Zarządzenie nr 36 - Tarnowo Podgórne

advertisement
Zarządzenie nr 35/2005
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Z dnia 29 sierpnia 2005 r.
W sprawie: kodeksu etyki pracownika samorządowego
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam kodeks etyki pracownika samorządowego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do zarządzenia nr 35/2005
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
URZĘDU GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, zwany dalej
Kodeksem,
zawiera
zasady
postępowania,
których
przestrzegają
pracownicy
samorządowi Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, zwani dalej pracownikami, w swoich
kontaktach z obywatelami, innymi instytucjami, przedsiębiorcami, zwierzchnikami, podwładnymi
i współpracownikami.
Zasady zawarte w Kodeksie nie naruszają i nie ograniczają przepisów zawartych w innych
aktach prawnych dotyczących pracowników samorządowych, a mają służyć wzmocnieniu
wewnętrznej postawy etycznej pracowników i większemu uświadamianiu sobie
odpowiedzialności za podejmowane działania.
Kodeks dotyczy pracowników samorządowych Urzędu Gminy, w rozumieniu przepisów ustawy o
pracownikach samorządowych.
§1
Zasady ogólne
1. Pracownicy w swoim postępowaniu kierują się:
a) etycznym charakterem relacji z drugim człowiekiem,
b) świadomością ciągłego podlegania ocenie moralnej w relacjach z innymi
uczestnikami działań,
c) nadrzędnym oraz głównym celem strategicznym rozwoju Gminy 1, poprzez
wspieranie
rozwoju
przedsiębiorczości
uczestnicząc tym samym czynnie
i
rozwoju
osobowego
mieszkańców,
w rozwoju Gminy, w budowie społeczeństwa
obywatelskiego, zwiększaniu udziału społecznego w życiu publicznym.
2. Praca wykonywana przez pracowników jest służbą publiczną mającą przede wszystkim na
względzie publiczne dobro swoich mieszkańców, ich równość wobec prawa, wzajemne
1
cel nadrzędny: zapewnienie gminie harmonijnego rozwoju prowadzącego do poprawy jakości życia mieszkańców i
środowiska;
cel główny: trwały, bezpieczny i społecznie zaakceptowany rozwój Gminy, przy wykorzystaniu walorów położenia
geograficznego, walorów krajobrazowych, optymalnego wykorzystania środków kapitałowych i zasobów pracy.
poszanowanie godności, wzajemne zaufanie – oparte na obowiązujących normach
prawnych.
3. Pracownicy są lojalni wobec swojego zakładu pracy i przez pracę budują jego dobre imię.
§2
Zasady wykonywania obowiązków przez pracowników
Pracownicy wykonują swoje obowiązki wg zasad określonych w obowiązujących przepisach
prawnych oraz procedurach wewnętrznych wprowadzanych do stosowania przez kierownika
zakładu pracy.
Przy wykonywaniu powyższych obowiązków kierują się jednocześnie poniższymi zasadami:
1. Dbają o szybkie, zrozumiałe, sprawne załatwianie spraw, nie czekając na maksymalny
możliwy termin ustawowy.
2. Nie przenoszą prywatnego niezadowolenia oraz odmiennych niż powszechnie uznawane
zasad etycznych na sposób świadczenia swojej pracy.
3. Przy zachowaniu uprzejmości i życzliwości są jednocześnie stanowczy w oczywistych
rozstrzygnięciach, aby nie rodzić odstępstw od przyjętych zasad, procedur.
4. Udzielają rzetelnej i szerokiej informacji, pomagając w ten sposób w załatwianiu spraw
wykraczających poza kompetencje swojego zakładu pracy.
5. Nie stwarzają sytuacji i nie formułują wypowiedzi, które mogłyby być odebrane przez
interesanta jako sugestie otrzymania indywidualnej korzyści.
6. Nie czerpią korzyści majątkowych, rzeczowych i osobistych z tytułu swojej pracy innych niż
wynagrodzenie od pracodawcy.
7. W swoim działaniu nie stosują i zwalczają faworyzowanie, protekcję, kumoterstwo i inne
podobne działania.
8.
Dysponują majątkiem publicznym wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i przeznaczeniem
tego majątku.
9. Właściwie, rzetelnie gospodarują majątkiem publicznym, stosując zasadę racjonalności, tzn.
dostosowują koszty do zamierzonego efektu, którym jest faktyczne zaspokojenie potrzeb.
10. Przygotowując projekty aktów prawnych nie kierują się chęcią promowania lub blokowania
indywidualnych interesów, lecz obiektywnymi przesłankami zaspokojenia potrzeb wspólnoty
samorządowej.
11. Wydając
akty
administracyjne
nie
kierują
się
promowaniem
lub
blokowaniem
indywidualnych interesów, lecz obiektywnymi przesłankami znajdującymi potwierdzenie w
prawie.
12. Wyłączają się z załatwiania spraw , co do których są w jakimkolwiek konflikcie interesów.
13. Nie wykorzystują swojego miejsca pracy do załatwiania spraw prywatnych, w tym w
szczególności do uzyskania możliwości dodatkowego zarobkowania, w ramach działalności
gospodarczej własnej, współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa.
14. Starają się przyjmować krytykę i wyciągać z niej wnioski, jednocześnie rzetelnie i konkretnie
odpowiadając na nieuzasadnioną , obraźliwą krytykę.
15. Przedstawiają swoje racje opierając je na rzetelnych faktach, w sposób nie powodujący
urażania innych.
16. Starają się tak prowadzić rozmowę, aby unikać sytuacji konfliktowych, a gdy te mimo to
mają miejsce, starają się uspokoić przebieg rozmowy a następnie wyjaśnić rzetelnie daną
sprawę.
17. Budują autorytet urzędnika samorządowego poprzez m.in. przywiązywanie dużej wagi do
konstrukcji i treści wypowiedzi, do składania i realizacji zobowiązań.
18. Nie przekładają na pracę zawodową swoich przekonań politycznych, czy przynależności
partyjnych, a realizują zadania Gminy nie kierując się koniunkturalizmem, lecz mając na
uwadze zapewnienie ciągłości pracy instytucji oraz realizację przyjętych nią strategii.
19. Dbają o estetykę swojego wyglądu i swojego miejsca pracy.
20. Nie dyskryminują i nie poniżają innych współpracowników , np. z uwagi na wygląd, sposób
ubioru, światopogląd, a starają się co najwyżej życzliwie pomóc
i tworzyć przyjazną
atmosferę w pracy.
§3
Sposób realizacji zasad
Aby realizować opisane wyżej zasady pracownicy powinni w szczególności:
1. Przestrzegać obowiązujących norm i regulacji prawnych i informować o nich osoby
współpracujące i interesantów.
2. Przestrzegać wprowadzonych procedur organizacyjnych.
3. Aktywnie uczestniczyć w organizacji pracy swojej instytucji, dając propozycje rozwiązań,
wskazując jej słabe punkty.
4. Podnosić profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków.
5. Doskonalić sposoby poszukiwania informacji i poszerzania własnej wiedzy.
6. Przekazywać, odpowiedzialnym za to osobom, jak najwięcej informacji do zamieszczania na
stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w gminnym miesięczniku –
ważnych z punktu widzenia obywatela i przedsiębiorcy.
7. Przestrzegać zasad etyki społecznej i w tym celu m.in. obserwować i identyfikować
oczekiwania społeczne wobec urzędników.
8. Prezentować wysoką etykę osobistą, starać się w związku z tym być człowiekiem
świadomym oraz krytycznym wobec własnej osoby.
9. Być twórczymi w realizowaniu swoich zadań, poszukiwać doskonalszych sposobów pracy,
poprzez stały rozwój i nadążanie za rozwojem cywilizacyjnym promować Gminę.
10. Śmiało przekazywać przełożonym swoje stanowiska w sprawach, poparte rzetelnymi
podstawami.
§4
Sankcjonowanie stosowania Kodeksu
1. Stosowanie zasad Kodeksu stanowi jeden z elementów wpływających na wysokość
przyznawanych nagród przez kierownika zakładu pracy oraz na ocenę pracy.
2. Sposób oceny stosowania zasad Kodeksu określony zostanie w regulaminie przyznawania
nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej.
3. Stwierdzenie zachowań nieetycznych musi być rzetelne.
4. W przypadku braku możliwości udokumentowanego stwierdzenia nieetycznego zachowania,
a istnienia uzasadnionych podejrzeń, kierownicy wydziałów, biur, z-ca wójta, sekretarz,
skarbnik Gminy, odpowiednio, proponują rozwiązania organizacyjne mogące doprowadzić
do zlikwidowania danego obszaru zagrożenia.
Download