje emisję
dwutlenku węgla, wciąż zakłóca rynek energii, powoduje nieefektywność ekonomiczną oraz
wstrzymuje inwestycje w zakresie przechodzenia na czystą energię i związane z tym
innowacje.
Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem Komisji w sprawie cen i kosztów energii,
opublikowanym w dniu dzisiejszym w ramach niniejszego pakietu, bezpośrednie dotacje
unijne do paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła
wyniosły w 2012 r. 17,2 mld EUR, podczas gdy oddzielnie wyliczone dotacje do paliw
kopalnych wykorzystywanych w transporcie wyniosły 24,7 mld EUR14. Zgodnie z
oszacowaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2015 r. dotacje unijne dla paliw
kopalnych przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych wyniosły 300 mld EUR. Jest to
wprawdzie wciąż jedynie mały odsetek całkowitej kwoty, tj. ponad 4,8 bln EUR15, jednak
kwota ta stanowi poważne obciążenie ekonomiczne dla UE. Obecne niskie ceny ropy i gazu
stanowią okazję do wycofania dotacji do paliw kopalnych, w tym ulg podatkowych, przy
jednoczesnym uniknięciu negatywnego wpływu na poziom zabezpieczenia społecznego.
10
COM(2016) 759.
COM(2015) 337.
12
Przykładowo z Chinami lub Koreą.
13
W ramach porozumienia paryskiego około połowa państw wskazała, że skorzysta z mechanizmów rynkowych,
aby wywiązać się ze zobowiązań do ograniczenia emisji.
14
Liczba ta uwzględnia dotacje do węgla (9,7 mld EUR) i gazu (6,6 mld EUR); Na dotacje te składają się
dotacje wywodzące się z dawnych dopłat inwestycyjnych, dopłaty inwestycyjne do paliw kopalnych, taryfy
gwarantowane, zwolnienia z podatków paliwowych, dotacje do produkcji energii elektrycznej, do wyłączania
obiektów i usuwania odpadów. (Źródło: badanie z 2014 r. poświęcone kosztom energii i dotacjom. W przypadku
transportu (dotacje do ropy naftowej) źródłem jest przegląd OECD z 2013 r.).
15
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2015 r.
11
7
W celu wsparcia przekierowania przepływów finansowych w kierunku przechodzenia na
czystą energię:





Aby zapewnić zrównoważone finansowanie wzrostu w ramach systemu finansowego
oraz aby uniknąć uzależnienia od infrastruktury i obiektów o wysokim poziomie emisji,
Komisja powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla, która do końca 2017 r. pełnić
będzie funkcję doradczą w celu opracowania zrównoważonych form finansowania.
Opierając się na opublikowanym w dniu dzisiejszym sprawozdaniu w sprawie cen i
kosztów energii, Komisja zwiększy przejrzystość. Będzie ona nadal co dwa lata
dokładnie monitorować ceny i koszty energii oraz wzmocni system monitorowania
dotacji do paliw kopalnych, zgodnie ze zobowiązaniami UE wobec G7 i G20
dotyczącymi usunięcia nieefektywnych dotacji do paliw kopalnych.
W 2017 r. Komisja dokona oceny REFIT unijnych ram prawnych opodatkowania
energii w celu określenia ewentualnych dalszych kroków na rzecz likwidacji dotacji do
paliw kopalnych.
Zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu państw członkowskich
pozwolą na określenie inwestycji potrzebnych do przejścia na czystą energię. Państwa
członkowskie powinny skorzystać z tych planów, aby monitorować wycofywanie
dotacji do paliw kopalnych.
Podczas dokonywania oceny wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę
środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 Komisja przeanalizuje, w
jaki sposób zasady te, wraz z zasadami pomocy państwa dotyczącymi inwestycji w
badania naukowe i innowacje, pozwalają państwom członkowskim na pobudzanie
innowacyjności w technologiach i rozwiązaniach dotyczących energii odnawialnej.
4. Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność
Badania naukowe i innowacje mają kluczowe znaczenie dla wspierania globalnej
konkurencyjności Europy, przewodniej roli w zaawansowanych technologiach energii
odnawialnej16 oraz rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej, a także ich pomyślnego
wdrożenia w całej gospodarce. Unia Europejska uczestniczy w inicjatywie „Mission
Innovation”, zapoczątkowanej w 2015 r. na konferencji klimatycznej w Paryżu, łączącej
państwa, które zobowiązały się do podwojenia swoich inwestycji w zakresie badań
dotyczących czystej energii w ciągu 5 lat.
Wraz z niniejszym pakietem Komisja przedkłada specjalną strategię w sprawie
przyspieszenia innowacji w zakresie czystej energii17. Ma ona zapewnić lepsze
wyznaczanie priorytetów i konkretne działania na rzecz zwiększenia zakresu wdrażania
niskoemisyjnych innowacji oraz skrócenia czasu, w jakim są one wprowadzane na rynek.
Inicjatywa posłuży jako przykład dla przyszłych, nowych podejść horyzontalnych do
innowacyjności i konkurencyjności.
Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii pozwoli Europie na maksymalne
wykorzystanie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną: może ono stworzyć szanse dla wzrostu
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dzięki zwiększeniu wywozu i tworzeniu
przedsiębiorstw, a także uczestnictwu obywateli w rozwiązaniach cyfrowych.
16
17
Zob. także wniosek o przekształcenie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii , COM(2016) 767.
COM(2016) 763.
8
Inicjatywy przemysłowe także odgrywają istotną rolę we wspieraniu unijnej innowacyjności
i konkurencyjności. Stanowią one ważny element europejskiego strategicznego planu w
dziedzinie technologii energetycznych (EPSET). Dobrymi przykładami są inicjatywy
przemysłowe związane z energią słoneczną18 w sektorach inteligentnych sieci i
magazynowania19. Kolejnym dobrym przykładem jest strategiczny plan działania w
odniesieniu do energii mórz i oceanów, którego celem jest zmaksymalizowanie inwestycji
prywatnych i publicznych w rozwój w obszarze energii oceanicznej poprzez maksymalne
ograniczenie ryzyka dotyczącego technologii.
W swojej strategii na rzecz unii energetycznej20 Komisja Europejska zapowiedziała
inicjatywę na rzecz gromadzenia i udostępniania stosownych informacji, analiz oraz danych
gospodarczych. Powinno ona pozwolić Komisji przede wszystkim na dokonanie rzetelnej
oceny ogólnych wyników funkcjonowania czystych technologii energetycznych w UE, nie
tylko pod względem badań naukowych i innowacji, lecz także w zakresie udziału w rynku,
przywozu/wywozu, zatrudnienia, wzrostu i inwestycji. Ocenę konkurencyjną należy
cyklicznie aktualizować podczas przyjmowania sprawozdania na temat stanu unii
energetycznej, a kluczowe priorytety i działania należy poddawać stosownemu przeglądowi.
Aby zwiększyć konkurencyjność Europy oraz dynamikę wdrażania czystych technologii
energetycznych:



Komisja przedstawi w dniu dzisiejszym inicjatywę na rzecz przyspieszenia innowacji w
zakresie czystych technologii energetycznych, wraz z szeregiem określonych działań
przewidujących poprawę warunków regulacyjnych, gospodarczych i inwestycyjnych w
obszarze innowacji dotyczących czystych technologii i systemów energetycznych.
Definiuje ona kluczowe priorytety dotyczące wykorzystania unijnych instrumentów
finansowych i programów, w tym programu „Horyzont 2020”.
Komisja poprze inicjatywy przemysłu na rzecz promowania globalnego przywództwa
UE w dziedzinie czystych technologii energetycznych, na rzecz wzmocnienia powiązań
przemysłowych w całym łańcuchu wartości oraz integracji podmiotów
niegospodarczych, np. partnerów społecznych i organizacji konsumenckich. Komisja
omówi również ze wszystkimi odpowiednimi stronami zainteresowanymi potrzebę
utworzenia „przemysłowego forum czystej energii” w celu połączenia różnych
sektorów (energetycznego, transportu, wytwórczego i cyfrowego) oraz optymalizacji
korzyści dla przemysłu UE wynikających z przejścia na czystą energię.
Komisja nawiąże współpracę z przemysłem, środowiskiem naukowo-badawczym oraz
pozostałymi ważnymi stronami zainteresowanymi w celu zapewnienia rzetelnych,
strategicznych danych dotyczących wyników osiąganych przez UE w skali globalnej
oraz jej konkurencyjnej pozycji w realizacji rozwiązań niskoemisyjnych i
energooszczędnych. Ocena konkurencyjna będzie cyklicznie aktualizowana.
5. Tworzenie niezbędnej infrastruktury wspierającej swobodny przepływ energii i przejście
na czystą energię
Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności i zrównoważonego charakteru sektora, ułatwienie
przystępnej cenowo ekspansji na dużą skalę oraz integracja z siecią elektroenergetyczną.
19
Tzw. „europejska inicjatywa przemysłowa na rzecz sieci elektroenergetycznej”, która niedawno
przekształcona została w „europejską platformę technologii i innowacji dla inteligentnych, energetycznych sieci
przesyłowych”.
20
COM(2015) 80.
18
9
Europejski system energetyczny znajduje się w okresie transformacji. Sieci energetyczne
wymagają unowocześnienia i modernizacji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na
energię elektryczną, wynikającemu ze znaczącego przesunięcia w całym łańcuchu wartości
energii i koszyku energetycznym, ze zwiększonym udziałem odnawialnych źródeł energii o
zmiennej charakterystyce produkcji. Potrzebna jest także specjalna infrastruktura, która
pozwoli na wparcie mobilności niskoemisyjnej.
Priorytetem krótkoterminowym jest zapewnienie właściwego funkcjonowania wewnętrznego
rynku energii poprzez stworzenie brakujących połączeń międzysystemowych. Jednak aby
zrealizować zakładany cel na poziomie 10% połączeń międzysystemowych do roku 2020
poprzez położenie kresu izolacji energetycznej szeregu państw członkowskich i usunięcie
wewnętrznych wąskich gardeł, planowana obecnie infrastruktura energetyczna musi być
zgodna z bardziej długoterminowymi decyzjami politycznymi, w tym z przejściem na
mobilność niskoemisyjną.
Oznacza to także, że na etapie planowania całościowego systemu energetycznego
uwzględniona zostanie efektywność energetyczna21: aktywne zarządzanie popytem w celu
redukcji zużycia energii, kosztów ponoszonych przez konsumentów, uzależnienia od
przywozu oraz przyjęcia inwestycji na rzecz infrastruktury sprzyjającej efektywności
energetycznej za racjonalną pod względem kosztów rozwiązanie prowadzące do gospodarki
niskoemisyjnej o obiegu zamkniętym. Inwestycje w coraz bardziej inteligentną i elastyczną
infrastrukturę uznano za jedną z korzystnych opcji na przyszłość.
Aby wspierać rozwój wymaganej infrastruktury zapewniającej przejście na czystą energię i
swobodny przepływ energii:



W ramach corocznego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej Komisja
podsumuje projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które opóźniono
lub przełożono w celu ułatwienia ich wdrożenia. Może ona również nawiązać do tych
kwestii w swoich zaleceniach dla państw członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonych w ramach
grup wysokiego szczebla ds. infrastruktury energetycznej.
W ramach zbliżającej się oceny rozporządzenia TEN-E w 2017 r. Komisja przyjrzy się
udoskonaleniu regulacyjnych warunków ramowych w celu stworzenia dalszych zachęt
do ukończenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Komisja powołała grupę ekspertów, której zadaniem będzie doradztwo techniczne w
zakresie efektywnych kosztowo sposobów przekształcenia wyznaczonego celu w
postaci 15% połączeń elektroenergetycznych na poszczególne poziomy połączeń, tzn.
połączeń regionalnych, międzypaństwowych lub granicznych. Komisja przedstawi
sprawozdanie na ten temat jesienią 2017 r., wraz z przyjęciem unijnej listy projektów
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
6. Cyfryzacja
21
Zob. wniosek o zmianę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, COM(2016) 761.
10
Strategia jednolitego rynku cyfrowego Komisji z maja 2015 r.22 ma na celu stworzenie
środowiska i warunków odpowiednich do rozwoju zaawansowanych sieci i usług cyfrowych,
również w sektorze energetycznym.
Zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów wymagać będzie od innowacyjnych
przedsiębiorstw łączenia nowych technologii energetycznych z technologią cyfrową (duże
zbiory danych, chmura obliczeniowa) oraz technologią komunikacji mobilnej (sieć 5G), co
pozwoli oferować nowe produkty i usługi (zdecentralizowane wytwarzanie energii
elektrycznej; systemy zarządzania energią; inteligentne urządzenia i sterowniki cyfrowe;
rozwiązania na małą skalę, w tym samochody o napędzie elektrycznym) wspierające
aktywnych konsumentów oraz pomagające optymalizować zużycie energii (ograniczanie i
zmienianie zużycia), przyczyniające się tym samym do oszczędności. We wrześniu 2016 r.
Komisja zaproponowała przeprowadzenie przeglądu przepisów telekomunikacyjnych UE w
celu zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności poprzez wspieranie
inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości. Komisja przedstawiła również plan
działania dotyczący sieci 5G23, w którym przewiduje ona wspólny unijny harmonogram
skoordynowanego komercyjnego uruchomienia sieci 5G w 2020 r.
Jednocześnie należy w dalszym ciągu zajmować się kwestiami dostępu do danych, ochrony
prywatności i danych, a także cyberbezpieczeństwa oraz otwartych standardów i
interoperacyjności. Prace nad tą ostatnią kwestią rozpoczęto za pośrednictwem komunikatu
Komisji z kwietnia 2016 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu 24. Komunikat ten
zapowiedział także utworzenie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze;
inicjatyw ta może stać się podstawą nowego systemu danych dotyczących energii.
Coraz ważniejsze staje się zapewnienie odporności systemów dostaw energii na ryzyka i
zagrożenia cybernetyczne, ponieważ powszechne wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i danych o ruchu staje się podstawą funkcjonowania
infrastruktury, na której opierają się systemy energii. Analizą konkretnych potrzeb w zakresie
bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej zajmuje się obecnie platforma ekspertów ds.
cyberbezpieczeństwa energetycznego; będzie ona doradzać Komisji w powyższych
kwestiach.
W ramach realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego:


Komisja przygotowuje inicjatywę mającą na celu rozwój europejskiej gospodarki
opartej na danych. Inicjatywa ta, wraz z wnioskiem w sprawie struktury rynku
energii25, obejmie kwestię lokalizacji danych oraz nowe zagadnienia, takie jak
własność i odpowiedzialność, (ponowne) wykorzystanie, dostęp, interoperacyjność,
oraz będzie mieć szczególne znaczenie dla danych potrzebnych do procesów
energetycznych i nowych usług energetycznych.
Komisja pracuje nad zmianą dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej w
celu dostosowania jej do nowo przyjętych przepisów o ochronie danych. Będzie to
miało znaczenie dla zarządzania danymi dotyczącymi inteligentnego zużycia energii.
22
COM(2015) 192.
COM(2016) 588.
24
COM(2016) 180.
25
Proponowana inicjatywa w sprawie struktury rynku składa się z przekształconej dyrektywy w sprawie energii
elektrycznej (COM(2016) 864), przekształconego rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej (COM(2016)
861), przekształconego rozporządzenia w sprawie ACER (COM(2016) 863) oraz z nowego rozporządzenia w
sprawie przygotowania na zagrożenia w sektorze energii elektrycznej (COM(2016) 862).
23
11




W oparciu o skuteczne opracowanie norm dla inteligentnych sieci energetycznych
Komisja uruchomi w 2017 r. dwuletni projekt mający na celu opracowanie wspólnych
bezpiecznych standardów komunikacji, które zapewnią swobodny przepływ danych
dotyczących energii do właściwych zainteresowanych stron. Komisja opublikuje
wyniki do końca 2018 r.
W 2017 r. Komisja utworzy grupy robocze zainteresowanych stron w ramach grupy
zadaniowej ds. inteligentnych sieci, aby przygotować grunt dla kodeksów sieci
dotyczących reakcji na zapotrzebowanie, cyberbezpieczeństwa w zakresie energii i
wspólnego formatu danych konsumenta. Wiosną 2017 r. Komisja przedstawi
sprawozdanie na temat struktury, zakresu i planów grup, a do końca 2018 r –
sprawozdanie z ostatecznych wyników.
W oparciu o prace grupy ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w zakresie energii
Komisja w 2017 r. uruchomi platformę konsultacyjną dla zainteresowanych stron
oraz, w razie konieczności, do końca 2017 r. zaproponuje odpowiednie działania.
W następstwie strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej Komisja przyjmie strategię
UE na rzecz wdrażania połączonych i inteligentnych systemów transportowych, aby
umożliwić wdrożenie takich systemów w całej UE do 2019 r. oraz przyspieszyć
przejście do wspólnego, podłączonego do sieci i zautomatyzowanego transportu
drogowego.
7. Wymiar zewnętrzny
Polityka zewnętrzna i polityka rozwojowa są ważnymi narzędziami umożliwiającymi
globalne wspieranie przejścia na czystą energię oraz pomoc krajom partnerskim, również
sąsiadom UE, w realizacji ich zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego oraz
celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
Oznacza to zwiększone zaangażowanie UE w inicjatywy wielostronne oraz wspieranie
bardziej solidnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu architektury energetycznej na całym
świecie – zgodnie z planem działania w sprawie unijnej dyplomacji energetycznej 26. UE
jest aktywnym członkiem wielostronnego forum ministerialnego dotyczącego czystej energii
– globalnego forum wysokiego szczebla mającego na celu promowanie polityk i programów
wspierających technologie czystej energii, dzielenie się zdobytym doświadczeniem i
najlepszymi praktykami oraz wspieranie przejścia na globalną gospodarkę opartą na czystej
energii. Komisja dopilnuje, by przejście na gospodarkę niskoemisyjną w dalszym ciągu było
integralną częścią dialogu na temat energii i współpracy w ramach stosunków dwustronnych i
wielostronnych UE.
Komisja podkreśliła, że kluczowymi elementami jej wniosku dotyczącego nowego
konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju27 jest zrównoważona energia oraz działania
w dziedzinie klimatu. W programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030
oraz w celach zrównoważonego rozwoju nr 7 „przystępna cenowo czysta energia” i 13
„działania w dziedzinie klimatu” stwierdzono, że energia jest niezwykle ważnym czynnikiem
umożliwiającym rozwój i ma centralne znaczenie dla rozwiązań służących zapewnieniu
Konkluzje Rady w sprawie dyplomacji energetycznej przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 20
lipca 2015 r. (10995/15).
27
Komunikat w sprawie wniosku dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz
świat, nasza godność, nasza przyszłość, COM(2016) 740.
26
12
zrównoważonego charakteru naszej planety28. Strategiczne podejście UE do kwestii
energetycznych w ramach polityki współpracy rozwojowej koncentruje się na trzech
kluczowych priorytetach: i) rozwiązaniu problemu braku dostępu do energii, ii) zwiększeniu
produkcji energii odnawialnej, iii) przyczynieniu się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Z
uwagi na skalę potrzebnych inwestycji UE pogłębi współpracę z partnerami z sektora
publicznego i prywatnego, aby zrealizować cele w zakresie dostępu do energii, efektywności
energetycznej i produkcji energii odnawialnej. Towarzyszyć temu będzie wsparcie UE dla
państw trzecich w zakresie zapobiegania zmianom klimatu oraz rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu, zgodnie z pozycją UE jako globalnego lidera w
obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Komisja przedstawiła Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych29, aby zapewnić
zintegrowany pakiet finansowy w celu finansowania inwestycji poza UE. W skład planu
wchodzi Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju; pomoc techniczna w
opracowywaniu zrównoważonych projektów i przyciąganiu inwestorów; oraz zestaw
programów pomocy technicznej mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego i
politycznego w danych państwach, w szczególności zwiększenie prywatnych i publicznych
inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną.
Energia jest jednym z najważniejszych obszarów współpracy UE z jej sąsiadami, w której
szczególny nacisk kładzie się na reformy regulacyjne, promowanie wykorzystania energii
odnawialnej oraz efektywność energetyczną. Tak jest w przypadku Wspólnoty Energetycznej,
w której UE pomaga tworzyć regionalny rynek energii zgodnie z unijnymi standardami
regulacyjnymi. W południowym sąsiedztwie Unii trwa proces tworzenia europejskośródziemnomorskiego rynku energii elektrycznej i gazu, a we wschodnim sąsiedztwie projekt
EU4Energy zapewnia wsparcie reform w sektorze energetycznym. Projekty te mają na celu
stworzenie korzystnego klimatu dla inwestycji w zakresie energii odnawialnej i efektywności
energetycznej. Wsparcie UE pomaga w szczególności ustanawiać ramy regulacyjne
umożliwiające transgraniczny handel energią odnawialną.
Przykładem pomyślnie zrealizowanego projektu jest największa na świecie elektrownia
słoneczna w Ourzazate, która do 2030 r. będzie w połowie zaspokajać zapotrzebowanie
Maroka na energię odnawialną; potencjalnie będzie mogła ona także wysyłać energię
elektryczną do UE oraz na wschód30.
UE wzmacnia współpracę w zakresie efektywności energetycznej z Bałkanami Zachodnimi,
Turcją oraz południowymi i wschodnimi sąsiadami. Komisja, we współpracy z
międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zwiększy inwestycje w zakresie efektywności
energetycznej w sektorze budownictwa, poczynając od czterech państw pilotażowych:
Ukrainy, Gruzji, Serbii i Tunezji.
Zob. także komunikat zatytułowany „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy –
europejskie działania na rzecz zrównoważonego charakteru”, COM(2016) 739.
29
Komunikat „Zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego: w kierunku
drugiego etapu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz nowego
Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych”, COM(2016) 581.
28
13
Uprzywilejowanym partnerem UE jest Afryka, a ramy współpracy w zakresie energii stanowi
partnerstwo Afryka-UE na rzecz energii. UE wspiera również Afrykańską Inicjatywę na
rzecz Energii Odnawialnej – inicjatywę Afryki mającą na celu zwiększenie afrykańskich
mocy wytwarzania energii odnawialnej o 10GW do 2020 r. i mobilizację afrykańskiego
potencjału w zakresie energii odnawialnej w wymiarze 300GW do 2030 r. W celu uwolnienia
afrykańskiego potencjału zrównoważonej energii nacisk zostanie położony na zwiększanie
zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, poprawę transgranicznych połączeń
międzysystemowych i zarządzanie sektorem energetycznym.
UE, jako członek Światowej Organizacji Handlu, aktywnie promuje również liberalizację
towarów i usług, która może przynieść korzyści dla środowiska. Unia ściśle współpracuje z
16 innymi członkami Światowej Organizacji Handlu reprezentującymi większą część
światowego obrotu towarami środowiskowymi. Celem tej współpracy jest zawarcie
ambitnego porozumienia dotyczącego towarów środowiskowych. Również w ramach
dwustronnych umów handlowych UE dąży do wczesnej liberalizacji towarów i usług
środowiskowych oraz do udogodnień w handlu i inwestycjach w zakresie produkcji energii
odnawialnej.
Należy się spodziewać, że zwiększona wymiana handlowa umożliwi szybkie
rozpowszechnienie towarów, usług i technologii środowiskowych na całym świecie oraz
przejście na gospodarkę niskoemisyjną. UE jest światowym liderem w wywozie i przywozie
towarów środowiskowych. W 2013 r. wartość wywozu ekologicznych towarów z Unii
wyniosła 146 mld EUR (ok. 8 % całkowitej wartości wywozu z UE), a wartość przywozu –
70 mld EUR. Europejskie przedsiębiorstwa powinny starać się w dalszym ciągu rozwijać i
eksportować innowacje, pomysłowość i wiedzę fachową.
W Komunikacie w sprawie zarządzania oceanami31 określono działania, które umożliwią
stworzenie równych warunków działania dla europejskiego sektora energii oceanu.
W kontekście zobowiązania, aby przejście na czystą energię stało się głównym elementem
udziału UE we wdrażaniu programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030
i porozumienia paryskiego:





Komisja wzywa współprawodawców do jak najszybszego przyjęcia pakietu
ustawodawczego Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych.
Komisja będzie zabiegać, by energia była jednym z głównych tematów szczytu UE–
Afryka w Abidżanie w listopadzie 2017 r.
Wiosną 2017 r. Komisja zorganizuje forum wysokiego szczebla - okrągły stół biznesu
w sprawie energii odnawialnej w Afryce , mając na celu zwiększenie poziomu
zrozumienia i świadomości wysiłków Komisji oraz zapotrzebowania sektora
prywatnego na inwestycje w energię odnawialną w Afryce.
Wiosną 2017 r. Komisja – we współpracy z międzynarodowymi instytucjami
finansowymi – dokona oceny projektu pilotażowego mającego na celu zwiększenie
inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w sektorze budownictwa w czterech
państwach pilotażowych, z zamiarem rozszerzenia tego projektu na inne państwa w
odpowiednim czasie.
W 2017 r. zostanie przeprowadzony śródokresowy przegląd wieloletniego
Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów. Wspólny komunikat
Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (JOIN(2016)
49 z dnia 10 listopada 2016 r.).
31
14

programowania strategicznego europejskiej polityki sąsiedztwa oraz Instrumentu
Pomocy Przedakcesyjnej w celu włączenia zwiększonego finansowania na rzecz
efektywności energetycznej budynków jako części inwestycji w energię, klimat i
tworzenie miejsc pracy.
Komisja będzie kontynuować wysiłki na rzecz zawarcia porozumienia dotyczącego
towarów i usług środowiskowych (WTO) mającego na celu obniżenie kosztów
łagodzenia zmian klimatu.
8. Zarządzanie i współpraca w celu zapewnienia skutecznej realizacji
Transformacja sektora energetycznego nie może być procesem narzuconym odgórnie.
Wymaga ona działań politycznych podejmowanych na różnych poziomach władzy
(lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym, międzynarodowym) oraz przez różne
zainteresowane strony. Zarządzanie unią energetyczną umożliwi dostosowanie polityki i
zapewnienie wypełnienia - na poziomie całej UE - zobowiązań w dziedzinie energii i klimatu,
w szczególności celów przewidzianych do roku 2030.
Przejście na czystą energię nie będzie możliwe bez podjęcia działań przez wiele
zainteresowanych stron reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz poziom
regionalny i lokalny. UE ma jedyną w swoim rodzaju zdolność do dokonania przejścia na
czystą energię we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach sprawowania rządów.
Ważne jest zatem, by w opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych krajowych planów w
zakresie energii i klimatu zaangażowały się miasta, regiony, przedsiębiorstwa, partnerzy
społeczni oraz inne zainteresowane strony.
Współpraca regionalna pomiędzy państwami członkowskimi pomoże im zrealizować unijne
cele dotyczące energii i klimatu w sposób efektywny i racjonalny pod względem kosztów.
Wnioski ustawodawcze zawarte w niniejszym pakiecie ułatwią współpracę regionalną.
Komisja opracuje wskazówki dla państw członkowskich dotyczące budowania współpracy
regionalnej w oparciu o istniejące struktury współpracy oraz włączenia współpracy
regionalnej w główny nurt pięciu wymiarów unii energetycznej.
Z uwagi na to, że większa część transformacji zachodzić będzie w miastach i środowiskach
miejskich, UE poświęca szczególną uwagę właśnie tym czynnikom napędowym zmian. Prace
nad ułatwianiem działań na szczeblu miejskim zostały zintensyfikowane w 2016 r., wraz z
przyjęciem paktu amsterdamskiego na rzecz agendy miejskiej UE, utworzeniem Światowego
Porozumienia Burmistrzów i uruchomieniem przez Komisję internetowego „pojedynczego
punktu kontaktowego” przeznaczonego dla władz lokalnych poszukujących dostosowanych
do swoich potrzeb informacji na temat unijnych inicjatyw miejskich, w tym tych dotyczących
przejścia na czystą energię. Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, jako
inicjatywa przewodnia UE na rzecz działań miejskich przeciwko zmianie klimatu, nabiera
rozmachu wraz z szerszym zakresem obejmującym obecnie łagodzenie zmiany klimatu,
dostosowywanie się do niej oraz dostęp do czystej i przystępnej cenowo energii. Komisja
zajmuje się obecnie powielaniem tego skutecznego modelu w Ameryce Północnej i Meksyku;
w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach; w Japonii; w Chinach; w Indiach; w Azji PołudniowoWschodniej; oraz w Afryce Subsaharyjskiej w ramach Światowego Porozumienia
Burmistrzów. Ambitne projekty w zakresie przejścia na czystą energię na poziomie miast i
regionów powinny być bardziej widoczne. Mogą być powielane w całej Unii Europejskiej,
również w ramach Tournée unii energetycznej (Energy Union Tour) w 2017 r.
15
Obszary wiejskie również mogą mieć istotny potencjalny wkład w transformację energetyki,
na przykład w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, w tym
zrównoważonej bioenergii.
Wyspy i regiony wyspiarskie zapewniają platformy dla inicjatyw pilotażowych dotyczących
przejścia na czystą energię i mogą służyć za model na poziomie międzynarodowym, tak jak
ma to miejsce na przykład w najbardziej oddalonych regionach UE w przypadku El Hierro
(Wyspy Kanaryjskie), wyspy w 100% wykorzystującej energię odnawialną. Komisja
chciałaby pomóc przyspieszyć proces rozwoju i przyjęcia najlepszych dostępnych technologii
na wyspach i w regionach wyspiarskich, w tym wymianę najlepszych praktyk w zakresie
finansowania oraz systemów prawnych i regulacyjnych, a także energii wykorzystywanej w
transporcie. Pierwszym krokiem jest doprowadzenie do współpracy między wyspami,
niezależnie od ich wielkości, topografii czy lokalizacji.
Aby wspierać włączenie przejścia na czystą energię w główny nurt polityki:



Komisja wzywa miasta, regiony, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych oraz inne
zainteresowane strony do aktywnego zaangażowania się w dyskusje na temat
transformacji sektora energetycznego, w szczególności w kontekście zintegrowanych
krajowych planów w zakresie energii i klimatu, aby opracować rozwiązania
odpowiednio dostosowane do potrzeb różnych terytoriów.
W 2017 r. Komisja przedstawi wskazówki dla państw członkowskich dotyczące
współpracy regionalnej w celu ułatwienia efektywnej i skutecznej realizacji celów unii
energetycznej.
W pierwszej połowie 2017 r. Komisja zorganizuje spotkanie wysokiego szczebla w
Valletcie dotyczące możliwości i stojących przed wyspami wyzwań związanych z
czystą energią . Uruchomi to proces wspierania wysp w przechodzeniu na czystą
energię.
16
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards